[Gå tilbaka till första sidan!]

Den 1. Maj, 1776 lade Adam Weishaupt fram en plan för hur eliten skulle kunna samla världens länder och den enskilde under sitt ledarskap. Här kommer de 7 punkterna:

 • Avskaffandet av monarkin och all regering.
 • Avskaffandet av privat egendom
 • Avskaffandet av arv
 • Avskaffandet av patriotism och nationalism
 • Avskaffandet av familjen (dvs. äktenskap och moralitet och införande av kollektivt styrd utbildning.)
 • Avskaffandet av all religion
 • Upprättelsen av en Ny Världsordning

  Det var dessa 7 punkter som lade grunden till Franska Revolutionen, som senare till stor del utgjorde grundvalen för Ryska Revolutionen, inspirerad av Karl Marx. Under Franska Revolutionen upplöstes den lagligt valda Nationalförsamlingen. Eliten (Illuminati = de Upplysta) insatte sin egen Nationalförsamling. Man brände Bibeln på öppen gata, införde tiodagarsvecka och hyllade frihetsgudinnan och omoralen. Laglösheten blomstrade, kristna mördades offentligt på det gruvligaste vis. 3 ½ år senare återinfördes sjudagarsveckan. De kristna tilläts behålla sina Biblar, och förhållandena blev mera normaliserade. Allt detta var förutsagt i elfte kapitlet i Bibelns sista bok, Johannes' Uppenbarelse.

  Det är intressant att lägga märke till att Adam Weishaupt ursprungligen var jude, men blev katolik. Han var inte bara katolik, utan jämväl Jesuit. Som sådan undervisade han som professor vid Ingolstadts Universitet i Tyskland.

  Frågan för dagen är: Ser vi att Adam Weishaupts 7 punkter också kommer till bruk i dag? Är det inte just denna trend vi ser hos EU och det internationella regelverket? Denna är en långsiktig plan. De som styr världen är i färd med att omyndigförklara de självständiga nationerna och ta bort den enskildes rättigheter. Allt och alla skall inordna sig efter det internationella regelverket, antingen det rör sig om politik, ekonomi, religion eller försvarsmakten.

  EU - en ny Statsbildning

  Dagens Europeiska Union började som ett ekonomiskt förbund mellan några få europeiska länder. Sedan blev den en politisk sammanslutning med lagstiftande, verkställande och dömande statsmakt. Det är denna nya statsbildning som flera av de norska politikerna försöker att få oss in i - och som Sverige är en del av.

  För att förstå vad EU-systemet går ut på, är det viktigt att känna till något om krafterna som står bakom, och vad som är på gång. Det skall vi försöka oss på i detta häfte.

  Religion styr Politiken

  Många tror inte att religion har något att göra med politik, men det visar sig att mycket av politiken styrs av religiösa krafter. Så är det också i EU. Visste Du att mäktiga katolska personer banade väg för EU, t. ex. Joseph H. Retinger, den franske ultraeuropéen och strategen Jean Monnet, den franske utrikesministern Robert Schuman, den västtyske kanslern Konrad Adenauer, den italienske premiärministern Alcide de Gasperi med flera. De tre sistnämnda var dessutom ledare för sina länders katolska partier, kristdemokraterna.

  Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, säger rakt på sak: "Vi skall komma i håg att EU en gong blev dannat av mycket hengivna katolikker, så som (tyskeren) Adenauer, (franskmannen) Schumann och (italieneren) De gasperi. Alle satte upp Europas enhet som mål." (Sydsvenskan, 16. Okt., 1991, under rubriken "Vägen till EU går via Rom").

  En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: "Nu ett heligt Europeiskt Imperium." Under en stor bild på påven står det skrivet: "I honom har vi den mest politiske påven i modern tid." Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen.

  EU har varit präglat av katolska ledare. Den som har suttit längst i chefsställning är Jacques Delors. Han är katolik och Jesuit. Vi skall senare återkomma till Jesuiternas strategi. De släpptes för första gången in i kungariket Norge i mitten av 1950-talet. Det var en orsak till det. Dagens ledare, Romano Prodi, är också katolik.

  Byggt som en Pyramid

  Katolska Kyrkan har ett starkt inflytande på det politiska, ekonomiska och religiösa planet i Europa, liksom i den övriga världen. Hela EU-systemet är uppbyggt efter katolskt mönster, genom den så kallade subsidiaritetsprincipen. (Maastricht-överenskommelsen, s. 4, och Katolska Kyrkans Katekes, norsk utgåva, s. 470.) Detta ord kommer från latinets "subsidium", och betyder att hjälpa. På norska och svenska kallas detta litet missvisande för närhetsprincipen, och man ger på detta sätt intrycket av att detta styrelsesätt är ack så demokratiskt. Modellen innebär att man skall försöka att lösa saker och ting lokalt. Lyckas inte det, vandrar frågan uppåt i pyramidsystemet, så att parterna slutligen måste rätta sig efter EU:s regler. Sålunda är EU-systemet format efter en pyramidmodell, såsom i Katolska Kyrkan. Där tronar en liten elit i toppen, med påven i spetsen. Eliten _ inte folket _ väljer vem de vill ha med i elitstyrandet. Dessa är de överordnade. De sänder sina direktiv nedåt i pyramidsystemet, och så blir dessa rättesnören för folket. Så är det också i EU-systemet. (Pyramidspel är förbjudna, eftersom de lurar folk på pengar. Är pyramidsystem, med stark styrning, i politik och religion något att ha kvar?) Eftersom det finns så många folk inom den Europeiska Unionen, skapas det ett omfattande regelverk för att styra folken, och det är eliten inom EU som skriver dessa lagar. Det kan fort medföra maktmissbruk. Folket kan lätt göras till trälar under elitens kontroll (känner Ni svenskar igen Er?). Därför är det bättre att styra små enheter än en stor.

  En katolsk-dominerad Union

  Katolska Kyrkan har långt bättre fotfäste på kontinenten än många anar. Procentuellt är de allra flesta invånarna i EU katoliker. För närvarande är drygt 50% katoliker, medan protestanterna utgör omkring 24%. Alltså ser vi att protestanterna är i klar minoritet. Om EU utvidgar sitt medlemskap till ung. 27 länder, blir det ca. 540 millioner invånare i EU.

  EU håller på att utvidgas österut. Flera katolsk-präglade länder står på tur för att knytas till denna maktgigant. Samtidigt arbetar Vatikanen ihärdigt på att återförena de katolsk-ortodoxa kyrkorna i Öst med den romerska kyrkan i Väst efter skilsmässan 1054. Lyckas detta, kommer EU att bli ändå mer katolsk-präglat, och den protestantiska procentdelen kommer då att understiga 20%.

  Den katolska sidan har alltså flertal i EU, inte minst på beslutande nivå. Det är inte så svårt att se vartåt det hela lutar. Vi börjar att skönja konturerna av ett europeiskt imperium som kommer att bli historiens största katolska "maktgigant" i vår världsdel.

  Nogsam Integrering

  EU-ministrarna eftersträvar stark integration. Medlemsländernas företrädare skall stå tätt samman, och de skall se till att medlemsländerna inför och använder EU:s regelverk hos sig, helst på avsedd tidpunkt.

  Man arbetar på att avskaffa medlemsländernas vetorätt och ersätta den med majoritetsbeslut.

  EU-presidenten, Romano Prodi , säger att "tiden är inne för Europa att gå vidare utanför unionens ramar och åstadkomma en fullblodsartad 'politisk union' med en världsmakts diplomatiska och militära räckvidd som stillar medborgarnas oro över vad de skall vara villiga att gemensamt dö för." (London Electronic Telegraph, 30. Maj, 2001.) EU:s ordförande säger här i klartext att de vill ha en fullblodsartad politisk union. Härvidlag är det också naturligt med en gemensam EU-här, en federal europeisk polisstyrka, Europol, ett alleuropeiskt rättssystem, Corpus Juris, som säkerställer att EU-lagarna omsätts i praktiken, gemensam valuta (euro), gemensam centralbank, gemensam fiske- och jordbrukspolitik, samma slags pensioner, likadan energi- och miljöbeskattning, samma moms, egen EU-skatt och gemensamma skatteregler, osv. I fall Norge blir EU-medlem, kommer norsk oljepolitik troligast att behöva rätta sig efter EU:s regelverk.

  Man rör sig mot en allt tätare sammanflätad Union, och regelverket och strategin förändras fortlöpande. EU är likt en stor skuta som ständigt antar en mer markant katolsk styrningsmodell, som medlemsländerna glatt får finna sig i.

  Lägg även märke till att alla möten i Ministerrådet hålls inför stängda dörrar, och att det inte upprättas något offentligt protokoll som avslöjar vad de olika medlemsländernas representanter har sagt. Alla omröstningar i Ministerrådet är hemliga, för att nu nämna något om hemlighetsmakeriet inom EU.

