[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

obamaBarack Obama & Den Nye Verdensorden -
en historisk forandring kommer!

Klikk her for å laste ned denne artikkelen i hefte-format (pdf).

Hensikten med dette heftet er ikke å angripe USA’s president som person. Søkelyset rettes mot utviklingen på verdens politiske, økonomiske, militære og religiøse plan, som går i retning av en NY Verdens Orden. Spørsmålet blir derfor: Hvilke krefter står bak og hvilken betydning vil den Nye Verdens Orden få i den nære framtid?

USA’s president George Bush sen. sa i sin unionstale den 18. februar 1991, da han startet Gulf -krigen:
”Det er en storslått tanke: En NY Verdensorden, der de forskjellige nasjoner blir trukket sammen i en felles sak, for å oppnå menneskehetens universelle lengsel etter fred og trygghet, frihet, lov og rett. ”
USA’s forrige president, George Bush jr. arbeidet også for den Nye Verdens Orden, men verdens ledere mente han, som USA leder, opererte for mye alene som en supermakt i verden. Barack Obama derimot forsøker gjennom diplomati å dra verdens ledere med seg for å få til et internasjonalt samarbeid. Vi ser dette internasjonale samarbeidet utfolde seg til en Ny Orden i verden. I denne Nye Verdens Orden skal internasjonale lover gjelde over nasjonale lover. Verdensherskerne har laget et sentralisert system, slik at det er noen få verdensherskere som lager lover til resten av folket. Og folket må bare innrette seg etter dette, hvis ikke så lager de andre lover som setter dem på plass. Denne sentraliserte og internasjonale styringsmodellen gir verdensherskerne stor makt. Barack Obama er derfor en talsmann for en slik Global Orden. På G-20 møtet den 2. april 2009, priste president Obama møtet som ”et vendepunkt i vår etterstrebelse av en global økonomisk gjenvinning.” (The Independent, 3. april, 2009). Flere uttalser kommer senere!

Ordo ab chao

Verdenslederne arbeider intenst og målbevisst for en ny Orden i verden. Den gamle orden var at selvstendige nasjoner skulle styres etter sine nasjonale lover, som ble laget i de respektive land. I den nye orden skal internasjonale lover gjelde, og de skal overstyre nasjonale lover, slik at alle skal innrette seg etter deres lover. For å få til en slik orden, så har det for lenge siden blitt framsatt et motto: ORDO AB CHAO, som betyr ORDEN UT AV KAOS. Så først må det skapes et kaos. Ut fra dette kaoset vil de lage en ny orden i verden, gjennom et internasjonalt lovverk. Og det er lovene som styrer nasjonene. Stikkordet for deres strategi er FRED. Det høres så fint ut, men fred skapes ikke ved et massivt overnasjonalt internasjonalt lovverk. Disse internasjonale lovene som er skapt av verdensherskerne, blir raskt flere og flere etter som nye kaos oppstår. Vi så dette klart da kaoset oppsto i forbindelse med de to store bygningene som ble ødelagt på få sekunder i USA i 2001. Bare noe timer etter at disse to bygningene ble ødelagt, ble det framsatt nye lover som skulle gjelde over hele verden. Disse lovene ga globalistene rett til å overvåke alle telefonsamtaler, fax’er, e-mail’er, SMS’er osv, og de kan til og med gå inn i hus og fengsle terrormistenkte uten lov og dom. (Patriot Act I og II). Og mer vil komme. Vi kan forvente flere terrorangrep, overgrep, katastrofer, kriger m.m. som vil sette fart i enda flere internasjonale lover. Det vanlige folket vil bli som slaver under maktelitens lover.
Vi elsker USA og Barack Obama, men ikke Den Nye Verdens Orden. Vi kjenner ikke menneskers motiver, og vi skal heller ikke dømme menneskers motiver. Kanskje mange verdensledere, inkludert Barack Obama, har gode motiver med det de gjør? Vi ser ikke bort ifra at mange av disse verdenslederne går inn for Den Nye Verdens Orden, fordi de tror at dette vil gi FRED på jorden. Men fred skapes ikke gjennom et massivt lovverk. Det gjør folk til slaver under et mangfoldig og spesifikt lovverk. Dette lovverket binder folk på hender og føtter. Hvis de ikke er lojale mot maktelitens lovverk, så blir de betraktet som opprørere, og de skal straffes. Etter deres oppskrift kan fred kun oppnås ved at nasjonene i verden følger deres plan. Hvis ikke deres ordre blir fulgt, så blir det krig og vanskeligheter, helt til et land anerkjenner deres overherredømme.
Barack Obama er en av verdensledernes- og globalistenes talsmann for fred i verden gjennom slagordet ‘forandring’. Vi ser dette i form av en Ny Verdensorden. Barack Obama mottok fredsprisen i Oslo den 10. desember 2009 på grunn av sitt diplomatiske fredsengasjement.

Fred – prat eller virkelighet?

I dag er det nesten ingen som respekterer og kjemper for å beholde en selvstendig og fri nasjon, som får fredsprisen. Nei, det er de som arbeider for en global løsning som blir verdsatt, og Barack Obama er en av disse. Men, til nå har denne mannen ikke bevist for verden at han var fortjent til å bli utpekt som verdens fredsmann. Både på YouTube, på DVD’er og annen informasjon ser vi med forskrekkelse på flere hundre konsentrasjonsleirer i USA som nå står ferdige til å motta fanger. De er fullt bevoktet, men det er ingen fanger der. Minner dette om fred? Hvorfor avskaffer ikke Obama disse fangeleirene? Hva venter de på? Hvorfor har de bygget disse? Det er helt tydelig at de forbereder en krise, og i denne krisen vil nok flere som ikke viser lojalitet til globalistenes planer havne på slike steder.

Krig for fred?

