[Back to the Main Page!]

FRIHETEN I FARA!

Nationerna samlar sig både på det ekonomiska, politiska och militära planet.
Varför förenas de också på det religiösa området? Vad håller på att hända?

En söndagsrörelse har börjat i hela världen. Påve Johannes Paulus II vill styrka söndagen som vilodag genom sitt herdebrev Dies Domini (mai 1998). Biskopar och präster längtar efter förnyat söndagsfirande. Många önskar en folkaktion till värn för vilodagen, medan andra vill bötfälla dem som bryter söndagens helgd.22 Flera av de som önskar inskärpa helighållandet av vilodagen har förhoppningsvis goda motiv till det. I det uppjagade samhälle, som vi lever i, behöver vi i allra högsta grad en dag i veckan för vila. Men att bötfälla människor som inte håller vilodagen har inte något med Kristi anda att göra. Att hålla vilodagen måste vara ett personligt och frivilligt beslut och det bör göras av glädje och kärlek till Kristus och inte av tvång.

Visste du förresten att den dag vars helgd kyrkoledare i hela världen vill reglera är en falsk vilodag? Är du medveten om att man har förfalskat de tio Guds bud? Visste du att det är påvemakten som har genomfört denna förfalskning? Om du jämför buden i katekesen med buden i Bibeln i 2 Mos. 20: 3 - 17, (se skissen på s. 2) kommer du snart att upptäcka skillnaden.

När vi i denna traktat berättar om förfalskningen som utförts av det katolska systemet, är det inte för att döma katolikerna som enskilda personer. Vi hoppas snarare att dessa upplysningar kan vara till hjälp både för dem och oss andra , så att vi kommer fram till rätt slutsats i denna fråga.

Ett av de bud som den katolska kyrkan har ändrat är sabbatsbudet. I det fullständiga sabbatsbudet står det: «Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS din Guds sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen, som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på den sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.» 2 Mos. 20: 8 - 11.

I detta bud ser vi att sabbaten, den sjunde dagen, är vilodag. När vi läser detta bud lite mer noggrant, finner vi också Guds sigill som visar att Gud är lagstiftaren. Ett sigill består av ägarens namn, titel och rike eller territorium. I vilodagsbudet finner vi just dessa tre punkter: 1. Lagstiftarens namn: Herren. 2. Lagstiftarens titel: Skaparen. (Han som gjorde allting). 3. Det område som Han härskar över: Himmelen, jorden, havet och allt vad i dem är. Det var ett taktiskt drag av den katolska kyrkan att ta bort texten som innehåller Guds sigill i den bristfälliga och felaktiga versionen av budet som finns i katekesen. Då blir människor inte längre uppmärksammade på vem lagstiftaren är och inte heller vem de skall vara lojala emot. I kraft av den kyrkliga makt och auktoritet som katolska kyrkan hävdar, har den ändrat på budorden efter sitt eget sinne. Du kan se skillnaden mellan budorden på sid 2.

I katekesen finner vi därför enbart denna korta sats: «Tänk på vilodagen, så att du helgar den.» Här får vi inte veta vilken dag som skall helgas, och vi ser heller inte vem lagstiftaren är.

Den katolska kyrkan erkänner att den är ansvarig för denna förfalskning.

Från en lärobok i romersk-katolsk tro har följande citat hämtats. «Fråga: Vilken dag är sabbat? Svar: Lördagen är sabbat. Fråga: Varför håller vi söndagen i stället för lördagen? Svar: Vi håller söndagen i stället för lördagen eftersom den katolska kyrkan överförde sabbatens helighet till söndagen på kyrkomötet i Laodicea (år 336 e. Kr.). Fråga: Kan du på något annat sätt bevisa att kyrkan har makt att stadfästa helgdagar genom lagligt påbud? Svar: Om den inte hade sådan makt kunde den inte ha gjort det som alla nutida religions-bekännare är överens med den om; den kunde inte ha infört helgandet av söndagen, den första dagen i veckan i stället för lördagen, den sjunde dagen i veckan, en förändring som det inte finns någon auktoritet för i Skriften.»3

Tänk att kyrkan genom sin auktoritet har bestämt något annat än Bibelns lära. Man införde en falsk vilodag så tidigt i historien (ca. 1000 år före Luthers tid) att de flesta människor idag inte vet om det. Har de präster, söndagsskollärare, religionslärare som du varit i kontakt med berättat om hur vilodagen förändrats?