  Norska politiker säger att vi måste gå med för att påverka, men det låter nästan komiskt - eller hur, svenskar! Lagarna är redan skrivna _ enligt katolskt mönster. Dessutom, om Norge går med, kommer vi att få ca. 2% inflytande, när beslut skall fattas. Det sägs inget om att EU får 98, eller egentligen 100%, inflytande över oss, ty om en lag antas, skall deltagarländerna införa lagen i sina egna länder, även om de är aldrig så mycket emot. Alltså kommer det protestantiska Norge - liksom redan det till namnet protestantiska Sverige - att underställas katolskt styre, om vi ansluter oss till denna nya statsbildning.

  Vi ser således helt klart att Katolska Kyrkan håller på att återvinna makt i Europa, bl.a. genom den Europeiska Unionen. För att nå sitt mål har de som delmål att ödelägga protestantismen och de självständiga nationerna, såsom står skrivet i Adam Weishaupts långsiktiga plan. Detta bekräftas bl.a. i den fullständiga Jesuiteden. Jesuiterna är Katolska Kyrkans frontkämpar.

  Innan vi läser Jesuiteden - som är nog så förskräcklig - och andra faktaupplysningar i häftet, vill vi uppmärksamma läsaren på att upplysningarna är ganska "hårdsmälta". Samtidigt vill vi understryka att vi inte önskar hysa någon fientlig inställning till några som helst människor, oavsett deras position. Vi inser att vi alla är födda och uppfostrade under skilda förhållanden. Därför är det inte så lätt att inse att det något fel på något som så starkt påverkar ens personlighet. Vi hoppas likväl att dessa faktaupplysningar kan vara till nytta för den enskilde - antingen Du ingår i det omtalade religionssystemet eller ej - så att Du förstår farorna hos detta förförande system. Vi avslöjar inte Katolska Kyrkan därför att vi skulle avsky katoliker. Det är aldrig angenämt att gå emot ett system, som har stor betydelse i mångas liv. Men eftersom vi själva gjorts uppmärksamma på farorna genom detta religionssystem, eftersom vi ser att dess planer håller på att förverkligas och att många personer blir lurade - och inte minst för att Bibeln kommer med så allvarliga varningar mot systemet - ser vi det som viktigt att vidareförmedla dessa upplysningar.

  Här får Du delar av Jesuiteden. Den borde få alla att vakna upp inför Katolska Kyrkans verkliga målsättning och mission. Här kommer den:

  Jesuiteden

  "Min son, Du har redan instruerats att uppföra Dig som en hycklare: Att vara en katolik bland katoliker, och vara spion bland Dina egna bröder - att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara en reformert bland de reformerta, att vara en hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. Bland protestanterna - var i allmänhet som en av dem! Tillägna Dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar. Framhåll med hela Din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk Dig så djupt att Du blir en jude bland judarna, så att Du blir i stånd till att insamla all information som kan vara till nytta för Din orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd, genom att Du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser. Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med Din Jesuitbroder … som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som Du har förbindelse med _ så att kyrkan till slut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

  Du har instruerats i Din uppgift som spion, att samla in all statistik, fakta och information som det står i Din makt från alla källor. Att vinna familjens tillit hos protestanterna och kättare av varje klass och natur, liksom hos handelsmannen, bankmannen, advokaten och på skolor och universitet _ i parlamentet och lagstiftande församlingar, hos myndigheterna och statsråden - att 'vara allt för alla människor', för påvens sak, vars tjänare Ni är in i döden.

  Som novis och nyomvänd har Du redan mottagit all instruktion, och har tjänat som

  medhjälpare, biktfar och präst, men Du har ännu inte blivit utrustad med allt som behövs för att vara kommendant i Loyolas armé i tjänsten hos påven. Du måste tjäna under den tillräckliga tiden som ett redskap och eljest såsom Dina överordnade befaller Dig - ty ingen kan ge order här som ännu inte har invigt sitt arbete med blodet från en kättare - 'ty utan att blod utgjuts, ges ingen förlåtelse'. Alltså skall Du för att bli skickad för arbetet och för att säkra Din frälsning förutom Din tidigare lydnadsed åt Din orden och trohet mot påven, säga efter mig:

  'Jag,___________, nu i närvaro av Gud den Allsmäktige, den välsignade jungfru Maria, den välsignade ärkeängeln Mikael, den välsignade döparen St. Johannes, den Helige Fadern, den Överordnade Generalen inom Jesu Sällskap, grundat av St. Ignatius Loyola, under Paulus III:s påvedöme, som har fortsatt till denna tid, förklarar och svär jag vid jungfruns moderliv, Guds livmoder, och vid Jesu härskarstav, att Hans Helighet, påven, är Kristi viceregent, och är det sanna och enda huvudet för den Katolska Allmänna Kyrkan eller Universella Kyrkan över hela jorden, och att han i kraft av bindningen och lösningen skänkt till Hans Helighet av min Frälsare, Jesus Kristus, har makt att avsätta hedniska kungar, prinsar, stater, gemenskaper och regeringar, som alla är olagliga utan hans heliga godkännande, och att de tryggt kan utplånas.

  Vidare tillkännager jag att jag tänker hjälpa och bistå och råda alla eller vilken som helst av Hans Helighets agenter på vilken som helst plats jag skulle befinna mig, och att jag skall göra mitt yttersta för att utrota de kätterska, protestantiska eller liberala lärosatserna och att ödelägga alla deras påstådda makter, vare sig det är lagligt eller inte.

  Dessutom lovar och tillkännager jag att om jag ges rollen att anta en av de kätterska religionerna, för att främja Moderkyrkans intressen, skall jag hemlighålla och skydda alla hennes agenters råd, som de från tid till annan kommer att instruera mig genom, och att inte röja dessa direkt eller indirekt, genom ord, skrift, under vilka som helst omständigheter, utan jag skall sätta i verket allt som blir föreslaget som mitt ansvar, eller det som visas mig av Dig, min andlige fader…

  Jag lovar och tillkännager vidare att jag icke skall ha någon egen mening eller vilja, eller någon mental reservation överhuvudtaget, inte ens som ett lik eller ett kadaver, men utan att tveka åtlyda varje order som jag kommer att erhålla från mina överordnade i påvens och Jesu Kristi här.

  Att jag skall bege mig till vilken som helst del av världen, utan klagan och skall vara underdånig i allting som meddelas mig …. Jag lovar och uppger likaså att jag skall, när tillfälle yppas, inleda och föra obarmhärtigt krig, hemligt eller öppet, mot alla kättare, protestanter eller liberaler, som jag anvisas att göra, för att utrota och utplåna dem från jordens yta, och jag skall skona varken kön, ålder eller tillstånd. Jag skall hänga, döda, koka, flå, kväva och begrava levande dessa beryktade kättare - sprätta upp deras magar och deras kvinnors livmödrar och krossa deras barns huvuden mot väggen, för att tillintetgöra för alltid deras avskyvärda släkte.

  När detta inte går att göra öppet, skall jag i hemlighet använda giftbägaren, strypsnaran, dolkens stål eller blykulan, utan hänsyn till ära, rang, värdighet eller auktoritet hos personen eller personerna, oavsett deras ställning i livet, antingen offentligt eller i det fördolda, när jag när som helst anvisas att göra det av vilken som helst agent från påven eller en överordnad inom broderskapet som delar Jesu Sällskaps heliga tro."

  (Står nedtecknat i kartoteket i Kongressen (Congressional Record) i USA, 15. Februari, 1913, s. 3215-6. Likaså i The Engineer Corps of Hell, av Edwin A. Sherman, s. 118, år 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354.)

  På Väg mot universell Makt

  Här ser vi väldigt väl att Katolska Kyrkan har som klar målsättning att bryta ned protestantismen. De dragen ser vi i dag, i det att protestantismen splittras och efterhand ersätts av katolicism.

  Det står också helt klart att Katolska Kyrkan vill vara universell. Den har aldrig godtagit nationalstaten, såvida inte denna lyder dess rättesnören. Genom EU:s regelverk och de internationella lagarna kan den återta makten som den hade på Medeltiden, och på den vägen är det (Upp. 13:3). Man tänker bruka alla medel för att nå sina mål. Tycker Du inte att detta är god grund till reaktioner?

  Hemliga Organisationer

  Flera norska och svenska politiker och samhällsledare är med i hemliga organisationer som arbetar för europeisk enhet och världsherravälde. Några av dessa är Bilderberger-gruppen, Romklubben, Trilaterala Kommissionen, m.fl. Ett fåtal gånger om år sammanträder handplockade personer i viktiga samhällspositioner bakom lyckta dörrar. De planlägger de nästa stegen för hur världen skall styras, och så reser representanterna hem till sina egna länder och försöker att sälja dessa planer till folken där. Vi lägger märke till ord och uttryck som: "solidaritet", "internationella lagar", "enhet", "global lösning", osv. De här människorna arbetar inte för det nationella regelverket, utan för att det internationella regelverket skall gälla.

