Familjedagen[Gå tilbaka till första sidan!]

Detta bör du veta om familjedagen...

Klicka här för att hämta artikeln i pdf-format

Påve Benedictus XVI inbjuder alla världens religiösa ledare till Världens Familjedag, den sjunde i raden. Den hålls i Milano, Italien, den 30. Maj–3. Juni, 2012.

Det första ”Mötet om Världens Familjedag” arrangerades 1994. De därpå följande mötena hölls i Rio de Janeiro (1997), Rom (2000), Manilla (2003), Valencia (2006) och Mexico (2009). Nu kommer alltså nästa möte att hållas i Milano, Italien år 2012.

Vad går detta ut på? Jo, Påven vill att alla familjer skall ha ledigt på Söndagen. Familjerna skall ha ledigt från arbete, så att barnen denna dag kan vara tillsammans med föräldrarna och släktingar, och också gå i kyrkan. Påven menar, att vi måste ta till vara på den naturliga veckorytmen, så att vi får balans mellan arbete och vila. Han vill också, att vi skall upptäcka den sanna meningen med Söndagens firande på denna Familjedag.

Det är intressant, att FN och Vatikanen samarbetar om Familjedagen, som skall infalla varje Söndag. Påven önskar att främja Söndagen som vilodag för alla familjer över hela världen! Han säger inte öppet, att han önskar att ha Söndagen som veckans vilodag för alla, men han kallar Söndagen för Familjedagen.

Europeiska Söndagsalliansen

Den Europeiska Söndagsalliansen är ett nätverk att rikstäckande Söndagsallianser, fackförbund, medborgarsammanslutningar och religiösa samfälligheter, som har för avsikt att höja medvetenheten om det unika värdet av samordnad fritid för våra europeiska samhällen. De önskar ha Söndagen som vilodag, alldeles som påven. De samverkar för att stärka Söndagen som Europas vilodag… liksom den övriga världens.
Den 20. Juni, 2011 lanserade omkring 65 medborgarsammanslutningar, fackförbund och kyrkor den Europeiska Söndagsalliansen vid en tilldragelse, som gick av stapeln vid Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC) i Brüssel. I sitt instiftningsuttalande “Tillsammans för rimliga Arbetstider” förbinder sig undertecknarna till, att skydda och främja arbetsfria Söndagar och rimliga arbetstider i hela Europa. Lanseringen ingick i ett fackmannamöte om inverkan av arbete på Söndagen på arbetandes hälsa, säkerhet och inflätning i samhällslivet.

Alliansens medlemmar kräver, att både europeisk och nationell lagstiftning bättre skall skydda arbetandes privatliv, inbegripande rätten till gemensam familjefritid, engagemang i samfundslivet och andlig odling eller kultur. Alliansen manar EU och dess medlemsstater att vidta alla lagstiftande och politiska mått och steg, för att främja dessa mål, innefattande regler för arbetstid som tar hänsyn till rätten till att arbeta deltid, rätten till veckoslutsledighet och helger samt kollektivavtal. Den inbjuder andra aktörer att gå samman med Alliansen och främja målen på alla politiska nivåer.

EU vil beskydda söndagen som veckans vilodag

I EU försöker de också, att införa en lag, som skall ”beskydda Söndagen som veckans vilodag”. Detta lagförslag röstades ned, då det kom upp till votering i EU-parlamentet. Men nu försöker biskopar, präster och fackföreningar att få 1 million underskrifter, för att lagförslaget skall tas upp igen i EU-parlamentet. Det finns nämligen en paragraf i Lissabon-traktaten, som säger att om folk klarar att samla 1 million underskrifter för ett lagförslag, kommer EU-parlamentet att ta upp det till votering. Det går starkt framåt med dessa underskrifter, för både de och avfallna protestanter vill ha Söndagen som vilodag, så det är mycket som tyder på att detta lagförslag snart kommer upp till votering igen i EU-parlamentet. De vill alltså ha en lag, som skall skydda Söndagen som veckans vilodag i EU.