Martin Luther som växte upp som katolik, men som sedan upptäckte vad detta falska system går ut på, sade bl.a.: «De kännetecken som karakteriserar Antikrist enligt Skriften stämmer fullständigt med påvedömet och dess anhängare»4 Detta uttalande står i Luthers Bekännelseskrifter. Luther hade rätt i detta, eftersom alla Bibelns kännetecken på den stora antikristliga makten, "vilddjuret" (från havet), passar in på påvedömet.

Ett av vilddjurets kännetecken är att det har ett märke. I Bibeln står det följande: "Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld och svavel i heliga änglars och i Lammets åsyn." Och: "det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal."20 Eftersom alla Bibelns kännetecken på vilddjuret stämmer in på påvemakten, har alltså påvemakten (= vilddjuret) ett märke, och den erkänner själv att söndagen är dess (auktoritets) märke. Detta bekräftas av många uttalanden. Så säger den: "Söndagen är vårt auktoritets-märke...Kyrkan står över Bibeln och överföringen av sabbatsfirande till söndagsfirande bevisar detta faktum."2 Låt oss ta ännu ett: «Naturligtvis hävdar den katolska kyrkan att förändringen (av sabbatsdagen till söndagen) utförts av den själv... och denna handling är ett MÄRKE på dess kyrkliga auktoritet i religiösa frågor.»5

Det är uppseendeväckande och samtidigt bedrövligt att den lutherska kyrkan med alla dess förgreningar har godkänt katolikernas falska vilodag och de falska budorden i katekesen. De har härmed godtagit lagbrottet och testamentförfalskningen. De som har kännedom om detta, godkänner det, och inte vänder sig ifrån dessa oförrätter, godtar likaså lagbrottet och testamentförfalskningen.

Låt oss se på vad några protestanter säger om denna vilodags-förändring:

1. «Och var i Skriften får vi överhuvud taget besked om att vi skall hålla den första dagen? Vi blir befallda att hålla den sjunde dagen, men ingenstans anbefalles att vi skall hålla den första dagen.»6

2. «På andra sidan finns det inte något nytestamentligt bud som stadfäster söndagsfirande. Och det finns naturligtvis inte alls något bud som säger att söndagen för de kristna skall överta sabbatens roll.»7

JESU UPPSTÅNDELSE

Nu är jag införstådd med att många menar att de håller den första dagen i veckan till minne av Kristi uppståndelse. Även om några började fira Jesu uppståndelsedag, kan man inte dra den slutsatsen att vi därmed har fått en ny vilodag. Skriften säger att Jesus är sabbatens Herre.8 Han var med om skapelseverket och instiftade vilodagen. Ja, det står att «I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det (Ordet = Kristus) och utan det blev ingenting till av allt som finns till.»9 Eftersom Jesus är sabbatens Herre, vore det Han som skulle förändra vilodagen, om någon skulle göra det, men det har Han alltså inte gjort. Det är Antikrist (påvemakten) som har gjort denna budändring/testament-förfalskning i katekesen.

Skriften säger att Gud helgade och välsignade den sjunde dagen. Kan du finna att Jesus har befallt oss att vi skall sluta att hålla den sjunde dagen, och istället hålla den första dagen i veckan? Kan du finna att Han har ändrat de tio budorden, inklusive sabbatsbudet, som Gud skrev med sitt eget finger? Kan du finna att Gud eller Jesus har helgat eller välsignat den första dagen i veckan? Var ärlig mot dig
själv och svara på dessa frågor. Vi bör minnas att Bibeln säger att Gud avskilde den sjunde dagen till heligt bruk och att Han välsignade den. Det är den dag som på ett särskilt sätt har avsatts till andlig och fysisk förnyelse. Det är vilodagen, Guds heliga dag, för oss.10

Gud gav oss vilodagen för att Han älskar oss och vill vårt bästa. Om vi älskar Gud kommer vi att visa vår tro och lydnad mot Gud genom att hålla den vilodag som Han har instiftat för vår skull. Först då kommer vi att få vilodagens hela välsignelse.8&10