  Vi lägger också märke till den katolskpräglade frimurarorden. Centralt i frimurarlokalerna är solkorset eller malteserkorset placerat. När frimurarna uppnår åttonde graden, får de frimurarringen. Centralt på frimurarringen är malteserkorset ingraverat. Detsamma har påven på sin ring och på sin dräkt. Hitler, som också var katolik, och Roms vän, bar likaså malteserkorset. De signalerar genom symboler. Symbolerna berättar var de hör hemma. Frimurarprästerna tar emot bikt, såsom sker inom Katolska Kyrkan. Men i Bibeln, i "Fader Vår", uppmanas vi att ordna upp med den som vi har förorättat, och få den slutliga förlåtelsen från Gud (Matt. 6:12).

  I de hemliga organisationerna vimlar det av folk med viktiga samhällsställningar. Det är på deras hemliga möten, som planerna utarbetas och besluten fattas för den europeiska och globala utvecklingen. De verkar för ett centraliserat, internationellt regelverk, upprättat av och för eliten.

  De hemliga organisationernas målsättning passar gott ihop med Katolska Kyrkans: Makt och styrning.

  Massmedia har i många år undanhållit upplysningar om vad som sker på den här fronten. De har själva många av sina män inne i det hemliga systemet. I stället för att ge en sann bild av läget, ger de intryck av att den internationella vägen är den rätta att gå. De ger en falsk verklighetsbild. Då Bilderberger-gruppen var samlad till sitt årliga möte, denna gång i Stenungsund i Sverige, den 18.-23. Maj, 2001, i hemlighet, bakom ett högt staket som satts upp runt om hela området, strängt polisbevakat, tog undertecknade kontakt med de två största TV-bolagen i Norge, för att upplysa dem om samlingen, och för att intressera dem för detta toppmöte, där världens ledare nu var samlade, men det kom inte ut ett ord eller en bild. Dock skrev ett fåtal tidningar några ytliga anmärkningar.

  Det verkar därför som om vissa mediakanaler börjar att lätta något på förlåten, och ge en ytlig bild av en del av elitens sammankomster. Detta beror kanske på att eliten börjar att besätta de viktigaste samhällsposterna jorden runt, så att kontrollen håller på att glida över till dem. Eller är det för att det börjar att bli svårt att hålla allt dolt?

  Även om eliten tror sig börja få kontrollen, är det ett ordstäv som säger: Människan spår, men Gud rår! Det är sant! Och det är bra!

  Europarörelsen

  Europarörelsen arbetar på att få de självständiga nationerna i Europa in i den nya statsbildningen, den Europeiska Unionen.

  Den Norska Europarörelsen är knuten till den europeiska organisationen European Movement. Det var efter initiativ från European Movement som Europarådet inrättades 1949. European Movement har systersammanslutningar i mer än 25 länder. Vid ett möte i själva Stortinget den 30. Maj samma år (1949) stiftades den norska avläggaren. Senare, den 7. Maj, 1969, inrättades Europarörelsens Stortingsgrupp vid ett konstituerande möte i själva Stortinget. Ett delmål var därmed uppnått, rörelsen ägde inflytande över landets lagstiftande församling. Och här är det inte tal om något beskedligt inflytande. År 1970 var 120 av inalles drygt 150 Stortingsrepresentanter medlemmar av denna rörelse. (Sentrumsalternativet, s. 30, av E. Bakke.)

  Europarörelsens Stortingsrepresentanter har ett ben i Brüssel och ett ben i Norges grundlag, vilket till sist utmynnar i ett ja till Brüssel. De håller på att föra oss in under en annan statsmakt, som äger lagstiftande, verkställande och dömande makt.

  Europarörelsens Stortingsrepresentanter har sett till att de röstat för den nya paragraf 93, som lades till den Norska Grundlagen 1961, och som tillåter Norge att ge avkall på sin suveränitet inom ett juridiskt begränsat område. Nu höjs flera röster för att vi bör ändra grundlagen, så att vi lättare kommer in i EU, och därmed mister ändå mer suveränitet och självstyre. De tre nya grundlagsförslag som stöttas av en Stortingsrepresentant som ivrar för att få med Norge i EU, går ut på att det räcker med ? flertal i Stortinget (67,7%) för att ansluta Norge till EU. I dag säger grundlagen att det måste vara ¾ majoritet (75%). Det vill säga att fram till nu kräver grundlagen att 42 representanter röstar nej till EU för att hejda en EU-anslutning. Går det nya förslaget igenom, måste det vara minst 55 nejröster i Stortinget för att stoppa en EU-anslutning. Dessutom vill man, enligt ett av de tre nya förslagen, bara "inhämta folkets röst", så att de t. ex. kan fråga folket om det vill att vi skall "sända en EU-förfrågan", i stället för att folket skall rösta "ja" eller "nej" till EU. Saken är klar; alla knep används för att överföra mer makt till Brüssel, och massmedia hindrar i stor utsträckning att viktig information om dessa ting kommer ut till folket i rätt tid. Det kan undertecknade och många andra bekräfta.

  Europarörelsens Stortingsrepresentanter har även sett till att undvika folkets röst, i det att EES-avtalet genomdrevs i Stortinget - utan föregående folkomröstning. De har fått oss med i EU bakvägen, bl.a. genom EES och Schengen-avtalet. Bara det visar hur de ständigt använder påtryckning och omvägar för att få sin vilja fram. Kommer vi med i EU på normalt sätt blir vi styrda av katolska krafter - något att tänka på i Sverige! Då blir det vanskligt att utträda. Artikel 240 i Romtraktaten säger att "Denna traktat har ingåtts på obegränsad tid." Alltså förhåller det sig inte som en av våra framstående politiker har uttalat: "Vill vi gå ur, kan vi bara säga bye, bye och fara." Nej, kommer vi en gång med, blir vi därmed fastsvetsade i EU-kedjan. Då är friheten verkligen i fara - eller hur, svenska brodersfolk!

  I dag drar EU:s regelverk in i Stortinget och inlemmas i det norska regelverket genom EES. Inom loppet av fem år har över 1 300 EU-regler blivit norsk lag. Det är en skam att inga partier i Stortinget hejdar denna utveckling, sedan det norska folket sade nej till EU år 1994.

  Nu vill Europarörelsen, dess Stortingsrepresentanter och stöttepelare på nytt föra oss in i EU-kedjan. Ett nytt val står för dörren. De ger sig icke, de skall ha Norge med i EU. Men det är inte första gången som någon försöker att inlemma oss i en europeisk union. Adolf Hitler, som själv var katolik, hade ett nära förhållande till sin kyrka, och praktiserade Katolska Kyrkans grundsatser. Tillsammans med Quisling försökte nazisterna att få in Norge i en europeisk union. Då Quisling ställdes inför rätta för högförräderi i Eidsivating Lagmannsrett år 1945, sade han i sitt försvarstal, att "Rätten bör ta hänsyn till hans idealistiska motiv, i det han försökte att få in Norge i en europeisk union…" Europarörelsen och dess stöttepelare har en liknande målsättning. Vi känner inte till deras bevekelsegrunder. Dessa kan vara helt andra än Hitlers och hans mäns, men målet är detsamma, nämligen att få med Norge i en Europaunion. Hitler och hans stöttepelare använde kulor och krut, i dag använder man diplomati och vita manschetter, och avlönas furstligt.

  Många har naivt trott att våra Stortingsrepresentanter har styrt landet efter grundlagens mål och föresatser. De har i stället sålt sig till en internationell sammanslutning som alls icke respekterar självstyret - och ej heller att Norge skall vara ett fritt, självständigt, odelbart och oavhängigt rike, såsom det står i Grundlagens § 1. Detta betyder i klartext att det är grundlagsstridigt att överlåta styrandet av Norge till andra. Tydligen respekteras inte författningen på den punkten. Vi börjar redan att kunna skönja vilka krafter som arbetar tillsammans i Norges beslutsmässiga organ för att sälja vår suveränitet billigare än en tallrik linser.

  FN, NATO och EU-hären

  I dagens samhälle ser vi att FN kommer att spela en viktig roll i arbetet med att samla världen under maktelitens kontroll. Vi kan med andra ord säga att FN är ett redskap i maktelitens händer. Många ser Kuwait-kriget som ett led i den processen, och sedan dess har flera självständiga nationer bidragit starkt till att FN i ökande grad opererar som världspolis. Nu avväpnas medborgarna allt mera i flera länder (känns mönstret igen hos Sveriges försvar?), samtidigt som de självständiga nationerna i rask takt underordnar sig de världsomfattande regler som FN och världens härskare skapar. Det verkar som om kungar och regeringar har gett upp tanken på självstyre i sina respektive länder, och nu lägger sig platt till marken inför övermakten. militär kontroll. Katolska krafter har stort inflytande i dessa militärjättar. Liksom libyerna och etiopierna var krigsmakter som stred för Babylon i gången tid, ser det ut som om nämnda globala militära giganter kommer att ingå i påvemaktens följe under ändens tid (Dan. 11:43).

