[Gå tilbaka till första sidan!]

EU började som en kol- och stålunion. Denna union - eller plan - fick namnet Schumanplanen, eftersom den uppkallades efter Robert Schuman. Stegvis omdanades kol- och stålunionen till en politisk allians, som benämndes Europeiska Gemenskapen (EG; artikel 211-219 TEC). I dag känner vi igen den under beteckn-ingen Europeiska Unionen (EU). Vad blir nästa namn - "Europas Förenta Stater"?

Visste Du att mäktiga katoliker banade väg för EU, t. ex. den franske ultraeuropéen och strategen Jean Monnet, den franske utrikesministern Robert Schuman, den västtyske kanslern Konrad Adenauer, den italienske premiärministern Alcide de Gasperi med flera. De tre sistnämnda var dessutom ledare för sina länders katolska partier, kristdemokraterna.

Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, har sagt: "Vi skall komma i håg att EU en gång grundades av mycket hängivna katoliker, så som (tysken) Adenauer, (fransmannen) Schumann och (italienaren) De Gasperi. Alla satte upp Europas enhet som mål." (Sydsvenskan, 16. okt., 1991, under rubriken "Vägen till EU går via Rom"). Detta skedde direkt efter det att Hitler, Mussolini och Franco hade misslyckats med samma målsättning."

En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: "Nu ett Heligt Europeiskt Imperium. Under en stor bild på påven står det skrivet: "I honom har vi den mest politiske påven i modern tid." Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen.

EU har varit präglat av katolska ledare. Jacques Delors har suttit längst i chefsställning. Han är katolik. Observera följande upplysning: "Unionens förhärskande religion är romersk katolicism och dess andliga överhuvud är påven, till vilken alla utövande romerska katoliker är skyldiga trohet, politisk så väl som andlig. Några av nutidens europeiska ledare, som utövar den katolska tron, är Jacques Delors och nederländske premiärministern Ruud Lubbers, båda utbildade av jesuiter, liksom kansler Kohl and Spaniens premiärminister Filipe Gonzales. De är ivriga katoliker. Dessa fyra ledare är frukten av den romersk-katolska samhälleliga rörelsen… Den katolska samhälleliga rörelsen anser, att det inte finns någon ädlare uppgift än att förena vår världsdel. I två interna kommissionsrapporter, framlagda i februari, 1993 till EU-ordföranden Jacques Delors, heter det att: 'gamla religionsmotsättningar ligger till grund för den strid, som rasar kring Maastrichtfördraget om europeisk enhet; och religion _ eller åtminstone något slags speciell ny europaandlighet inspirerad av Brüssel'… Från första början var den Europeiska Gemenskapen en idé från Vatikanen för att återkatolisera Europa" (Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality, s. 3, Michael de Semlyen).

Tidigare ledaren Romando Prodi och nuvarande Jose Manuel Barroso, är också katoliker. Den sistnämnde är nu ledare för Europakommissionen. Nuvarande "utrikesminister" Herman Van Rumpay är också han en hängiven katolik. Han utbildades vid Jesuit-skolan Sint-Jan Berchmans College i Brüssel, och han har studerat filosofi och ekonomi vid det katolska universitetet i Leuven” (Kristeligt Dagblad, DK, den 20. Nov., 2009).

Hela EU-systemet är uppbyggt efter katolskt mönster. Systemet fungerar så, att enskilda länder måste rätta sig efter lagar, som stiftas i Brüssel. De europeiska sta ter, som underställs denna katolskdominerade ordning, styrs nu av katolska krafter, genom en lång rad lagar och regler. Denna uppsättning lagar och regler binder dem till händer och fötter.

Politiskt inflytande

Vilken roll spelar då katolska kyrkan på Europas politiska scen? Vi tar nu fram några klara fakta - och låter katolikerna själva få ordet:

"Många icke-katoliker fruktar oss som en politisk organisation, och är rädda för att Katolska Kyrkan skall dominera och härska. Vi arbetar i stillhet, med allvar, och effektivt, kan jag säga, för att nå just det målet." (Ur den katolska tidskriften The Missionary, juni, 1909, s. 69.)

Detta uttalande är ett av många som belyser kyrkans engagemang i politiska frågor _ och det är just detta faktum vi vill belysa genom det här häftet. Vi angriper inte katolikernas rätt att tro som de vill. Vi varnar för det läge, där kyrkan kommer att använda statsmakten för att framtvinga gemensamma trospunkter, också på ett ekumeniskt/religiöst plan.

Påvekyrkan är inte som andra kyrkor, den försöker medvetet att befästa sin ställning inom det politiska området:

"Katolikernas käraste plikt är att lyda påven och att försöka på alla sätt, särskilt genom röstsedeln, att verkningsfullt stötta den katolska politiken i detta land." (Catholic World, XI, No. 64, 1870.)

Den Katolska Kyrkan kommenderar alla sina medlemmar att delta i det politiska livet med en bestämd avsikt. En tidigare påve skrev i sitt herdebrev: "Alla katoliker bör bli aktiva element i det dagliga politiska livet i landet där de bor. Alla katoliker bör utöva sin makt för att bidra till att nationens grundlagar formas enligt den Sanna Kyrkans principer." (Påve Leo XIII, herdebrev från 1890.)

Katolska Kyrkans strategi är klar: den vill ha inflytande genom de lagstiftande organen, för att på så sätt vinna kontroll över statsmakten. Genom politiskt inflytande uppnår den religiöst styrande. Vad kommer det att medföra? Vad visar historien?

Förkasta Nationalstaten

Katolska Kyrkan strävar efter ett förbund mellan kyrka och stat. Hon vill vara allenarådande, och ogillar att oberoende länder styr sig själva efter sina egna lagar. Här har vi några uttalanden om den saken:

Den katolske prästen Phelan, redaktör på tidningen Western Watchman, skrev den 27. Juni, 1912:

"Antag att det blir strid mellan Kyrkan och den civila regeringen. Då står vi på Kyrkans sida _ självklart gör vi det. Skulle Förenta Staternas regering komma i krig med Kyrkan, skulle vi säga i morgon: Åt helvete med Förenta Staternas regering; skulle Kyrkan och all världens regeringar vara i krig, skulle vi säga: Åt helvete med all världens regeringar."

Det andra uttalandet tas ur påve Leo XIII:s herdebrev år 1879: "Den romerska kyrkan är monarkin som står över alla riken, precis som sinnet och själen förhåller sig till kroppen, eller som Gud till världen. Därför måste den romerska kyrkan inte bara ha andlig makt, utan också den högsta världsliga makten."

Påve Gregorius upprepade denna idé, då han sade att: "Kyrkans makt står över statsmakten." Påve Pius menade detsamma, då han sade att: "Kyrkan (den Romersk-katolska) och staten borde förenas." Dr. G. F. van Schulte, professor i kyrkorätt i Praha (Prag), tillkännagav: "All världslig makt är av ondo, och måste därför underställas påven." (T. W. Callaway: Romanism vs. Americanism, s. 120.) Dessa uttalanden gör det kristallklart att denna politiska kyrka arbetar på att få makt genom kontroll över regeringar och statsmakter.

Den Romersk-katolska Kyrkan arbetar utifrån tanken, som är formulerad i det latinska uttrycket "de jure divino", dvs. kyrkan har en helig rätt att härska över hela världen, alla makter och alla människor. Den hävdar sig ha fått rätten från Gud Själv, och tänker bruka alla medel för att nå sitt mål _ globalt herravälde.

Dr. Bronson, som var en erkänd katolsk auktoritet, skrev: "Påven har rätt att avsätta varje härskare, när det behövs för den andliga ordningens bästa… den makt som utövades av Kyrkan under Medeltiden var ej stulen, den saknade härskarnas och folkets samtycke, men kom och kommer från den heliga rätten, och den som motstår denna, gör uppror mot konungarnas konung och herrarnas herre." (Catholic Review, Juni, 1851.)

Även om detta skrevs för länge sedan, säger kyrkan om sig själv att den aldrig ändras. Detta bekräftades i en av dess egna publikationer: "Det som kyrkan har gjort, det som den öppet eller hemligt har stöttat i lidna tider, är exakt vad den kommer att göra, och öppet eller hemligt stötta, i framtiden, i fall samma omständigheter inträffar." (Catholic Review, Januari, 1854.) Det är en fördel, att känna till Katolska Kyrkans historia, dess strategi och maktanvändning, för att kunna förstå, vad som sker och vad som kommer att ske.