Vi ser helt tydligt att katolikerna nu satsar på att stärka sitt Söndagsfirande, och de vill att detta skall gälla för alla familjer på hela vårt klot. Om detta går igenom nu, kommer den religiösa friheten att vara i fara. Alla skall ha rätt till, att tjäna Gud efter sin egen övertygelse, men när människor börjar att lagstifta om, att man skall ha en annan vilodag, än den Bibeln anger, då pressar de något över huvudet på andra, som inte har likadan övertygelse som de själva. Detta är styrning uppifrån, såsom man nu har det i EU och genom det internationella lagverket, som styr över de nationella lagarna. Så blir det också nu angående religion. De stora kyrkoråden styr över enskildas rätt till, att tjäna Gud efter sin egen övertygelse. Lagstiftad Söndagsvila för alla familjer på vårt klot sätter religionsfriheten i fara!

Jesus är Herre över vilodagen

I det sekulariserade och stressade samhälle, som vi lever i – där många arbetar nästan lika mycket alla dagar i veckan, inte minst genom skiftarbete – skulle det vara bra, om vi hade en dag till vila. Så har det varit ända från begynnelsen. Vi läser i Bibeln, att Gud skapade under sex dagar och vilade på den sjunde dagen. Han helgade och välsignade den sjunde dagen. (Första Moseboken 2:1-3) Vilodagen har sitt ursprung i skapelsehistorien.

Bibeln berättar också vilken dag i veckan, som är den sjunde dagen. Vi finner detta omtalat i alla evangelierna. Den dagen, då Jesus dog på korset, kallas för förberedelsedagen, eller dagen före Sabbaten. Dagen därefter kallas för Sabbaten, den sjunde dagen, dagen då Jesus vilade i graven, och nästa dag, då Jesus stod upp från de döda, kallas för den första veckodagen. Det är vår Söndag. Så det är Sabbaten, Bibelns sjunde veckodag, som är vilodagen. Det är Skaparens vilodag. Det är Jesu vilodag. Bibeln säger, att allt blev skapat genom Jesus. (Johannesevangeliet 1:1-3+vers 14) Bibeln säger också, att Jesus är Sabbatens Herre, och att Sabbaten blev till för människan. (Markusevangeliet 2:27-28)

Många säger, att Sabbaten blev till för judarna, men Abraham, som räknas som judarnas stamfar, kom in i historien omkring 1 500 år efter Skapelsen. Så Sabbaten blev till för Dig och mig, ja, för alla människor.

Solens dag

När Påven nu säger, att vi skall ha Söndagen som en dag till vila för familjen, lyfter han fram den falska, obibliska vilodagen. Söndagen betyder Solens dag, och inte Sonens dag. Den första Söndagslagen stiftades år 321 e. Kr. Det var kejsar Konstantin, som inlemmade Solens tillbedjare på den första veckodagen, Söndag, med dem, som började att fira Jesu uppståndelsedag, den första veckodagen, Söndag. De kallade dagen för Solens dag, Söndag. Å andra sidan var det människor, som fortsatte att helighålla Bibelns vilodag, Sabbaten, den sjunde dagen, som varar från Solens nedgång på Fredagen till dess nedgång på Lördagen. (Första Moseboken 1:19; Nehemja 13:15-21) Det är från denna tid sin vi fick en tydlig skillnad mellan Bibelns vilodag och den nya, människoproducerade vilodagen, Söndagen. Bibeln säger att denna strid skall hamna i fokus i ändens sista tid, genom frågan om man tänker tillbe Gud som Skapare eller om man tänker tillbe vilddjuret och ta emot dess märke. (Uppenbarelseboken 14:6-12)

Vilken auktoritet?

När Påven menar, att vi måste ta var på den naturliga veckorytmen, använder han inte en riktig rytm. Eftersom Skaparen har bestämt en dag till vila och människor har bestämt en dag till vila, står vi inför ett val – vilken auktoritet skall vi välja? Somliga menar att det gör detsamma, om vi väljer Söndag eller Lördag som vilodag, men när Gud har reserverat en dag för heligt bruk och välsignade denna dag som veckans vilodag, ligger det en välsignelse i, att använda den dagen som vilodag. Katolska Kyrkan markerade denna vilodagsförändring redan på ett kyrkomöte 336 e. Kr., då den överförde Sabbatens betydelse och innebörd till Jesu uppståndelses dag.

