क्रट्टÚन्द्रð ञद्र॰Úन् प्र”ह्न” ऽý¤द्रप्र९द्द

ह्मन्× °ऽ¤ Õह्मन्नन्द्द Õयिं्ð ह्यनिं्झ्क्र९˜द्र ऽ¤ध् Õद्रद्द ऽ¤Úन् Úन्ह्मðन् ह्म॰´न्ए प्रप्रहृऽ¤द्र ©न्ट्ठझ्ट्ठðह्नक्र ै”द्द´˜द्र ट्ठðह्नद्रद्रð´ ऽ¤द्रð हृ×द्ररु ऽ¤Úन्त्त्द्र ह्म॰न्ण् क्रट्टÚन्द्रð ञद्र॰Úन् प्र”ह्न” ऽý¤द्रप्र९द्द °ऽ¤ हृश्द्रद्र§üन् ह्म॰न्ण् ट्ठन्नप्रत्त्क्रद्र ऽ¤ध् हृÕहृð Õयिं्ध् ञद्रप्रट्टüऽ¤ए Úन्द्रप्रत्त्ध्प्रद्दऽ¤ ञद्र॰Úन् ८द्रद्रप्र×üऽ¤ ह्नद्रप्रफ¤क्रद्रँ ञद्रप्र °ऽ¤ ×´{ ÂÚन् °ऽ¤˜द्र ह्मन्द्रð Úन्ह्मन्ध् ह्म॰´न्ण् ै”द्द´˜द्र ट्ठðह्नद्रद्रð´ ऽð¤ प्रत्त्क्र× ञद्र॰Úन् ऽ¤द्रत्त्ट्टत्त्द्रð´ ऽ¤द्रð ट्ठÕद्रऽ¤Úन् ©न्त्त्ऽ𤠪¤ÂÚन् ञ९द्दÚन्द्रüब्þन्ध्क्र प्रत्त्क्र× ञद्र॰Úन् ऽ¤द्रत्त्ट्टत्त्द्रð´ ऽ¤द्रð श्द्र»ट्ट प्रऽ¤क्रद्र प्रद्र Úन्ह्मन्द्र ह्म॰न्ण्
ह्नद्रप्रफ¤ह्नद्रद्रश्ध् ”»ü ऽð¤ श्द्रð» ञद्र॰Úन् ञप्र८द्रऽ¤ ह्नद्रप्रफ¤ द्दट्टद्रन् ट्ठट्टहृÚड्ढन् श्द्रð»द्रð´ ऽ𤠪¤ÂÚन् प्रत्त्क्र´˜द्र५द्र Âýद्ररु €क्रद्रð´ ऽ¤Úन्त्त्द्र {द्रह्मन्द्दð ह्म॰´न्घ् Âट्टÚड्ढन् हृ´हृद्रÚन् ऽ¤द्रð °ऽ¤ ह्नद्रप्रफ¤ ऽð¤ उन्द्रÚन्द्र ह्नद्रद्रहृत्त् ऽ¤Úन्त्त्ð ञद्र॰Úन् हृझ्ध् ह्नद्रप्रफ¤क्रद्रð´ ऽ¤द्रð °ऽ¤ ईक्रप्रफ¤ ञद्र॰Úन् °ऽ¤ ैट्टद्रत्त् ÂÚन् ऽð¤प्र९ट्ठýद्द ऽ¤Úन्त्त्ð ऽð¤ प्रश्° §न्द्दत्त्ध् Õðद्दद्रÕध् €क्रद्रð´ ह्म॰न्घ् प्रÕ ञ९द्दÚन्द्रüब्þन्ध्क्र प्रत्त्५द्रüक्र प्रऽ¤क्रð प्रद्रद्दð ह्म॰´न् द्दद्रð »न्नरु ह्नद्रप्रफ¤ हृ×ट्टह्मन्द्रð´ ऽ¤ध् ञद्रðÚन् हृð °ðहृð प्रत्त्५द्रüक्रद्रð´ ऽ¤द्रð §न्द्दत्त्ध् Õयिं्ध् ह्नद्रप्रफ¤ ऽð¤ हृद्रट्ट