[Gå tilbaka till första sidan!]

Se upp för

EKUMENISKT SAMARBETE!

I flera tidningar har vi kunnat läsa följande rubriker: "Stor uppslutning om gemensamma möten", "Allkyrklig bönevecka", "Kyrkorna samlas i socialetiskt forum", "Allkyrkligt råd bildas", "Protestantar och katoliker förenas", "Fougner (biskop i den norska Lutherska kyrkan) tar med sig präster till Vatikanen", "Religiöst världsparlament", "Ny världsordning genom global etik" osv. Det är en stark rörelse på gång för att samla världen, inte bara på det politiska utan också på det religiösa området. Taktiken tycks vara klar. Precis som på det politiska planet har man arbetat för att få till stånd en centralisering. Biskopar och präster har skapat sitt eget system, ett hierarkiskt system, som genom flertalsbeslut stakar ut nya riktlinjer. I toppen av en maktpyramid, där de stora kyrkliga råden som Världsalliansen, Kyrkornas Världsråd och det Lutherska Världsförbundet sitter, utmejslas riktlinjer och dogmer som resten av kristenheten skall underordna sig.

MAJORITETSBESLUT

Den religiösa makteliten har för länge sedan fallit för den demokratiska modellen där majoritetsbeslut skall vara vägledande. Kyrkoledare har blivit tvungna att genomföra majoritetsbeslut, beslut som ofta strider mot Bibelns lära. Dessutom tar denna modell bort det personliga ansvaret.

Den religiösa eliten försöker förena de olika kyrkosamfunden med ekumenik, solidaritet och karismatik som gemensamma nämnare. Man håller gemensamma gudstjänster och bönemöten, genomför ekumenisk/katolsk nattvard, ger ut ny-teologiska gemen-samma sångböcker m.m. Kyrkoledarna har under lång tid försökt finna gemensamma trospunkter som sällan är det samma som "så säger Herren". Trospunkter som de inte kan enas om låter de ligga, även om det är tydligt vad Bibeln undervisar om.

Den katolska kyrkan har hela tiden önskat samla världen under sina "vingar". Metoderna har varit många, men efter det andra Vatikankonsiliet gick den katolska kyrkan mer öppet in för den ekumeniska rörelsen. Protestanterna kallades då inte längre "kättare", utan "avskilda bröder".

Både i påvens herdebrev (encyklikan) som utkom 1995, och i den nya Katolska Kyrkans Katekes, ivrar påve Johannes Paulus II starkt för kristen enhet - på den katolska kyrkans premisser.

SKÅPKATOLIKER

Många medel tas i bruk för att skapa enhet. "Ulvar i fårakläder" och "skåpkatoliker" är beteckningar som kan ge en föreställning om hur flera danska statskyrkopräster under lång tid har arbetat målmedvetet och systematiskt genom ett exklusivt, slutet brödraskap för att införa katolsk tankegång, filosofi och teologi i den danska folkekirken (statskyrkan i Danmark).1

I Aftenposten 16 mars 1994 omtalas en norsk organisation under rubriken "Medieskygg orden för präster och lekmän". I denna orden önskar man förnya kyrkan inifrån. Mottot är det latinska "Ordo Crucis" (Korsets Orden) och man arbetar med att införa bikt och nattvardspraxis som öppnar för ett mer katolskt trosinnehåll. Detta är ekumenik på hög nivå.

MOT RELIGIÖS ENHET

Vi ser också hur de stora världspredikanterna Benny Hinn, Billy Graham, Pat Robertson, Robert Schuller, Paul Crouch och många, många fler försöker förena kyrkosamfunden och vara brobyggare inte minst till den romersk-katolska kyrkan med påven i spetsen. Den kände predikanten Robert Schuller säger:"Nu är det tid för oss protestanter att komma till den Helige Fadern i Rom och säga: Hur kan vi komma hem?"2

Paul Crouch: "Det är slut på protestantismen. Jag stryker ordet protestantism i mitt ordförråd. Jag protesterar inte längre. Det är dags för katoliker och icke-katoliker att samlas i en enhet i Anden och en enhet i Herren".2

Den karismatiska rörelsen gör alltså sitt för att samla kyrkorna under falska andemanifestationer med tjut och skrik, mirakel, kommandosvimningar, symbolberöring, hypnotiska repetitioner, suggererande ord och extatiskt och okontrollerat skratt. (Se mer om detta i traktaten "Se upp för den karismatiska rörelsen!").