  Krig planläggs och förverkligas. Krig är en samlande faktor. Det såg vi i samband med Kuwait-kriget och andra stora konflikter i världen. När konflikten uppstått, ser vi hur USA, tillsammans med FN, NATO och/eller Västunionen inskrider för att åstadkomma "fred", och de uppnår "fred" - på sina villkor. De tvingar enskilda nationer till lydnad mot deras herravälde, alldeles som makteliten och Katolska Kyrkan önskar. Enskilda nationer får inte lov att vara i fred. Man eftersträvar lydiga undersåtar. Det var så Katolska Kyrkan härskade under Medeltiden. Samma härskarsystem kommer att dyka upp på ändens tid. Den processen har redan inletts. Religionsförföljelse och -undertryckande ses i flera länder. Vi kommer att uppleva mer och mer maktkoncentration, förföljelse och blodsutgjutelse i tiden framöver (Upp. 18:24).

  Fackföreningar

  Vi ser också att fackföreningarna är en bit i läggspelet för att binda människorna i knippen. Detta har aldrig varit Guds plan, och är ej heller till människans bästa. Bibeln säger att där Guds Ande är, där råder frihet (2 Kor. 3:17). Där råder den kristna friheten, samvetsfriheten. Vi skall vara fria i Kristus. Hans rättesnören skall vara våra rättesnören. När myndigheterna rättar sig efter Guds plan, följer vi deras anvisningar. Vi skall hålla fred med människor och myndigheter så långt det går. När de avviker från Guds plan, så att samvetsfriheten inskränks, då måste vi lyda Gud mer än människor (Apg. 5:29). Vi skall låta Gud vara vår auktoritet, och icke låta oss styras av påtryckargrupper som helt struntar i Bibelns riktlinjer. Vi ser redan nu hur fackföreningar favoriserar sina medlemmar, och vi får helt kallt räkna med att fackföreningarnas kontrollerande makt kommer att bli allt mer förtryckande.

  Fackföreningar och -förbund binder människor samman i buntar, och vi måste frigöra oss snarast möjligt, ty de har en kontrollerande makt över folk, och dessutom säger Bibeln att vänskap med världen är fiendskap mot Gud (Jak. 4:4).

  De stora fackföreningarna går även in för ett europeiskt och globalt centraliserat, internationellt mönster. De pressar fram sina påstådda rättigheter _ ofta på ett själviskt och ofint sätt - och binder medlemmarna till att följa deras i lag bestämda förordningar.

  Många uppriktiga Personer

  Vi betvivlar inte att många ärliga och uppriktiga människor är med i de hemliga organisationerna, i FN, i EU, i Europarörelsen, i fackföreningar, i Katolska Kyrkan och i de avfallna protestantiska kyrkosamfunden. Många menar säkert att de deltar i ett arbete som skall skänka världen fred och trygghet, men de blir förförda. Fred uppnås aldrig genom tvång och styrande. Det är först när de omsätter det massiva internationella regelverket i praktiken, när de mest extrema lagarna genomtvingas, som vi egentligen kommer att förstå vad det egentligen går ut på.

  Förkastar Nationalstaten

  Det är intressant att lägga märke till att allt flera av våra politiker faller för den internationella modellen där nationalstaten underordnas en övernationell maktapparat. Därmed mister vi gradvis vår suveränitet, den frihet och det självstyre som ligger förankrade i vår författning. I sammanhanget bör vi alla noga betrakta följande uttalanden, för att förstå spelet som nu försiggår i Europa och eljest i världen. Första uttalandet gjorde påve Leo XIII i ett herdebrev från 1879: "Romarkyrkan är monarkin som står över alla riken, precis som sinnet och själen förhåller sig till kroppen, eller som Gud till världen. Därför bör romarkyrkan inte bara ha andlig makt, utan också den högsta världsliga makten." Påve Gregorius återupprepade tanken då han sade att "Kyrkans makt står över statsmakten." Dessa och många andra uttalanden gör det entydigt att denna politiska kyrka arbetar för att vinna makt _ genom kontroll - över regeringar och statsmakter.

  Även om detta skrevs för många år sedan, säger kyrkan om sig själv att den aldrig har ändrat sig. Det bekräftas i dess egna publikationer: "Det som kyrkan har gjort, det som den öppet eller hemligt har stöttat i lidna tider, är exakt vad den kommer att göra, och öppet eller hemligt stötta, i framtiden, i fall samma omständigheter inträffar." (Catholic Review, Jan., 1854.) Så det är en fördel att känna till historien om Katolska Kyrkans strategi och maktbruk, för att förstå vad som planeras för vår tid. Därför bör alla läsa boken som utannonseras på näst sista sidan!

  Religiöst Inflytande på Politiken

  I alla länder har religiösa krafter inflytande över politiken. Ja, religionen har långt större inflytande på politiken än många anar. Som vi har sett är EU ett katolskt (präglat) system. Politiken styrs väsentligt av katolska krafter, så det är helt klart att Katolska Kyrkan är på frammarsch i Europa och den övriga världen. Ur påvens herdebrev läser vi följande: "Alla katoliker bör bli aktiva element i det dagliga politiska livet i landet där de bor. Alla katoliker bör utöva sin makt för att bidra till att nationens grundlagar formas enligt den Sanna Kyrkans principer." (Påve Leo XIII, herdebrev år 1890.)

  Nu är det inte så att bara katoliker engagerar sig i politiken. Både muslimer, protestanter och katoliker, m.fl. försöker att vinna inflytande, men Bibeln uppenbarar att Katolska Kyrkan är den stora förförande maktfaktorn under ändens tid (Upp. kap. 13, 17 och 18).

  Katolska Kyrkan satsar på utbildning, och karriärstegen har gjorts sådan, av eliten, att de med bäst utbildning erhåller toppjobben.

  I dag är många förvånade över hur katolikerna kan inneha viktiga samhällsställningar inom industriföretag, inom skolsektorn, inom regerings-departementen, i Stortinget och i Högsta Domstolen - ja, överallt i protestantiska länder.

  Ett ordstäv lyder: "När Katolska Kyrkan är i minoritet, är den snäll som ett lamm. När den är jämbördig, är den lurig som en räv. När den har majoriteten, är den rasande som en tiger."

  Nu är det inte vår lott att bedöma människors motiv, det har vi ingen rätt till. Det är heller inget galet med utbildning. Att utveckla sina förmågor är gott och väl. Många vill göra karriär för pengarnas skull, men i katolikernas egna källor ser vi alltså att de även helt medvetet försöker att vinna inflytande i det dagliga politiska livet för att påverka utvecklingen efter katolskt mönster.

  Många Tillvägagångssätt

  Många knep används för att samla världens nationer under elitens herradöme. Världens härskare binder enskilda nationer samman genom starka förbund och allianser, och genom internationella regler som är skapade av eliten. Människorna blir överkörda av ett digert regelverk, ända in på privatlivets område. Eliten brandskattar folket med skatter och flera och högre avgifter. De starka blir starkare och de svaga allt svagare och mer undertryckta. Mannen och kvinnan i gatan får mindre makt och inflytande. Många känner att de inte har något att säga till om i det centraliserade samhället. Deras röst beaktas ej.

  Vi ser att de nationella lagarna skall vika för de internationella lagarna. I Norge kommer, som vi redan sett, det katolska EU-regelverket in i Stortinget och det norska regelverket genom EES och Schengen-avtalet. Nu är det eliten i Brüssel som stiftar lagar för Norge. Norge blir således ockuperat genom detta finmaskiga katolska regelverk, som binder oss till händer och fötter - alldeles som i Sverige, inte sant! Får man det protestantiska Norge med i EU-kedjan, kan man senare styra över oss som man vill genom majoritetsbeslut. Norge blir då som en kommun inom staten EU. Stortinget och resten av folket blir då som ett småbrukartorp på Brüssels nåder.

  Vi ser också hur EU-ministrarna försöker att göra EU attraktivt. Andra nationer skall ansöka om medlemskap, antingen de nästan pressas in, p.g.a. omständigheterna, och så skall de betala många milliarder bara för medlemskapet. Nu ber eliten i Brüssel Norge om ytterligare pengar till sin verksamhet. Och pengarna, hur används de? Jo, vi hör om den ena korruptionsskandalen efter den andra. Pengarna försvinner på mystiskt sätt, och ministrarna straffas sällan. Kanske de förflyttas eller upphöjs till en annan post. Det är sunt och rätt att hjälpa andra som är i nöd, men när anhängare av katolsk religion och politik planlägger i sina råd att suga ut milliarder och åter milliarder från protestantiska länder, då är det många som sätter stora frågetecken. Dessutom skall hjälp ges frivilligt och med glädje.

  Nu har vi det stort sett gott i Norge, men det är många som kämpar väldigt hårt och måste vända på slantarna för att klara sig. Ändå är det bättre att slita under ett protestantiskt styre, där den protestantiska friheten råder, än att bli styrd av ett kolossalt omfattande katolskt regelverk, som tvingar oss att bli lydiga undersåtar - ett regelverk som vi redan börjar att märka följderna av.

  Frågan blir därför: Kan vi räkna med en rättvis behandling och fördelning från eliten i Brüssel, eller kommer vi att bittert ångra att huvudsätet flyttas från Oslo till Brüssel? Det är de som sitter inne med pengarna som har makten. Därför måste vi ställa oss dessa och liknande frågor nu. När avtalet undertecknats, är det för sent att ångra sig.