Obama har planer om å redusere atomvåpnene i verden. Men planer er ikke nok. Fortsatt fører han krig i Afganistan, har store hærstyrker i Irak og andre deler av verden, og skal liksom være storebror i verden. Om alle hans freds-planer skulle lykkes, så ser det ut for at resultatet blir slik at selvstendige nasjoner ikke skal få lov til å styre seg selv. Alle skal læres opp til å innordne seg Den Nye Verdens Orden. Da Obama fikk fredsprisen i Oslo den 10. desember 2009, sa han:
”Noen ganger er krig nødvendig… Om vi vil ha varig fred, må ordene fra det internasjonale fellesskapet bety noe. De regimer som bryter reglene, må holdes ansvarlig. Sanksjoner må oppnå det de skal. Å stå imot må møtes med økt press – og et slikt press framkommer bare når verden står sammen som én.” (Fra Obamas tale, gjengitt i Aftenpostens nettavis, den 11.12.09).
De globale lederne mener de vil få fred i verden, hvis alle nasjonene er lojale mot det internasjonale lovverket - som de selv står bak. Hvis ikke - hvis de er uforsonlige - så blir det krig, press og vanskeligheter helt til de anerkjenner overmakten. Er dette måten å skape fred på?
Nå vil også Barack Obama forsøke å skape FRED I MIDT-ØSTEN. Vi ser ikke bort ifra at han kan klare å nå sine mål, ved diplomati og dyktige agenter, for målet er at jødene og Israel også skal innordne seg Den globale strategien.

LincolnAbraham Lincoln og Barack Obama

Det er noen som sammenligner Obama med Abraham Lincoln. Abraham Lincoln var advokat før han ble president. I en rettsak mot den Katolske Kirke hjalp han Charles Chiniquy. Sistnevnte hadde vært prest i den Katolske Kirke i 50 år. Da han selv begynte å lese i Bibelen, så han veldig klart at den Katolske Kirkes tradisjoner ikke passet med Bibelens lære. Han bestemte seg for å bryte med kirken. Da ble det en rettsak mellom den Katolske Kirke og Chiniquy. Abraham Lincoln var da advokat og forsvarer for Chiniquy. Abraham Lincoln og Chiniquy vant denne rettsaken. Da rettsaken var ferdig var Abraham Lincoln veldig glad på Chiniquy’s vegne. Men Chiniquy var alvorlig, og Lincoln spurte Chiniquy hvorfor han ikke var glad når han hadde vunnet rettsaken mot den Katolske Kirke? Chiniquy svarte: ”Jeg kjenner alle de jesuittene som var i denne salen, og fra nå av er jeg redd for ditt liv!” (Katolisismen avslørt. Femti år i den Romersk Katolske Kirke, av Dr. Teol. Ch. Chiniquy). Vi vet hvordan det gikk med Abraham Lincoln. Han ble myrdet.
Borgerkrigen i USA startet da Abraham Lincoln var president. I 1865 skrev Abraham Lincoln at ”Denne krigen ville aldri ha vært mulig uten den uhyggelige innflytelsen av Jesuittene. Vi skylder det på Pavemakten at vi nå ser at vårt land blir rødt med blod av våre edleste sønner.” (Fifty Years in the Church of Rome, Charles Chiniquy, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House: 1968: originally published in 1886) p. 498. Også gjengitt i boken Vatican Assassins, av Eric Jon Phelps, s. 302).
Abraham Lincoln visste at Jesittene og den Katolske Kirke var høyst involvert i borgerkrigen. Ja, han mente at det var de som egentlig sto bak den amerikanske revolusjon. Han tok klart avstand fra denne bevegelsen som samarbeidspartner.
Stor innflytelse
I denne forbindelse er det interessant å legge merke til at Jesuittene og den Katolske Kirke nå har fått et stort fotfeste i USA. De har sine representanter i industrien, i bankvesenet, i advokat-staben, i rådgivende forsamlinger, i departementer, i Kongressen og i Obamas nære stab. Obama, som USA’s leder, har også allerede et nært forhold til paven i Rom, og Bibelen sier at slik vil det bli i endens tid. (Åp. 13.12). Mer om dette på www.endtime.net
Jesuittene har i lengre tid sett det som viktig å få en god utdannelse. På den måten kan de få viktige samfunnsposisjoner. Derfor har de bygget sine store universiteter i USA, hvor verdens-lederne utdanner seg til å føre ut planene om en ny Verdens Orden. Nå har altså deres representanter fått sin plass i verdens mektigste militære makt, som nå er på fallittens rand.
President Abraham Lincoln så faren med den katolske Kirke og Jesuittene, og tok hensyn til det. President Barack Obama og hans stab arbeider sammen med katolikker og Jesuitter. I dag er USA derfor i ferd med å bli styrt av katolske krefter.
Den Katolske Kirke er også i ferd med å gjenvinne makten som de hadde i Middelalderen, bl.a. gjennom sine representanter i EU, gjennom den Nye Verdensorden og på det religiøse planet, gjennom den økumeniske bevegelsen. De har oppnådd makt og innflytelse gjennom et sentralisert globalt styringsmønster og gjennom internasjonale lover. Det er mange mennesker i USA som nå reagerer sterkt på den globale strategien som Obama nå viderefører, for USA skal også innordne seg disse globale lovene, som strider mot den amerikanske Grunnloven. Derfor vil det ikke bli noen overraskelse hvis det blir en ny borgerkrig i USA. Folk er allerede i ferd med å reise seg mot dette globale systemet, både i USA og i resten av verden, og flere er også oppmerksom på den sterke katolske innflytelsen i styre og stell i USA.