Låt oss också nämna mansrörelsen "Promise Keepers" (Löfteshållarna). Denna efterhand världsomspännande rörelse hjälper till att bygga broar, skapa tillit och upprätta förbindelser mellan pastorer av olika nationaliteter, kulturer och kyrkosamfund. Denna rörelse medverkar till att samla männen i de olika samfunden i löftesband, som leder alla kyrkor att acceptera den romersk-katolska kyrkan som den ledande kristna kyrkan. "Promise Keepers" är en av de mäktigaste rörelserna som förbereder kyrkorna för en global religiös enhet i en ny världsordning i slutet av detta århundrade. Här kommer ännu ett exempel på hur olika kyrkor förenar sig: "ENSTÄMMIGT, med acklamation följd av psalmsång antog kyrkomötet (15.11.94) att den norska kyrkan skall underteckna det så kallade Porvoo-avtalet. Avtalet innebär ett omfattande samarbete mellan de lutherska statskyrkorna i Norden och Baltikum och de anglikanska kyrkorna i Storbritannien och på Irland.

Vidare innebär avtalet ett fullständigt ömsesidigt erkännande av kyrkor och ämbete, ett avtal som alltså omfattar både praxis och teologi. I praktiken betyder det att präster kan förrätta gudstjänst i varandras kyrkor."3

KATOLSK INFILTRATION

Vi bör också vara medvetna om att den katolska kyrkan har satsat på utbildning under flera hundra år. Den har sina egna skolor och universitet i hela världen, men den har också under en längre tid fått in sina män och kvinnor på skolor och universitet i protestantiska områden. Man strävar efter att få sina män och kvinnor på positioner där de kan delta i beslutsfattandet och på så sätt påverka den religiösa och politiska utvecklingen efter sitt eget mönster. Låt oss ta med ett par uttalanden från deras egna källor som bekräftar detta. Det uttrycks bl.a. på följande sätt: "Alla katoliker måste bli aktiva element i det dagliga politiska livet i det land där de bor. Alla katoliker måste utöva sin makt för att bidra till att nationens grundlagar formas efter den sanna kyrkans principer."4

Opus Dei och Jesuiterna är grupper inom den katolska kyrkan, som arbetar mycket medvetet för att infiltrera andra samfund, skolor osv.

I den fullständiga jesuiteden läser vi om hur dessa specialtränade katoliker blir uppmanade "att vara en kalvinist bland kalvinister, en protestant bland protestanter, och till och med en jude bland judar"... "för att om möjligt samla all information till nytta för din orden (påvens orden) som en trofast påvens soldat."5

Som lutheran, pingstvän, adventist eller baptist kommer Vatikanens infiltratörer att ha möjlighet att få inflytande och positioner i dessa församlingar. Detta vill efterhand ge dem möjlighet att påverka utvecklingen efter katolskt mönster. Ser vi den trenden i kyrkornas liv idag?

Den katolska kyrkans frontkämpar, jesuiterna, svär en ed, där de uttrycker att de är villiga att arbeta för påven i de länder dit de kommer och var och en lovar att "göra sitt yttersta för att utrota de hedniska, protestantiska eller liberala doktrinerna och förstöra all deras förmenta statsmakt, kunglig eller av annan art."6 Här ser vi hur den katolska kyrkan medvetet försöker att förstöra protestantismen och nationernas självständighet. Ser vi denna utvekling i dag?

RELIGIÖS PLURALISM

Idag ser vi att protestantismen håller på att brytas ned genom katolsk infiltration och liberal teologi, så som katolikerna har som målsättning. De har fått in sina män och kvinnor på poster inom kyrkoliv och politik. Genom att arbeta långsiktigt för att försvaga kristendomsämnet i skolan växer okunnigheten och man kan förföra barnen och de unga. Genom att mata in mytologi, etik och filosofi i religionsundervisningen utan att öka antalet timmar på veckoschemat förvandlas det gamla kristendomsämnet till ett religiöst pluralistiskt ämne. Detta har redan länge varit fallet i Sverige. I Norge står man nu inför en liknande omvandling av religionsämnet. Där skall dessutom eleverna "tillägna sig kunskap och få upplevelser genom att arbeta med" jesuiterna enligt jesuitledaren Ignatius av Loyola,vars metodiska verk "Andliga övningar" innehåller spiritistiska föreställningar. Ämnet har också orientering om katolsk historia, kunskap om katolsk tradition, tro och särprägel. Detta är en process som försiggått under en längre tid. Den rena protestantismen har gradvis brutits sönder, enligt katolsk strategi, och nu skall barnen och de unga förföras.

