Federal Reserve Bank New York[Gå tilbaka till första sidan!]

Härskarna över penningen:

Federal Reserve och Centralbankerna

USA:s centralbank, Federal Reserve, skapades 1913-1914 för att bringa reda i ekonomin och likväl tycks varje större finanskrasch/kris, innefattande den Stora Depressionen, gå att koppla till Federal Reserve.

Vi skall betrakta den amerikanska centralbankens historia och vad framträdande historiska personer har sagt om denna organisation.

Från 1837 till 1862 förekom det en ordning med nationella banker i USA. År 1913-1914 gick ett konsortium med 12 privatägda banker samman och grundade Federal Reserve Bank, en inrättning som tekniskt sett inte är någon amerikansk myndighet. Dessa privatbanker köpte sedlar från US Mint (Amerikanska Myntverket) mot tryckkostnad och lånade sedan ut dem genom sina medlemsbanker och tog ränta.

Fed och framträdande historiska personer

Federal Reserve kom till, sedan dess tillskyndare bekostat amerikanske presidenten Woodrow Wilsons återvalskampanj.  Wilson undertecknade den lag, som överförde landets valuta till tolv stycken regionala privatbanker. Senare ångrade Wilson beslutet och sade: “Jag är en ytterst olycklig person. Jag har ovetande ruinerat mitt land. En stor industrination behärskas av sitt kreditsystem. Vårt kreditsystem är hårt styrt. Vår ekonomiska tillväxt och alla våra satsningar ligger alltså i händerna på några få män. Vi har nu blivit en av de sämst ledda, en av de fullständigast kontrollerade och dominerade regeringarna i den civiliserade världen. Vi är ej längre en den fria åsiktsyttringens regering, ej längre en regering av övertygelse och vilande på grundvalen hos flertalets röster, utan en regering beroende av en liten grupp dominanta mäns åsikter och olaga tvång.”  USA:s och alla andra länders myndigheter borde ha sina egna banker och sitt eget guld.

År 1933 konfiskerade president Roosevelt guld tillhörande amerikanska medborgare och överförde det till Federal Reserve.  Just då amerikanerna som bäst behövde skydda sin rikedom, lade man beslag på historiens största samlade tillgångar i form av guld från amerikanska medborgare och överförde dem till ett icke valt konglomerat eller samling privatbanker.

Då lagförslaget gällande Federal Reserve dryftades, talade några modiga politiker ut mot dess skapande. Dessa kallade systemet för “den sällsammaste, farligaste fördel som någon gång satts i händerna på en bestämd, gynnad klass av en regering, som någonsin funnits.” – Representant Charles Lindbergh (demokrat, Minnesota).  Dessutom sade Kongress-ledamoten Victor Murdock: “Jag blundar inte för det förhållandet, att denna åtgärd icke kommer att verksamt bota ett stort ont i vår nation – den hårt styrda kreditgivningen.”

Tydligt är, att en av de viktigaste och mest aktade personerna i USA:s historia distanserar sig från Federal Reserve med dessa ord: “Om det amerikanska folket någonsin tillåter privata banker att styra utgivandet av deras valuta – först genom inflation och sedan genom deflation – kommer bankerna och företagen, som växer upp omkring dem, att beröva folket all dess egendom, tills deras barn en dag vaknar upp hemlösa, på den kontinent som fäderna erövrade.”
Jefferson sade också: “Uppriktigt talat, tror jag att de bankinstitutioner som har makten att ge ut pengar, är farligare för friheten än stående arméer.”

Så varför får Federal Reserve bara fortsätta som man gör?

Jo, som bröderna Rothschild i London sade 1863: “De få som förstår sig på systemet, kommer antingen att ta del av förtjänsterna från det eller vara så beroende av dess favörer, att det inte kommer att förekomma något motstånd från den gruppen.”

Den store Henry Ford sade en gång: “Det är en stor tur, att folk i vårt land inte förstår sig på vårt bank- och valutasystem, för annars tror jag att det skulle bryta ut en revolution före morgondagen.”

Anmärkningsvärda citat beträffande Fed

”I dagens USA har vi i praktiken två regeringar… vi har den grundlagsenliga regeringen… sedan har vi en oberoende, oreglerad och icke samordnad regering i Federal Reserve System, som har hand om makten över pengarna, vilka Konstitutionen reserverat åt Kongressen.” – Representant Wright Palman (demokrat, Texas).