"Men vilken dag är Bibelns sjunde dag?" frågar du kanske. I berättelsen om Jesu död och uppståndelse kallar Bibeln den dag som Jesus dog på för "beredelsedagen" eller "dagen före sabbaten". Vi kallar också den dagen för långfredag. Den dagen då Jesus uppstod från graven kallas den första dagen i veckan, vår söndag. Dagen mellan dessa två dagarna kallas "sabbaten" eller "den sjunde dagen", lördagen. Jesus, som är sabbatens Herre, vilade i graven på lördagen och uppstod till en ny arbetsdag på söndagen. Därför är söndagen, enligt Bibeln , den första av de sex arbetsdagarna i veckan.och Jesu efterföljare kommet att godta detta.1&33

Lärjungarna fortsatte att hålla sabbaten som vilodag också efter Jesu uppståndelse, dvs. i det nya förbundet. Eftersom Jesus Kristus är den samme i går och i dag, ja, till evig tid, så bör alla som bekänner sig vara kristna också idag hålla Guds och Kristi vilodag, sabbaten.40

Bibeln kallar sabbaten för "Herrens heliga dag". "Herrens dag" är därför inte söndagen, utan sabbaten. Söndag betyder "solens dag" och inte "Sonens dag." 41

I några länder, däribland Sverige har en förskjutning av dagarna i almanackan företagits av Almanackförlaget. I Sverige, liksom i Norge, skedde denna förändring fr. o. m. den 1. januari 1973. Före detta datum stod lördagen som den sjunde dagen i almanackan. Nu däremot står lördagen som den sjätte dagen i veckan. Söndagen, som tidigare stod som den första dagen, står nu som den sjunde dagen i veckan. Detta är missvisande. Man kan få det intrycket att söndagen är Bibelns sjunde dag. Flera har också börjat kalla söndagen för sabbat. Men de som undersöker detta lite, kommer snart att upptäcka att söndagen är en falsk sabbat. Bibelns första dag, söndagen, är fortfarande den första arbetsdagen i veckan.33

På grund av den förändring som har gjorts av vilodagen ställs vi i en valsituation: Skall vi hålla sabbaten och ha Gud som vår auktoritet, eller skall vi hålla söndagen och ha människor som vår auktoritet?

FALSKA HERDAR

Du undrar kanske varför prästerna inte har berättat om denna förfalskning som har skett av Guds tio bud? Det är möjligtvis så att några inte känner till förändringen av Guds bud, men det enkla svaret är att alltför många har varit falska representanter för Gud och har hållit sanningen om «vilddjurets märke» dold för folket. De lugnar människorna med ett behagligt budskap om fred och försoning. De säger att «sabbaten blev till för judarna.» «Vi lever i det nya förbundet,» säger de, «och då är söndagen vilodag.» Men tänk själv. Sabbaten blev till långt innan den förste juden, Abraham, gjorde sitt inträde i historien. Sabbaten blev till vid skapelsen och Jesus säger att den blev till «för människans skull.»8 Den blev till för din och min skull. Dessutom säger Jesus att så länge vi ser himmelen över oss och jorden under oss står Guds bud fasta.11 Guds tio bud är lika giltiga i det nya förbundet. Offren är borttagna. Jesus kom som det sanna offerlammet och offrades en gång för alla.12

Även om vi talar mycket om sabbatsbudet i denna broschyr, är vi medvetna om att alla budorden är viktiga. Bibeln säger att den som håller hela lagen, men felar i ett är skyldig i allt.34 Detta bör vara en tankeställare både för dem som är abortmotståndare och andra som ivrar för ett bestämt bud.

EN SÖNDAGSRÖRELSE

Dagens situation visar tydligt att en söndagsrörelse har börjat i hela världen. Starka religiösa grupperingar i USA, såsom «The Lord's Day Alliance», «The Christian Coalition», m.fl. arbetar hårt för att få söndagen godkänd som gemensam vilodag. På grund av moraliskt förfall, hotande ekonomisk kollaps och försvagat intresse för kristendomen menar de att folket och nationen måste tillbaka till de tio budorden för att få Guds välsignelse, och därmed önskar de alltså lagfästa den falska vilodagen.

Vi ser idag hur biskopar och präster samarbetar med fackföreningar, diverse branscher inom näringslivet m.m. för att inskärpa och upphöja söndagen som vilodag. Kyrkan, med statens och borgerliga myndigheters bistånd, är på väg att införa "vilddjurets märke" efter katolskt mönster.