Global familjdag

Förre påven, Johannes Paulus II och den nuvarande, Benedictus XVI, skrev tillsammans boken ”Dies Domini”, och där säger de att ”vi kristna kände, att vi hade auktoritet till att överföra Sabbatens mening till uppståndelsens dag.” (Punkt 63) Denna förändring av vilodagen, säger de, är ett tecken eller märke eller bevis på deras gudomliga makt och auktoritet. Men den auktoriteten har de tagit sig själva. Påven och Vatikanen, stöttade av FN och andra katolska biskopar samt avfallna protestanter, är nu i färd med att införa Söndagen som vilodag för alla över hela vårt klot. De vill, att varje Söndag skall vara en familjedag överallt på klotet. De vill, att hela världen skall följa dem som auktoritet. Vad vill Du? Ämnar Du följa Jesus eller Påven, hedendom och avfallen protestantism?

Den ursprungliga vilodagen

Vi har redan sett att Söndagen inte är den ursprungliga och rätta vilodagen. Den ursprungliga och rätta vilodagen finner vi också beskriven i Guds Tio Bud. Där är vilodagsbudet det fjärde. Det står skrivet: ”Kom ihåg att betrakta sabbaten som en helig dag. Sex dagar i veckan är till för dina dagliga göromål och ditt vanliga arbete, men den sjunde dagen är en ledig dag, som du ska vila på inför Herren, din Gud. På den dagen får du inte utföra något som helst arbete, och inte heller får din son, dotter eller tjänare – eller din boskap eller de som bor som främlingar ibland er göra det. På sex dagar skapade nämligen Herren himlen, jorden och havet och allt som finns där, och sedan vilade han på den sjunde dagen. Därför välsignade han sabbatsdagen och avskilde den som en helig dag för att du ska vila.” (Andra Moseboken 20:8-11, Levande Bibeln)

Den Katolska Kyrkan har tagit bort mycket av denna text i sin katekes, och så har de insatt Söndagen i stället för Sabbaten. Det är därför Påven försöker, att förmå folk till att hålla hans vilodag, och Bibeln säger att hela världen kommer att förundra sig och följa efter den påvliga maktens auktoritet. (Uppenbarelseboken 13:3) Vi talar om det katolska systemet, men eftersom Påven är ledare för detta system, nämns hans engagemang och uttalanden i denna skrift.

Första steget mot lagstiftat Söndagshelighållande.

Så vilodagen stammar från Skapelsen, inte från Jesu uppståndelse eller soldyrkan. Nästan hela världen har trott prästerna, då de framställt Söndagen som veckans vilodag, och helt fräckt har flera också börjat att kalla Söndagen för Sabbat. Almanacksförlagen i flera länder har också flyttat om dagarna i kalendern, från och med den 1. Januari, 1973, så att Söndagen nu står som veckans sjunde dag. Men vi har sett att det är Sabbaten, som är veckans sjunde dag, som är Jesu och Bibelns vilodag. Påven förvirrar folk med sin obibliska och falska vilodag, och de flesta tror på sina religiösa auktoriteter, utan att själva undersöka saken i Guds Ord. Så förförelsen är stor, och den kommer nu att bli ändå större. Dock stundar ett avgörande, när påvemakten nu står i spetsen för att upphöja Söndagen som vilodag för alla familjer. Det är ett försåtligt och smart sätt, att främja Söndagen som vilodag, när han framställer dagen som en familjedag. Detta är bara första steget mot lagstiftat Söndagshelighållande. När de har fått igenom denna punkt, kommer nya inskränkningar att införas, för att hålla Söndagen som vilodag. Sådan är politiken. De inför en lag, och så stärker de den lagen med flera lagar.

Han sätter sig i Jesu tempel

Påven ger intryck av, att han är Kristi ställföreträdare på Jorden. Men den titeln har de skapat själva. Då Jesus for upp till Himmelen, sände Han den Helige Ande i Sitt ställe. (Johannesevangeliet 16.7) Påven tar också Jesu plats som förlåtare av synd. Han sätter sig i Jesu ställe, i Jesu tempel [församlingen] och utger sig för att vara Gud. (Andra Tessalonikerbrevet 2:3-8) Påven tror sig kunna tillge synd, men Jesus säger: ”’Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6) Det är endast genom Jesus Kristus, som vi kan få förlåtelse för våra synder. (Första Johannesbrevet 1:9) Påven tror också, att våra böner måste gå genom jungfru Maria, innan de når Jesus och Fadern. De sätter Påven och en död person i Jesu ställe. Och som vi har sett, har påvemakten också ändrat på de Tio Buden i sin katekes (jämför själv katekesbuden med Guds Tio Bud, så som de står i Andra Moseboken, kapitel 20, verserna 3-17), och de har också ändrat på vilodagen. Detta är den största förfalskningen i historien. Påven är en falsk representant för Jesus, och Luther och reformatorerna hade rätt, då de framställde Påven och det påvliga systemet som Anti-Krist. Påven står för något annat, än det Kristus står för. Jesus var medmänniska och tjänare. Han hade inget, som Han kunde luta huvudet mot, men Påven reser runt i all sin prakt och uppträder som härskare.
Det är påvemakten, som står bakom tanken på den Nya Världsordningen. Den önskar global styrning, och Bibeln uppenbarar att det är denna makt, som har silvret och guldet. De har härskarmakten över kungarna på Jorden, och alla folk blir vilseförda av hennes trolldom. (Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18)