PROTESTANTERNA GER EFTER

En del protestanter påstår att katolicismen i dag inte skiljer sig så mycket från protestantismen som tidigare. Det är riktigt att det har skett en förändring, men det är inte påvedömet som har ändrat karaktär. Katolicism och protestantism liknar varandra idag eftersom protestantismen har förändrat sig sedan reformatorernas tid.

Många protestanter blundar idag för katolicismens sanna karaktär, och de faror som en katolsk dominans för med sig. Människan behöver väckas till insikt för att kunna motstå denna fiendens framgångsrika taktik som hotar både den borgerliga och den religiösa friheten.

Den romersk-katolska kyrkan visar nu en tilltalande "kristen" fasad men i sitt inre har den inte förändrats. Påvedömets principer är desamma. De läror som blev till i det medeltida mörkret gäller ännu.

Den katolska kyrkan är i färd med att få tillbaka sin tidigare dominans, inte minst genom EU och de ekumeniska organen. Bibeln säger att hela världen kommer att förundras och följa efter vilddjuret (=påvemakten)7 Luther sa på sin tid "Påven bär Antikrists kännetecken".8 Alla Bibelns känneteckem på den stora antikristliga makten passar in på påvemakten.

VÄRLDEN FÖRENAS

När nu hela världen förenar sig med påvemakten både på det religiösa och politiska planet kan vi dra slutsatsen att Bibelns profetior håller på att uppfyllas.

Bibeln säger att draken = Satan (genom spiritismen och New Age), vilddjuret = påvemakten och den falske profeten = den avfälliga protestantismen, kommer att förenas i den sista tiden strax innan Jesus kommer igen.9 Bibeln varnar oss därför mycket inträngande mot ekumeniska allianser med Antikrist.

Bibeln beskriver också den viktiga antikristliga maktfaktorn som "skökan". Alla kännetecken på "skökan" passar in på påvemakten.10 "Skökan" har också sina "skökodöttrar" och de samarbetar med "skökan". Ser vi att detta blir uppfyllt genom det ekumeniska samarbetet i de ekumeniska organen i dag?

I Uppenbarelseboken kapitel 18 vers 1 - 4 blir vi allvarligt manade att GÅ UT ur Babylon (påvemakt och avfällig protestantism). Det står så i vers 4: "GÅ UT FRÅN HENNE, MITT FOLK, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del i hennes plågor".

Om du och jag menar att vi hör till Guds folk, så bör vi inte gå in i ekumenisk samverkan med påvemakten och fallen protestantism. Vi uppfordras istället att komma med en klar och tydlig varning och uppmana till att GÅ UT från den falska ekumeniska rörelse, som försöker att samla världen med falska, vilseledande och obibliska läror. Vill du följa Bibelns maning? Det är det bästa för dig själv - en befrielse i ditt liv.

Den ekumeniska rörelsen manar till enhet. Men vi bör inte godta någon enhet för enhetens egen skull - för att bli accepterade. En sann kristen enhet måste bygga på allt det som Jesus stod för, i tro, liv och lära. Det skall vara enhet enligt Bibelns principer och inte enligt majoritetsbeslut som ofta avviker från ett "så säger Herren". Ekumenik och katolicism är i själva verket ett hinder för sann kristen enhet.

ALTERNATIVET

När det trefaldiga budskapet i Upp 14: 6 - 12 om att gå ut från Babylon förkunnas med hög röst kom mer detta budskap att väcka världen. Människor får en verklig valmöjlighet; politiker, religiösa ledare, industriarbetare, bönder, fiskare, bankfolk - ALLA. Var och en måste välja om de i framtiden ska låta sig styras av Babylons falska system och villoläror eller om de vill gå ut och ställa sig helt och fullt på Jesu sida.