I EU önskar man ha söndagen som gemensam vilodag. Jacques Delors, katolik och EU's tidigare president, önskar én själ, én tanke, én anda i de europeiska institutionerna.13 I EU bygger de vidare på denna modell och tanken är att söndagen som vilodag skall samla dem i en andlighet. De försöker att finna gemensamma punkter som de kan enas om i Unionen, och söndagen som gemensam vilodag är något som katoliker och de allra flesta protestanter kan enas om. Detta är ett smart drag av katolikerna, för opphöjelsen av söndagen är i själva verket ett försök på att styrka deras auktoritetsmärke (söndagen) i alla länder.

LAGSTADGAT SÖNDAGSFIRANDE

Både katolska och protestantiska länder har slumrande söndagslagar i sina lagverk. När det blåses liv i dessa lagförslag, och söndagens helgd skall påbjudas med tvång, först då uppfylls detta med vilddjurets märke.

Bibeln säger att hela världen till slut kommer att dras in i denna sista stora konflikt mellan: 1) dem som vill tillbe Gud och upphöja Honom som himmelens och jordens Skapare genom att helga Guds och Jesu vilodag, och 2) dem som vill vara lojala mot vilddjuret (påvemakten) och ta dess märke = söndagen som vilodag.

Alla de som älskar Frälsaren, Jesus Kristus, och är fyllda med Den Helige Ande kommer att visa sin trohet mot Gud genom att hålla Hans lag. De kommer att vägra godta en falsk sabbatsdag. De kommer därför att ställa sig under Herrens fana och motta den levande Gudens insegel i sina pannor.35

De som vänder sig bort från den sanning som har himmelskt ursrung och accepterar söndagen som sabbat, kommer att ta "vilddjurets märke". De som väljer att ta "vilddjurets märke" kommer att ta märket i pannan (genom de beslut som de fattar med sitt förnuft) eller i sin högra hand (genom sina handlingars kraft). Pannan har därför använts som en symbol på intellektet eller sinnet, medan handen representerar kraft.36

Ingen kommer att känna av Guds vrede förrän de har lärt känna sanningen och förkastat den.

Även om denna konflikt kommer att bli tydligare inom en snar fram-tid, är vi också i dag ställda inför ett val. När vi känner till det lagbrott och den förfalskning av vilodagen som skett, är det viktigt att redan nu ta avstånd från den falska sabbaten. Vi bör välja att följa i Jesu fotspår redan nu. Jesus höll sabbaten, den sjunde dagen i veckan, från solnedgång fredag till solnedgång lördag.1 & 33

Vi tror att det finns ärliga människor i olika kyrkosamfund, också inom den katolska kyrkan. När de upptäcker förfalskningen av Guds tio bud, inklusive sabbatsbudet, kommer flera att göra uppror mot dess falskhet, frigöra sig från banden som binder dem och blir starka redskap för Gud i ändetidens avslutande förkunnelseverksamhet.

EUROPEISK OCH GLOBAL SAMLING

Bibeln uppenbarar att världens härskare kommer att samla världen strax före Jesu återkomst.15 I dag ser vi upptakten till denna samling. Världsledare i hemliga organisationer stakar ut de riktlinjer som kan samla Europa och resten av världen under maktelitens
internationella lagstiftning.

Vi ser denna samling genom EEC, EU, GATT, NATO, VÄSTEUROPEISKA UNIONEN, FN och genom Den Nya Världsordningen, som blev proklamerad av George Bush under Gulfkrisen - och som världshärskarna nu bifaller.

Europa och världen i övrigt håller sannerligen på att förenas både på det ekonomiska, politiska och religiösa planet... och Bibeln uppenbarar att det är «skökan» (den katolska kyrkan) som sitter på vilddjuret och styr det hela. Vidare står det att konungarna på jorden driver hor med henne. Köpmännen, storföretagarna och stormännen, de politiska ledarna, driver handel med skökan och blir rika genom hennes handelsförbindelser. De har serverats hennes berusande vin och de blir lurade av påvemaktens trolldom.16

Idag ser vi hur spiritismen (bl a genom New Age), katolicismen och protestantismen förenas. Det är tyvärr de protestantiska kyrkorna och samfunden, som närmar sig den katolska kyrkan. Vi ser att detta sker i de stora kyrkoallianserna, i kyrkornas ritualer och liturgi, i den nya planen för kristendomsundervisning i den norska skolan (liksom tidigare i den svenska skolan). Staten medverkar till att tvinga igenom de liberala hållningar, som bryter ned protestantismen.