Subsidiaritetsprinsipen

Hela EU-systemet är av katolskt ursprung och styrs enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen (Maastrichttraktaten, s. 4, och Katolska Kyrkans Katekes, s. 470). Detta ord kommer från latinets "subsidium", och betyder att hjälpa. Denna modell för styrande innebär att man söker att lösa konflikter lokalt. Om detta inte lyckas helt, flyttas ärendet uppåt, till centrum i systemet. På så sätt nödgas parterna till sist rätta sig efter makteliten.

Vi förstår oss bättre på modellen när vi vet att subsidiaritetsprincipen framlades av påve Leo XIII i ett herdebrev från 1891. Häri berättade han hur världen borde styras, och modellen var subsidiaritetsprincipen. Denna princip upprepades 100 år senare av påve Johannes Paulus II genom herdebrevet Centessimus Annus. Detta är en hierarkisk styrelsemodell, där eliten med påven i toppen är den lagstiftande myndigheten. Detta är också EU:s modell - katolsk "demokrati"!

Katolska Kyrkans nya Katekes ordar vältaligt om att individualitet bör tillåtas, likaså samvetsfrihet och aktning för den enskilde. Dock måste den enskilde, när dispyter och tvister eller meningsskiljaktigheter uppstår, i slutändan rätta sig efter myndigheterna (elitens lagar).

Den Romersk-katolska Kyrkan upphäver sig med andra ord över allt och alla, och menar sig vara källan till all makt och auktoritet i världen. Vi ser att uttalandet bekräftas av följande utsaga:

"När staten har rättigheter, har den dessa blott från och med tillåtelse av en högre auktoritet, och den auktoriteten kan endast komma till uttryck genom Kyrkan (den Katolska); det vill säga genom den organiska lag som är ofelbart framförd och orubblig, utan hänsyn till världsliga konsekvenser" (Catholic World, XI, No. 64, 1870.)

Många är medvetna om påvedömets vision om att samla Europa, från Atlanten till Ural, under Katolska Kyrkans hierarkiska maktsystem. Utvecklingen till en övernationell, politisk union i Europa går hand i hand med dess intressen.

I kampen för att ena Europa under Vatikanens grundsatser, sade kardinal Manning: "Vi är beredda att dränka Europa i blod, för att återta påvens världsliga makt" ( Jesuit Octopus, s. 209). Tyskland har varit ett svärd i Europa, inte minst under Andra Världskriget. Hitler, Mussolini, Laval och Franco var alla katoliker. De kämpade för att få herravälde över Europa. De kämpade för ett förenat Europa. Detta misslyckades. Katoliker inledde nya försök genom Kol- och Stålunionen, som har blivit den Europeiska Unionen, och som bygger på katolska principer. Då påve Johannes Paulus II dog år 2005, skrev EU-ledaren Barroso ett brev till Vatikanen. Där skrev han bland annat att: "Johannes Paulus II kommer att bli ihågkommen som en som spelade en avgörande roll för att återförena Europa" (Europa-Rapid-Press Releases, 2. April, 2005).

EU-flaggan/Maria-flaggan

EU-flaggan är mörkblå, med 12 gula stjärnor i en cirkel. I den nederländska, katolska tidskriften "Middelares en Koningin", April, 1974, finns rubriken: "Under Marias Beskydd". Där står det bl.a.: "Vi katoliker kommer alltid, när vi ser den blå färgen, att uppfatta den som Himmelsdrottningens färg" (den kallas även för Mariablå). På den nya euron finner vi också de 12 stjärnorna på alla mynt och sedlar. Oavsett hur många länder som Unionen skall bestå av, skall det alltid vara 12 stjärnor på flaggan. Varför just 12 stjärnor? Varför inte lika många stjärnor som det är medlemmar? Det är mycket som tyder på att de 12 stjärnorna i EU-flaggan hämtar sin inspiration från Mariadyrkan inom Katolska Kyrkan. Inom Katolska Kyrkan är Himmelsdrottningen, Maria, med de 12 stjärnorna runt huvudet ett välkänt motiv. Vi finner motivet i glasfönstret i Notre Damedomkyrkan i Strasbourg, på Katolska Kyrkans kurscenter i Magleås utanför Birkerød i Danmark, på mosaiker, kopparfat och dylikt.

I Bibeln, i Uppenbarelsebokens 12:e. kapitel, omtalas en kvinna med 12 stjärnor runt huvudet. En kvinna står, i Bibeln, för en församling. Det kan röra sig om en ren kvinna, eller en sköka (Andra Korintierbrevet 11:2 och Uppenbarelseboken 17:1-5). Här talas det om en ren kvinna. De 12 stjärnorna är en bild på Jesu 12 lärjungar, vilka står som representanter för Guds folk. Katolska Kyrkan tror sig representera Guds folk. Men Luther och reformatorerna var av en annan uppfattning. De hävdade bestämt, att alla bibliska kännetecken på den stora, antikristna makten stämmer in på påvedömet. Luther sade: "Tidigare sade jag att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare och Djävulens apostel" (D´ Aubigne, band 6, kapitel 9). Katolska Kyrkan företräder högst annorlunda värden, än Kristi värden. Den har infört många obibliska bruk och traditioner. Den har förfalskat Tio Guds Bud, såsom de framgår i Katekesen (jämför med Bibelns lag i Andra Moseboken 20:3-17). Den tror, att påven är Kristi ersättare på jorden, och att våra böner skall gå via Maria, fastän Jesus Själv säger: "'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Johannesevangeliet 14:6; se även Första Timoteusbrevet 2:5). Påven menar sig kunna förlåta synd, men Jesus säger i Herrens Bön, att Han förlåter oss våra överträdelser, när vi förlåter dem som står i skuld till oss (Matteusevangeliet 6:12). Alltså kan vi tydligt se, att Katolska Kyrkan icke är en ren församling (kvinna).

Påvedömet står för så många obibliska läror, att vi skulle kunna skriva flera sidor om dem. Men det, som redan sagts, borde vara nog för att vi skall inse, att denna maktgigant inte representerar Kristus. Detsamma kan förvisso sägas om påvarna, vars prakt söker sin like i världen. Jämför denna med Kristus, Som inte hade någon huvudgärd. Likaså tillber man Maria. Bruket av Marias symbol på EU-flaggan säger oss, att katoliker ligger bakom denna styrelseform. Vill Du hissa Marias katolska symbol på Din flaggstång?

Ett annat intressant faktum är, att Europarådet beslutade att man skulle använda Europaflaggan eller "Mariaflaggan" den 8. December, 1955, och att alla tre ivriga förkämpar för stjärnbaneret i flaggan var goda katoliker. Erkännandet av Europaflaggan kom precis på 101-årsdagen för påve Pius IX:s lärosats om Marias obefläckade avlelse, den 8. December, 1854. Att Europarådet godtog "Mariaflaggan" på 101-årsdagen för lärosatsen om Marias obefläckade avlelse, är näppeligen en ren tillfällighet. EG övertog "Mariaflaggan 1986. Det är en storstilad kampanj på gång från katolikernas sida för att tillkännage en ny lära inom Katolska Kyrkan, att "Maria" skall betraktas som medfrälserska (Co-Redemptrix) och medlerska (Mediatrix) av all nåd samt advokat åt Guds folk. Inte konstigt att man vill koppla ihop EU-flaggan med Mariatillbedjan. (Se mer om detta ämne i flygbladet Mariauppenbarelser.)

"Romtraktaten" undertecknades den 25. Mars, 1957, på en annan Mariadag, Bebådelsedagen, samtidigt som alla Vatikanens kyrkklockor tillkännagav ett nytt stadium i den Mariatid, som påve Pius XII hade utlyst 1953.

Katolska Kyrkan, med påven i spetsen, tillbeder Mariabilder och Mariastatyer. Detta är ett brott mot det andra budet i Bibeln, Andra Moseboken 20:4-6, som säger att vi inte skall göra oss någon bildstod eller avbilder för att tillbe dem. Den 9. September, 1978 sade biskop dr. Graber: "Jag har fordrat en Mariansk Europeisk International… Vi ber och önskar i stillhet att Västerlandet åter skall bli vad det var: ett Imperium Marium" (ett Marias Välde).

På alla eurosedlar och -mynt finner vi också de 12 stjärnorna. På ett mynt från Vatikanen finner vi likaså de 12 stjärnorna.

