[Gå tilbaka till första sidan!]

MARIA-UPPENBARELSER:

En gudomlig uppenbarelse till det sista släktet eller ett jättebedrägen?

Klicka här för att hämta artikeln i pdf-format

I dag reser tusentals personer till Fatima (i Portugal), där en Maria-varelse uppenbarar sig. Varelsen visar sig också på andra ställen i världen. Flera kallar på "Maria", som nu och då talar till dem, och ger dem ett budskap.

Maria betecknar sig själv som ändtidens profetissa i kvarlevans sista församling, som är sänd av Gud för att ge särskild ledning åt Hans församling i de sista dagarna. Vidare sägs det att hon som försvarare överför Guds folks böner till Gud. Därför betraktas hon, främst av katoliker, som medlerska mellan Gud och människorna.

Vidare uppenbarar hon att det skall inträffa stora ödeläggelser och straffdomar. Under de kommande svårigheterna ber hon sina efterföljare att söka sin tillflykt hos henne. "Detta är ögonblicket då alla skall söka sin tillflykt hos mig", säger hon, "ty jag är det nya förbundets ark."

Hon kommer även med budskap och spådomar om framtiden, och ber oss att följa hennes råd. "Jag öppnar den förseglade boken åt Er", säger hon, "för att dess hemlighet skall uppenbaras."1

Hur skall vi förhålla oss?

Det är verkligen uppseendeväckande påståenden som "Maria" kommer med! Men hur skall vi förhålla oss till dessa uppenbarelser? Är detta verkligen budskap som Gud önskar förmedla till det sista släktet, eller är de en utstuderad efterapning?

Vi går till Bibeln, för här talar vi om saker och ting som påstås vara från Gud, och då måste ju Gud ha något att säga om dem i Sitt Ord! Bibeln visar entydigt att det skall uppträda både sanna och falska profeter i den yttersta tiden, och den hänvisar oss till "Guds undervisning, till vittnesbördet" för att se vad som är rätt. "På deras frukt skall ni känna igen dem", heter det vidare, och "tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud."2

Det är huvudsakligen två punkter vi tänker utvärdera, och bedöma på grundval av "Guds undervisning":

· Är det verkligen Maria, Jesu mor, som visar sig? Är Maria död eller levande?

· Stämmer hennes budskap med Bibelns lära?

Är Maria död eller levande?

Vi börjar med den första frågan: Säger Bibeln något om vad som händer när en människa dör? Vi citerar helt kort några Bibelverser:

"De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt… Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet."

"Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet."

"De döda prisar inte HERREN, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi, vi lovar HERREN från nu och till evig tid."3

Vi kunde fortsätta, men Bibeln tycks redan ha gett oss en klar bild av att när en person dör, hamnar vederbörande varken i himmelen eller i helvetet, utan ligger i graven och blir efterhand till mull. Maria var också människa, och det är på samma sätt med henne: "De döda prisar inte HERREN…"

Först vid uppståndelsen, som Bibeln säger skall inträffa vid Kristi återkomst, kommer de som varit trogna mot Gud, att stå upp från graven _ till evigt liv. Bibeln förklarar detta så här:

"Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren."4

Spiritualism

Mot denna bakgrund varnar Bibeln väldigt starkt mot varelser som visar sig som döda människor. Vi kallar sådana uttryck för spiritualism _ läran om själens odödlighet. Bibeln ger oss denna riktlinje: "Hos dig får" det inte finnas "någon… andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant ".5

I Bibeln har vi också ett exempel på hur den Onde personifierade en död människa. Vi tänker på den gången då kung Saul låg i krig mot filistéerna. Han hade lämnat Gud, och uppsökte en spåkvinna för att få veta hur kriget skulle gå. Saul visste att det var fel att gå till en spåkvinna, men uppsökte henne likväl i sin förtvivlan, förklädd. På spåkvinnans befallning visade sig den Onde då som profeten Samuel. Denne var egentligen död sedan flera år. Denna Samuels-varelse kom så med ett budskap om krigsutvecklingen.5

På liknande sätt visar den Onde eller hans änglar sig som döda personer i dag. Han personifierar (maskerar eller visar sig) som döda människor. Det är alltså den Onde eller hans änglar som visar sig som Maria, och budskapet från denna varelse är så likt sanningen, att endast de som känner Skriften {Bibeln} och har den Helige Ande som vägvisare i livet, förmår att skilja det falska från det äkta.