  Vi ser också hur folkslag förflyttas, och det ser ut som om detta ingår i planen för att skapa en internationalisering i de enskilda länderna (härmed avses inget rashat). Vi skådar upptakten till en ny Babels förvirring. Bibeln uppmanar oss att sprida ut oss och icke klumpa oss samman i blockbildningar, centraliseringar och osunda stadsmiljöer (1 Mos. 11:1-9). Vidare säger Bibeln: "Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss" (Apg. 17:26-27).

  EU-flaggan

  EU-flaggan är mörkblå med 12 gula stjärnor i en cirkel. I den nederländska, katolska tidskriften "Middelares en Koningin", April, 1974, finns rubriken: "Under Marias Beskydd". Där står det bl.a.: "Vi katoliker kommer alltid, när vi ser den blå färgen, att uppfatta den som Himmelsdrottningens färg" (den kallas även för Maria-blå). På den nya euron finner vi också de 12 stjärnorna på alla mynt och sedlar.

  Oavsett hur många länder som Unionen skall bestå av, skall det alltid vara 12 stjärnor på flaggan. Varför just 12 stjärnor? Varför inte sju stjärnor? Varför inte lika många stjärnor som det är medlemmar? Det är mycket som tyder på att de 12 stjärnorna i EU-flaggan hämtar sin inspiration från Maria-dyrkan inom Katolska Kyrkan. Inom Katolska Kyrkan är Himmels-drottningen, Maria, med de 12 stjärnorna runt huvudet ett välkänt motiv. Vi finner motivet i glasfönstret i Notre Dame-domkyrkan i Strasbourg, på Katolska Kyrkans kurscenter i Magleås utanför Birkerød i Danmark, på mosaiker, kopparfat o. dyl. Vi finner samma bild i Upp-enbarelse-bokens 12. kapitel, men då med en helt annan betydelse. Där är de 12 stjärnorna en bild på Jesu 12 lärjungar, vilka står som representanter för Guds folk.

  I sammanhanget är det också intressant att observera att Europarådet beslutade att man skulle använda Europa-flaggan eller "Maria-flaggan" den 8. December, 1955, och att alla tre ivriga förkämpar för stjärnbaneret i flaggan var goda katoliker. Erkännandet av Europa-flaggan kom precis på 101-årsdagen för påve Pius IX:s lärosats om Marias obesmittade avlelse, den 8. December, 1854. Att Europarådet godtog "Maria-flaggan" på 101-årsdagen för lärosatsen om Marias obesmittade avlelse är näppeligen en ren tillfällighet. EG övertog "Maria-flaggan 1986.

  Vi lägger jämväl märke till att "Rom-traktaten" undertecknades den 25. Mars, 1957, på en annan Maria-dag, Bebådelsedagen, samtidigt som alla Vatikanens kyrkklockor tillkännagav ett nytt stadium i den Maria-tid som påve Pius XII hade utlyst ett och ett halvt år tidigare, nämligen år 1953.

  Katolska Kyrkan, med påven i spetsen, är anhängare av tillbedjan av Maria-bilder och Maria-statyer. Detta är ett brott mot det andra budet i Bibeln, i 2 Mos. 20:4-6, som säger att vi icke skall göra oss någon bildstod eller avbilder för att tillbe dem.

  Vi lägger likaså märke till att det är en storstilad kampanj på gång från katolikernas sida för att tillkännage en ny lära inom Katolska Kyrkan, att "Maria" skall betraktas som medfrälserska (Co-Redemptrix) och medlerska (Mediatrix) av all nåd samt advokat åt Guds folk. Inte konstigt att man vill koppla ihop EU-flaggan med Maria-tillbedjan.

  En artikel från Europa angående den europeiska flaggan, bär rubriken: "Europa, Maria, Fred", och förklarar att den europeiska flaggan är en symbol på Maria. (Se mer om detta ämne i flygbladet Maria-uppenbarelser.)

  Den 9. September, 1978 sade biskop dr. Graber: "Jag har fordrat en Mariansk Europeisk International… Vi ber och önskar i stillhet att Västerlandet åter skall bli vad det var: ett Imperium Marium" (ett Marias Välde).

  Mycket tyder på att Vatikanen och de mäktiga bakom kulisserna i Katolska Kyrkans önskar att "Maria-flaggan" skall hissas i topp på alla flaggstänger i Europa. På så vis kommer många, utan att veta om det, att symboliskt upphöja Himmelsdrottningen. Men när detta blir känt är det för tokigt att människor och nationer med en annan tro än katolikerna måste använda en religiös symbolik, som kräver tillbedjan och underkastelse.

  Centralisering för hårdare Styrning

  Vi märker hur den globala makteliten stramar åt lasson, och gradvis gör oss, som inte ingår i eliten, till slavar under deras system. Vi har under längre tid upplevt hur företag, butiker, banker, aktiebolag o. dyl. slås samman _ fusionerar. De stora skall bli större och få mer makt. Makt uppnås genom regelverket, och för att försäkra sig om att lagarna genomdrivs, inför man kontroller; EU-kontroller, EU-direktiv och internkontroller. Samtidigt fastslås standardkrav. De små företagen klarar inte av att följa med. Kraven blir för stora och kostsamma, och de dukar under. De starkaste och mest penningstarka överlever. De får makten och styrmedlen. Det är så eliten har lagt upp det, för att erhålla makt och herravälde. De som bor i ytterkanten märker kanske trycket mest. Små lokala postkontor, bankfilialer o. likn. läggs stegvis ned. Härigenom står landet väldigt dåligt rustat i en kris, som troligast inträffar snart. Förr hade man kor, får, hönor, m.m. i ladugården, potatis, grönsaker, äpplen och bär i trädgården. På så vis klarade man sig under krisen 1940-45. Men i dag går politiken ut på att nästan alla måste besöka affären för att skaffa maten, och de stora butikskedjorna finns i, eller nära, städerna. Allt skall centraliseras. Tänk vilket grepp eliten har på undersåtarna i en kommande kris! Mat måste vi ha, och vid en kris måste den enskilde rätta sig efter elitens direktiv. Han måste vara en lojal medborgare för att få handla mat. När allt är centraliserat, blir det lätt att kontrollera människors rörelser. Vill Du bli slav under elitens kontroll på det här sättet?

  - Nej, det här låter för hemskt, säger Du kanske. Så tokigt kan det väl ändå inte bli? Nå, Bibeln säger att det skall komma en tid strax före Jesu Kristi återkomst, då ingen kan få köpa eller sälja såvida inte vederbörande tar emot vilddjurets märke. Hur skall vi klara oss då? Ser Du fördelarna med att bo på landet? Ju förr vi flyttar ut dit, desto bättre kommer vi att ha det nu. Dessutom kommer vi att bättre bemästra krisen, som snart stundar!

  Samling på alla Plan

  Vi har sett utvecklingen inom EU. Först ville de knyta ihop Europa på det ekonomiska området. Nästa steg var att binda Europa samman på det politiska området, med gemensam politik och lagar. Det sista steget - som troligast är den viktigaste faktorn för det katolska systemet - är att ihopbinda Europa på det religiösa området med gemensamma lärosatser.

  Är Du överraskad över att vi gradvis nödgas uppge vår suveränitet, och underställs en katolsk-präglad statsmakt? Möjligen svarar Du ja, men Bibeln låter oss inte sväva i ovisshet. Bibelns ändtidsprofetior säger nämligen att världens makter skall samla sig strax innan Jesus Kristus, världens Frälsare, kommer igen. Det står skrivet: "Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag" (Upp. 16:13-14).

  Visst ser vi upptakten till detta församlande i dag, både på det ekonomiska, politiska, religiösa och militära området? Bibeln säger vidare: "Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung'" (Upp. 17:12-14). Här ser vi litet av maktelitens strategi. I dag är världen indelad i tio regioner. Bibeln berättar att världens 10 härskare i ändens slutfas behärskas av ett och samma sinne - och de kommer att regera en kort tid tillsammans med vilddjuret. Detta visar hur samlad och planlagd strategin är för världsherravälde. Dock står det att dessa krafter strider mot Lammet, Kristus, och dem som står på Kristi sida. Här har vi slutstriden i ett nötskal. All världens fördärvade krafter kommer att gå samman - om vad? Vad är det vi väntar på? Jo, precis som de har infört gemensamma standardiserade regler på det politiska området, kommer de också att införa gemensamma religiösa, standardiserade regler. De kommer att införa vilddjurets märke.

  Bibeln säger att världens härskare blir lurade genom "skökans" trolldom. I Bibeln är en kvinna en symbol på en församling (2 Kor. 11:2). Därför måste "skökan" vara en församling/kyrkosamfund, som avfallit från Bibelns klara lära (Jer. 3:20 och Hes. 16:35). Det kan heller inte röra sig om vilket kyrkosamfund som helst, ty hon betecknas som "modern till skökorna" (Upp. 17:5) - alltså "Moderkyrkan", som Katolska Kyrkan kallar sig själv för. (Se även kännetecknen på Skökan, i häftet Makteliten och den Globala Unionen).