”Vi har en superstat styrd av internationella bankirer och internationella industriledare, som handlar samfällt för att förslava världen för sitt eget nöjes skull.” – Representant Louis Mc Fadden (demokrat, Pennsylvania).

”Den lilla, slutna kretsen med mäktiga internationella bankirer styr praktiskt taget över de amerikanska myndigheterna för sin egen själviskhets skull. De kontrollerar strängt taget båda partier, författar politiska partiprogram, gör partiernas ledare till blinda redskap, utnyttjar de ledande personerna inom privata organisationer, och tar till varje fult knep för att man skall nominera till allmänna förtroendeställningar endast sådana kandidater som tar noga hänsyn till fördärvade storföretags befallningar. Genom sina intressen behärskar de internationella bankirerna och Rockefeller-Standard Oil flertalet dagstidningar och tidskrifter i detta land.” – John Hylan, borgmästare i New York, New York Times, den 26. Mars, 1922.

”Krafterna inom finanskapitalismen hade en vittomfattande plan, nämligen ingenting mindre än skapandet av ett världsomfattande system för finansiell kontroll i enskilda händer som kunde dominera det politiska systemet i varje land samt världens ekonomi som helhet. Detta system skulle behärskas på feodalt sätt genom att världens centralbanker handlade samfällt, genom hemliga överenskommelser uppnådda vid talrika möten och rådslag. Högst upp i systemet skulle Banken för Internationella Förlikningar i Basel, Schweiz vara; en privat bank ägd och kontrollerad av världens centralbanker, vilka, i sin tur, var privatföretag. Varje centralbank… försökte att dominera den egna regeringen genom sin förmåga att styra över statsgäldens lån, att manipulera valutahandeln, att påverka graden av ekonomisk aktivitet inom landet, och att påverka samarbetsvilliga politiker med hjälp av påföljande penningbelöningar i affärsvärlden.” – Tragedy and Hope, sidan 324, av Carroll Quigley, professor, Georgetown University.

”För att orsaka höga priser, kommer Federal Reserve Board bara att sänka diskontot… därmed åstadkommer man mera kreditgivning och en stigande börs, och när så… affärsmännen blivit vana vid dessa förhållanden, kan den grusa… välståndet mitt i flykten genom att godtyckligt höja räntan. Den kan få pendeln hos en stigande och fallande marknad att svänga stilla fram och tillbaks genom smärre förändringar av diskontot, eller orsaka våldsamma svängningar genom större ränteändringar, och i båda fallen äger den upplysningar från insidan rörande finansiella förhållanden och kännedom i förväg om den kommande förändringen, antingen uppåt eller nedåt.
Den sällsammaste, farligaste fördel som någon gång satts i händerna på en bestämd, gynnad klass av en regering, som någonsin funnits. Systemet är privatägt, det används med en enda avsikt – att göra största möjliga vinst genom bruket av andras pengar. De känner till i förväg, när de bör skapa panikstämningar till sin egen fördel. De känner också till, när de skall hejda en panik. Inflation och deflation ät jämbördiga verktyg för dem, när de styr över finanserna.” – Representant Charles Lindbergh (demokrat, Minnesota).

”Vi står på gränsen till en global förvandling. Allt vi behöver, är en stor kris för att nationen skall godta den Nya Världsordningen.” – David Rockefeller

“Krisen som vi står inför på finansmarknaderna har många ovanliga sidor, vilka till stor del beror på den invecklade naturen och förkonstlingen hos dagens finansiella inrättningar och redskap samt den anmärkningsvärda graden av världsomspännande finansiell sammanflätning, som gör att finansiella omskakningar kan fortplantas Jorden runt med ljusets hastighet.” – Amerikanska Centralbankens ordförande Ben S. Bernanke, Economic Club of NY, den 15. Oktober, 2008.

Centralbanker

Många tror att regeringarna styr världen, men i själva verket är det banker och internationella lagar som styr regeringarna. Centralbanker, vilka är privata, lånar ut pengar till regeringarna. Härigenom tar de gradvis herraväldet över regeringarna med hjälp av sina pengar (och genom internationella lagar).