Vi inser, att Europaflaggan är en sinnebild på Maria, och att Vatikanen och de mäktiga bakom kulisserna i Katolska Kyrkans önskar att "Mariaflaggan" skall hissas i topp på alla flaggstänger i Europa. På så vis kommer många, utan att veta om det, att symboliskt upphöja Himmelsdrottningen. Men även när detta blir känt kommer människor och nationer med annan tro än katolikerna att vara tvungna att använda en religiös symbol, som kräver tillbedjan och underkastelse. På alla eurosedlar finns det dessutom en bro. Ja, den intar det största utrymmet på eurosedlarna. Så den symbolen måste vara viktig. Vad skall den föreställa? Jo, de romerska kejsarna hade titeln "Pontifex Maximus", som betyder "den Överste Brobyggaren". De skulle vara brobryggare mellan Gud, människan och nationerna. Denna hedniska titel har påvarna antagit, vilket bl.a. framgår av flera äldre mynt. Alltså fortsätter brobyggandet. Vatikanen, med den svarte och den vite påven i spetsen, söker att bygga broar på det religiösa området genom den ekumeniska rörelsen, för att samla alla kyrkosamfund under Roms paraply, på Roms villkor. De bygger också broar genom dagens politiska händelser i Europa, för att knyta Europas länder till ett regelverk utformat av deras män och kvinnor i Brüssel. Få är på det klara med, att när påven och EU talar om fred och rättfärdighet, handlar det om fred och rättfärdighet enligt deras rättesnören.

Otto van Habsburg har sagt: "Gemenskapen (EU) lever… tack vare arvet efter det Heliga Romerska Väldet, ehuru det stora flertalet människor… inte vet om det." (Otto van Habsburg, romersk-katolsk eurokrat.

Hållning till fundamentala rättigheter

Vad säger Katolska Kyrkan om trosfriheten?

"Religiös frihet, i den betydelsen att varje person har frihet att välja sin tro, är ett av de värsta bedrägerier som någonsin utförts under denna tidsålder av bedrägeriets fader. Själva ordet frihet _ förutom i betydelsen att ha lov att utföra vissa bestämda handlingar _ borde utrotas inom religionens område. Det är varken mer eller mindre än lögn. Ingen människa har rätt att välja sin religionSkall jag inge min protestantiske broder förhoppningen att jag inte kommer att lägga mig i hans trospunkter om han lämnar mina i fred? … Nej: Katolicismen är den mest intoleranta av alla trosläror. Den är intoleransen själv!" (Ur The Rambler, en katolsk tidning från London, England, anförd i Romanism vs. Catholicism, s. 106, av T. W. Callaway.)

I den katolska tidningen Shepherd of the Valley, utgiven i St. Louis, Mo., USA, år 1876, under ledning av ärkebiskop Kendrick, läser vi:

"Vi erkänner att den Romersk-katolska Kyrkan är intolerant; det vill säga, den använder alla medel i sin makt för att utrota fel och synd; men denna intolerans är den logiska och nödvändiga följden av dess ofelbarhet. Den allena har rätten att vara intolerant, ty den allena har sanningen. Kyrkan tolererar kättare där den måste göra det, men den hatar dem ända in i döden och brukar all sin makt för att säkra deras utplåning. När katolikerna kommer i besittelse av en bestämd majoritet - något som kommer att ske så småningom - då blir det slut på trosfriheten i USA. Våra fiender säger det, och vi håller med dem på den punkten. Våra fiender vet att vi inte ger oss ut för att vara bättre än vår Kyrka, och dess historia ligger öppen för alla människor. De vet därför hur den romerska kyrkan behandlade kättare under Medeltiden och hur hon behandlar sådana i dag där hon har makten. Vi vill inte förneka dessa historiska fakta mer än vi skulle vilja beskylla Guds heliga och Kyrkans härskare för vad de har gjort och godkänt härvidlag."

Den katolske biskopen O'Connor säger: "Religionsfrihet tolereras bara till dess att det motsatta kan genomföras utan risk för Katolska Kyrkan." (T. W. Callaway: Americanism vs. Romanism, s. 118.)

Dessa är förfärliga uttalanden, men de är inte våra egna ord - de är katolikernas egna ord, och denna kyrkas hållning till människans grundläggande rättigheter är glasklar.

Historien visar att Katolska Kyrkan inte respekterar trosfriheten. Under Medeltiden förföljde och dräpte den hundratusentals kristna med annan tro, än Katolska Kyrkans. Bibeln vittnar också om denna kyrka, i följande ordalag: "Och jag såg att kvinnan (skökan - en bild på Katolska Kyrkan) var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad" (Uppenbarelseboken 17:6). Litet längre fram heter det om den här makten: "I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden'" (Uppenbarelseboken 18:24).

Som organisation har också Katolska Kyrkan rätt till att tycka och tänka som den vill - så länge som den icke angriper andras rättigheter och frihet. Just detta är kruxet - denna kyrka säger själv att den inte respekterar andras frihet och bekräftar att den kommer att använda tvingande makt. Därför är en varning mot detta system livsviktig och dess inställning värd mycken kritik.

Vi talar här om en härskarmodell som ej grundas på Bibelns principer. Gud älskar människan, och önskar att hon själv skall välja vad hon skall tro på och tycka, därifrån kommer tanken på trosfrihet. Guds kärlek är källan till den människosyn där respekten för individen är grundbulten. Endast om ett system vilar på den grundregeln, kan mesta möjliga frihet mellan människor och länder på denna jord förekomma.

I dag talas det mycket om fred. Frihet är självfallet en förutsättning för fred. Men frihet - innefattande samvetsfrihet _ skapas inte genom starkare kollektiv styrning och global kontroll, eller täta band mellan politiska och/eller religiösa grupper. Frihet måste grundas på den enskildes rätt att välja, tycka och tro själv. På så vis kan människan finna den enda sanna friheten, som erhålls genom att man väljer att ta emot Jesus som sin personlige Frälsare. Alltså: "Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria" (Johannesevangeliet 8:36). Varför skulle vi inte överlåta våra liv till Jesus Kristus och ta emot frälsningens gåva? Jesus har gett Sitt liv för att Du och jag inte skall gå förtappade. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Johannesevangeliet 3:16).

Jesus säger också: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger" (Johannesevangeliet 14:27). Friden och friheten som kommer av att tillhöra Jesus Kristus är något som ingen kan ta ifrån Dig. Även om tillvaron stormar, kan vi ändå äga denna sinnesfrid. Har Du upplevt den friden?

Jesus Kristus har sannerligen visat oss, vad äkta kärlek är. Fastän Han Själv var Gud, ödmjukade Han Sig och kom hit som människa. Han uppträdde som tjänare och medmänniska. Han kallades för syndares och tullares vän. Han gick omkring och gjorde gott. Han brydde Sig om varje lidande individ. Han prövades i allting såsom vi, men utan synd (Hebréerbrevet 4:15-16). Därför kan Han frälsa alla, som kommer till Honom med sin synd (Matteusevangeliet 1:21 och Första Johannes brevet 1:9). Han sökte inte vinna pengar eller makt. Vilken skillnad mot maktens män i Brüssel, som formar denna maktkonstellation, där de bemedlade, de mäktiga och de framgångsrika hyllas.

Den Katolska Kyrkan kommer att använda Makt!

Om den Romersk-katolska Kyrkan hade inskränkt sig till att låta varje människa själv få avgöra vad hon skall tro, tänka och tycka, hade det inte varit så galet. Men - saken är den, att denna kyrka brukar alla medel, främst kontroll över statsmakterna där det är möjligt, för att nå sina mål. Den bekräftar att den kommer att använda makt om Du inte frivilligt böjer Dig. Det är detta som gör saken så allvarlig. Vi angriper inte här den enskilde katoliken, hans person eller katolikernas solklara rätt till att tänka och tycka som de vill. De är också fria människor, och har som alla andra lika stor rätt att välja sin religion och sina åsikter. Vi tror att det finns många uppriktiga personer bland katolikerna, som följer det ljus de har. Men vi hoppas att även de kommer att upptäcka katolicismens sanna natur, ta avstånd från det falska systemet och följa Kristi exempel. Vi hoppas också hjärtinnerligen att de förmår bygga sina liv helt och fullt på Bibelns grund och slutligen frälsas in i Guds rike.

Vårt mål med denna skrift är inte att peka ut personer, utan att dra fram de destruktiva och intoleranta principer som själva systemet vilar på - och vad konsekvenserna av dessa kommer att bli för Europa.