DE HAR EN AVSIKT

Vi står på tröskeln till en allvarlig och avgörande uppgörelse på vår jord. Bibeln säger: «Jordens konungar reser sig och furstarna rådslår mot Herren och Hans smorde.»17

Bibeln säger vidare att världens härskare «hava ett och samma sinne och de giva sin makt och sin myndighet åt vilddjuret»18, en beskrivning av hur stark, planlagd och samlande denna rörelse är. «Det kommer att bli ett universellt unionsband, där allt är i harmoni, en konfederation av Satans krafter.»19

«I det krig som utkämpas i den sista tiden, kommer hela världens korrumperade krafter som inte visar lydnad mot Guds Andes lag att förena sig i opposition mot Kristus och dem som står på Hans sida19 - de som håller Guds bud och har Jesu tro.»20

Stat och kyrka kommer att förenas, tvinga igenom och upphöja påvemaktens falska vilodag. Bibelns fjärde bud, sabbatsbudet, kommer sålunda att bli den stora stridsfrågan, för i det identifierar den store Lagstiftaren sig som himmelens och jordens Skapare.»19

Känner du till hur utgången av denna strid kommer att se ut? Jesus säger: «Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.»21 Det är Gud och Kristus som har kontrollen, men Satan som gjorde uppror mot Gud i himlen, och blev nedkastad på denna jord, har fått flera tillfällen att bevisa vad hans styrelseskick går ut på. Gud är kärleksfull. Han tvingar varken Satan eller oss, men låter oss få välja livet och det goda eller döden och det onda. Nu är striden snart slut, och Bibeln avslöjar utgången: «De (världens fördärvsmakter) skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna skall besegra dem...»18 Det är alltså Jesus Kristus, världens Frälsare, Herrarnas Herre och Konungarnas Konung som kommer att gå segrande ur denna strid mellan det goda och det onda, mellan Kristus och Satan. Vilken sida vill du ställa dig på?

BEREDELSE

I all denna strid ska vi komma ihåg att erbjudandet om frälsning och evigt liv är tillgängligt för alla. «Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.» Det är alltså upp till dig och mig om vi vill ta emot frälsningens gåva. Det finns inte heller någon annan väg till frälsning, för Jesus säger: «Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig!»23

Borde inte vi göra som den förlorade sonen, som var långt borta från hemmet. Först tänkte han att han ville gå hem till sin far, men det räckte inte. Det var först då han förverkligade sina tankar, då han stod upp och gick till sin far, som han kom hem.

På samma sätt som fadern såg honom långt borta och sprang emot honom med utsträckta armar, längtar också Kristus att ta emot var och en som kommer till Honom i tro.24 «Den som kommer till mig, skall jag inte visa bort», säger Jesus.25 Frågan blir då ganska personlig. Vill du ta emot frälsningens gåva och säga ja till Kristus?

Tidens tecken visar att Jesus snart kommer tillbaka. Det är livsviktigt för oss att vi redan nu bestämmer oss för att stå på Hans sida. När Jesus kommer, kommer han inte för att frälsa oss från synd i våra liv, eller rena våra sinnen från alla orenheter. Nej,denna rening måste ha utförts innan Jesus kommer tillbaka, för att vi ska få vara med när Han kommer för att hämta de sina.26

«Att säga ja till Jesus och ställa sig på Hans sida, vad betyder då det?» frågar du kanske. Svaret kan sammanfattas på följande sätt:

Vi önskar med hjälp av denna broschyr upphöja Kristus som Frälsare, samtidigt som vi - av kärlek - vill varna för "vilddjuret" och "vilddjurets märke". Världen behöver både frälsnings- och varningsbudskap, därfor att det är beskrivet i Bibeln, i Uppenbarelsebokens 14:e och 18:e kapitel.30 Världen förväntar sig att de som är troende visar Kristi tro och sinnelag i sina liv i vardagen. Världen väntar på tydlig förkunnelse om frälsning ifrån synd. Jesus kom hit till jorden för att frälsa människorna från synd, inte lämna dem i synd. Jesus var ett med Fadern. Han var Gud. Han var Skaparen. Då Jesus kom för att frälsa människorna från synd, klädde Han sin gudomlighet i mänsklighet. Han kom i mänsklig natur. Under 4000 år hade människorna försvagats fysiskt, mentalt och moraliskt. Kristus tog på sig
den degenererade och försvagade mänskliga naturen, med dess benägenhet till synd. Han blev frestad i allting som vi, men Han syndade inte. Liksom Jesus fick kraft från Gud till att leva som människa på jorden utan att synda, kan också vi få kraft i varje frestelse till att leva utan att synda. Liksom grenen måste ha en ständig förbindelse med stammen för att leva, måste också vi ha en ständig förbindelse med Jesus för att inte falla i synd. Men om vi syndar, är det vi som sviker, inte Jesus.31