Federal Reserve lånar ut nytryckta pengar till de affärsdrivande bankerna i USA, alltså äger i slutänden Federal Reserve saldot på alla banklån, inteckningar och kreditkort!

Centralbankerna, som gemensamt kontrollerar världens pengar, använder sig av kaos, krediter och skulder för att fullborda sin erövring! Om och när USA:s och alla andra länders regeringar ej längre är herrar över sina banksystem, då kommer centralbankerna att äga herraväldet och styra världen.
På den internationella fronten har USA förlorat sin ställning som världens största ekonomi. USA är för kraftigt skuldsatt. Det har större lån, än bruttonationalprodukt, så det går med minus. USA kommer aldrig att lyckas lösa sina ekonomiska bekymmer, och ruin kommer snart att drabba landet.
USA har ett underskott på omkring 1 billion dollar och underskottet växer fortlöpande. USA befinner sig i ett ytterst vanskligt läge och dess kreditvärdering sänks. När denna nation inom kort rammas av ekonomisk undergång, såsom flera ekonomiska fackmän förutsagt, då kommer alla andra nationer att påverkas och vi kommer då plötsligt att befinna oss i en världsvid ekonomisk kris med enorma följder.

Papperspengar är lika med fattigdom

“Papperspengar är lika med fattigdom … de är bara pengarnas spöke, och inte själva penningarna.”
Lagen Federal Reserve Act röstades igenom den 24. December, 1913 av en liten grupp senatorer, därför att kollegorna rest hem på Jullov. Denna lag förskjuter ansvaret för USA:s finanser från Kongressen till ett privat företag. Amerikanska regeringen och landets skattebetalare står i skuld till detta privata företag. Fed trycker papperspengar på begäran åt USA:s regering i form av skattkammarväxlar, sedlar och obligationer. Eftersom den trycker pengar på begäran, i stället för att lagra dem i sina valv, utmynnar detta lånande i SKULDOCKER.

Följden av skuldbaserad utlåning: Skattebetalaren erlägger ränta på pengar, som bankirerna ALDRIG HAFT… UTAN TRYCKT.
Federal Reserve döljer inte sitt lurendrejeri, såsom framgår av orden från Boston-avdelningen hos Federal Reserve Bank: “När Du eller jag skriver ut en check, måste det finnas tillräckligt mycket pengar på kontot för att checken skall gälla, men när Federal Reserve skriver ut en check finns det ingen täckning på någon bank för checken. När Federal Reserve skriver ut en check, skapar den pengar.”

Måhända Fed kan skapa pengar, men vi är fast övertygade om att rikedomar ej går att skapa. Rikedomar överförs bara, de skapas inte och vi bestrider att någon skulle kunna bevisa motsatsen. Enda gången som rikedomar skapats, var under skapelseveckan, då världen danades med alla sina tillgångar – äkta rikedomar.
Haken är, att väldigt få personer alls förstår sig på systemet. Detta lärs inte ut vid skolorna och till och med somliga av de mest framstående finansanalytikerna och penningplacerarna har ingen aning om, hur systemet fungerar. Dessa analytiker och placerare brukar begreppsbestämma eller definiera inflation som prisökningar, när inflation egentligen inträffar på grund av ett ökat pengaflöde. De förknippar även inflation med en framgångsrik ekonomi. De säger: “vi bör höja räntan eftersom ekonomin varit så bra denna månad och vi vill ju inte, att inflationen skall skena iväg”, eller liknande ord.

Det som alla, inte bara investerare, behöver veta är att papperspengar är värdelösa. Guld och dyrbara metaller är de verkliga pengarna, rikedomar som inte går att skapa, till skillnad från sin motsvarighet – spökena av papper. USA:s guld ligger i händerna på Federal Reserve System och inte i händerna på USA:s myndigheter. Så här är det i många andra länder, så är det i Norge; trots att landet äger mycken olja, har det sålt sitt guld till härskarna över penningen. Vare sig USA eller Norway borde ha sålt sitt guld.

I dag köper många centralbanker guld som aldrig förr, och på så vis har dessa de “verkliga pengarna”. Guld är makt i dagens värld, men längre fram i den här artikeln skall vi betrakta rent guld, som är mycket mera värdefullt.

