[Gå tilbaka till första sidan!]

Se upp för

DEN KARISMATISKA
RÖRELSEN!

Idag är det många som söker sig till karismatiska möten. På sådana möten kan man få vara med om underverk, helbrägdagörelser, skrik, osamman-hängande tal, kommandosvimningar genom symbolberöring, hypnotiska repetitioner av suggere-rande ord, hysteriskt och okontrollerat skratt, mållöshet, uppräckta armar, extatiskt beteende.

Den starka emotionella berusningen tolkas som bevis på Andens närhet och ingripande av dem som tillhör rörelsen.

Vågar du ifrågasätta ovanstående manifestationer? Vi skall inte döma människor, det har vi ingen rätt till, men vi har rätt att försöka bedöma vilka krafter som finns bakom dessa manifestationer.

UNDERSÖKA

Bibeln uppmanar oss att undersöka och vara på vår vakt. I Johannes' första brev kap. 4, vers 1, står det: «Mina kära, tro inte envar ande, utan pröva andarna, om de är av Gud.» Problemet för den som vill undersöka är att han lätt blir stämplad som kritiker, splittrare, eller en som inte är kärleksfull. Men de som stämplar andra människor på detta sätt, skulle knappast köpa ett hus utan att först granska det ingående. Låt oss nu granska den karismatiska rörelsen i ljuset av Guds ord.

Eftersom det förekommer under och mirakel på dessa möten och eftersom Bibeln gång på gång ger oss besked om att både Satan och Gud kan göra under genom sina mänskliga redskap bör det vara av intresse för var och en att bli klar över vad som kommer från Gud och vad som kommer från Satan.

TROFASTA TJÄNARE ELLER SVEKFULLA ARBETARE

I det Nya Testamentet har vi flera exempel på hur Jesus och hans lärjungar botade sjuka. Lärjungarna botade i Jesu namn.1 Guds Ande var med dem och gav kraft till lama armar och ben.

Bibeln tar emellertid också fram exempel på att Satan kan utföra mirakel genom sina mänskliga redskap. I Paulus' andra brev till Korinterna, kap. 11, vers 13 - 15, står det: «Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare som omskapar sig till Kristi apostlar. Och detta är inte att undra på, Satan själv omskapar sig ju till en ljusets ängel. Då är det icke något märkvärdigt om jämväl hans tjänare omskapar sig så att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.»

MIRAKEL, TECKEN OCH UNDER

Många är nu mera medvetna om att de stora omvälvningarna i världen och andra tidens tecken visar att Jesus Kristus, världens Frälsare, snart kommer tillbaka. Men Bibeln gör oss uppmärksamma på att Satan kommer att förföra människorna med alla slags tecken och under innan Jesus kommer tillbaka. Vi kan läsa följande: «Sedan skall «den Laglöse» träda fram och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse - honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under.»2

Är det antalet åhörare som avgör om det är Bibelns
klara och enkla sanningar som förkunnas?

Bibeln berättar också om hur härskarna på jorden kommer att bli förförda av demoner som gör olika tecken alldeles innan Jesus kommer tillbaka.3

Jesus säger själv: «Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: `Herre, Herre' utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på `den dagen' säga till mig: `Herre, Herre' hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: `Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig I ogärningsmän.»4

Det är många som idag låter påskina att deras budskap och underverk är från Gud, men tro inte envar ande, utan pröva andarna om de är från Gud. Jesus säger att vi ska känna dem på deras frukter.5 Vi ska se om deras liv stämmer med Bibelns livsmönster.

Bibeln låter oss veta att många kommer att bota sjuka i Jesu namn, profetera i Jesu namn, driva ut onda andar i Jesu namn, göra tecken, under och mirakel i Jesu namn, men Jesus kommer att säga till dem på den stora dagen:«Jag har aldrig känt er».

VEM FÅR GUDS ANDE?

Miraklerna i sig själva är inte bevis på att de är från Gud. För att skilja det som är falskt från det som är äkta, det som är från Satan från det som är av Gud, uppmanar Jesus oss att söka Guds rike först. 6 Vi måste först lära känna Guds vilja genom att studera Guds ord och därefter se om dessa människor gör Guds vilja - om de står för och förkunnar det Jesus stod för i liv och lära. Det är det som utgör provet.

Låt oss lägga märke till vilket budskap dessa lärare förkunnar. Leder det oss att frukta och älska Gud? Fyller det oss med längtan att visa vår kärlek till Jesus Kristus genom att trofast följa Hans bud? Aposteln Johannes skriver ju: «Den som säger sig ha lärt känna honom och inte håller Hans bud, han är en lögnare och i honom är inte sanning-en»30 De människor som inte inser den stora betydelse som morallagen har, som struntar i Guds bud och medvetet överträder dem, om så bara ett av dem, och lär människorna att göra detsamma, är orättfärdiga i Guds ögon. 31 Vi kan då veta att deras lära inte har något värde. De fortsätter med samma gärningar som påbörjades av mörkrets furste, han som är Guds fiende.