Hemmelige organisasjoner og media

Det er mange som nå er klar over at de store internasjonale hemmelige organisasjonene også arbeider for en global styring. Ja, i dag er det slik at en helst skal være med i en eller flere av disse hemmelige organisasjonene før en kan få en politisk, økonomisk, militær eller religiøs toppjobb. I disse toppjobbene arbeider de for samme mål, nemlig innflytelse, makt, europeisk og global enhet og verdensherredømme. Det er kun de som sitter på toppen i disse hemmelige organisasjonene, som kjenner strategien. Målet er også skjult for folket, blant annet fordi de store mediakanalene tåkelegger eller skjuler for folket hva som faktisk foregår. Vi ser at media-kanalene monopoliseres, og dette bør sees i lys av en oppklarende melding fra Vatikanet, som sier: ”Det er kirkens fødselsrett å eie og bruke…pressen, kinoene, radio, TV og andre av liknende natur.” (Pave Paul VI, Inter Mirifica, 1964). De store media-stasjonene i verden styres stort sett av Vatikanets folk og/eller av folk som sitter i de hemmelige organisasjonene. Men målet er det samme: Global styring! Folk som lytter til disse media-stasjonene får dag etter dag høre hvor fint det er med det internasjonale styresettet. De framstiller det som løsningen på verdens problemer. Dette blir gjentatt gang på gang, inntil folket tror det. Dette ligner på en hypnotisk teknikk, som heter Hegelian Dialectic, som går ut på at en skal gjenta en sak tilstrekkelig mange nok ganger. Til slutt vil folk tro at det er slik.

PeaceFredsbevegelse

Det er tydelig at det er en sterk freds-bølge i verden i dag. På grunn av kriger, mord, overgrep og terrorangrep på mange steder, roper folk og nasjoner etter fred! Når vi ser disse fredsinitiativene som gjøres i dag, så blir vi minnet om det som Bibelen har skrevet om fred. Det står slik:
”Dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. For når de sier: ”Fred og ingen fare,” da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørke, så denne Dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue.” (1. Tessalonikerbrev 5, 3-6).
Fred, fred og ingen fare! Det er mye som tyder på at det er den freds-bevegelsen som nå intensiveres. Derfor vil vi se mer av slike initiativer i den nærmeste framtiden, og freden skal dannes etter globalistenes mønster. De landene som ikke aksepter dette mønsteret, de skal underkues på en eller annen måte.
Kontrasten mellom Jesus og verdens-herskerne
De som arbeider for en global løsning klarer ikke å oppnå varig fred. De kan oppnå fred på papiret. Det har vi sett før, men det holder ikke i lengden. Skal vi få fred i verden så må vi følger Skaperens plan. Skaperen har satt opp ti enkle regler i 2. Moseboks 20 kapittel, versene 3-17. Disse er laget slik at vi skal ha et rett forhold til Gud og våre medmennesker. Ved å følge disse kunne vi få det godt og fredfullt her på jorden. Men disse ti budene er altså verdensherskerne ikke villige til å følge, og de legger dem heller ikke frem for folket. De vil skape fred på sin måte. De har derfor i stedet laget titusenvis, ja hundretusenvis av lover, som ikke gir en sann frihet og fred. Den eneste og sanne friheten og freden får vi når vi i vårt hjerte og sinn sier ja til Jesus Kristus som vår personlige frelser. Da får vi fred med Gud. Jesus sier det selv slik:
”Kom til Meg, alle dere som strever og har tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.” (Matt. 11.28). Og videre: ”Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere.” (Joh. 14. 27).
Derfor, hvis noen skulle få en fredspris, så skulle det ha vært Jesus Kristus. Han har satt opp de beste reglene for fred, og Han har også gjort alt for at vi skal ha framtid og håp. Jesus har vist oss en grenseløs kjærlighet. ”Den lille Bibel” sier det slik:
”For så høyt har Gud elsket verden, at Han ga Sin Sønn Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh. 3.16).
Tenk hvilken nedverdigelse som Jesus utviste. Han som var Gud, kom hit til verden som et menneske for å redde en fortapt verden (Fil. 2,5-8). Gud hadde i begynnelsen av denne jordens historie sagt at syndens lønn er døden, (1. Mos. 2.17. Se også 1. Joh. 3,4), og fordi mennesket hadde syndet, ofret Han seg helt for å dø i stedet for dem, og redde dem fra den evige fortapelsen. Jesus måtte stille seg på vårt plan. Han kom som et menneske i kjøtt og blod, i en degenerert syndig natur (Rom. 8,3). Han kledde sin guddommelighet i menneskelighet, og kom som et menneske. Han ble fristet i alt som oss, men Han syndet ikke. Paulus beskriver dette slik:
”Derfor måtte Han bli gjort lik Sine brødre i alle ting, for at Han kunne være en barmhjertig og trofast Yppersteprest i alt som angår forholdet til Gud, slik at Han kunne gjøre soning for folkets synder. For ved det at Han Selv har lidt og blitt fristet, kan Han hjelpe dem som blir fristet.” (Heb. 2, 17-18 og 4, 15-16).
“Han var foraktet og avvist av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham for ingenting, slått av Gud og gjort elendig. Men Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.” (Jes. 53. 3-5).
Jesus ble fristet til å synde av Djevelen/Satan (Matt. 4.1-11). Fariseerne og de skriftlærde forsøkte også å friste Ham og kom med falske anklager mot Ham. Han ble satt på mange prøver. Han ble pisket, plaget, slått og spyttet på. De satte en tornekrone på Hans hode og til slutt hengte de Ham på et kors som en ugjerningsmann, enda Han ikke hadde gjort noe galt. Der på korset på Golgata ga Han sitt liv for deg og meg. Like etter at Han ropte; «Det er fullbrakt», døde Han. Da var seieren vunnet. Han levde et liv uten å synde, og derfor er Han opphav til evig frelse for alle som tror på Ham. Etter at han utåndet på korset, stakk de et spyd i siden på Ham, og det kom ut vann og blod, et tegn på at Jesus var død. Hans blod rant for deg og meg. Han døde for oss, for at vi kan få muligheten til evig liv. Tenk hvilken oppofrelse og kjærlighet! Han viste at Han bryr seg om oss. Burde ikke du og jeg vise vår takknemlighet til Ham, ved å ta imot Frelsens gave?
Jesus var et medmenneske og en tjener. Han bøyde seg ned til den svake og utstøtte og ga dem tegn på sin kjærlighet og oppofrelse. Han ga dem en ny framtid og et nytt håp, som deres Frelser og venn. Bibelen sier at Han hadde ikke det Han kunne helle sitt hode til. Hvilken kontrast til verdensherskerne, som lever i rikdom, luksus og prakt. De har også livvakter og et helt militærsystem til å beskytte seg, hvis de trenger det. Disse verdensherskerne forsøker å binde oss med et massivt lovverk, men Jesus kom for å fri oss fra alle bånd som binder oss, det være seg syndens bånd eller menneske-autoritetenes bånd. Jesus sa om sin misjon:
”Herrens Ånd er over Meg, fordi Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige; Han har utsendt Meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet” (Lukas 4, 18).
Det er mange som er undertrykte og føler seg som fanger. De er ikke frie mennesker. Syndens bånd er det verste, og Jesus sier at “den som gjør synd er syndens trell.” (Joh. 8,34). Jesus vil hjelpe oss til frihet. Han sier: “Hvis Sønnen får frigjort deg, da blir du virkelig fri.” (Joh. 8,36). Så det er mulig å bli fri, virkelig glad og fri!
Men det er også mange som er bundet av menn og kvinner i posisjoner, av autoriteter, kirker, institusjoner, regjeringer...og så videre. Kristus har kalt oss til å komme ut av disse båndene, når de binder oss til å gjøre noe annet enn det Kristus har befalt. Når vi ikke får lov til å følge vår samvittighet i religiøse saker, må vi si som apostelen Peter: “Vi må lyde Gud mer enn mennesker.” (Ap.gj. 5,29). Det er viktig at vi får lov til å beholde den kristne frihet, den protestantiske frihet.