Guld och silver i Bibeln

I Danielsboken ser vi att påvedömet kommer att äga kontrollen över guldet och silvret. Vi läser: ”Han skall erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och etiopier skall följa honom.” Danielsboken 11:43. I Nya Testamentet säger Bibeln även, att pengarna är i händerna på påvedömet, vilket symboliseras som en sköka i Uppenbarelseboken, kapitel 17 och 18. Alltså måste det föreligga ett samband mellan det amerikanska systemet Federal Reserve Bank och påvestolen. Vi läser: ”Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt… Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne. Jordens kungar, som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx, skall gråta och sörja över henne, när de ser röken från den eld som bränner upp henne. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad, Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig. Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster… Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: Ve, ve, du stora stad, som var klädd i fint linnetyg, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod de på avstånd och ropade, när de såg röken från den eld som brände upp henne: Vilken stad är som den stora staden? Och de strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt: Ve, ve, över den stora staden, där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme har den blivit ödelagd… Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda… Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.’” (Uppenbarelseboken 17:4; 18:3-19, 23; 17:18.)
Här ser vi, att Katolska Kyrkan har en smart strategi, och att världens ledare vilseförs genom hennes svartkonst. Blir Du vilseledd, eller förstår Du vad som pågår i ljuset från Bibelns förutsägelser?

Ekonomiskt sammanbrott

Ett ekonomiskt sammanbrott skall inträffa, som kommer att överraska världens ledare, personerna inom de hemliga samfunden och Katolska Kyrkan. De kommer att överraskas, eftersom det inte kommer att gå som de har planerat. På kort tid kommer de också att förlora sin förmögenhet.
Bibeln har mer att säga om det snart stundande ekonomiska sammanbrottet: ”Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön som ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.” (Jakobsbrevet 5:1-6.)

Många länder, som USA, Japan, Italien, Irland, Portugal, Grekland, Spanien och andra, står på gränsen till ekonomiskt haveri. I Europa tilltalar den Europeiska Unionen sina ekonomiskt svaga länder med orden: ”Ni kan låna pengar av oss.” Genom att följa det rådet, kommer medlemsländerna allt mera att bli trälar under EU, därför att de måste betala tillbaka pengarna till EU. Likadant förhåller det sig med USA. Förenta Staterna lånar pengar från Federal Reserve Bank, och blir därigenom också en slav under bankirerna. Enligt Bibeln, är systemen med centralbanker blott ett redskap åt Katolska Kyrkan. De äger silvret och guldet, inte pappersvalutan, utan guldet. Guldet besitter värde.

Katolska Kyrkan och finansiell övermakt

Såsom vi sett av Katolska Kyrkans historia, arbetar hon genom andra kanaler, för att dölja sina dagordningar. Detta tycks också vara fallet i finansiella angelägenheter, när hon använder sig av systemet med Federal Reserve och Internationella Centralbanken, för att härska över finanserna. Men såsom framgår av Bibeln, i scenariot om ändens tid, kommer all hennes rikedom att försvinna på kort tid. (Uppenbarelseboken 18:19.)

Gud har herraväldet, och Han tänker bara låta saker och ting ha sin gång till en bestämd gräns, inte längre. Djävulen och hans hantlangare söker nu att vinna kontroll över vår värld, genom att bruka ohyggliga metoder, och kommer att delvis lyckas, men Kristus kommer att träda emellan i och med Sin andra ankomst i härlighet, och frälsa Sitt folk.

Bibeln avslöjar, att världens makter – som går i Katolska Kyrkans ledband – strider mot Herren och Hans folk. (Uppenbarelseboken 17:12-14.) Bibeln varnar oss för att förlita oss på världsliga makter, ty de försöker att upprätta ett babyloniskt system på vår jord, och de rättar sig icke efter Skaparens lagar. Skriftens vädjan lyder så här: ”Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ’Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Uppenbarelseboken 18:1-4.)

Rena som guld och silver

Vi skall nu se på ett annat slags rent guld, som är mycket värdefullare än guld är som valuta. För närvarande blir vi alla prövade såsom guld och silver renas i elden. Vi läser: “Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet.” Malaki 3:2-3.