  Världens härskare tror att de skall få ekonomiska fördelar genom sina förbindelser med påvemakten, men det som påvemakten egentligen önskar är att vinna religiös upphöjelse och gemensamt med de andra samfunden införa "vilddjurets märke". Vi ser i dag att planerna på att samla de olika kyrkosamfunden utvecklas genom den ekumeniska rörelsen. Särskillnaderna mellan de olika kyrkosamfunden skall slipas ned, de protestantiska kyrkosamfunden skall splittras och ödeläggas inifrån - genom innästling och liberala strömningar. När så är gjort och missnöjet gror, skall man vädja om enhet. Först skall de protestantiska kyrkosamfunden gå samman i en ekumenisk enhet, och så skall denna avfallna protestantiska blockbildning slå sig samman med Katolska Kyrkan Enheten skall vila på katolska grundsatser, ty det är de katolska krafterna som står bakom enhetssträvandena, vilka de särskilt har åstadkommit sedan Andra Vatikanmötet (1962-65). Det är den utvecklingen vi ser i dag.

  Bibeln är för kristen enhet. Undertecknade är för kristen enhet. Jesus ger dem som tror på Honom denna appell: "… att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss…" (Joh. 17:20-26). Enheten måste vila på det Jesus sade och gjorde, så att vi är ett med Hans vilja. Då får den Helige Ande plats i våra liv, och vi kommer att fatta beslut som är i samklang med Hans vilja. De kristnas beslut kommer således att vara ett "så säger Herren", och "det står skrivet", i stället för diplomatiska lösningar och majoritetsbeslut, såsom ofta fallet är i ekumeniska kretsar, men som ofta strider mot Skriftens entydiga ord.

  Bibeln säger tydligt att detta med "vilddjurets märke" blir det sista provet före Jesu återkomst. Alla kommer att prövas, huruvida de tänker tillbe Gud som Skapare, eller om de ämnar tillbe vilddjuret och ta emot dess märke (Upp. 13:16-17; 14:1-12; Neh. 13:16-21).

  Vilddjurets Märke

  "Men vad är vilddjurets märke?", undrar Du kanske. Ja, alla Bibelns kännetecken på den antikristliga maktfaktorn, "vilddjuret", passar in på påvedömet. (Se kännetecknen i häftet 666….) Martin Luther sade t. ex. så här: "De kännetecken som enligt Skriften utmärker Anti-Krist, passar helt in på påvedömet och dess anhängare"

  Ett av kännetecknen är att "vilddjuret" har ett "märke". Katolska Kyrkan säger själv att den har ett märke. Man säger att söndagen är dess auktoritetsmärke, och att andra erkänner kyrkans makt genom att helighålla söndagen. (H.F. Thomas, kansler åt kardinal Gibbons, och The Douay Catechism, s. 59.) Katolska Kyrkan säger alltså rätt ut att den har ett auktoritetsmärke, och det är att den har infört söndagen, Bibelns första veckodag, som vilodag, i stället för sabbaten, som hålls från solnedgången på fredag till solnedgången på lördag (Mark. 15:42-47 och 16:1-6; 3 Mos. 23:32 och Neh. 13:15-21).

  Bibeln nämner bara en vilodag per vecka, och det är sabbaten. Det är bara den vilodagen som Gud har helgat och välsignat, redan vid skapelsen _ långt innan det fanns några judar! I Tio Guds Bud står det också att vi skall hålla den sjunde dagen, sabbaten, som vilodag (1 Mos. 2:1-3; 2 Mos. 20:8-11; Apg. 18:4). I katekesbuden, som stammar från Katolska Kyrkan, har man tagit bort texten som säger att vi skall ha Bibelns sjunde dag, sabbaten, som vilodag. (Att söndagen, av människor, gjordes till veckans sjunde dag i svenska almanackor fr.o.m. 1973, gör förstås icke lördagen till sjätte veckodag. Vi skall givetvis hålla oss till Skaparens oförfalskade, ursprungliga ordning för veckans dagar!) Nu vill man att protestanterna skall lyda EU, och gemensamt upphöja söndagen som vilodag. Söndagen står omtalad i det sociala avsnittet i Maastricht-avtalet.

  Införandet av "vilddjurets märke" blir själva trumfkortet i det europeiska och globala församlande vi upplever i dag, ty söndagen som vilodag är något både katoliker och de flesta andra kyrkosamfund kan enas kring. Det verkar ingå i planerna att den religiösa dimensionen som enande punkt kommer till slut. Det må verka som om den här saken inte betonas så mycket, eller att den inte är särskilt väsentlig. Men nog är det en klok strategi, ty när man uppnått enhet på det ekonomiska, politiska och militära området, ligger det så att säga i sakens natur att man även skall ha enhet på det religiösa området. Jaques Delors vill ha en själ, en mening och en andlighet inom de europeiska institutionerna (norska Dagen, 29. 9., 1992). Inom EU bygger man vidare på denna modell. Man eftersträvar likaledes gemensamma religiösa standardiserade regler. Det är här som söndagen som vilodag kommer in i bilden, och då måste alla medlemsländer underordna sig också härvidlag.

  En pastor från Danmark frågade en av byråkraterna i Brüssel: "Vad är det viktigaste med Maastricht?" Denne svarade: "Keep Sunday holy!" (söndagshelgd).

  Vilken är Du lojal emot?

  Käre läsare! Låter Du Dig luras av skökans (påvemaktens) trolldom? Tänker Du vara trofast mot Gud och hålla Hans bud - inbegripet sabbatsbudet (det fjärde budet) - eller ämnar Du vara lojal mot en mänsklig maktfaktor och hålla den obibliska vilodagen, söndag? I detta val är det fråga om vilken vi tänker tillbe och vara trogna mot. Varje sabbat sätts vi på prov huruvida vi skall tillbe Skaparen på den dag Han har bestämt (Jes. 58:13). Johannes skriver i ett av sina brev, att "Den som säger: 'Jag känner honom' och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde." Litet längre fram skriver Jesu lärjunge: "När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga" (1 Joh. 2:4-6 och 5:2-3). Och Jesus säger: "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud" (Joh. 14:15). När vi upptäckt vad Jesus har gjort för att frälsa oss, blir det ingen gärningskristendomen eller ett ok att följa i Jesu fotspår, utan en lust och en glädje. Därför skriver Johannes att då är Guds bud inte tunga.

  Tidens tecken antyder att vi lever i de yttersta dagarna, och Bibeln säger att de sista händelserna skall ske hastigt (Rom. 9:28 och 1 Tess. 5:1-7). Tycker Du att världsutvecklingen skenar iväg i dag? Tror Du inte att det är på tiden att följa Guds väg nu?

  Kyrkan får hjälp av Staten

  Bibeln säger att det inte är "vilddjuret" = påvemakten som skall införa "vilddjurets avbild" och "vilddjurets märke", utan en annan makt. Bibeln beskriver det så här: "Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake" (Upp. 13:11). Att det steg upp ur jorden, betyder att denna nation spirade eller växte fram likt en planta. Nationen var glesbefolkad från början, men blev senare stark och väldig. Hornen står för republikanism och protestantism, som har särpräglat den nationen. Det är USA det är tal om. USA har betecknats som trosfrihetens land, men tiden kommer att utvisa att det landet genom sin lagstiftning kommer att inskränka religionsfriheten, och tala som en drake.

  I Europa har väldigt många länder ett statskyrkosystem. Så icke USA. Därför är det anmärkningsvärt att just man i USA kommer att hämta hjälp från staten för att införa "vilddjurets märke". Stat och kyrka kommer att samverka. De kommer att införa en kopia av det system som påvemakten står för. De kommer att införa "vilddjurets avbild" _ Upp. 13:11-17. (Se också häftet 666…, som annonseras i detta häfte, för ytterligare fördjupning.) "Vilddjurets avbild" betecknar den form av avfallen protestantism som uppstår när de protestantiska samfunden söker hjälp hos borgerliga myndigheter för att tvinga oliktänkande att lyda deras normer. Vi har i flera år sett hur världens härskare är i färd med att skapa en avbild av påvedömets styressätt. I katolska länder bistår staten kyrkan. Kyrkan kommer alltså att använda staten för att påtvinga religionslagar, och Bibeln betonar att USA (som uppfyller kännetecknen på det andra vilddjuret) kommer att föra an vid genomdrivandet av påvemaktens söndags-vilodag = vilddjurets märke. I dag ser vi hur biskopar och präster går samman med fackföreningar för att inskärpa och upphöja söndagen som vilodag, och som vi vet vill de också ha söndagen som gemensam vilodag i EU.