Det finns människor som tror att de har rätt när de tar fel. Samtidigt som de hävdar att Jesus är deras Herre och påstår att de gör stora gärningar i Hans namn, gör de i verkligheten det onda. «Och de komma till dig, såsom gällde det en folkförsamling, och sätta sig hos dig såsom mitt folk: och de höra dina ord men göra icke efter dem. Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan stå blott efter egen vinning.»32

Det tjänar ingenting till att bara utge sig för att vara en kristen. Man hör sällan förkunnelse om en tro som har förvandlande kraft. Bara tro säger de, så behöver du inte hålla lagen. Men en tro som inte leder till lydnad är en död tro.33

Därför är det inte vem som helst som får Guds Ande. Det är Gud som bestämmer vem Han vill ge sin Ande till. Det är Han som bestämmer vem Han vill verka igenom. Det är Han som bestämmer vem som skall vara Hans ambassadör. Därför säger Bibeln klart och tydligt att det är de som gör Hans vilja och lyder Honom som får Guds Ande.7

Dessutom vill en Guds man eller kvinna inte ta emot pengar eller gåvor för att bota. De vill visa att Gud allena skall ha tack och ära.8 Detta kännetecknar också idag den som helbrägdagör i Jesu namn. Idag vill dock många helbrägdagörare och deras stab helst ha «en tyst kollekt.»

Vi är också medvetna om att flera karismatiker använder sig av NLP (Neuro Linguistic Programming), en hypnotisk teknik, som både försäljare, politiker, karismatiker m. fl. använder sig av för att bli framgångsrika i sin försäljning eller för att vinna anhängare.29

Den karismatiska rörelsen lägger vikt vid andliga upplevelser. Men det är inte tjut och skrik, svimningsanfall, upprepade hallelujarop och andra extatiska yttringar som bevisar Guds Andes närvaro. Gud önskar medvetna människor, inte omedvetna, omtöcknade människor som ligger på golvet och sparkar med benen och vrider sig i extatiskt skratt. Djävulen är expert på utsvävningar. Men Bibeln säger: «Låt allt ske värdigt och med ordning.»9 Det är Jesus Kristus och Bibelns sanningar som skall frigöra oss och ge en sann väckelse och inte känslomässiga massmönstringar.10

FÖRVANDLING - SANN VÄCKELSE

Det finns många slags väckelser. En sann väckelse sker när vi säger ja till Jesus. Då får vi den Helige Ande som kraftkälla i våra liv och det kommer att förändra oss. Då sker det en reform, en förvandling i vårt sinne och i vårt liv. Det medför att vårt eget jag inte får råda.Vi säger nej till köttets lust och världens nöjen och frestelser - och ja till Anden. Köttets syndiga natur kommer vi att ha med oss så länge vi lever här på jorden, men vi ska inte låta den naturen råda. Vi måste låta den Helige Ande få komma in i vårt sinne, så att vi kan få del av gudomlig natur. Så länge vi håller oss nära Jesus och gör Hans vilja kommer vi att vara delaktiga i gudomlig natur.11

När vi låter Anden råda i vårt sinne kommer vi att vända oss bort från orenhet, oärlighet, hor, begär _ ja, allt som har med synd att göra. Vi kommer inte längre att älska denna världens lustar, utan Kristus och allt det Han står för i liv och lära. Vi kommer att få ett nytt sinne, nya motiv, nya mål. Människorna kommer att se att det har skett en förändring i våra liv. Andens frukt blir synliga hos oss såsom kärlek, glädje, frid, långmodighet, godhet, trofasthet osv.12 Det sker med andra ord en karaktärsförändring i våra liv. Vi kommer med glädje att låta Jesus bli representerad i våra vardagliga sysslor. Vi tar inte del i denna världens lustar och begär. Detta kan vi inte klara ensamma, men i våra ansträngningar att motstå Satans frestelser och leva för Kristus kan vi förena vår svaghet med Jesu styrka.13 Det är den sortens förvandling och väckelse Jesus och Bibeln talar om och det är något helt annat än de extatiska beteenden som nämnts ovan.

När den omvände lärt känna Jesus och förstått vilken gränslös kärlek Han har visat oss, ja då blir Jesus innerligt kär för den nye lärjungen. Han/hon får lust att följa i Jesu fotspår och försöka hjälpa andra på vägen till himlen, med hjälp av den Helige Andes vägledning.

Käre läsare! Kom ihåg att hur ovärdig du än skulle känna dig, kan du alltid komma inför Gud i ödmjuk bön. Om vi ångrar våra synder och vänder om, då står Jesus där som fadern i liknelsen om den förlorade sonen med utsträckta armar och vill ta emot dig, hur djupt du än har fallit. Den Helige Ande kallar på dig att fatta ditt beslut nu. Om du fortfarande tvivlar på att Jesus tar emot dig, så kom ihåg Hans egna ord: «Den som kommer till mig skall jag aldrig stöta bort.»14 Sådan är Jesus. Sådan är Hans kärlek till sina barn, som Han har skapat.

