[Gå tilbaka till första sidan!]

Ekonomiskt Sammanbrott
Moraliskt Förfall
Söndagen som nationell Vilodag

Enligt flera källor, inte minst en ekonomisk redogörelse från LEAP/E2020, drabbas USA snart av ekonomiskt sammanbrott. Ekonomiska kännare – inte bara i USA, utan runt om i världen – med kunskap om landets finansiella utsatthet, är nu överbevisade om, att en ekonomisk kris snart är ett faktum. Den kommer att börja i USA och inom kort påverka andra länder likt brickorna i ett dominospel.

Saken är den, att USA lånat enormt mycket pengar från den av Rothschilddynastin ägda privata bankfirman Federal Reserve System, som arbetar för den Nya Världsordningen. USA har deltagit i många krig i världen, och ju flera krig landet deltar i, desto mera pengar måste det låna, och desto tyngre väger skuldbördan. Man har nu insett sig vara oförmögen, att återbetala dessa pengar. Man inser vidare, att det mest troligt inträffar ett ekonomiskt sammanbrott i USA, som får världsvida följdverkningar.

Det tycks som om det ekonomiska sammanbrottet i USA kommer att orsaka en världsomfattande börskrasch. Därmed blir aktierna föga värda. Alltför många har fallit för frestelsen att ta stora banklån mot låg ränta, men nu kommer räntan att stegvis nå nya höjder. Matvaror och andra varor kommer att stiga i pris, kanske till det mångdubbla, jämförda med dagens priser. Ja, pris- och ränteökningarna har redan inletts. Snart kommer vi att se fördelarna av de råd, som tidigare getts: Att vi inte kan lita på aktiemarknaden, att man icke bör ta lån, ty låntagaren är långivarens träl, och att man bör flytta ut på landet, där man kan odla sin egen mat och njuta av Guds fria natur.

Det förekom också en ekonomisk kris 1928, men den nu av flera ekonomer befarade krisen, antas bli mycket värre. Troligen inträffar det en global systemkris, som kommer att ödelägga det sätt att arbeta på, som världens ledare infört. Transporterna kommer att delvis förlamas eller bryta ihop, eftersom oljepriset kommer att stiga, och härigenom kommer människorna – främst i städerna – inte att få mat, som de är vana vid. Och när maten uteblir, då bryter det ut uppror och nya kriser.

Nu är tiden inne att sälja Ditt hus i staden och göra Dig skuldfri. Samtidigt bör Du köpa Dig en fastighet på landet. Om Du har stora lån och fortfarande bor i staden, kommer Du högst troligt att mista både huset, bilen, osv. Om Du säljer nu, kan Du hyra Dig ett hus billigt på landet, eller köpa ett där för en överkomlig penning. Det lönar sig kanske att först hyra sig ett hus och sedan köpa, när fastighetspriserna går ned? Alla, som nu ser fördelarna med att flytta ut på landet, bör noga överväga sina åtgärder. Härigenom kan åtgärderna lyckas och bli till välsignelse. Skulle det mot all förmodan inte inträffa en ekonomisk jättesmäll, är det alltid en fördel att flytta ut på landet, och förbereda sig på de svåra tider, som snart kommer!

Många religiösa och politiska ledare, samt folk i allmänhet, anser att vi har överträtt naturlagarna. Samtidigt verkar Djävulen med sin fördärvbringande makt. Utfallet blir olyckor och katastrofer till sjöss och på land, stora eldsvådor, virvelvindar, cykloner, svåra skador genom stigande havsnivåer, och många mänskoliv går förlorade. På flera platser kommer vi att uppleva översvämningar, jordskalv, flodvågor, torka, hungersnöd och ett än värre moraliskt förfall. Ja, Bibeln säger att det kommer att bli som på Sodom och Gomorras tid, då den sexuella omoralen blomstrade. Man umgicks sexuellt med den man ville. Så är det också nu, ty i stort respekterar inte längre människor, makter och myndigheter Guds Ord. Den nya, norska könsneutrala äktenskapslagen är ett tydligt bevis på detta. Dock är Bibeln entydig. Den säger nämligen, att: Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna. Naturen själv vittnar om, att människorna skapats till man och kvinna. Det är dessa, som kan bilda par och få barn på ett naturligt, självklart sätt. Vidare läser vi, att: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett kött. Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling.” ”Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.” ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.(Matteusevangeliet 19:4; Första Moseboken 2:24; Andra Moseboken 20:14; Tredje Moseboken 20:13; Romarbrevet 1:26-27; Första Korintierbrevet 6:9-10.) Bibeln säger, att om vi håller Guds bud och lyder Hans lagar, kommer välsignelserna. Trotsar vi däremot dessa, kommer förbannelserna. När politiska ledare numera inte tar hänsyn till Guds Ords tydliga utsagor, kommer dessvärre vredens druvor att skördas (Femte Moseboken kapitel 28). Samtidigt som omoralen tilltar, kommer vi också att uppleva, hur evangeliet förkunnas som ett vittnesbörd i hela världen. Lägg härtill uppfyllelsen av ”vilddjurets märke” (Uppenbarelseboken 13:15-17 + 14:6-12). Därefter kommer änden!