Forandring

I hele sin kampanje for å vinne presidentvalget i USA brukte Obama en plakat hvor det sto FORANDRING. Hitler brukte det samme slagordet da han kom til makten. Historien forteller hvilken forandring det ble. Nå vil vi snart se hva forandringen blir i Obamas tid som USA’s president. USA’s befolkning og hele verden har store forventninger, men det er alltid stor usikkerhet når det hele tiden skal være forandring. Forandring her og forandring der. Da vet en snart ikke hva en har å holde seg til. Og det er her Jesus kommer inn i bildet. ”Jesus Kristus er i går, og i dag den samme, ja, til evig tid.” (Heb. 13.8). Vi kan stole på Guds Ord. Vi kan stole på Jesus. Der er det ingen forandring. Hans prinsipper og ti bud er de samme hele veien. Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg.” (Joh. 14.6). Når vi tar imot frelsen som Jesus tilbyr oss som en fri gave, uten penger, ja, da vil det bli en FORANDRING i oss og med oss. Paulus skriver:
”Om noen er i Kristus, da er han EN NY SKAPNING. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” (2. Kor. 5,17). Videre skriver han slik: ”Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli FORVANDLET ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.” (Rom. 12,2).
Når vi sier Ja til frelsens gave, da har vi blitt lovt den Hellige Ånd i våre liv, en kraftkilde, slik at vi kan motstå Djevelens fristelser. (Ap.gj. 1,8; 1. Kor. 10,13). Vi får da kraft til å være Jesu sanne vitner. Det er det verden trenger, Jesu vitner! De har et budskap å gi, og det budskapet finner du i den siste boken i Bibelen, i Johannes Åpenbaring, kapittel 14, versene 6-12 og kapittel 18, vers 4. Les dem, så vil du se at Gud også har sine folk i falne kirkesamfunn, i de kirkesamfunnene som Bibelen kaller for Babylon. (Åp. 18,4). De blir nå kalt til å komme ut fra Babylon, ut fra katolisisme og frafallen protestantisme…og alle som følger i deres spor.
Vi trenger forandring. Vi må legge bort vårt eget ego og fylle vårt liv med Jesu og alt som hører Ham til! Da blir det en forandring som er etter Guds vilje! Det er den forandringen som fører fram til frelse og evig liv hos Jesus!

Systemet – ikke personen

Før vi skriver mer, så vil vi med en gang si at vi har ikke noe imot personen Barack Obama eller Ban Ki-Moon eller andre globale eller Europeiske ledere. Vi nevner dem ved navn fordi de er ledere for store institusjoner i verden. De er Guds skapninger som oss andre, og vi ønsker dem alt det beste i livet. Vi ønsker også at alle skal komme til sannhets erkjennelse, ydmyke seg, erkjenne sin synd og ta imot frelsen i Jesus Kristus. Men vi er imot det systemet de forsøker å innføre. Vi ser at deres globale og Europeiske system strider mot Guds lov og Hans prinsipper.
Vi tror ikke at vi kan stanse denne globale prosessen, for Bibelen åpenbarer at verdens nasjoner vil samle seg i den siste tiden under pavemaktens paraply, og at de strider mot Kristus (Åp. 17,14). Vi håper at noen kan se Bibelens åpenbarelse, vende om og følge Guds vei. Kan noen vende om og innse at denne globale strategien strider mot Guds vilje, så er det bra.
Landegrenser mellom folkeslag
Bibelen sier at Gud har satt landegrenser mellom folkeslag for at de skal søke Gud (Ap.gj. 17. 26). I dag bryter de ned alle grenser og mikser alt sammen. Det blir som en lapskaus. Det blir snart som i Midt-Østen. På den måten blir det aldri noen varig fred. Det er kun når vi styrer våre liv eller en nasjon etter Guds prinsipper at det vil gå bra.