Skriften säger att Satan - i ändens tid - skall vara intensivt verksam "med lögnens alla tecken och under".6 Vi får därför räkna med flera "Maria"-uppenbarelser i tiden framöver, och dessvärre ser det ut som att hela folkmassor blir _ och framgent kommer att bli _ bedragna av dessa demoniska yttringar. Vårt enda verkliga skydd mot sådana bedrägerier är ett sant Guds-förhållande, och grundlig kännedom om Hans Ord.

Det största Bedrägeriet?

Satan söker ständigt att förfalska Bibelns profetior. Bibeln säger entydigt att "Satan själv gör sig lik en ljusets ängel", och att det skulle uppträda falska Messias. 6 Satan är väl medveten om att Jesus skall komma tillbaka, och lika väl som han skapar en förfalskning när det gäller uppenbarelserna från "Maria", kommer han också att söka förfalska Jesu återkomst. Detta kommer att bli ett enormt bedrägeri. "Nu kommer den store bedragaren att visa att Kristus har kommit. På olika platser på jorden kommer han att uppträda och visa sig som ett majestätiskt väsen av bländande skönhet, liknande den beskrivning av Guds Son som Johannes ger i Upp. 1:13-15.7 Den härlighet som omger honom övergår allt vad dödliga människor hittills har sett. Ett segerrop ljuder genom luften: 'Kristus har kommit! Kristus har kommit!' Folket kastar sig i tillbedjan ned för honom, under det att han lyfter sina händer och uttalar en välsignelse över dem, såsom Kristus välsignade sina lärjungar, då han var på jorden. Hans röst är mjuk och mild men ändå melodisk. Vänligt och sympatiskt förklarar han några av de nådefulla himmelska sanningar som Frälsaren förkunnade. Han botar också folkets sjukdomar. Och så, efter att han föreger sig vara Kristus, påstår han att han har förändrat sabbaten till söndagen och befaller att alla skall hålla den dag helig som han har välsignat. Han förklarar att de som fortsätter att hålla den sjunde dagen helig, hånar hans namn, eftersom de vägrar att lyssna till hans änglar som han har sänt till dem med ljus och sanning.

Detta är en kraftig och nästan överväldigande förförelse. Liksom folket i Samaria blev bedragna av trollkarlen Simon, kommer folkmassorna, från den störste till minste, att ge akt på dessa trolldomskonster och säga: Han är 'Guds stora kraft'. (Apg. 8:10.)7 Men Guds folk kommer inte att låta sig förvillas. Den lära som denne falske Kristus förkunnar, strider mot Bibeln. Hans välsignelse uttalas över dem som tillbeder vilddjuret och dess bild, under det att Bibeln säger, att Guds oblandade vrede skall utgjutas över dem.7

Dessutom får Satan inte tillåtelse att framställa Kristi återkomst på det sätt som den skall ske. Frälsaren har varnat sitt folk mot detta Satans bedrägeri och har tydligt förutsagt hur Kristi ankomst skall äga rum: 'Människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att om möjligt, förvilla jämväl de utvalda … Därför, om man nu säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.' {…} Denna återkomst finns det inte någon möjlighet att efterlikna. Den kommer att bli känd över hela världen och bevittnad av hela världen.

Endast de som flitigt har studerat Bibeln och älskar sanningen, kommer att bli beskyddade mot detta kraftiga bedrägeri som skall förföra hela världen. Med hjälp av Bibelns undervisning upptäcker de bedragaren i hans förklädnad. Detta prov kommer över alla. Det kommer att avslöja vilka som är de sanna kristna. Är Guds folk nu så grundligt rotat i hans ord, att de inte ens kommer att ge efter för sina sinnens vittnesmål? Kommer de i en sådan prövningstid att hålla fast vid Bibeln och endast Bibeln? Satan kommer att om möjligt hindra dem från att bereda sig för den dagen. Han kommer att lägga hinder i vägen för dem, göra dem intresserade av jordiska, materiella tillgångar och betunga dem med livets omsorger så att nödens dag skall komma över dem såsom en tjuv." (Detta intressanta avsnitt är hämtat från boken Den Stora Striden, sid. 596-597, vilken utannonseras på detta flygblads baksida. Beställ boken gratis, och läs mer om den stora konfrontationen där!)