Måtte vi i våra sinnen och i våra liv vara villiga att följa Jesu fotspår och innerligt be om styrka för att kunna leva rättfärdigt både i Guds och människors ögon så att vi kan vara rena - i kraft av Lammets blod - när Jesus snart kommer för att hämta de sina.14

En sann Jesu lärjunge vill följa Jesus och förkunna Bibelns sanningar och inte följa mänskliga traditioner. Han uppmanar till omvändelse, vilket innebär insikt om synd, ånger, syndabekännelse, förlåtelse och mottagande av frälsningens gåva.15 Han uppmanar människor att avstå från att synda genom den Helige Andes hjälp.16 Han kommer att förkunna att frälsningen inte är en självklarhet, men att var och en som tror på Honom inte ska förgås utan ha evigt liv.17 Han önskar att vara en medmänniska och en tjänare så som Jesus var. Han önskar att praktisera Jesu dop, trons dop.18 Han vill, med Guds hjälp, lyda Guds tio bud, inklusive sabbatsbudet,19 och inte dölja att vi alla en gång skall träda fram för Guds domstol.20

En sann Jesu lärjunge önskar förstå Bibelns profetior om den sista tiden och tidens tecken och förkunna: "Himmelriket är nära!"21

De som litar på Gud har ett härligt framtidshopp. Mitt i nöd och sorg på vår jord förstår de att dessa enbart handlar om tidens tecken, som visar att Jesu återkomst är nära. Världens Frälsare kommer snart tillbaka. "Men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna, så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta."22

Det kommer att kosta att vara annorlunda och skilja sig från denna världens tänkesätt och livsstil, men har du valt Jesus, har du valt livet.17

SLUTSATS

Bibeln uppenbarar att det kommer att bli en allt tydligare skillnad mellan "skökan" (den katolska kyrkan) och "sköko-döttrarna", (de som samarbetar och ingår förbund med den katolska kyrkan), på den ena sidan, och de som väljer att följa Jesus och ha Honom som samarbetspartner på den andra sidan. Denna brytning har redan börjat visa sig. Den här processen pågår nu. Vi ser det i olika kyrkosamfund och i samhället i övrigt. Var och en av oss måste personligen välja - välja vilken sida vi vill stå på. Gud tillåter att denna utrensningsprocess äger rum nu för att skilja "guldet" från "slagget". Bibeln gör det klart att det bara kommer att kvarstå en rest eller en kvarleva som inte vill låta sig styras av den centraliserade och internationella lagstiftningen som den politiska och religiösa makteliten håller på att producera.23 De vill hellre ta sin tillflykt till Herren och lita på Honom och inte på människor. De kommer att segra i denna prövning, för att de har lämnat sig helt åt Jesus. De har fått Guds Ande och följer Jesu fotspår. Det är de som har de heligas ståndaktighet, som håller Guds bud och har Jesu tro.24 Måtte du och jag vara med bland dem!


Källhenvisningar:
1. Dansk presse: «Extra-bladet», 22. feb. 1994.
2. Refererad av Texe Marrs i publikationen: «All Fall Down; The Plot to Crown the Pope the Prince of Peace.»
3. «Vårt Land» 17/11-94.
4. Pave Leo XIII, herdebrev av 1890.
5. Ceremony of induction and extreme oath of the jesuits: Library of Congress Catalog Card, number 66-43354.
6. T. W. Callaway: Romanism vs. Americanism, 1923, s. 58 - 61.
7. Johannes' åpenbaring (Åp.) 13. 3.
8. Från de Lutherska Bekännelsesskrifter, norsk utgåva, 1957, s. 539.
9. Upp. 16. 13 + 14; Upp. 17. 12 - 14; Upp. 13. 3.
10. Upp. 17. 1 - 6.
11. Joh. ev. 3. 16 och 1. Joh. 2. 1 + 2
12. Joh. ev. 3. 3 - 6 och Joh. ev. 8. 31 - 36.
13. 1. Joh. 3. 4 - 9.
14. 1. Joh. 2. 1 + 2; 1. Joh. 3. 9 och 1. Kor. 10. 13.
15. Ap. g. 2. 37 + 38; Ap. g. 3. 19.
16. 1. Joh. 3. 9; 2. Pet. 1. 10; Jak. 1. 4.
17. Joh. ev. 3. 16.
18. Matt. ev. 3. 13 - 17; Luk. ev. 16. 16; Ap. g. 8. 12; Rom. 6. 3 - 6.
19. 2. Mos. 20. 3 - 17 och 1. Joh. 5. 3.
20. Pred. 12. 13 + 14; Jak. 2. 10 - 12.
21. Matt. ev. 10. 7.
22. Es. (Jes.) 40. 29 - 31.
23. Sef. 3. 12 + 13; Es. (Jes.) 10. 21 + 22.
24. Upp. 14. 12.


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no