Några menar, att vi lämnat Guds väg och att vi måste åter till Guds Tio Bud, för att erhålla Guds välsignelse. I samband härmed önskar man införa Söndagen som vilodag, för att återvinna Guds välsignelse. Det är bra, att man ser fördelarna med att upphöja vilodagen, men felet är, att man vill upphöja den obibliska vilodagen, Söndagen, uppståndelsedagen, den första veckodagen. Vilodagen har sin upprinnelse i skapelsen och inte i Solens tillbedjan eller i Jesu uppståndelse (Första Moseboken 2:1-3; Andra Moseboken 20:8-11). Jesu död och uppståndelse minns vi genom nattvarden och dopet (Lukasevangeliet 22:19; Romarbrevet 6:3-6).

I dag försöker ledarna i USA att finna något, som kan binda nationerna och världen samman. Söndagen som vilodag är något, som katoliker och de flesta protestanter kan enas kring. Många medlemmar av Amerikanska Kongressen vet det. Den, som ivrar starkast för att inskärpa Söndagen som vilodag, är påve Benedictus XVI. I dag reser han runt i världen och upphöjer Söndagen som vilodag. Han säger, bl.a., att tillbedjan på Söndagen är nödvändig för alla, och att utan tillbedjan på Söndagen kan vi inte leva. (från www.thetrumpet.com, den 17. September, 2007). Han vädjar också till Europas folk om, att återvända till de kristna rötterna och försvara traditionella värden. Han talar om traditionella värden, vilka är något annat, än bibliska värden. Söndagen som vilodag är ett traditionellt värde, men Lördagen eller Sabbaten som vilodag är ett bibliskt värde.

Då påven var i USA, talade han med de stora kristna grupperingarna, såsom The Christian Coalition, The Christian Churches Together och Catholic Campaign for America. Alla dessa arbetar för att inskärpa Söndagen som vilodag i USA. Den största av dem, The Christian Coalition, har ett handlingsprogram på tio punkter, och punkt 7 lyder sålunda: I hela landet skall en nationell vilodag respekteras av myndigheter och industrier samt affärer öppna för allmänheten.

Många har påstått, att något sådant aldrig skulle bli aktuellt, eftersom Grundlagen i USA säger, att Kongressen inte får stifta lagar, som har med religion att göra, men nu vet vi, att denna fråga åter står på dagordningen. År 1888 försökte några kongressmän att införa en Söndagslag i USA, men den röstades ned. Nu kommer det här förslaget upp, men denna gång från vissa folkgrupperingar.

En annan stor sammanslutning, The Ten Commandments Commission, arbetar också för att införa Katekesens obibliska bud, med Söndagen som vilodag. (Jämför själv buden i Katekesen med Guds Tio Bud i Andra Moseboken 20:3-17.)

Under sitt USA-besök i April, 2008 vände sig kardinalen i Chicago, Illinois, Francis George, till påven å de amerikanska katolska ledarnas vägnar. Han framlade en lista över deras och Vatikanens gemensamma prioriteringar för de kommande åren. En av punkterna var, att stärka tron, genom att använda sig av sakramenten och att helighålla Söndagen som tillbedjansdag.

För över 100 år sedan, närmare bestämt den 2. Maj, 1893, skrev Ellen G. White följande: Befolkningen i Förenta Staterna har varit ett gynnat folk. Men när de inskränker trosfriheten, överger protestantismen och samtycker med påvedömet, kommer deras syndabägare att svämma över, och nationellt avfall kommer att antecknas i himmelens böcker. Följden av detta avfall kommer att bli nationell ruin” (Review and Herald).

Samma författarinna skrev också: När Förenta Staterna, trosfrihetens land, en gång sluter sig samman med påvemakten för att undertrycka samvetet och tvinga människor till att hedra den falska Sabbaten, kommer befolkningen i varje land att förmås att följa dess exempel. Ehuru Förenta Staterna kommer att gå i spetsen, kommer samma kris att drabba vårt folk i alla delar av världen (Maranatha, sidan 214).

När USA inför Söndagen som vilodag med påbud eller lag, kommer landet att införa det Bibeln kallar för ”vilddjurets märke”, vilket Bibeln sagt i förväg.

På Internetplatsen www.endtime.net kan alla läsa och se, att samtliga kännetecken på ”vilddjuret” i Uppenbarelsebokens 13. kapitel, verserna 1-10, pekar på påvemakten. Ett av ”djurets” kännetecken är, att det har ett märke = vilddjurets märke. Katolska Kyrkan säger också i sina egna skrifter, att Söndagen är ett märke på dess makt och auktoritet. Påvemakten = vilddjuret, och denna makt har ett märke = Söndagen som vilodag. Därför är påvemaktens lag om Söndagsvila = vilddjurets märke. ”Vilddjurets märke” har med tillbedjan att skaffa. Eftersom Gud kräver tillbedjan på Bibelns sjunde veckodag, Sabbaten, och påvemakten samt avfallen protestantism kräver tillbedjan på Bibelns första veckodag, Söndagen, nödgas vi välja, vilken vi skall ha som vår auktoritet. När Söndagen som vilodag införs med tvång, påbud eller lag, då är detta med ”vilddjurets märke” ett faktum. Bibeln säger, att detta blir det sista provet före Jesu återkomst.