DE VILL FÖRKUNNA ETT SANT BIBLISKT BUDSKAP

De som har ödmjukat sig inför Gud, omvänt sig, tagit emot Jesu frälsning i tro, fått syndernas förlåtelse, låtit döpa sig och genom Guds nåd fått den Helige Ande som kraftkälla i sitt liv, kommer också att vilja gå ut med ett sant bibliskt budskap.

Tvivlar du på att Jesus har makt att hjälpa dig i varje frestelse, så att du inte faller i synd? Om vi håller oss till Honom och har en kontinuerlig förbindelse med Honom som grenen i stammen, kommer vi att få den hjälp vi behöver för att inte synda.25 När hör du detta budskap förkunnas?

ETT FRÄLSNINGSBUDSKAP OCH ETT VARNINGSBUDSKAP

Käre läsare! Det är viktigt att vi ställer oss på Jesu sida nu så att vi kan få Guds Ande och kan ta del i den sista väckelserörelsen, den som Fadern, Sonen och den Helige Ande leder. I Bibeln finner vi tre speciella budskap som Guds medarbetare i den sista tiden just före Jesu återkomst kommer att gå ut med. Dessa budskap finner vi i Uppenbarelsebokens 14:e kapitel, verserna 1-12, och 18:e kapitel, verserna 1-4. Vi uppmanas allvarligt att GÅ UT ur falska religionssystem och väckelser så att vi inte tar del i det avfall och de synder som kännetecknar dem.26Vill du ta emot den uppmaningen och vara med? Kom i håg att de som står på Jesu sida, har den starkaste vid sin sida. Jesus säger: «Mig är given all makt i himmelen och på jorden, gå därför ut.»...27

Låt oss dra en slutsats: Låt oss vara medvetna om att den karismatiska rörelsen är en världsvid rörelse, en rörelse som medverkar till att samla världen under falska manifestationer, en rörelse som tyvärr är ett av de medel Satan använder sig av för att förena världsreligionerna. Protestanter som har kastat ifrån sig trons sköld kommer att förenas med katoliker och spiritister. På många håll kommer man att uppfatta denna allians som en storslagen andlig rörelse som varslar om det efterlängtade tusenårsriket. Härmed uppfylles en av Bibelns profetior som omtalar hur världen kommer att samla sig genom spiritismen och vi ser nu upptakten till profetians uppfyllelse.28

Måtte vi alla ställa oss helt och fullt på Jesu sida så att vi kan få den Helige Ande. Endast då kan vi klara
av att skilja mellan falskt och äkta, mellan rätt och orätt. Endast då kan vi vara beredda när Jesus kommer igen för att hämta de sina. Måtte du och jag vara med bland dem!


Källhenvisningar:

1. Matt. 8:5-13 och Ap.gj. 3:3-19
2. Matt. 24:24, 2 Tess 2:9
3. Upp. 16: 13+14
4. Matt. 7: 21-23
5. Matt 7: 15-20
6. Matt. 6: 33
7. Apg. 5: 32
8. 2 Kon. 5 kapitel
9. 1 Kor. 14: 40
10. Joh. 8: 32-34
11. 2 Pet. 1: 3+4; 1 Joh. 3: 9 och 1 Joh. 2:1+2
12. Gal. 5: 22
13. Fil. 2:12+13
14. Luk. 15: 11-32 och Joh. 6: 37
15. Joh. 14: 6 och Joh. 3:16
16. 1 Joh. 2: 1+2 och Heb. 8:1+2
17. Joh. 5: 30
18. 1 Kor. 10: 13 och Matt 28:18
19. 1 Joh. 5: 3
20. Rom. 8: 3; Joh. 1: 1-3+14; Jes. 9:6; Joh. 17. 21-23; 2. Pet. 1:4
21. Heb 2: 16-18 och Heb. 4: 15-17
22. 2 Pet. 1: 3+4
23. 1 Joh. 3:9 och 2 Pet. 1:10
24. Rom. 12: 1+2; Jak. 1: 4; Upp. 21: 27 och 1 Tess. 4: 13-18
25. 1 Kor. 10: 13 och Joh. 15: 4+5
26. Upp. 18: 1-4
27. Matt. 28: 18; Upp. 17:13+14 og Upp. 5: 12-14
28. Upp. 16: 12-14; Upp. 17: 12-14 och boken «Konfrontationen» av E. G. White, s. 454
29. «Freedoms Ring» av Bob Trefz, mars 1991, s. 9-18.
30. 1 Joh. 2: 4
31. Matt. 5: 17-19
32. Hes. 33:31
33. Jakob 2: 14-26; 1 Joh. 5:3;Joh. 14: 23+24


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no