Vi behöver verkligen vara uppmärksamma på detta så att inte också vi blir lurade. Det står att för att om möjligt bedra även de utvalda.6 Därför är det en detalj till vi önskar betona, så att vi kan få klarast möjliga förståelse av vad som kommer att möta oss. Därmed slipper vi att bli lurade. Kristus kommer inte att beträda jordytan vid Sin snara återkomst. Vi läste tidigare att då kommer de frälsta att ryckas upp i luften - för att följa med Jesus till himmelen.4 Före Sin himmelsfärd sade Kristus: "jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är."4 Det är först sedan de frälsta varit i himmelen i 1 000 år, som Jesus stiger ned på jorden och sätter Sin fot på Oljeberget, där det nya Jerusalem skall stå. Det är i det sammanhanget som Han kommer att skapa "nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor."8

Guds Sigill eller "Vilddjurets Märke"?

Mycket av det som "Maria" förkunnar är till viss del riktigt, men falskheterna vävs listigt in, och det gör det hela mycket svårare att avslöja. All den sanning hon flätar in, tillsammans med sitt intrycksgivande uppträdande och utstrålningen hon omger sig med, väcker tillit. Denna tillit kommer Djävulen att utan tvivel utnyttja till sin egen fördel genom att komma med de mer utmärkande katolska läromeningarna. En av dessa, som mer än något annat präglar Katolska Kyrkan, och som nuvarande påve starkt ivrar för - inte minst i sitt herdebrev, Dies Domini, den 31. Maj, 1998 - är Söndagen som vilodag, i stället för Sabbaten, Bibelns sjunde veckodag.

Det torde vara känt att påvemakten förfalskat Tio Guds Bud - i Katekesbuden - så att de på flera punkter skiljer sig från Tio Guds Bud, såsom de står angivna i Andra Mosebokens 20. kapitel, verserna 3-17. Bibeln säger att vi skall ha den sjunde dagen, Sabbaten, som vilodag. Det står också att Gud har välsignat och helgat den dagen. I Katekesens bud heter det bara: "Du skall helga vilodagen." Och så säger de att kyrkan överförde Sabbatens helighet till första veckodagen, Söndagen.19 Påvemakten säger att denna förändring är ett märke på dess gudomliga makt och auktoritet.19 Alla Bibelns kännetecken på "vilddjuret" passar in på påvemakten, och som vi precis har sett, säger sig påvemakten ha ett auktoritetsmärke, nämligen att man har insatt Söndagen som vilodag i stället för Sabbaten. Söndagen är därför påvemaktens märke = vilddjurets märke. Utifrån sammanhangen i Bibelns profetior, är det klart att vilddjurets märke kommer att genomföras i ändtidens yttersta tid, och de som vägrar att ta emot vilddjurets märke skall inte få tillstånd att köpa eller sälja, och slutligen kommer det att utfärdas order på att de skall dödas. Det är på slutet av den konflikten som Jesus kommer tillbaka för att befria de Sina.

Huruvida vi tänker ta emot Guds sigill eller vilddjurets märke, det kommer att bli vårt prov i en nära framtid! (Läs mer om detta i flygbladet Friheten i Fara!, som Du får gratis hemskickat från adressen på sista sidan.)

Är det "Maria" vi skall be till?

Om vi går tillbaka till "Marias" uttalanden som vi nämnde inledningsvis, är det skrämmande att se hur hon upphöjer sin egen ställning och riktar människors uppmärksamhet på sig själv. Uppmaningarna om att söka sin tillflykt hos och be till henne, efterlevs också av många. De vänder sig till statyer av jungfru Maria för att anhålla om nåd, och de ber henne om att gå i förbön för dem hos sin Son och Fadern. Efter mordförsöket på nuvarande påve Johannes Paulus II, såg vi även att han den 13. Maj, 1982 kom till Fatima. Där bad han vid jungfru Marias staty, för att tacka henne för att hon räddat hans liv.

Det är beklagligt att världens ledare på så sätt ger felaktiga signaler till folket, och leder dem bort från Guds sanningar. Bibelns andra bud, som Katolska Kyrkan avlägsnat ur Katekesens bud - en förfalskning som också den avfallna protestantismen har godtagit _ återger vi delar av här: "Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden… Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem." Trots denna klara varning i Guds bud, ser vi alltså att både påven och flera med honom vänder sig till "Maria" och statyer av "Maria".

Skall "Maria" vara vår Medfrälsarinna och Medlerska?