Vi älskar människorna; katoliker, avfallna protestanter, eller vad de nu är, men vi ser att katolicism, avfallen protestantism, EU och den globala eliten står för helt andra värden, tro och lära än det, som Jesus står för. Jesus säger: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger" (Johannesevangeliet 14:27). Det kan aldrig bli fred genom det oerhört omfattande internationella regelverket. Vi vill att den enskilde skall inse, att vi måste gå tillbaka till Jesus, Hans grundsatser, Hans lag och Hans riktlinjer för att vi skall uppnå fred, rättfärdighet och en ljus framtid. Detta är inte hatpropaganda, utan kärlek till nästan. Vår kärlek till våra medmänniskor består, bl.a., i att vi säger sanningen: Att världens härskare för oss vilse, mot stupet. Den ljusa framtiden ligger i, att ta emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare och be om kraft till att följa Honom och lyda Hans bud.

Kardinal Ratzinger, som nu är påve, sade i den katolska dagstidningen The Daily Telegraph, den 4. September, 2000, att: "Vi är Moderkyrkan." De menar att de andra kyrkosamfunden och -grupperna är avfallna och bör återgå till moderkyrkan. Det är detta man söker att åstadkomma genom de ekumeniska samtalen/dialogerna.

De, som står emot denna makt, kommer snart att erfara förföljelsens anda. Guds barn kommer dock att fullgöra sin uppgift, och lita på Guds beskydd och närhet. De kommer att göra och förkunna det rätta, eftersom det är rätt, och överlåta följdverkningarna åt Gud.

Ense med Reformatorerna

Vi håller med reformatorerna, som framställde det katolska systemet som den stora antikristliga maktfaktorn _ skökan _ som berusar jordens makter (Uppenbarelseboken kapitel 17). Skökan bedriver religiöst/andligt hor med de fallna protestantiska samfunden. Den samverkar i sitt horliv med de fallna protestantiska kyrkosamfunden. Den försöker att staka ut en gemensam tro genom kyrkoallianser och ekumeniska förbund - en gemensam tro som ofta vilar på katolska traditioner och inte på Bibeln. Det har skett en förändring. Men det är inte påvedömet som har ändrat på sig. Katolicismen liknar förvisso dagens protestantism, ty protestantismen har förändrats radikalt sedan reformatorernas tid.

Katolska Kyrkan tycks dessutom samverka med alla som kan bidra till europeisk enhet och världsherravälde - däribland politiska partier, hemliga organisationer, kyrkoallianser, m.fl. Dessvärre är alltför många omedvetna om kyrkans strategi - och för sent kommer de att upptäcka att de har blivit lurade av "skökans" förförande bedrägeri. Det står skrivet: "Dina (skökans) köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda" (Uppenbarelseboken 18:23).

Självständiga Nationer blir Krossade

Det borde vara klart att vi här står inför en slug maktspelare, som tänker utplåna protestantismen och alla självständiga nationer som inte går i Roms ledband. Sedan omkring år 1500 har jesuiterna verkat i lönndom för Katolska Kyrkan. Innan jesuiterna träder in i sitt katolska ämbete, avger de en ed åt påven. Här följer utdrag ur eden: "Vidare tillkännager jag att jag tänker hjälpa och bistå och råda alla eller vilken som helst av Hans Helighets agenter på vilken som helst plats jag skulle befinna mig, i Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge, England, Irland eller Amerika, eller i vilket som helst annat kungadöme eller territorium som jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utrota de kätterska, protestantiska eller liberala lärosatserna och att ödelägga alla deras påstådda statsmakter, kungliga eller andra" (Romanism vs. Americanism, T. W. Callaway, sid. 58-61. Vi finner en liknande ed i Congressional Record, USA, 15. Februari, 1913, sid. 3215-6. Likaså i The Engineer Corps of Hell, av Edwin A. Sherman, s. 118, från 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

Längre fram i eden heter det klart och tydligt, att de får använda alla till buds stående medel för att uppnå sitt mål. Här skymtar påvedömets planer för de självständiga nationerna: Protestantismens utplåning och alla fria länders förslavande. Sker detta nu? Vill Du att påvemaktens planer skall förverkligas under Din livstid, i Ditt land?

I sammanhanget är det intressant att betänka, att Hitler själv var katolik, liksom flera i SS-staben var katoliker. En del var jesuiter, såsom Himmler och Goebbels. Hitler misslyckades med, att inlemma många av Europas självständiga länder under sitt ledarskap. Nu görs det nya försök, att ena Europas stater under Roms härskande principer.

Den 1. Maj, 1776 lade Adam Weishaupt fram en plan för hur eliten skulle kunna samla världens länder och den enskilde under sitt ledarskap. Här kommer de 7 punkterna:

1. Avskaffandet av all ordnad regering

2. Avskaffandet av privat egendom

3. Avskaffandet av arv

4. Avskaffandet av patriotism

5. Avskaffandet av familjen

6. Avskaffandet av all religion

7. Upprättandet av en Ny Världsordning

Det var dessa 7 punkter som lade grunden till Franska Revolutionen, som senare till stor del utgjorde grundvalen för Ryska Revolutionen, inspirerad av Karl Marx. Under Franska Revolutionen upplöstes den lagligen valda lagstiftande församlingen. Eliten (Illuminati = de Upplysta) inrättade sin egen lagstiftande församling. Biblar brändes på gatorna, en tiodagarsvecka infördes och frihetens och omoralens gudinna prisades. Laglösheten blomstrade, kristna dödades offentligt på de grymmaste sätt. 3 ½ år senare återställdes sjudagarsveckan, kristna tilläts att behålla sina Biblar, och förhållandena i samhället normaliserades. Allt detta hade förutsetts i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, kapitel 11.

Det är intressant att lägga märke till att Adam Weishaupt till tron var katolik. Han var inte bara katolik, utan jämväl jesuit. Som sådan undervisade han som professor vid Ingolstadts Universitet i Tyskland.

Frågan vi borde ställa oss är, huruvida vi ser att Adam Weishaupts 7 punkter blir omsatta i praktiken i dag? Är inte detta den trend vi bevittnar genom EU och stiftandet av internationella lagar? Det här är en långsiktig plan. De som styr världen är i färd med att omyndigförklara de självständiga nationerna och ta bort den enskildes rättigheter. Allt och alla skall inordna sig efter det internationella regelverket, antingen det rör sig om politik, ekonomi, religion eller försvarsmakten.

Guds Ord varnar oss å det enträgnaste mot att gå in i politiska och religiöst ekumeniska förbindelser med påvemakten (skökan), när den säger: "'Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor" (Uppenbarelseboken 18:4). Så lyder också uppmaningen till varje regering och folk, även om Ni nu skulle vara en del av denna katolska Europaunion: Säg nej till union med påvemakten!

Bibeln bekräftar likaså, att det är denna stora antikristliga maktfaktor som tillsammans med den tidigare protestantiska högborgen USA kommer att gå före i införandet av "vilddjurets märke" (Uppenbarelseboken 13:11-18). Allt tyder på att upptakten till detta nu är i full gång - stat och kyrka kommer att gå samman för att tvinga igenom religiösa påbud och förordningar, som står i strid mot både de bibliska frihetsprinciperna och Guds Ord. och den första på listan var "sekterna" ("The Seattle Times", April 19, 2005). Alla trons män och kvinnor, som arbetar utanför den organiserade huvudkyrkan och som inte är lojala mot påvekyrkan, betraktas som "sekter". Detta bekräftas av dokumentet Charta Oecumenica, en handling som katolska kyrkan och protestantiska kyrkosamfund i Europa gått samman om (Point 4, § II). "David Hallam, MEP (medlem av Europaparlamentet), har bekräftat att en europeisk resolution om sekter och kulter tillåter den europeiska polismyndigheten (Europol) att övervaka sådana gruppers aktiviteter. Han tillägger: 'I Europa kan detta även komma att gälla kristna'" (The Principality and Power of Europe, s. 105, av Adrian Hilton. I EU fortsätter kampen mot terrorismen. I Stor-Britannien säger Tony Blair, att de som hetsar mot religiösa grupper, skall få känna av lagens straff (Religious Hatred Bill). Denna lag skall omfatta "fall, där personer väcker upp hat mot andra på grund av dessas religiösa tro" (www.bbcnews.com , den 18. Maj, 2005). Så nu kan det bli svårt att säga något ofördelaktigt om andra gruppers tro. Reaktioner från dem, som känner sig anklagade och hetsade emot, kan medföra gripande och fängelsestraff i högst sju år. Vi ser att yttrande- och tryckfriheten gradvis knäcks. Friheten är i fara! Staten börjar att stifta lagar, som har med religion att skaffa. Detta är ett katolskt mönster. Bibeln kallar det för "vilddjurets avbild" - en bild på Katolska Kyrkan, där stat och kyrka går samman. Man använder staten till att tvinga igenom religiösa lagar, och samvetsfriheten avskaffas härigenom stegvis. Detta kommer vi att se mer av i framtiden. Den här utvecklingen pågår nu i USA, Stor-Britannien och snart i hela världen. Bibeln säger åt oss att förkunna: "'Dra bort från henne (katolicism och avfallen protestantism), mitt folk" (Uppenbarelseboken 18:4). Detta budskap kommer att förkunnas med än större kraft under tiden närmast föregående Jesu återkomst, fast under stora svårigheter. Dock kommer ingen lag att kunna hejda rörelsen, som skall förmedla Bibelns budskap för vår tid, vilken återfinns i Uppenbarelsebokens 14. kapitel verserna 6.-12 samt i kapitel 18, vers 4. Läs mera härom på vår hemsida www.endtime.net .