Oljemilliardene

Da oljeeventyret begynte i Norge på 1970-tallet, sa de politiske lederne at pengene skulle investeres for de kommende generasjoner, slik at de skulle nyte godt av pengene. Men det er ikke det vanlige folket som vesentlig har nytt godt av disse oljepengene, men det globale systemet. Det er misbruk av penger når oljemilliardene sendes til de globale institusjonene for å opprettholde og ruste opp dette globale systemet, hvor verdenslederne har store årsinntekter, flotte hus, biler, klesdrakter og blankpussede sko. Det er en liten gruppe mennesker som oppnår slik luksus, og så skal de fleste i verden sulte, leve på fattiggrensen, og være med å holde oppe dette systemet ved hjelp av skatter og flere og flere avgifter, som blir større og større ettersom tiden går. Pengene bør heller gis til de fattige, som lider. Men det er bare ønsketenkning. Verdensherskernes system er slik, med den frie konkurransen, at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. De som styrer vet at når nasjoner og folk blir fattige, så har de ikke så mye å gjøre opprør med. Da er de lettere å styre. Hvis de kan utrydde mange mennesker ved vaksiner med store bivirkninger, forgiftninger, eller ved andre snedige metoder redusere befolkningstallet, så blir det enda lettere for dem å holde kontroll i et sentralisert system.
Vi går mot en forandring, som Obama har proklamert, men vi går mot et kunstig, kontrollert samfunn, hvor den personlige friheten, ytringsfriheten og samvittighetsfriheten gradvis blir kneblet.

Jesus pa en eselfoleAutoritet

Verdenslederne har nå gjennom lang tid bygd opp et mangfoldig internasjonalt lovverk som verdens nasjoner skal følge. Dette har de gjort gjennom FN, EU, AU, WTO, WHO, IMF, Verdens Sentralbanker, med flere. Gjennom disse institusjonene og deres lovverk har de skaffet seg selv makt og autoritet. De har sine støttespillere i sentrale posisjoner verden over. Nå har de kommet så langt at de kan begynne å virkeliggjøre sine planer. Til dette bruker de sin makt og autoritet. De opererer som om de har autoritet. Men den autoriteten har de tilranet seg selv.
Ingen plass eller posisjon
Fariseerne sa til Jesus: ”Ved hvilken autoritet gjør du dette?” Jesus hadde ingen høy jordisk utdannelse, posisjon, eller herskerplass. Men han hadde sin autoritet fra Faderen, fra den Hellige Ånd, fra Guds Ord. Derfor er der ingen posisjon eller plass som gir autoritet. Jeg gjentar - og dette bør bli klart for alle i posisjoner. Posisjoner gir ingen autoritet. Hvem som helst som vil bli president for USA vil ikke ha mer autoritet etter han har blitt valgt - enn før. Hvem som helst som vil bli den neste pave i Vatikanet vil ikke ha mere autoritet etter at han har blitt valgt - enn før. Hvem som helst som vil bli den øverste leder i et kirkesamfunn vil ikke ha mer autoritet etter at han har blitt valgt - enn før. Plass eller posisjon gir aldri autoritet. Det er kun Ordet, et “så siger Herren”, som gir oss autoritet. Det er ikke posisjon eller plass som gir oss autoritet. Det er Gud som kler menneskene med autoritet, og enten de har noen plass eller posisjon eller ikke, så er det OK - de har autoritet likevel. Bare tenk på Jesus, Han sier i Matt. 28, 19: ”All makt, all autoritet er gitt til Meg i Himmelen og på jorden …”, og Han hadde ingen plass. Han hadde ikke det Han kunne helle sitt hode til. Han hadde ingen plass i Israels styringssystem. Han hadde bare en kjortel og vandret omkring og gjorde godt i Israel. Han hadde ingen jordisk posisjon. Fariseerne, prestene, og de skriftlærde, advokatene og hyklerne hadde posisjoner, de hadde plasser, og de kunne herske over Ham, og konfrontere Ham og dømme over Ham. Men hvor var deres autoritet?
De trodde de hadde autoritet fordi de satt på Moses’ sete. Med Moses på setet var det autoritet, fordi han var i pakt med Guds Ord, han var i pakt med Kristus. Det mennesket som er i harmoni med Kristus, det mennesket som tjener Gud, det mennesket som lever i Kristus, kan aldri miste sin plass, for hans plass er med Jesus Kristus, under den Allmektiges vinger, under den Allmektiges beskyttelse.
Hvor hadde Jesus Sin autoritet fra, siden Han ikke hadde noen posisjon eller noen plass? Hvordan kunne Han ha autoritet? Det var i Sannheten som Han forkynte fra Gud. All menneskelig autoritet, all sann og riktig autoritet i verden kommer til ham gjennom Guds sannhet, gjennom Guds Ord, gjennom Kristus.

Å utøve autoritet

På Jesu tid brukte menn i posisjoner autoritet og makt for å herske over andre. Derfor sa Jesus i Matt. 20, 25: “Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere.” Gud har aldri gitt et eneste menneske i sin menighet eller verdens ledere autoritet til at utøve autoritet. Det er forskjellen mellom herskerne i denne verden og Guds tjenere. Verdens herskere utøver autoritet; Guds tjenere har autoritet, fordi de bruker Guds Ord som sin autoritet, og det utøver seg selv. Derfor er det ingen maktutfoldelse mellom Guds menn og kvinner. Det er ingen herskere. De er tjenere. Det er det vi bør være. Vi bør bruke Guds Ord som vår autoritet. Vi bør la Guds Ord utøve autoritet, og vi bør alle være tjenere, ikke herskere. Jesus sa:
”Den som er størst blant dere, skal være deres tjener. Og den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet.” (Matt. 23, 11-12).
Barack Obama er president for verdens sterkeste militærmakt, USA. Snart vil du se hvilken rolle denne nasjonen vil spille i den nære framtid!
Obama, katolikker og USA
Det økonomiske kollapset kom fra USA. Etter at tvillingtårnene i USA ble ødelagt som ved et knips, ble det laget et voldsomt lovverk som skal straffe terrorister over hele verden. Denne trenden fortsetter, selv om Obama lover bedre tider.
Men hva kan vi forvente av Obama og hans stab?
Det er verd å legge merke til at den absolutt største gruppen i Kongressen i USA er katolikker. Mange av disse katolikkene er Jesuitter, eller har utdannet seg på Jesuitt-universiteter i USA. Det finnes mange slike katolske universiteter i USA. Nå er det 52 Jesuitter i Kongressen i USA. Det er nesten 10% av 535 medlemmer av Kongressen. 11 Jesuitter vil ha innflytelse i Senatet, og 41 i Representantenes Hus. (Denne informasjonen er tatt fra boken Codeword Babylon, av P. D. Stuart, samt fra den Katolske Nyhetstjenesten Catholic News Service, Washington D.C. Des. 08 og Jan. 09.)
Det er også verdt å legge merke til at 6 av 9 høyesterettsdommere i USA er katolikker. Hengivne katolikker vil først og fremst være lojal til den Katolske Kirkes prinsipper. Hvis det amerikanske lovverket er på kollisjonskurs med den katolske Kirkes lover, så vil de først og fremst være lojal mot den Katolske Kirkes lover.
Vi har denne uttalelsen fra den Katolske Kirke:
”Alle katolikker må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke.“ - Pave Leo XIII. Hyrdebrev fra 1890.
Selv om dette er skrevet for lenge siden, så er strategien den samme. Katolikkene som er engasjert i politikken er oppfordret til å forsøke å forme lovene etter den katolske Kirkes prinsipper. Det er det vi ser i USA og i den globale strategien, både i den Europeiske Union, den Afrikanske Union og i hele det internasjonale lovverket. Den katolske kirkes prinsipper er i ferd med å gjenvinne makten i USA, i Europa, og ellers i verden. Alt skal sentraliseres og internasjonaliseres. På den måten får de makt.