Vi måste vara rena som guld och silver. Vi måste ge Kristus hela hjärtat, och bekänna all vår synd, så att all synd går att avlägsna ur livet. “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Första Johannesbrevet 1:9. Tänker Du fatta det beslutet nu?

Vi har läst Skrift-stället om reningsprocessen. “I den här Bibel-versen ser vi bilden av ett förfinande, renande förlopp, som utförs i mänskohjärtan av härskarornas Herre. Denna process är ytterst prövande för själen, men det är bara på detta sätt som det går att avlägsna slagget. Det är nödvändigt för oss, att vi skall uthärda prövningar; ty genom dem kommer vi nära vår himmelske Fader, i lydnad för Hans vilja, så att vi kan bära fram åt Honom en offergåva i rättfärdighet…
Mästaren ser var vi behöver bli renade för att passa in i Hans himmelska rike. Han tänker inte lämna oss kvar i smältugnen, tills vi utplånas. Som en tvättare och renare av silver (och guld), betraktar Han Sina barn, Han iakttar reningsförloppet, tills Han ser den egna avbilden återgiven i oss. Fastän vi ofta känner hemsökelsens eld slicka oss, och stundom fruktar för att den helt skall tillintetgöra oss, är likväl Guds stora välvilja lika omfattande mot oss de gångerna, som när vi är frimodiga och segrar i Honom. Smältugnen skall rena och förfina, icke uppsluka och ödelägga. I Sin försyn prövar Gud oss, för att rena oss som Levi söner, så att vi kan bära fram åt Honom en offergåva i rättfärdighet.” – Ellen G. White, Southern Watchman, den 7. Februari, 1905.

Vi har precis läst om hur vi alla håller på att bli prövade. Vi är mitt uppe i en reningsprocess. Skall vi bli som silver (eller guld) blandat med slagg, eller lika rena som silver (eller guld)? I samband med reningsförloppet “kommer allting i sinnelaget, som inte går att ta med till Guds stad, att underkännas; om vi finner oss i att renas av Herren, kommer allt slagg och tenn att förintas. I det att Herrens utvalda kommer att ta emot ljuset, som beviljats för denna tid, kommer de ej att förmås till att upphöja sig själva. De kommer inte att tillverka en måttstock, att bedöma den egna karaktären efter; ty Herren har tillhandahållit en måttstock, med vars hjälp varje sinnelag skall fastställas. Det förekommer icke en måttstock för de fattiga, och en annan för de rika; ty alla kommer att genomlysas med den lag, som manar oss till att älska Gud mest av allt och nästan eller medmänniskorna som oss själva. De, som säkrar himmelens rikedom, är de som har samlat skatter där ovan. Gud skänker oss ljus och tillfällen till, att lära oss av Kristus, för att vi skall kunna bli lika Honom till anda och karaktär; men vi skall alltså icke rätta oss efter någon mänsklig måttstock. Vi skall släppa in Guds sanning i hjärtat, så att den styr över våra liv och gestaltar sinnelaget.

Herren betraktar personer inom deras skilda verksamhetsfält, och deras karaktär prövas under de olika omständigheter, som de försätts i. Sanningen – ren, förfinad, upphöjande – är ett ständigt prov, för att mäta människans halt eller moraliska kvalitet och egenskaper. Om sanningen behärskar samvetet och är en inneboende grundsats eller princip i hjärtat, blir den ett verksamt redskap, som visar sig i kärlek och renar själen. Men om kunskapen om sanningen inte åstadkommer någon skönhet i själen, om den inte tyglar, mjukar upp och återskapar personen i enlighet med Guds egen avbild, är den av inget värde för mottagaren; den är en ljudande malm och en skrällande cymbal. Sanningen sådan den är i Jesus – nedlagd i hjärtat av den Helige Ande – verkar alltid inifrån och ut; den uppenbaras i våra ord och i vår anda samt i våra handlingar gentemot var och en, som vi har att göra med.” – Ellen G. White, brev 20a, 1893.

Vi lever under ändens tid och de sista händelserna kommer att ske snabbt! Stora förändringar kommer snart att inträffa på Jorden!
Gör Dig redo, fysiskt, mentalt och andligt!

I det välsignade hoppet,
Abel och Bente Struksnes

[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no