Förut kallades "sekterna" för "kättare". Liksom påvemaktens soldater uppspårade andra kristna (sekterna/kättarna) under medeltiden och dödade dem under fruktansvärd tortyr, kommer vi snart att uppleva hur Katolska Kyrkans hantlangare, deras hemliga organisationer, inte minst jesuiterna, kommer att uppspåra, fängsla och tortera oliktroende, som vägrar att vara lojala mot maktelitens snårskog av regelverk. Detta kommer att gälla särskilt i religiöst hänseende. Europols roll i det hela får framtiden utvisa, men EU:s valspråk är att de skall tala med en röst. Det borde rimligtvis även gälla polismakten inom EU. Europol betraktas som kärnan i det europeiska polissamarbetet. Europol har med EU:s säkerhetspolitik att göra, och det står ju i den nya EU-grundlagen, artikel I-16, att: "Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet och skall respektera unionens åtgärder på detta område. De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller riskerar att minska dess effektivitet."

Europol är Europas polismyndighet, och har sitt högkvarter i Haag, Nederländerna. Chefen för Europol är Max-Peter Ratzel från Tyskland. Han har, bl.a., tjänstgjort inom tyska flygvapnet. Europol skall samordna EU-ländernas polissamarbete. Europol samlar uppgifter om personer. Det finns en stor databas/övervakningscentrum i Wien, Österrike, så människorna i EU är kartlagda. Genom ID-korten, som nu gradvis införs över allt, blir kartläggningen och kontrollen ändå bättre. Europol kan när som helst slå till mot sina offer/brottslingar.

Europol är storebror åt polisstyrkorna inom EU-länderna, och mycket tyder på att regelverket kommer att fungera så, att om man befaller polisen i ett EU-land, eller ett av Schengenländerna, att gripa en EU-medborgare, måste den bara lyda order. Många är bekymrade över Europols samordnande verksamhet och inflytande - genom EU:s och Europols regelverk - över de andra polismyndigheterna i EU-länderna, och många fruktar för att Europol kommer att fungera som ett överordnat organ, liksom EU styr genom sitt regelverk över medlemsländerna. Det är därför mycket som tyder på, att historien också kommer att upprepas på det här området. Nu stiftas det lagar inom EU, som säger att när en EU-medborgare eller polisen i ett land, till exempel Österrike, anklagar en medborgare i ett annat land, exempelvis Sverige, skall polisen i Sverige gripa personen, även om åtalet/ärendet inte skulle medföra straff enligt svensk lag, och trots att ett sådant förfarande strider mot svensk rättspraxis. Detta är överstatligt styrande, som säger något om "demokratin" i EU.

Nu uppspåras och fängslas mördare, terrorister och andra brottslingar, men snart kommer jakten också att inriktas på dem, som makteliten kallar för "fundamentalister", "sekter" och "religiöst avvikande".

Den sista boken i Bibeln bekräftar att påvemakten och dess stöttepelare har varit och kommer att bli den stora förledande maktfaktorn i den yttersta tidens slutfas. Förvisso tyder tidens tecken på, att vi lever under den perioden (Uppenbarelseboken, kapitel 13 och 17).

Inkvisitionen återupprättas

Det är värt att lägga märke till, att påve Benedictus XVI var med i Hitlers ungdomsgrupp (the Hitler-jugend), och att han haft ställningen som ledare för Kongregationen för Trosläran, genom historien bättre känd som inkvisitionen (Dagbladet, den 21. April, 2005. Därför skall vi inte bli förvånade, om den katolska inkvisitionen återinförs i Europa och den övriga världen, som straffmetod gentemot - inte bara terrorister - utan även mot "vrånglärare".

"Den (Katolska Kyrkan) uppför sina höga, massiva byggnader. I deras hemliga rum kommer dess tidigare förföljelser att återupptas. Försåtligt och obemärkt samlar den sina styrkor för att befrämja sina egna avsikter, när tiden kommer då den skall handla. Allt den önskar är ett fördelaktigt utgångsläge. Detta håller redan på att ges den. Vi kommer snart att både få se och erfara vad dess målsättning och avsikter är. Var och en som tror och lyder Bibeln kommer att utsättas för angrepp och förföljelse" (Den Stora Striden, av E. G. White, s. 556).

Det finns många orsaker till själsligt lidande. I dag har vi flera exempel på att människor, som vägrar att inordna sig under maktelitens konstlade samhälle, får svårigheter och hamnar på mentalsjukhus. Vissa tvångsinläggs. Där lever de nästan som fångar i ett fängelse. Där behandlas de av psykologer, som korsförhör dem med alla slags frågor. Patienten måste berätta sitt livs historia, ett slags nutida biktstol. Till behandlingen hör tvångsmedicingering eller dopning med piller, så att de nästan inte vet var eller vilka de är. Somliga binds med remmar, andra ges elchocker. Detta må erinra om Inkvisitionen, men Inkvisitionens sätt att bestraffa var än värre.

Vatikanens Svärd i Europa

Vi bör observera, att Katolska Kyrkan fått en tysk påve. Tyskland har varit en viktig drivkraft för att snickra ihop dagens Katolska Europeiska Union, med Europol som väsentlig bricka för att styra Europas polisverksamhet. Härvid minns vi, vad påven sade till tyske kejsaren Wilhelm II, då denne besökte Vatikanen 1922. Efter mötet beskrev kejsaren, hur påven betraktade Tysklands roll: "Jag betraktar det som intressant att påven vid detta tillfälle sade till mig att Tyskland måtte bli Katolska Kyrkans svärd" (The Kaiser's Memoirs, s. 211, av Wilhelm II, Harper & Bros., 1922).

Hitler var alltså katolik. Han lyckades inte att underlägga sig de självständiga länderna i Europa. Nu har de katolska krafterna genom EU klarat av detta utan svärdsslag, men genom överenskommelser, europeiska och internationella avtal och lagar, inte minst EU-grundlagen, som säger att de enskilda ländernas lagar skall underordnas EU-lagarna. De får genom EU:s grundlag full styrmöjlighet över länderna, som anslutit sig till EU (se längre ned).

Försonliga Tongångar

Sedan Andra Vatikankonciliet år 1962-65 har påvekyrkan, fram till omkring år 2000, slagit an långt mer försonliga tongångar - den har dragit på sig en annan kappa. Den kallar nu protestanter inbegripna i dialoger med påvekyrkan för sina "åtskilda bröder". Mot slutet av 1990-talet hörde vi inte talas så mycket om "kättarna" under Reformationen. Ett ordstäv lyder: "När Katolska Kyrkan är i minoritet, är den snäll som ett lamm. När den är jämbördig, är den lurig som en räv. När den har majoriteten, är den rasande som en tiger." På grund härav säger inte Kyrkan i dag rakt på sak vad dess planer innebär - därför har vi måst gå till äldre källor för att få en inblick i Kyrkans strategi. Kyrkan har här bekräftat att dess principer står fast och vad den tänker göra när den når herravälde över statsmakten. När vi nu står inför en union, som i högre grad vilar på katolska styrprinciper, är det därför klokt att hålla dessa fakta i minnet.

Eftersom Katolska Kyrkan nu börjar att återvinna sin makt i Europa, liksom mer globalt, börjar den att dra åt snaran. Den intar inte längre sin försonliga hållning mot dem, som ej går med på dess ekumeniska strategi. "Åtskilda bröder" blir på nytt "kättare" och "sekter", och den försonande tonen gäller för dem, som är ense med den och upprätthåller dialoger med den. Katolska Kyrkan framställer igen sig själv som den enda sanna kyrkan. Vi ser denna klara tendens i uttalanden från det offentliga dokumentet Dominus Jesus, som Vatikanen utgav år 2000. I denna skrivelse står det, bl.a., att: "Kristi Kyrka… existerar fullt bara i den Katolska Kyrken…denna kyrka är sanningens stöttepelare och försvarare."