Blokkdannelsen EU

Det siste medlemslandet i EU, Tsjekkia, underskrev Lisboa-traktaten den 3. november 2009. ”Den tsjekkiske republikk vil slutte å være en selvstendig nasjon, med en gang denne traktaten begynner å virke”, sa tsjekkias president, Vaclav Klaus, rett før han underskrev traktaten.” (Yahoo News. Av Karel Janicek, Associated Press writer, 3. okt. 2009). EU-traktaten begynte å gjelde den 1. desember 2009.
Lisboa-traktaten blir nå EU’s nye Grunnlov. I denne traktaten står det i en underparagraf til selve traktaten, at EU-lovene skal gjelde over medlemsstatenes lover. (Den eksakte teksten finnes i Vedlegg til EU-traktaten om funksjonering av EU, art. 27). Det virker som de har skjult denne viktige teksten, og lagt den som en underparagraf til selve Lisboa-traktaten, men det er mye som tyder på at Tsjekkias president Vaclav Klaus hadde lest denne paragrafen.
Etter at Lisboa-traktaten har blitt underskrevet og godtatt, har EU nå fått sin egen president og utenriksminister (utenrikssjef). Den nye EU-presidenten er belgieren Herman Van Rompuy. I likhet med andre EU-ledere, slike som Jaques Delors, Romando Prodi og Josè Manuel Barroso, ”er han praktiserende katolikk. Han er utdannet fra Jesuitt-skolen Sint-Jan Berchmans College i Brussel, og han har studert filosofi og økonomi ved det katolske universitetet i Leuven” (Kristeligt Dagblad, DK. 20. nov. 2009).
I en video på YouTube kan du se at Nigel Farage, en av Englands medlemmer av EU-Parlamentet, hamrer løs på EU og betegner den som en superstat, hvor lederne blir utpekt, ikke valgt på demokratisk vis. (YouTube 25. nov. 2009). Verken folket i de 27 medlemslandene eller EU-parlamentsmedlemmene fikk anledning til å avgi sin stemme, når den nye EU-presidenten ble valgt. Han ble utpekt av EU-ledere. Mange betegner dette som diktatur i en superstat.

En stille okkupasjon

Fordi Lisboa-traktaten sier at EU-lover skal styre over medlemsstatenes lover, så er denne traktaten EN STILLE OKKUPASJON, hvor medlemsstatene har mistet sin selvstendighet og frihet. Alle medlemslandene har blitt underlagt Lisboa-traktaten. De er nå under katolsk styre.
Det er katolikker som startet EU, slike som Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. (Kristeligt Dagblad, 7. des. 2009). EU-systemet er også bygd opp på den katolske modellen, subsidiaritetsprinsippet (Lisboa Traktaten, artikkel 69C, og Catechism of the Catholic Church, 2. utg. del 3). Det er altså katolske prinsipper som er nedfelt i Lisboa-traktaten, og de 27 medlemsnasjonene, snart 44, mister nå sin selvstendighet. Og vi gjentar: De er nå under katolsk styre.
Den katolske Kirke har med dette gjenvunnet mye av sin makt, som den mistet i slutten av Middelalderen, gjennom sine menn og kvinner i den Europeiske Unionen, som nå fører den Katolske Kirkes prinsipper videre. EU er en miniatyr-modell av Den Nye Verdens Orden. (Les mer om dette i dokumentet Se opp for en KATOLSK EUROPEISK UNION! på internettsiden www.endtime.net).
Et globalt styre - er på plass
Like etter at Herman van Rompuy ble valgt som ny EU-presiden, så holdt han en tale der han framsatte sine visjoner. Han sa blant annet:
”Vi lever i en svært vanskelig tid; finans-krisen har gitt dramatiske utslag på sysselsettingen og budsjettene. Klima krisen truer hele vår eksistens. Vi opplever en tid med engstelse, usikkerhet og mangel på tillit. Disse problemene kan vi komme over ved at vi gjør en felles innsats i og imellom våre land. 2009 er altså det første året med globalt styre, med stiftelsen (establishment) av G20 midt i finans-krisen. Klima-konferansen i København er neste steg mot et globalt styre på vår planet.” (examiner.com, nov. 22, 2009).
De innrømmer altså nå åpent at den Nye Verdensorden er på plass, et globalt styre. Enhver burde nå løfte øyenbrynene og se at Bibelens endetids-profetier går i oppfyllelse, rett foran våre øyne. Verdens krefter er i ferd med og samle seg, akkurat slik Bibelen har forutsagt. Bibelen har på forhånd sagt at de siste trekkene vil gå raskt, og det vil vi oppleve nå i denne globale elektroniske tidsalderen. (Rom. 9,28 og 1. Tess. 5,3).