Vi ser, hur USA och Vatikanen samverkar, och snart kommer USA att hjälpa påvemakten med, att införa ”vilddjurets märke” (Uppenbarelseboken 13:11-17). Eftersom detta är det sista stora provet före Jesu Kristi återkomst, står vi nu inför världshistoriens snara slut. Djävulen har fått spela sina kort och kunnat visa, vad han går för. Gud har varit nådig och tålmodig och låtit både Satan och alla människor få träffa sina val i livet. Nu kommer Gud snart att gripa in, för att befria Sitt folk (Första Tessalonikerbrevet 4:15-17; Uppenbarelseboken 15:2; 20:4).

Både kongressmän, religiösa ledare och de, som arbetar för Söndagen som nationell vilodag i USA, kommer att tillgripa alla knep, för att göra sina argument gällande. De vet, att fruktan och skräck driver folk till, att fatta beslut. I sitt resonemang kommer de att utnyttja fruktan för global klimatförändring, skräck för terrorism, ängslan för katastrofer, bävan för Guds straffdomar (ett straff för Söndagens påstådda ringaktning).

Alla lever vi i världshistoriens ”sista timme”. Vi lever i domens timme, då Gud skall avkräva oss våra räkenskaper och bestämma, vilka som skall bli frälsta och vilka som skall gå förlorade (Hebréerbrevet 9:27; Andra Korintierbrevet 5:10). Har vi ödmjukat oss inför Gud, lagt vår synd på Jesus, så att vi fått syndernas förlåtelse, och bett om kraft till att vandra med Jesus i vardagen, behöver vi inte frukta framtiden (Första Johannesbrevet 1:9; 5:12).

När vi ser människor gå mot ett stup, måste vi varna dem. Men de politiska och religiösa ledarna varnar oss inte för den kommande krisen. Vi borde åtminstone kunna vänta oss, att de religiösa ledarna skulle vara vakna, men de ropar ”’Fred och trygghet’” (Jeremia 6:13-15; Första Tessalonikerbrevet 5:1-6). Deras inställning söver folk. Detta är en underlig situation. Här lever vi i den tid, då Bibelns ändtidsprofetior går i uppfyllelse mitt framför ögonen på oss, och ändå förkunnar prästerna ett lugnande budskap. Men folk måste väckas upp inför den stundande krisen, så att de kan förbereda sig både andligt och fysiskt. Nu är tiden inne, då vi måste ropa till Gud om nåd. Nu är tiden inne, då vi måste rena våra hjärtan i lydnad mot Kristus. Nu är tiden inne, då vi måste be om kraft till att leva rätt inför Gud, så att Andens frukter kan framträda i våra liv, alltså sådana karaktärsdrag som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning och liknande (Galaterbrevet 5:22). Alla behöver vi Andens kraft för att leva rätt inför Gud, och vara Hans ombud i denna ändens tid! Vi skall vara Guds vittnen, fast ej i egen kraft, utan i Hans kraft, som verkar i oss både att vilja och handla efter Hans välbehag (Filipperbrevet 2:13). Vårt eviga öde beror på, att vi nu icke låter oss rubbas, utan modigt ställer oss på Jesu Kristi sida.

Käre vän! Snart införs vilddjurets märke. Världens slut inträffar fortare, än många tror. Änden är nära. Förvirring kommer att fylla Jorden, och stora förändringar och kriser kommer snart att inträffa i hela världen. Detta skulle inte komma som någon överraskning för oss, ty Bibeln har förutsagt utvecklingen i grova drag.

Den kommande Söndagslagen är dåliga nyheter, ty denna lag kommer att tvinga folk till att godta den falska vilodagen, Söndagen. Samvetsfriheten kommer att undanröjas, och åter kommer Guds folk att förföljas, som på Medeltiden, då Katolska Kyrkan jagade andra kristna. Den här gången kommer anledningen att vara Guds folks vägran, att ära den falska Söndagsvilodagen. Nu kommer avfallna protestanter att göra gemensam sak med katolikerna. De kommer att stötta sig emot internationella lagar, ”hatlagar”, lagar mot ”diskriminering”, makter och myndigheter.

Å andra sidan: Faktumet, att ”vilddjurets märke” införs, är goda nyheter, ty det visar att Jesu återkomst står för dörren. I fall Du inte känner Dig redo för den, är detta rätt tid att bereda Dig för Jesu återkomst!

Med vänlig hälsning, Abel och Bente Struksnæs


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no