Utinfrån Bibeln vet vi att detta icke är sant, eftersom Katolska Kyrkan har infört många obibliska seder och bruk, den har ändrat Tio Guds Bud i sin Katekes, etc. Dessutom säger Bibeln att Kristus är Herden (Joh. 10: 14), och: „Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet" (Galaterbrevet 3: 29).

Många uppriktiga Personer

Vi uppskattar dem, som törs säga ifrån beträffande Rom. Vi tror inte att vi förmår hejda dessa makter, men vi tänker göra vårt yttersta för att upplysa andra om den egentliga frågan. Därmed ges varje person tillfälle, att fatta rätt beslut. Världseliten står klar att beröva oss vår medborgerliga och religiösa frihet. Inom kort skall det visa sig, att detta redan håller på att ske!

Vi betvivlar inte att många ärliga och uppriktiga människor är med i de hemliga organisationerna, i FN, i EU, i Europarörelsen, i fackföreningar, i Katolska Kyrkan och i de avfallna protestantiska kyrkosamfunden. Många menar säkert att de deltar i ett arbete som skall skänka världen fred och trygghet, men de är förförda. Fred uppnås aldrig genom tvång och lagstiftning. Det är först när de omsätter det massiva internationella regelverket i praktiken, när de mest extrema lagarna genomtvingas, som vi verkligen kommer att förstå vad det egentligen går ut på.

EU en Miniatyrmodell av den Nya Världsordningen

I dag ser vi tydligt att nationerna församlas under en europeisk och global styrning. De skall stå samman genom ett övernationellt och internationellt regelverk, skapat av världshärskarna.

I sammanhanget bör man märka att enligt Bibeln, kommer världens krafter att enas under ändens tid. Ja, det står att de kommer att vara så samlade, att de har en tanke. I detta spel är Katolska Kyrkan den förförande maktfaktorn, beskriven som "skökan". Andra nationer köper varor av alla de slag och i alla de mängder av henne. Skeppsbolagen blir rika av all denna handel. Skökan skänker i andlig rusdryck åt jordens makter, som förs vilse genom hennes trolldom (Uppenbarelse-bokens 17. och 18. kapitel).

EU är påvemaktens talarstol i Europa. Det är påvemaktens män som står bakom denna modell. Skall Sverige nu också vilseledas av skökans trolldom? Skall du det?

Eftersom påvemakten önskar lojala undersåtar över hela världen, är EU en miniatyr av den Nya Världsordningen. Detta utgör ett övernationellt härskarsystem, och vi ser att USA och FN också bistår påvemakten med att få den globala styrningsmodellen på plats.

Man skapar Kaos

Taktiken har vi sett under lång tid i Europa: De självständiga nationerna skall inordna sig under ett europeiskt, globalt och internationellt herravälde. För att åstadkomma detta, har världens härskare genom internationella lagar och överenskommelser nu under en längre period brutit ned den gamla ordningen, där länderna var självständiga. Man ersätter den gamla ordningen med en ny ordning, en ny europeisk ordning, en Ny Världsordning, en Global Ordning, där nationerna ej skall styras enligt nationella lagar, utan efter internationella lagar, skapade av världens härskare.

Illuminati (= de Upplysta/världshärskarna) har sedan länge haft mottot Ordo ab Chao, som betyder Ordning ur Kaos. Vi ser, vad som görs för att komma därhän. Kaos skapas, och så skall man ur denna villervalla få till den nya europeiska och globala ordningen. Allt sker under täckmanteln "fred". Alla enskilda nationer, som inte är lydiga undersåtar, skall tuktas. Dock skapas icke fred med tvång, herravälde och en massa lagar. Detta förtrycker i stället, binder och gör folk till trälar under härskarnas mångfaldiga regelverk.

Därför kommer vi att få uppleva krig och elände, så länge som någon önskar härska över andra. Det är det, som EU och FN gör! Det var så här, som Katolska Kyrkan härskade på medeltiden. Samma härskarordning skall dyka upp i den yttersta tiden. Den processen har redan inletts.

Religionsförföljelse och förtryck ses i flera länder. Vi kommer att bevittna allt mer maktutövning, förföljelse och blodsutgjutelse av värsta slag i den kommande tiden. Bibeln klargör, att det är skökan = moderkyrkan = Katolska Kyrkan, som står bakom blodsutgjutelserna (Uppenbarelseboken 17:5 + 18:24).

Hemliga Organisationer

Flera regeringsledare och företagsledare i Europa och den övriga världen är med i Bilderbergergruppen, en hemlig organisation som verkar för att samla Europa. Det var Joseph H. Retinger, en katolik, som reste runt till statsledarna i Europa och USA, och snickrade ihop bitarna till denna hemliga organisation. Bilderbergergruppen grundlades på ett nederländskt hotell 1954. Gruppen uppkallades efter hotellet.

Eftersom Bilderbergergruppen verkar för att svetsa samman Europas länder, skall vi påminna läsaren om en del av texten i Jesuiteden, som en blivande Jesuit måste avge, innan vederbörande inleder sitt arbete åt Katolska Kyrkan - de skall göra allt i sin makt, för att krossa protestantismen och de oavhängiga länderna. (Läs mer om detta på vår Internetplats, www.endtime.net)

Bilderbergergruppen anses av många att vara drivkraften bakom globaliseringen, upplösningen av nationalstaten, nedrivandet av gränserna och slutligen skapandet av en Ny Världsordning.

Bilderbergarna samlas en eller två gånger om år. Efter mötena reser partiledarna hem och försöker att förverkliga Bilderbergarnas strategi i sina länder. När man vet vilka som är med, genomskådar man lättare deras argument, när de talar om solidaritet, majoritetsbeslut, europeisk enhet, gemensamt försvar, internationella lagar och beslut, att vi måste stå samman för att rädda vårt klot (sedan vi först har förstört det), osv.

När Bilderbergarna möts, är alla samtal hemliga, och ingen bestämd information kommer fram i dagspressen. Varför sviker massmedia sin uppgift och döljer sanningen om Bilderbergarnas planer och hemliga sammanträden? Är orsaken denna: Om folket finge veta deras planer på herravälde, då skulle det uppstå bråk. Nu döljs deras planer, tills de har omyndiggjort oss med sitt omfattande regelverk, som binder oss till händer och fötter. De är i färd med att göra oss till trälar under sitt övernationella, massiva internationella regelverk.

Vi bör också lägga märke till, att alla möten inom EU:s Ministerråd hålls bakom lyckta dörrar, och att det inte förs något offentligt protokoll som visar, vad de olika medlemsländernas företrädare har sagt. Alla omröstningar i Ministerrådet är hemliga, bara för att nämna något om det förhärskande hemlighetsmakeriet. Vi ser ständigt att allt flera beslut flyttas från nationell nivå till EU-nivå, och att EU i allt flera sammanhang berövar medlemsländerna möjligheten att tala med självständig stämma. EU:s valspråk är ju: "EU - många språk, en röst." De skall tala med en röst, både när det gäller ekonomi, politik, religion och det militära. Det förekommer ganska många huvuden inom beslutande EU-organ. Tänk på att alla dessa huvuden skall påverkas och ställas om så att de skall tala med en röst. Var finns friheten och självständigheten i detta sammanhang?

Friheten är mer värd än rikedom, flotta hus, bilar och titlar. Frihet och fred uppnås inte genom att människor underställs ett massivt regelverk, skapat av eliten, som styr den enskilde "in i minsta detalj". Frihet och fred uppnås inte när de styrande organen stiftar lagar, som lägger samvetsfriheten i gruset. När de styrande organen skall tala med en röst, får den enskilde snart inte något att säga till om, och samvetet blir snart nog toppstyrt av regelverket - skapat av de internationella, europeiska och globala härskarna.

EU:s Grundlag

I artikel I-6 i den nya EU-grundlagen heter det att: "Konstitutionen och den rätt som antas av unionens institutioner genom utövande av de befogenheter som den har tilldelats skall ha företräde framför medlemsstaternas rätt."

Lade Du märke till, vad Du läste, nämligen att EU-lagarna skall gå före medlemsstaternas lagar? Med andra ord, i fall medlemsstaternas lagar säger en sak, och EU-lagarna säger något annat, måste de rätta sig efter EU-lagarna. Nationella lagar får ge vika för överförmynderiet i EU.