Georgetown UniversityJesuittenes innflytelse

Jesuittene er en halv-hemmelig organisasjon som arbeider for den Katolske Kirke. De bruker alle midler for å nå sitt mål, nemlig å fremme den Katolske Kirkes interesser. Legg merke til denne uttalsen fra boken Codeword Barbelon, s. 68-69:
”…Jesuit Fader Emmanuel Sa, og Escobar gir denne rettledningen: ”Løftene er ikke bindende hvis, når du gir dem, du ikke har til hensikt å holde dem.” (Heckethorn, Vol. I, The Secret Societies of all ages, op. Cit., s. 291; Blaise Pascal, Provincial Letters (1898), s. 186).
Her ser vi klart at vi ikke kan stole på at Jesuittene handler etter det de sier. De kan si en ting og gjøre noe annet. Hvordan kan vi da stole på en Jesuit når han har posisjon som en dommer eller andre høye posisjoner i USA? I denne forbindelse er det verd å legge merke til at Obama har katolikker og Jesuitter rundt seg. Flere av dem som nå har posisjoner i USA’s styre og stell har hatt sin utdannelse på Jesuitt-universiteter, slike som Jon Favreau, (the Holy Cross Jesuit University), Janet Napolitano, (the Santa Clara University), Robert Gates (Georgetown University), Tom Daschle, (Georgetown University), Ron Klain (Georgetown University), Dan Pfeiffer (Georgetown University) og J. Scott Gration (Georgetown University), …bare for å nevne noen. (Kilde: Wikipedia + Codeword Barbelon). Disse katolikkene som er Jesuitt-utdannet, pluss mange flere, er med til å styre USA som en nasjon. De har viktige samfunnsposisjoner og er medlemmer og ledere av departementer og Kongressen. Jesuittene og katolikkene arbeider for paven og den Katolske Kirke. Som rådgivere og medarbeidere for nasjonen USA og president Barack Obama, så er det ikke vanskelig å tenke seg hvilken retning de vil råde, og hvilken retning denne nasjonen vil ta. Den retningen denne nasjonen vil ta, vil få innflytelse på hele verden! Og vi vil snart se hva det vil bety, for det er stille før stormen!
I sin utdannelse på Jesuitt-universitetene får Jesuittene god kunnskap om den Katolske Kirkes strategi. De vet godt at den Katolske Kirke arbeider for verdensherredømme, og derfor, i sine velutdannede posisjoner, så påvirker de beslutningene i den retningen. Før de begynner sin Jesuitt-virksomhet, så avgir de en troskapsed til paven og den Katolske Kirke. Her kommer deler av den eden. Noen av dere har sett den tidligere, men i Obamas regjeringstid bør vi bli minnet om hvilke krefter som er i gang. Her kommer en liten del av Jesuitt-eden:
“Jeg lover og erklærer videre at jeg vil hjelpe, assistere og råde alle eller hvem som helst av Hans Hellighets agenter hvor som helst jeg skal være, i Sveits, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige, Norge, England, Irland eller Amerika, eller i hvilket som helst annet kongedømme eller territorium jeg kommer til, og gjøre mitt ytterste for å utrydde og utslette de kjetterske Protestantene eller liberale doktriner, og å ødelegge alle deres påståtte makter, lovlige eller ikke lovlige.” - Romanism vs. Americanism, T. W. Callaway, s. 58-61; Kartoteket i Kongressen (Congressional Record) USA, 15. februar 1913, s. 3215-6. Også i “The Engineer Corps of Hell” av Edwin A. Sherman. s. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354; Også i heftet ”Eliten strammer grepet”, s. 7-9 på www.endtime.net
I denne eden blir det også gitt tillatelse til å bruke alle midler for å nå sine mål.
Denne eden gir oss et glimt av pavemaktens metoder og planer for å ødelegge Protestantismen og de selvstendige nasjonene, inkludert USA. Planen er altså å ødelegge Protestantismen og de selvstendige nasjonene. Ser vi det i dag? Ser vi det i USA, i Sverige, England, Norge, Danmark, Holland osv.? Vårt svar er et klart ”JA”.

En global politisk autoritet

Englands statsminsiter Gordon Brown vil ha en global økonomisk orden (guardian.co.uk, 26.jan.2009). Pave Benedict XVI vil ha en global politisk autoritet. (Pave Benedict’s hyrdebrev, juli 7, 2009).
Paven mener at en ”slik autoritet må bli regulert ved lov” og ”med tenner”. Her ser vi pavens globale pisk. Alt i denne verden skal reguleres med lover, internasjonale lover. Disse lovene skal virke som tenner. Og hva bruker vi tennene til? Jo, vi knuser det som kommer mellom tennene. Så denne globale autoriteten og disse globale lovene skal virke som tenner. Enhver som setter seg opp imot denne globale autoriteten vil føle lovens lange arm. Straffen vil være som tenner i deres kropp. Dvs. de vil bli straffet på forskjellige grusomme måter, hvis de setter seg imot de internasjonale lovene. Og de internasjonale lovene blir globale – for alle land - også for Norges befolkning, Sveriges befolkning, Danmarks befolkning, USAs befolkning osv. Det er slik den Nye Verdensorden kommer til å virke i praksis. Vi ser allerede tendensen til det i dag!
Er det ennå noen som tviler på informasjonene om den Nye Verdensorden? Ved Guds nåde har vi skrevet om dette i ca. 20 år nå. Vi har sett at det mer og mer har blitt en sammensmeltning av nasjoner, og at dette er en oppfyllelse av Bibelens profetier, slik det er beskrevet i et nøtteskall nedenfor. Det er nå på tide å ta disse signalene alvorlig, for dere som ennå ikke har gjort det, fordi vi kan ikke bare stå og se på at verden og vår neste gradvis går mot stupet uten å gi et varsko.
Vi har tidligere sett at EU startet som en økonomisk allianse, som en kull og stål union. Senere ble dette utviklet til et politisk fellesskap (EF), deretter til en Europeisk Union med en militær enhet. Den samme utviklingen ser vi i det globale mønsteret. Gordon Brown vil altså ha en global økonomisk orden. Pave Benedict XVI vil ha en global politisk autoritet. Hva tror du neste skritt blir? Verdens herskerne har gjemt trumfkortet til slutt, for liksom å skjule den egentlige hensikten,. De vil som siste punkt ha en religiøs enhet. Strategien for å få til en religiøs enhet under den katolske kirkes paraply har pågått i lang tid, men nå har de gått gjennom trinnene og kommet fram til dette punktet. Den religiøse enheten er allerede på dagsordenen, og snart bryter den fram i full blomst. Ja, den er like rundt hjørnet! Følg med, vær beredt for det store bedraget!