  Härom året lade vi även märke till påvens herdebrev, "Dies Domini" (= "Herrens Dag"), där han uppmanar den enskilde att inskärpa och upphöja söndagen som vilodag. Därför kan vi förvänta oss att det kommer att göras enkoma ansträngningar inom den närmaste framtiden för att samla den avfallna protestantismen och katolikerna, genom att upphöja och inskärpa söndagen som vilodag. Det är uppseendeväckande att den avfallna protestantismen kommer att hjälpa påvemakten med att införa ett styressätt som är en avbild av vilddjuret, och att man kommer att hjälpa påvemakten att införa den obibliska vilodagen. Ja, Bibeln uppenbarar att den avfallna protestantismen kommer att gå före vid inskärpningen av den obibliska vilodagen. USA kommer att gå i spetsen, och så kommer de andra länderna att följa efter (finns det andra supermakter nu, än USA?), EU inbegripet. Det är detta som Uppenbarelsebokens 13. kapitel och verserna 11-17 tydliggör för oss. Dock kommer varje äkta protestant att hålla sig till Bibeln och Bibeln allena, även i fråga om vilddjurets märke, och Bibeln påbjuder att vi skall hålla sabbaten som vilodag, inte Jesu uppståndelses dag. Uppståndelsedagen är veckans första arbetsdag, Bibelns första veckodag, vår söndag (Luk. 24:1-6 och 1 Mos. 1:1-5).

  Enligt Bibeln kommer de som vägrar att ta emot vilddjurets märke att inte tillåtas köpa och sälja, och man kommer att utfärda order om att döda dem (måhända de kommer att falskt utpekas som terrorister?).

  USA har kommit i brännpunkten efter terrorangreppen i landet, i World Trade Center och i Pentagon. Tusentals människor ljöt döden. Många skadades och tusentals efterlämnade saknar sina kära, som sprängdes i småbitar. Terrorn är en ond handling, som icke kan försvaras. Nu har en klappjakt inletts mot terrorister. De betraktas som fundamentalister. Men hur kommer det hela att utveckla sig? Bibeln klargör att USA så småningom kommer att sätta igång en klappjakt mot andra "fundament-alister", dvs. dem som vill vara trofasta mot Gud och Guds Ord, kosta vad det kosta vill. De kommer inte att godta "vilddjurets avbild" och "vilddjurets märke". De kommer att vara mera lydiga mot Guds Ord än mot världsledarnas påbud, när dessa strider mot Guds Ord. Detta kommer inte världens ledare att tåla. De önskar lojala undersåtar, som rättar sig efter världselitens lagar. Låt oss be för dessa ledare, att de inte må vara bland dem som kommer att förtrycka samvetet - lagvägen. Kanske kan någon av dem ödmjuka sig.

  Förföljelse mot Guds folk har pågått i alla tider, men den sista förföljelsen kommer att bli den värsta. I denna andliga kamp kommer de som ställer sig på Guds sida att få evigt liv, de andra kommer att gå förtappade (Upp. 20:4 och Upp. 15:2). Denna publikation är avsedd att uppmana den enskilde att ställa sig på Guds sida nu, så att vi kan få Guds kraft, och den gudsupplevelse som vi behöver, så att vi orkar stå emot alla prövningar som kommer, mest troligt inom en snar framtid! Vi inser att det bär hän mot hårda tider för dem, som kommer att stå emot maktelitens herravälde, men frukta ej. När vi har Gud på vår sida, har vi den starkaste på vår sida. Han skall föra oss fram till seger, även om vi skulle mista livet för Hans sak!

  Detta med "vilddjurets märke" hör framtiden till. Det är först när det införs påbud om att vi skall ha söndagen som vilodag, att detta med vilddjurets märke blir verklighet. Likväl är det viktigt att vi intar en hållning i denna fråga i dag, när vi vet att det rör sig om ett val. Som kristna bör vi alltid vara villiga att följa i Kristi fotspår (1 Petr. 2:21).

  Ellen G. White, som har skrivit mycket om ändens tid, bl.a. den utannonserade boken på häftets näst sista sida, skriver t. ex. så här: "Befolkningen i Förenta Staterna har varit ett gynnat folk. Men när de inskränker trosfriheten, överger protestantismen och samtycker med påvedömet, kommer deras syndabägare att svämma över, och nationellt avfall kommer att antecknas i himmelens böcker. Följden av detta avfall kommer att bli nationell ruin" (Review and Herald, 2. Maj, 1893).

  Många har trott att detta inte kunde ske:

  1. Att USA, trosfrihetens land, kommer att börja tala som en drake och kuva trosfriheten.

  2. Att nationen kommer att nå ett tillstånd av nationell ruin.

  Tiden kommer att utvisa att USA kommer att förtrycka samvetet, genom att införa "vilddjurets märke", och att detta kommer att dra ned landet i nationell ruin.

  Även om Katolska Kyrkan, och den övriga makteliten, har sina planer på världsherravälde, har även Gud Sina planer för en ny himmel och en jord där rättfärdighet skall bo. Det är Gud som har kontrollen, och Han skall - i rättan tid - komma och befria Sitt folk när det är som värst utsatt för prövningar i samband med "vilddjurets märke" (2 Petr. 3:8-14). Det är då som Han kommer igen för att hämta de Sina (Upp. 16:1-21; 1 Tess. 4:15-17). Aposteln Johannes fick i en syn se de frälsta som stod räddade hemma i Guds rike. De hade vunnit seger över vilddjurets bild, vilddjurets namn, vilddjurets tal och vilddjurets märke (Upp. 15:2). De hade kämpat mot makter, mot myndigheter, mot världens härskare i detta mörker, mot ondskans andehär i himlarymden. Men de hade kämpat i Guds kraft, och vunnit seger, en andlig seger. Gud vare tack!

  Obibliska Läropunkter

  På Luthers tid kallade Katolska Kyrkan protestanterna för "kättare". I dag kallas de för "åtskilda bröder". Katolska Kyrkan har ifört sig fårakläder för att komma i rätt läge och godtas i kristna led, men låt Dig icke luras. Katolska Kyrkan har inte förändrat sig. Den har inte övergett en enda av de obibliska lärosatser som nödvändiggjorde Reformationen. Den lär fortfarande ut att påven är Kristi ställföreträdare på jorden. Fortfarande åkallas Maria och helgon. Var dag läser katolska präster mässa för levande och döda. Under varje nattvard "skapar" och offrar man Jesus på nytt, i det man tror att nattvardsbrödet (oblaten) och vinet blir till Jesu bokstavliga lekamen (kropp) och blod, när prästen välsignar brödet och vinet. Bibeln däremot säger att Jesus offrades en gång för alla, och att nattvarden skall vara ett minne av det offer som Jesus åstadkom på korset för att frälsa oss (Hebr. 7:27; 1 Kor. 11:23-25 och Joh. 3:16).

  Dessutom har Katolska Kyrkan infört många obibliska skick och bruk samt traditioner, bl.a. spädbarnsbestänkning, konfirmation, ett obibliskt Påskfirande och läran om själens odödlighet. Bibeln lär något annat (se Mark. 16:16; Apg. 8:12; Rom. 6:3-6; Pred. 9:5-10; 1 Tim. 6:15-16 och 1 Kor. 15:51-54). Vi har också sett hur man förfalskat Tio Guds Bud i katekesbuden, och infört första veckodagen som vilodag, i stället för Jesu vilodag, sabbaten (1 Mos. 2:1-2 och Matt. 5:17-19), för att bara nämna några påtagliga punkter. Likväl försöker Katolska Kyrkan att framställa sig som en kristen kyrka, men som synes står den för helt andra värden än det Kristus står för.

  Dessvärre har de flesta protestantiska kyrkosamfunden godtagit många av katolikernas obibliska skick och bruk. De måste därför numera betraktas som skökodöttrar eller avfallna protestantiska kyrkosamfund (Upp. 17:5). Till dem som anser sig vara Guds barn inom dessa kyrkosamfund/sekter ropar Bibeln för hög hals: GÅ UT FRÅN HENNE, MITT FOLK! Varför? Svaret ges i nästa mening: För att Ni inte skall ta del i hennes synder, och för att Ni inte skall drabbas av någon av hennes plågor (Upp. 18:4 och Upp. 16. kapitel).

  Systemet, inte Personerna

  När vi i denna traktat berättar en del om den förfalskning, som Katolska Kyrkan åstadkommit, och varnar mot detta system, är det icke för att fördöma katolikerna som enskilda (eller hetsa mot någon folkgrupp). Vi tror det finns många ärliga och uppriktiga människor inom detta kyrkosamfund _ och i andra kyrkosamfund världen över - som vill följa det som är rätt och riktigt. Endast Gud skall avgöra vem som blir frälst och vem som går förlorad. Det är ej vår uppgift. Men vi hoppas att dessa upplysningar kan vara till hjälp både för dem och oss alla, så att vi inte blir förförda, utan att vi förmår fatta riktiga beslut! Vi önskar att alla blir frälsta, katoliker, muslimer, protestanter _ vem som helst, var de än hör hemma. Men var och en blir inte salig på sin tro, detta sker bara genom Jesus Kristus. Därför ger Bibeln en samlande bild av de trofasta: Här är de heligas tålamod, de som håller Guds bud och har Jesu tro (Upp. 14:12).