Vi lägger också märke till att det pågår en storstilad kampanj från katolikernas sida, som lanserar en ny lärosats inom Katolska Kyrkan; att Maria skall betraktas som Medfrälsarinna (Co-Redemptrix) och Medlerska (Mediatrix) av all nåd och advokat åt Guds folk.10

Detta visar att starka krafter inom Katolska Kyrkan söker att upphöja "Maria", så att hon skall jämställas med Kristus. Nå, enligt Bibeln har vi tre som är ett och som vittnar i himmelen: Fadern, Ordet (Kristus) och den Helige Ande.11 Om vi skall godta det nya påståendet om Maria som Medlerska och Medfrälserska, blir de tre nu fyra, nämligen: Fadern, Modern, Sonen och Anden. När katoliker vill tillskriva "Maria" förmågan att vara medlerska för människors frälsning, framföra våra böner till Gud och vara vår försvarare och tillflykt, är det en förförelse och ett listigt och fräckt försök att inta Kristi plats! Jesus Kristus Själv avvisar helt klart den tanken, när Han säger: "'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."11 Orsaken till detta får vi också veta. Det är för att Jesus genom Sin död på nytt öppnat vägen till Faderns tron. Synd skiljer människan från Gud, och då människorna föll i synd blev de egentligen dömda till döden. Ty "syndens lön är döden".11 Men Gud har ordnat en utväg: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."11 Väljer vi Jesus som Herre i våra liv, kan Han i kraft av Sitt offer ta på Sig vår synd. Därför står det följande i Första Timoteusbrevet 2:5: "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus". Det är alltså endast genom Jesus Kristus, som är Medlare mellan Fadern och människor, som vi kan träda fram inför Faderns tron.11

Kan "Maria", Påven eller Prästen förlåta Synd?

Katolska Kyrkan och påven, som ivrar starkt för att upphöja Maria, lär också att påven och präster kan förlåta synd. Även inom somliga avfallna protestantiska kyrkosamfund och andra rörelser, bl.a. i frimurarlogerna, går det att bikta sig för prästen och höra orden: Dina synder är Dig förlåtna.

Det viktigaste i sammanhanget är: Skall vi gå till Maria, påven eller prästen (felande människor), eller till Jesus för att erhålla förlåtelse för våra synder? Bibeln tydliggör att när en orätt begåtts, skall de inblandade klara upp saken sig emellan. Det står så här: "Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom."12 En präst eller påve har inget med saken att göra. När man har gjort upp med den man förorättat, är det nödvändigt att gå till Gud i bön för att få den slutgiltiga förlåtelsen. Jesus säger att vi skall be så här till vår Fader som är i himmelen: "förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss."12 Och Johannes formulerar sig så här: "detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig."12 Det är bara genom Jesus Kristus som syndaren kan få förlåtelse och tillgång till Guds tron. Jesus är vår ende Frälsare, Medlare och Advokat hos Gud. Det är till Honom vi skall gå med vår synd. När vi inser vår synd, ångrar och vänder oss till Honom för att erhålla syndernas förlåtelse, har vi detta löfte: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."12

Spiritualismen - en viktig Bricka i Försöket att ena Världen

Men åter till de så kallade "Maria-uppenbarelserna", eller spiritualistiska fenomenen. Spiritualismen kommer helt säkert att spela en otroligt viktig roll för att ena all världens religioner under ändtiden. Detta bekräftar Bibeln, när den säger: "Och jag såg att det ur drakens gap (Satan/spiritualismen) och ur vilddjurets gap (Katolska Kyrkan) och ur den falske profetens mun (den avfallna protestantismen) kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag."13 I dag ser vi att allt läggs tillrätta för uppfyllelsen av detta. Världens nationer är i färd med att enas, både på det politiska, ekonomiska, militära och religiösa området. Och spiritualismen artar sig i dessa dagar till att bli en viktig bricka i Satans strategi för att uppnå detta enande _ särskilt på det religiösa området. Bibeln säger att all världens fördärvande krafter kommer att gå samman i den yttersta tiden. Det heter att de besjälas av en tanke, och sin makt och kraft kommer de att ge till vilddjuret. I den konflikten framstår påvemakten tydligt som den ledande maktfaktorn. Ja, Bibeln säger att hela världen förundrad kommer att följa efter vilddjuret (påvemakten).13 Bibeln säger vidare att det är dessa krafter som strider mot Lammet (Kristus) och dem som står på Lammets sida.13 Makthavarna vill gärna framstå som auktoriteter som vi skall rätta oss efter, men Bibeln säger: "Förlita er inte på människor, som bara har en vindpust i sin näsa! Vad är de att räkna med?" Och: "Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN."14

Av det vi hittills studerat, är det tydligt att "Maria" kommer att spela en central roll i försöket som görs för att ena hela världens skilda religioner under Roms paraply. Påven lyfter också fram sin önskan om enhet: "År 2000 kommer att firas som ett Stort Jubileum, i vilket den högsta önskan är enhet mellan alla kristna, tills de uppnår fullständig gemenskap."15

Men hur uppnås sann Enhet?