Låt oss hela tiden försöka att göra Guds vilja och vända sinnet mot himmelen. Då kommer vi att gå från seger till seger i vårt kristna liv.

I den sista stora konflikten kommer de som håller Guds bud och har Jesu tro inte att ta «vilddjurets märke», utan -genom Guds nåd - få Guds insegel i sina pannor. 20&35 Min bön är att du och jag alltid må vara redo. Då får vi följa med Jesus Kristus, världens Frälsare, till det härliga himmelska hemmet, när Han snart kommer med sina heliga änglar för att hämta sitt trofasta folk. Vi hoppast få möta dig där!


Källhenvisningar:

1. Luk. 4: 16; Luk. 23: 54-56
2. «Catholic Record», London/Ontario, 1. sept. 1923
3. Från «Doctrinal Cathecism», s. 147 och «The Convert's Cathecism of Catholic Doctrine» (1977 utg.) s.50
4. Från de Lutherska Bekännelseskrifterna, norsk utgåva,1957, s. 539. Engelsk utg. s.327
5. H. F. Thomas, kansler för kardinal Gibbons
6. Isaac Williams: «Plain Sermons on the Cathecism», s. 334,336
7. Katekismenotis (22) «Sabbaten och sön-dagen», Odd Sverre Hove. «Dagen» 10/7-95.
8. Markus 2: 27+28
9. Joh. 1:1-3; 1 Mos. 1: 26.
10. 1 Mos. 2: 1-3; 2 Mos. 20: 11
11. Matt. 5: 17+18
12. Hebr. 9: 24-28
13. «Dagen» 29/9-92
14. 1 Joh. 2: 1-2; Fil. 2: 5-7; Joh. 14: 4-6
15. Upp. 17: 12-14; Upp. 16: 13+14
16. Upp. 17:e och 18:e kapittel
17. Ps. 2: 2
18. Upp. 17: 12-14
19. Ellen G. White: «Review and Herald», 13 okt. 1904
20. Upp. 14:9-10; Upp. 13:16-17; Upp. 14: 12
21. Matt. 28: 18-20
22. «Vårt Land», 12 sept. 1990; «Dagen» 6 april 1995 och 25 juni 1994
23. Joh. 3: 16; Joh. 14: 6
24. Luk. 15: 17-20
25. Joh. 6: 37
26. Matt 1: 21; Upp. 21: 27
27. Rom. 3:31; 1 Joh. 3:4; Rom. 6:23
28. Apg. 2: 38; Ef. 2: 8-10
29. 1 Kor. 10: 13; Rom. 8: 10; 1 Joh. 2: 1-6 och 3: 1-6; 1 Joh. 5: 2+3; 1 Pet: 1.22
30. Upp 14: 1-12 och 18: 1-4.
31. Joh. 1: 1-3+14; Rom 8:3; Jes. 9:6; 2. Pet.1:4; Joh. 5: 30; 15: 3+4 och 17: 21-23.
32. 1Tess. 4: 15-17; Upp. 22: 12.
33. 3. Mos. 23: 32; Neh.13: 16-21.
34. Jak. 2: 10-12
35. Hes. 9: 4; Upp. 7: 1-4; Upp. 14: 12; Upp. 15:2
36. Upp. 13:16; 5. Mos. 6: 6-8; Hebr. 10: 16
37. Apg. 8:12; Rom. 6: 3-5; 1. Pet. 3:21
38. Matt. 3: 13-17; 1. Pet. 2: 21
39. Apg. 2: 38; Apg. 5: 32
40. Apg. 13: 42-44; Apg. 16: 11-13; Apg. 17: 2; Apg. 18:4-11; Hebr. 13: 8
41. Jes. 58: 13; Upp. 1: 10


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no