Âýझ्द्रप्र”द्द ऽ¤Úन्त्त्ð ऽ¤ध् ऽ¤द्रðप्रह्नद्रह्नद्र €क्रद्रð´ ऽ¤ध् प्रद्रद्दध् ह्म॰न्घ् क्रð हृद्रÚन्ध् ह्नद्रप्रफ¤क्रद्रँ °ऽ¤ ट्ठट्टहृÚड्ढन् ऽð¤ हृद्रट्ट प्रऽ¤हृ Âýऽ¤द्रÚन् हृð हृह्मन्क्रद्रð» ऽ¤Úन्द्दध् ह्म॰´न्घ् Âट्ठðü ऽð¤ Âध्}ðन् ऽ¤द्र× ऽ¤Úन्त्त्ð ”द्रश्ð क्रð ऽ¤द्र॰त्त् श्द्रð» ह्म॰´न्घ् Âट्टÚन्ध् ट्ठन्नप्रत्त्क्रद्र ऽ¤द्रð प्रत्त्क्र´प्र˜द्रद्द ऽ¤Úन्त्त्ð ऽð¤ ऽ¤द्र× ×ð´ ”॰प्रऊन्ऽ¤त्त्ए Âद्रð ञद्र॰Úन् Úन्द्रð×त्त् ऽ॰¤ट्टद्रðप्रश्ऽ¤ ऽ¤श्ध्प्रहृक्रद्र ऽ¤ध् €क्रद्र झ्ट्टप्र×ऽ¤द्र ह्म॰न्घ् ×८क्र.Âट्ट”ü ;प्र×प्रनिं्श् §üन्ैऊन्द्ध ऽð¤ हृ´ऽ¤ऊन् ऽð¤ Âध्}ðन् ञ×ðप्रÚन्ऽ¤द्रएन् हृ´क्रन्नफ¤ Úन्द्रबऊþन् हृ´१द्र ञद्र॰Úन् ञ९द्दÚन्द्रüब्þन्ध्क्र ह्नद्रप्रफ¤क्रद्रð´ ऽ¤द्र €क्रद्र क्रद्रð»ट्ठद्रत्त् ह्म॰न्घ् €क्रद्र ञ९द्द हृ×क्र ×ð´ ह्नद्रद्रप्र९द्द हृ×Ûद्रद्र॰द्दद्रð´ ञद्र॰Úन् §न्हृýद्र°श् ऽ¤ध् झ्ट्टप्र×ऽ¤द्र ऽð¤ Õध्{ ×ð´ ऽ¤द्रð§üन् हृ´Õ९८द्र Âद्रक्रद्र प्रद्रद्दद्र ह्म॰न्ए ञद्र॰Úन् €क्रद्र ”ð ऽ¤झ्ध् ऊð´Âश् ×द्र©९ऊन् ;”üद्द ऽð¤ ×प्र९ट्ठÚन्द्ध ऽ𤠪¤ÂÚन् प्रत्त्क्र´˜द्र५द्र ऽ¤Úन्त्त्ð ×ð´ हृीं¤श् ह्मन्द्रð हृऽ𴤻ðघ् €क्रद्र ह्मन्× ”द्रैद्द” ×ð´ प्र×प्रनिं्श् §üन्ैऊन् हृð ञद्रÚन्झ् ह्मन्द्रðत्त्ð ”द्रश्ध् प्र”ह्न” ह्नद्रद्रप्र९द्द ऽð¤ हृ×क्र ऽ¤ध् ञद्रðÚन् Õर्यिं्न् Úन्ह्मðन् ह्म॰´न्घ्
§न्हृ प्र”ह्यक्र ×ð´ ञद्र॰Úन् ञप्र८द्रऽ¤ प्रद्रत्त्ऽ¤द्रÚन्ध् ऽð¤ प्रश्° प्रह्मन्९ट्ठध् ;भ्पदकपद्ध झ्द्रह्यद्र ×ð´ ञद्र क्रह्मन् श्ð¹ Âप्रर्यिं्न्क्रðकृ

[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no