Han respekterar inte Guds Tio Bud

När Påven vädjar till familjerna, att de borde upptäcka den sanna meningen med Söndagens firande, respekterar han inte Guds Tio Bud och Jesu vilodag. Jesus säger, att ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” (Johannesevangeliet 14:15). Detta riktas till oss alla i den situation vi nu möter. Har Du sett, vad Jesus har gjort för Dig? Har Du upptäckt Hans kärlek för Dig? ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evig liv.” (Johannesevangeliet 3:16) Det var Jesus, som älskade oss först. Det är Han, som har offrat Sitt liv, för att vi skulle få evigt liv. Borde vi inte ta emot denna gåva? Frälsningens gåva?

Bibeln säger, att synd är lagbrott. När vi bryter mot ett av Guds Tio Bud, begår vi synd. Vi är syndare. Det är Skaparen, som har bestämt denna regel för Sina skapade varelser. Denna lag gäller oss. Bibeln säger också, att vi alla har syndat och gått miste om Guds härlighet (Romarbrevet 3:23), men den säger också att om vi ångrar vår synd och ber Jesus om tillgivelse, då kommer Han att förlåta oss. Det står skrivet: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (Första Johannesbrevet 1:9) När vi tar detta steg, är vi inte syndare längre (men vi kan självklart synda på nytt, om vi inte håller oss nära Jesus), utan vi är rättfärdiga i Jesus.

Att älska Gud

Jesus är alltid villig att tillge oss, när vi kommer till Honom, erkänner vår synd och ber om tillgivelse. Den möjligheten finns för oss alla, den gäller för Påven, Obama samt Dig och mig. Men har Du någon gång hört att Påven har sagt, att nu måste vi sluta att hålla den obibliska Söndagen och heller följa Jesus och hålla Hans vilodag? Nej, nu vill de inskärpa Söndagen som veckans vilodag lagvägen. Från predikostolen förkunnar katoliker och avfallna protestanter, att vi skall älska Gud, men älskar de Gud när de inte håller Hans bud? Bibeln svarar: ”När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.” (Första Johannesbrevet 5:2-3) ”Den som säger: ’Jag känner honom’ och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (Första Johannesbrevet 2:4-6)

Den laglösa

Här läser vi, att den som säger sig älska Gud och inte håller Hans bud, han är en lögnare. Bibeln beskriver också den stora antikristliga makten som ”laglöshetens [norska: syndens] människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (Andra Tessalonikerbrevet 2:3-4) Denna makt kallas också för den laglösa. Det är Guds Ord som uppenbarar, vem den stora antikristliga makten är, och vi bör inte ställa oss på Anti-Krists sida.

Bara Jesus

Det är bara Jesus, som kan förlåta synd. Det är bara Jesus, som är Frälsaren. När vi har sagt ja till Jesus, har Han lovat att sända den Helige Ande som kraftkälla i våra liv. Genom Hans kraft i oss får vi styrka till att inte ljuga, till att inte stjäla och till att hålla Sabbaten helig. Provet ligger strax före oss. Om vi skall tillbe Honom, som skapade himmelen och Jorden och allt, som är däri, eller om vi tänker tillbe ”vilddjuret och ta emot dess märke”. Detta har med tillbedjan att göra. Vem vill Du tillbe och tjäna? Önskar Du ha Gud som Din auktoritet, eller ämnar Du ha Påven som Din auktoritet? Har Du för avsikt, att vara lydig mot Skaparen, eller skall Du vara lydig mot människor, när deras lagar strider mot Guds lag? Det är provet, som ligger strax före oss! Måtte Gud hjälpa Dig, att ha Skaparen som Din auktoritet och följa Honom!

Med vänlig hälsning,
Abel och Bente Struksnes

[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no