Det framgår i förslaget till EU-grundlag, att det i EU bland annat skall finnas: Gemensam grundlag, gemensamma lagstiftande organ, gemensamma organ för myndighetsutövning, gemensam översta dömande myndighet, gemensam flagga, gemensam nationalsång, gemensamt medborgarskap, gemensam valuta, gemensam penningpolitik, gemensam centralbank, gemensam ekonomisk politik, gemensam tullpolitik, gemensam fiskepolitik, gemensam utrikespolitik och säkerhetspolitik samt gemensam yttre gräns. Det heter även i artikel I-16, om gemensam utrikes- och försvarspolitik:

"1. Unionens befogenhet i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, inbegripet ett gradvist fastställande av en gemensam försvarspolitik som kan leda till ett gemensamt försvar.

2. Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet och skall respektera unionens åtgärder på detta område. De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller riskerar att minska dess effektivitet."

I förslaget till ny grundlag för EU heter det i artikel I-33, att: "En europeisk lag är en lagstiftningsakt med allmän giltighet. Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat."

Det är också intressant att lägga märke till, att då EU-grundlagen tills vidare godkändes, skedde det i den lokal i Brüssel där det står en staty av påven som gör påvetecknet, och liksom välsignar den nya EU-Grundlagen. Han är iförd sin tredelade

EU-hären

I sammanhanget är det också intressant att upptäcka, att liksom den Europeiska Unionen styrs av katoliker, styrs också EU-armén av katoliker. EU är påvemaktens talarstol, och EU-hären följer i påvemaktens spår… Precis som Libyen och Etiopien gick i Babylons fotspår i forna dagar, tycks krigsmakterna (EU:s armé, FN och liknande) komma att slå följe med påvemakten i ändens tid (Danielsboken 11:43).

På senare år har vi sett, hur människorna i flera länder avväpnas allt mer. De enskilda ländernas väpnade styrkor minskas, och man överför mycket av sin krigsmateriel till de världsvida sammanslutningarna, såsom EU, FN och Afrikanska Unionen. Arméstyrkorna ställs under dessas kontroll och kommando. FN, NATO och EU-hären är i dag i färd med att skapa denna katolskpräglade, internationella militära kontroll.

Det heter också i den nya EU-grundlagen, i artikel I-16, att unionen skall eftersträva en gradvis gemensam försvarspolitik och ett gemensamt försvar.

Därför bör varje land i Europa välja, huruvida deras arméstyrkor (soldater, kunnande och krigsmateriel) skall ingå i den katolska EU-hären. EU:s armé är ett av medlen, som katolikerna använder för att återta makten i Europa.

Under annat Herravälde! Var är Media?

När det står i EU-grundlagen, att EU:s lagar går före medlemsländernas lagar, framstår det som kristallklart att de enskilda länderna ställs under den Europeiska Unionens herravälde. Mister inte då medlemsländerna sin självständighet? Frågan är: Vilka ansvarshavande tänker ställa sig upp och varna mot EU:s gradvisa ockupation av medlemsstaterna? Var håller media hus i sammanhanget?

Nästa Förändring - enkel Majoritet?

Men vi kan fråga: Vad blir nästa drag? Vad blir nästa förändring i EU? Att avgöranden skall fattas med enkel röstövervikt, dvs. 50%? Då kommer i alla fall katolikerna att få full kontroll, ty redan nu är de i stort flertal. Ja, vi inser att redan från organisationens grundande har katoliker haft många ledande ställningar och utgör flertalet inom EU, samt att de därför äger (många av) de beslutsfattande positionerna i EU.

Stora Förluster som EU-medlem

EU-medlemskap är dyrt. Medlemskapet i EU kostar Stor-Britannien över 2 300 milliarder norska kronor i direkt förlust varje år. Detta är lika mycket som åtta års ekonomisk tillväxt, skriver den brittiska affärstidningen The Business (norska dagstidningen Aftenposten, 29. Maj, 2005). Hur går det med Sverige?

Samling på alla Plan

Vi har sett utvecklingen inom EU. Först ville de knyta ihop Europa på det ekonomiska området. Nästa steg var att binda Europa samman på det politiska området, med gemensam politik och lagar. Det sista steget - som troligast är den viktigaste faktorn för det katolska systemet - är att förena Europa på det religiösa området, med gemensamma lärosatser.

Är Du överraskad över att de tidigare självständiga nationer, som nu ingår i den Europeiska Unionen, gradvis nödgas uppge sin suveränitet, och underställas en katolsk-präglad statsmakt? Förenta Nationernas medlemsländer måste också innordna sig de internationella/övernationella lagarna, när de ingår i denna världsmakts militära styrkor.

Detsamma kommer att drabba de afrikanska stater, som går med i den Afrikanska Unionen. På det här viset knyts världens länder samman. Bibelns ändetidsprofetior säger att världens makter skall samla sig strax innan Jesus Kristus, världens Frälsare, kommer igen. Det står skrivet:"Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag" (Uppenbarelseboken 16:13-14).

Visst ser vi den stegvisa upptakten till detta församlande i dag på det ekonomiska och politiska, likaväl som på det religiösa och militära området?

Respekterar inte Guds Lag

EU-ledarna skriver 10 000-tals lagar, men de respekterar inte Guds lag, såsom vi läser den i Andra Moseboken, kapitel 20, verserna 3-17. Ej heller Katolska Kyrkan, med den svarte påven, jesuiternas ledare Peter Hans Kolvenbach och den vite påven, Benedictus XVI, respekterar Guds tio bud. De följer hellre katekesbuden, som är en förfalskning av Guds tio bud. Jämför dem själv, så kommer Du att häpna! I katekesbuden har man avlägsnat det andra budet, och nästan all text i det fjärde budet, samt delat det tionde budet i två. Detta är kanske historiens största förfalskning, som katolska kyrkan står bakom, och dessvärre har de allra flesta protestantiska kyrkosamfund godtagit förfalskningen. Vilket bedrägeri! Vilken förförelse!

I Guds tio bud står det, att vi skall tillbe Skaparen, som danade himmel och jord på sex dagar och vilade på den sjunde. Den sjunde dagen kallas för "Sabbaten". Bibeln säger, att: "Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den" (Första Moseboken 2:1-3). EU och EU-ledarna följer hellre den människoproducerade vilodagen.

Den första lagen om söndagsvila infördes 321 e.Kr. av kejsar Konstantin. Den lagen påbjöd "soldagen", söndagen som vilodag. På den tiden var det vissa folk (hedningar), som tillbad solen på solens dag = söndagen, medan somliga andra (kristna) började att tillbe på Jesu uppståndelsedag, som ju var en söndag. Genom denna kompromisslösning beredde Konstantin väg för gruppernas sammansmältning.

Bibelns första veckodag är den dag, då Jesus stod upp ur graven, vår söndag. Bibelns sjunde dag (då Jesus vilade i graven) är veckans sjunde dag och således dagen före den första veckodagen. Bibeln kallar den sjunde dagen för Sabbaten (Lukasevangeliet 23:54-56; 24:1-3). Jesus höll den dagen som vilodag (Lukasevangeliet 4:16). Jesus sade, att Han kommit för att uppfylla lagen i sitt liv, men Han kom icke för att upphäva den. Jesus sade också, att vi ej skall ta bort en prick eller bokstav från lagen (Matteusevangeliet 5:17-19). Katolska Kyrkan har inte bara tagit bort en prick eller bokstav från Guds tio bud i sina katekesbud, utan ca. 700 bokstäver och tecken. Reagerar du på det? Jämför de två budsamlingarna själv!

De flesta människor i dag tror, att söndagen är Bibelns vilodag. Men de har blivit vilseledda. I herdebrevet Dies Domini (Herrens Dag), utgivet 1989 av påve Johannes Paulus II, medger påven att Sabbaten, Bibelns sjunde veckodag, är den bibliska veckodagen. Men så får man det intrycket, att Jesus befriade och gav exempel på dess riktiga bruk, och så drar han denna slutsats: "Det var därför som kristna, kallade att förkunna friheten som vunnits genom Kristi blod, kände sig ha rätten att överföra Sabbatens mening till uppståndelsens dag." Ser Du svagheterna i formuleringen? Påven försvarar, att Sabbatens helighållande överfördes till Söndagens helighållande, och att de kristna kände sig ha rätten att vidta denna förändring. Han erkänner också i sitt dokument, att söndagen som vilodag är en tradition. Frågan blir då: Skall vi bygga våra beslut och vår tro på känslor och traditioner?