Sann enhet uppnås icke genom katolicism, tro på Maria-uppenbarelser eller genom ekumeniska flertalsbeslut. Sann enhet uppnås genom att vi säger ja till Jesus Kristus, och Hans basis för frälsning. Jesus Kristus säger Själv: "Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss".16 När vi säger ja till Jesus, och den Helige Ande kommer in i våra liv, då är grunden för sann enhet lagd. Då får vi den nödvändiga kraften för att göra Guds vilja, och då kommer våra liv i samklang med Hans vilja. Guds karaktär kommer att återspeglas i våra liv, inte för att vi skulle vara präktiga av oss själva, utan för att vi erhåller hjälp från den Helige Ande till att fatta rätt beslut både i liv och lära i vardagslivet.17

Bibeln talar om en liten rest som kommer att vara trofast in i det sista. Det är de som håller Guds bud och har Jesu tro.18 När vi har insett vår synd, och tagit emot Jesu förlåtelse och frälsning, ja, då vet vi att vi kan få all den kraft vi behöver för att vara Jesu sanna efterföljare. Några kommer också att få nåd till att leva ända tills Jesus återvänder.18 Vilken fantastisk erfarenhet dessa kommer att få med Jesus! Hoppas att flera kommer att satsa på att stå på Jesu sida in i det sista.

Vad kan vi göra?

Till Dig som ännu inte helt och fullt har bestämt Dig för att följa Jesus, vill jag säga: Leta reda på Bibeln och läs i den. Bed om Guds välsignelse över studiet, och börja till exempel att läsa alla kärleksaposteln Johannes' brev. Då kommer Du att lära känna Jesus Kristus, världens Frälsare. "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."18

Jesus Kristus, världens Frälsare, kommer snart igen! Vilket härligt framtidshopp i en värld som är fördärvad av synd och dess följder. Min bön är att Du och jag måtte vara villiga att lära känna Jesus och bli Hans vänner nu, så att vi får följa med Honom till det himmelska hemmet, när Han snart kommer för att hämta de Sina. Vi hoppas att få träffas där!

Vänlig hälsning Bente och Abel Struksnæs

Källhänvisningar:

1. Boken The Thunder of Justice, av Ted och Maureen Flynn.

2. Jesaja 8:20; Matteusevangeliet 7:15-20; Första Johannesbrevet 4:1

3. Predikaren 9:5-6, 10; Psaltaren 146:3-4; 115:17-18

4. Första Tessalonikerbrevet 4:13-18; Första Korintierbrevet 15:52-58; Uppenbarelseboken 1:7; Johannesevangeliet 14:1-3

5. Femte Moseboken 18:10-12; Första Samuelsboken 28:3-20

6. Andra Tessalonikerbrevet 2:9; Andra Korintierbrevet 11:13-15; Matteusevangeliet 24:23-27

7. Uppenbarelseboken 1:13, 15; Apostlagärningarna 8:10; Uppenbarelseboken 14:9-11

8. Sakarja 14:4-9; Uppenbarelseboken kap. 20 & 21; Andra Petrusbrevet 3:13

9. Andra Moseboken 20:4-6

10. The Bulletin with Newsweek, den 2. Sept., 1997

11. Första Johannesbrevet 5:7; Johannesevangeliet 17:21-24; 14:6; Romarbrevet 6:23; Hebréerbrevet kap. 8 & 9; Johannesevangeliet 3:17

12. Lukasevangeliet 17:3-4; Matteusevangeliet 6:12; Första Johannesbrevet 2:1-6; 1:9

13. Uppenbarelseboken 16:13-14; 13:3; 17:13-14

14. Jesaja 2:22; Jeremia 17:5

15. The Third Millenium, sid. 26-31

16. Johannesevangeliet 17:20-23

17. Johannesevangeliet 15:4-5; Andra Petrusbrevet 1:4; Första Johannesbrevet 1:9

18. Uppenbarelseboken 14:12; Första Korintierbrevet 10:13; Filipperbrevet 4:13; Johannesevangeliet 17:3

19. Ur Doctrinal Catechism, s. 147 och The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (utgiven 1977), s. 50; Catholic Record, 1. Sept., 1923


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no