  Men vad sker så med oss?

  Vi inser att protestantismen och de självständiga nationerna håller på att ödeläggas, men hur blir det med oss själva? Klarar vi av att bevara våra själar i dagens fördärvbringande tillvaro? Hur skall vi finna frid och harmoni i våra liv? Jesus säger till envar ångerfull syndare: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa" (Joh. 14:27). Världshärskarna förmår inte ge sinnesfrid. När vi kommer till Jesus och befrias från syndabördan, först då får vi verklig frid.

  Jesus Kristus har gjort allt för att frälsa oss. Han har gett Sitt liv för att Du och vi skall få leva. Bibeln säger att "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud". "… synd är brott mot lagen", och "syndens lön är döden". Därför är vi från utgångsläget (att vi syndat) förlorade allihopa (Rom. 3:23; 1 Joh. 3:4 och Rom. 6:23). Men genom Jesus Kristus har vi fått en räddare. Det är endast genom Honom vi kan finna nåd hos Gud och bli frälsta (Joh. 3:16).

  Tänk, att Han som var Gud, kunde förnedra Sig och komma hit ned för att bli människa. Trots att Han var Gud, klädde Han Sin gudomlighet i mänsklighet. Han kom för att ställa Sig på vårt plan, för att rädda oss från dödens förbannelse. Där människorna fallit i synd, måste Han segra. Ja, Han måste segra i allt för att frälsa oss. Det gjorde Jesus. Han hade ett så intimt förhållande till Gud att Han fick kraft till att segra mot alla frestelser. Han hade ingen vanlig skolgång att skryta med, utan lärdes av Sin mor att älska och tjäna Gud och offra allt för andras frälsning. Han nödgades lita helt och fullt på Gud. Han blev utsatt för djävulska frestelser, förföljelse, hån och åtlöje. Man piskade Honom blodig och dömde Honom orättvist. Han räknades bland rövare, fastän Han inte hade gjort något fel. Han öppnade inte munnen för att försvara Sig själv, men försvarade sanningen. Han måste bära korset. Vi behöver också lyfta upp vårt kors och följa Honom. Såsom Jesus segrade, måste vi också segra. Vi måste segra i Guds kraft. Vi måste ha ett lika nära förhållande till Gud som grenen till stammen (Joh. 15:3-4). Då får vi fortlöpande kraft från Gud till att leva rätt för Honom. Vi måste använda bönen och Ordet, liksom Jesus gjorde. "'Till Guds undervisning, till vittnesbördet!' Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem" (Jes. 8:20).

  Tjänare och Medmänniska

  Paulus beskriver Jesu förnedrande så här: "Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren" (Fil. 2:5-11).

  Några dagar efter det att Jesus gett Sitt liv på korset för Dig och för oss, så att var och en som tror på Honom kan få evigt liv, sade Jesus till lärjungarna: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.' Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen'" (Apg. 1:8-11). På ett annat ställe säger Jesus: "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är" (Joh. 14:1-3). Jesus togs alltså upp till himmelen, där Han nu är medlare mellan Gud och människor. Han talar för vår sak hos Fadern, och Han håller dom (Hebr. 9:24-28 och Dan. 7:9-10). Innan Han återvänder är det avgjort vilka som blir frälsta och vilka som går förlorade (Matt. 25:31-46 och 1 Tess. 4:13-18). Därför är det viktigt att vi tar emot frälsningen i Jesus Kristus nu, så att vi kan få evigt liv (Rom. 6:23). Om inte, kommer vi att bli dömda efter våra gärningar, och lida ett förfärligt straff i eldsjön, vilket slutar med syndarens eviga utplåning (Upp. 20:12-15; 21:8).

  Vi vet inte när vi kommer att dö. Frälsningens dag är i dag. Alltså: "I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan" (Hebr. 3:7-8).

  Konsekvenser, Hopp och Framtid

  Problemet i denna värld är synden. Vi har redan läst att Jesus förmår befria oss från hela syndabördan. Bibeln säger att Jesus kom för att frälsa oss från synd (Matt. 1:21). Därför säger Jesus: "'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh. 14:6). Och Johannes skriver så här: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh. 3:16). Detta talar i klartext om att vi endast uppnår frälsning genom Jesus Kristus, ingen annan. Maningen lyder därför till EU-motståndare, EU-anhängare, katoliker, protestanter, muslimer, ja, till alla människor på detta klot: "'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva" (Apg. 2:38; Rom. 6:3-6). Och: "'Omvänd er, ty himmelriket är nära'" (Matt. 3:2). Den Helige Ande kallar på Dig att fatta detta beslut nu! Därför får den förlåtelse, som svarar positivt på maningen, inser och bekänner sin synd, och lägger ned den framför Jesu fötter i bön och ber om förlåtelse. Bibeln beskriver detta så här: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh. 1:9). Jesu rättfärdighet blir då Din rättfärdighet, utan föregående godhetsgärning från Dig, utan av nåd, genom tro (Ef. 2:8-10)… Därför kommer det an på Dig och oss om vi vill ta emot frälsningens gåva. Den Helige Ande manar Dig att fatta det beslutet nu (Joh. 16:5-15). Det är en befrielse och en glädje för alla som frigörs från synden i sina liv. Det är det vi behöver allesamman (Joh. 8:32-36). När vi kommer så här till Jesus, blir vi också iförda Jesu rättfärdighet. "Men vad vill det säga att bli iklädd Kristi rättfärdighet?", kanske Du funderar. Jesus sade: "jag har hållit min Faders bud" (Joh. 15:10). Genom Sin fullkomliga lydnad har Jesus gjort det möjligt för varje person att hålla Guds bud. När vi underkastar oss Kristus, förenas våra hjärtan med Hans hjärta. Viljan smälter samman med Hans vilja. Sinnet blir ett med Hans sinne. Tankarna tas tillfånga under lydnad mot Honom. Vi lever Hans liv. Detta är meningen med uttrycket att vi blir iklädda Hans rättfärdighet (2 Petr. 1:4; Hebr. 11).

  Att säga "ja" till Jesus innebär alltså konsekvenser i våra liv. Det medför att vi inte låter jaget (egot) råda, att vi säger "nej" till köttets lustar, världens nöjen och frestelser, och "ja" till att den Helige Ande skall få tillträde till våra liv. Så länge som vi lever på denna jord, kommer vi att frestas att göra det som är galet, men när vi samarbetar med Gud, och låter den Helige Ande leda våra liv, kommer vi inte att ge efter för några frestelser (Rom. 8:4-14 och 1 Joh. 3:4-9). Vi kommer att vinna seger över Satans frestelser, såsom Jesus vann seger. Jesu riktlinjer för ett positivt liv _ beskrivna i Tio Guds Bud (2 Mos. 20:3-17) _ kommer att framträda i våra liv och inte världens riktlinjer. Vi får då hjälp med att vända oss bort från orenhet, oärlighet, bedrägeri, hor, begärelse och allt som har med synd att skaffa. Vi kommer inte längre att hysa kärlek till världens lystmäten, utan till Kristus. Vi får ett nytt sinne, nya syften och bevekelsegrunder. Vi vill då vara tjänare och inte härskare. Människor kommer att upptäcka en förändring i våra liv. Andens frukt kommer att bli synlig i våra liv, och visa sig genom kärlek, glädje, frid, långmodighet (tålamod), godhet, osv. (Gal. 5:16-24). Kristi sinnelag återspeglas då i våra liv (Hebr. 1:3; 1 Kor. 5:4-9 och 2 Kor. 3:18), och då blir vi sanna Guds vittnen (Apg. 1:8). Det är dylika människor Gud kommer att använda för att sprida det sista frälsnings- och varningsbudskapet till världen, enligt Bibelns beskrivning, i Uppenbarelsebokens 14. kapitel, verserna 6-12.

  Den som på så sätt har överlåtit sig helt till Gud kommer att erfara verklig frihet, ty Bibeln säger:

  "Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria" (Joh. 8:36), och "där Herrens Ande är, där är frihet" (2 Kor. 3:17).

  Låt oss icke vara slavar under Satan, makteliten eller syndabördan i våra liv, utan med Guds hjälp riva oss loss, och bli fria i Kristus. Då har vi övergått från döden till livet. Låt oss fatta detta beslut nu, medan nådens dörr ännu står öppen!

  Käre läsare! Bibeln säger att intet orent skall komma in i himmelen (Upp. 21:27). Därför måste vi förstå att denna karaktärsförändring, och den ständiga förbindelsen med Jesus, skall inträffa nu, så att vi står redo att möta Frälsaren när Han snart kommer för att hämta de Sina (1 Tess. 4:13-18). Låt oss, med Guds hjälp, satsa på att bli med när Jesus kommer för att hämta de Sina - få följa med till himmelen - där vi kan uppleva en långt mer grundläggande och bestående frihet än här. En fullkomlig frihet! Både inre och yttre frihet!

  Vänlig hälsning

  Bente och Abel Struksnæs


  [Gå tilbaka till första sidan!]


  Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no