Påven menar alltså, att de hade rätten att göra om vilodagen från Sabbaten till söndagen. Ja, de betraktar söndagen som märket på deras auktoritet. Men Bibeln säger, att: "'Sabbaten blev gjord för människan… Så är Människosonen Herre också över sabbaten" (Markusevangeliet 2:27-28). Således blev vilodagen till för mänskligheten, för oss alla, oavsett ras och nationalitet. Om någon skulle ändra på vilodagen, måste det därför vara Jesus. Det har Han dock inte gjort. "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebréerbrevet 13:8).

Tecken i tiden tyder på, att vi lever i ändens tid. Bibeln säger att det då kommer ett prov angående, vem vi tänker tillbe. Skall vi tillbe Skaparen, Jesus, som införde Sabbaten, Bibelns sjunde veckodag som vilodag/tillbedjansdag, eller skall vi tillbe och vara lojala mot människor och deras bud, som säger att vi skall ha soldagen, Kristi uppståndelsedag, söndagen som tillbedjansdag? Detta prov inträffar snart, ty Bibelns profetior kommer att uppfyllas, vare sig vi tror det eller ej (Uppenbarelseboken 13:15-17).

I EU försöker man att finna gemensamma punkter att enas om i Unionen, och söndagen som vilodag är något, som katoliker och de allra flesta protestanter kan enas kring.

EU startade som en ekonomisk allians. Sedan blev det en politisk och militär allians. Vad tror Du blir nästa steg? Tror Du att de kommer att försöka att finna en gemensam grundval även på det religiösa området? Jacques Delors, katolik och EU-ledare, som suttit längst i chefsställning inom EU, sade medan han var EU-ordförande, att man eftersträvade "en själ, en mening och en andlighet i de europeiska institutionerna" (norska dagstidningen Dagen, 29. September, 1992).

Valspråket för EU lyder: "EU -många språk, men en röst". Av detta valspråk förstår vi, att EU kommer att tala med én röst även på det religiösa området. Ja, det är själva avsikten med EU, att upphöja påvemaktens falska vilodag. Det är ledsamt att se, att nästan ingen längre protesterar mot påvemaktens lömska maktövergrepp. Protestanterna har närmat sig Rom, de har gett efter för påvemaktens obibliska bud och falska vilodag. De har dessvärre blivit avfallna protestanter. Uppmaningen lyder: "'Gå ut från henne (skökan = katolska kyrkan), mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor" (Uppenbarelseboken 18:4). Guds lag och Hans vilodag kommer att bli det stora stridsämnet i tiden framöver, ty det är i Sabbatsbudet som Gud uppenbarar Sig som Skaparen. Men katolska kyrkan och världens härskare önskar vara auktoriteter och vill att vi skall följa deras bud. När världshärskarnas bud strider mot Guds bud, då måste vi säga som Petrus och apostlarna: "'Man måste lyda Gud mer än människor" (Apostlagärningarna 5: 29).

Vädjan till Läsaren:

Men, käre läsare - förtvivla inte! Även om makten tycks ta överhanden och världen synes gå en mörk tid till mötes, fatta mod, för det finns ett hopp. Det vi nu har skrivit om - att påvedömet kommer att återvinna makt i Europa och på andra platser, och att flertalet kommer att vilseföras av hennes trolldom - är förutsagt i Bibeln som något, som kommer att ske strax innan Jesus Kristus, världens Frälsare, återvänder och avslutar dramat. Vi närmar oss historiens klimax med raska steg, och varje person kommer att ställas på prov. Vilken auktoritet skall Du följa? Gud, Skaparen, som skänkt oss livet, friheten och sanningen, eller katolska kyrkan (skökan) och hennes skökodöttrar? Vår bön är att Du måtte välja livet, det eviga livet som vi mottar genom tron på Herren, Jesus Kristus (Johannesevangeliet 3:16).

Bibeln talar också om att tio kungar skall regera i ändens tid, och att dessa världsledare kommer att vara av en och samma tanke. Det står skrivet så här: "Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung" (Uppenbarelseboken 17:12-14). Här ser vi litet av maktelitens strategi. I dag är världen indelad i tio regioner. Bibeln berättar att världens 10 härskare i ändens slutfas behärskas av ett och samma sinne - och de kommer att regera en kort tid tillsammans med vilddjuret/påvemakten. Detta visar hur samlad och planlagd strategin är för världsherravälde. Dock står det att dessa krafter strider mot Lammet, Kristus, och dem som står på Kristi sida. Här har vi slutstriden i ett nötskal. All världens fördärvade krafter kommer att gå samman - om vad? Vad är det vi väntar på? Jo, för precis som de har infört gemensamma, standardiserade regler på det politiska området, kommer de också att införa gemensamma, religiösa, standardiserade regler på det religiösa området. I denna kamp kommer Guds bud att hamna i strålkastarljuset. Världshärskarna kommer inte att vara lydiga mot Guds bud. De önskar, att vi skall följa buden i katekesen och ha söndagen som vilodag. Men som vi har sett tidigare, instiftade Gud Sabbaten, Bibelns sjunde dag, som vilodag, redan vid skapelsen. Vilodagsfrågan kommer därför att hamna i blickfånget inom en nära framtid. Redan nu bör vi välja, att ställa oss på Jesu sida, för vi har ju läst att världshärskarna strider mot Kristus och Hans efterföljare. Vilken sida kommer Du att ställa Dig på, käre vän? Tänker Du tillbedja vilddjuret och ta emot dess märke, eller tänker Du tillbedja Skaparen och helighålla Hans vilodag? Jesus säger: "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud" (Johannesevangeliet 14:15). Vem tänker Du ge Din röst och Ditt hjärta? De, som ställer sig helt och fullt på Jesu sida, kommer att iföra sig Guds fullständiga vapenrustning. De kommer att använda Guds Ord som vapen, och vara fyllda av den Helige Ande (Efésierbrevet 6:11-17). De kommer att äga de heligas tålamod. De kommer att hålla Guds bud och ha Jesu tro (Uppenbarelseboken 14:12).

Järn och lera

De är rätt att vara lydig mot myndigheterna, men när deras lagar strider mot Guds lag, då kommer vi att säga som Petrus och apostlarna: "'Man måste lyda Gud mer än människor" (Apostlagärningarna 5:29).

Bibeln har förutsagt världsrikenas uppkomst och fall långt innan det skedde. Vi finner en av dessa förutskickelser i Danielsboken, kapitel 2. Genom en bildstod, vars huvud var av guld, bröst av silver, höfter av brons, ben av järn och fötter delvis av järn, delvis av lera, får vi veta dessa nationers uppgång och fall. Babylon var dåtidens ledande land. Det var nationen symboliserad genom guld. Därefter skulle Medo-Persien härska (silver), därpå Grekland (brons), Rom (järn) och ett delat Europa (delvis av järn och lera). Nationerna skulle komma att försöka att förena sig genom vanliga, politiska och religiösa giftermål, men liksom många äktenskap kraschar i dag, säger Bibeln att nationerna som går samman (under slutet på världshistorien), inte i längden kommer att hålla ihop, lika litet som lera fäster vid järn. Detta tål att tänka på, när vi i dag ser hur nationerna i Europa försöker att förena sig.

Statyns fötter var alltså dels av järn, dels av lera. Bibeln betecknar leran delvis som gyttjig lera (miry clay), delvis som vanlig lera (ren krukmakarlera). Den gyttjiga leran symboliserar dagens ekumeniska och politiska sammanslutningar, som inte bygger på Guds Ord. Krukmakaren, däremot, använder ren lera, när han skall forma lera som han vill. Likadant är det med dig och mig. För att bli ren lera, måste vi lägga all vår synd på Jesus Kristus, så att Han kan förlåta våra synder. Löftet lyder så här: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (Första Johannesbrevet 1:9). Då blir vi, symboliskt sett, ren lera. När det har skett, må vi be om kraft - genom den Helige Ande - till att leva/formas efter Guds vilja. På så sätt blir vi lerkärl till Hans ära (Första Johannesbrevet 2:29).

Så även om världens härskare ser ut att uppnå full kontroll på jorden, har Gud kontrollen. Han kommer att gripa in i rätt tid. Måtte vi bara inte låta oss rubbas, utan ha en fast tro på Kristus, tills Han återkommer för att hämta de Sina (Första Tessalonikerbrevet 4:15-17).

Vänlig hälsning Abel och Bente Struksnæs


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.n