Enhet på hvilke premisser?

Verdensherskerne vil ha enhet - en global enhet, men deres enhet er i sterk kontrast til Jesu enhet. Jesus sier: ”Hellige dem (folket) i sannheten, Ditt Ord er sannhet.” (Joh. 17,17). Jesus er sannheten. Vi må bli i Hans sannhet. Da blir det en sann enhet. Kristus i oss og vi i Ham. Kristus med oss og vi med Ham. (Joh. 17,21).
På Pinsefestens dag står det at disiplene hadde et samstemt sinn (Ap.gj. 2,1). De hadde ordnet opp uoverensstemmelser med hverandre og tilgitt hverandre. De hadde lagt sin synd på Jesus. De hadde fått et rent hjerte og sinn. De hadde en sann enhet, en enhet i Kristus. Da kom den Hellige Ånd over dem, og store ting skjedde. (Ap.gj. 2,1-6). Det er denne enheten vi må ha. Da vil det bli en ny Pinsefest - og en ny Pinsefest vil komme! (Ap.gj. 2,17).
Det vil altså bli en global enhet i Jesus Kristus, på den ene siden, og en global menneskeskapt enhet, på den andre siden. Det vil bli et enten eller. De som stiller seg på Jesu side vil få kraft til å være Jesu vitner. I den Hellige Ånds kraft, vil de åpenbare Kristi karakter i sine liv, og vise kjærlighet, glede, fred, langmodighet, tålmodighet og måtehold (Gal. 5,22).
Johannes skriver i den siste boken i Bibelen at Jesu vitner vil forkynne det siste nådes og advarselsbudskap til alle stammer, tungemål og folk. (Åp. 14,6-12). Bibelen karakteriserer disse vitnene slik: ”Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og har Jesu tro.” (Åp. 14,12). De følger Kristus hele veien, og de har et rent hjerte. (Åp. 14,4-5). Disse vitnene har Jesus på sin side, og Han sier: ”Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler…” (Matt. 28,18-19). Når Jesus er med, da har de den sterkeste på sin side. Selv om de vil få stor motstand og vanskeligheter i det de forkynner dette siste nådes og advarselsbudskapet, så er det ingen som kan stanse denne bevegelsen, fordi Jesus vil sørge for at budskapet vil bli gitt. Dette budskapet vil sette mennesker på prøve, om de vil være lojal mot Skaperen og Frelseren, og tilbe og tjene Ham, eller om de vil være lojale mot mennesker som autoriteter, når deres lover strider mot Guds bud, vei og vilje. De som forstår alvoret, vil ha Jesus som sin autoritet! De har ingenting å tape, men alt å vinne! Bibelen sier:
”Dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus; for dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann eller kvinne; for dere er alle én i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter løftet.” (Gal. 3,28-29).
Så de er arvinger til Guds rike. Det er løftet til alle som tar imot Jesus i tro, og velger å følge i Hans fotspor. (1. Peter 2,21).
Globalistene vil ha enhet etter sine lover og sine prinsipper, som strider mot Guds lov og Hans prinsipper. Vi vet hva utfallet blir. Det er de som stiller seg på Jesu side som vil seire til slutt. (Åp. 17,14; 15,2). Hvilken side vil du stå på, kjære venn? Valget bør vi ta nå! Vi har ingen tid å miste!

Brobyggere

Både USA’s president Barack Obama, pave Benedict XVI, EU-president Herman Van Rumpuy og Ban Ki-Moon forsøker å være brobyggere. De forsøker å bygge broer mellom nasjonene både på det politiske, økonomiske, militære og religiøse planet. Vi ser dette gjennom FN, NATO, EU, AU m.fl., men også gjennom den økumeniske bevegelsen.
Paven har en tittel som han har overtatt etter den Romerske keiseren. Denne tittelen er Pontifex Maximus. Det betyr den største brobyggeren. Men som vi har sett så er det Jesus Kristus som er den største brobyggeren. Det er Han som har dannet bro mellom himmelen og jorden. Det er Han som er Mellom-Mannen mellom Gud og mennesker. Jesus sier jo selv: ”Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.” (Joh. 14,6). Men paven i Rom forsøker å ta Jesu plass. (2. Tess. 2,3-4). Paven mener at han og prestene kan tilgi synd. Men Bibelen sier tydelig at det er kun Jesus Kristus som kan fri oss fra synd. Det er Han som er syndebæreren. Det er Han som tar vår synd på seg, når vi ydmyker oss, erkjenner vår synd og tar imot Hans tilgivelse. Johannes skriver dette så enkelt og fint slik:
”Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” (1. Joh. 1,9).
Det er Jesus som er den største brobyggeren, ikke Obama eller paven i Rom. Det er Jesus som er Veien, Sannheten og Livet. Det er Jesus som er Mellom-Mannen, vår Frelser, hyrde og venn!

Menneskene har ødelagt jorden

Bibelen, Guds Ord, gjør det klart at ”jorden tilhører Herren” (Sal. 24.1). Vi er forvaltere. Men vi har ikke forvaltet denne jorden bra. Nei, det er menneskene selv som har ødelagt jorden. Bibelen sier at ” jorden eldes (tæres bort) som et klesplagg” (Jes. 51,6), og ”jorden sørger og visner bort... jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte.” (Jes. 24, 4-6).
I dag ser vi at jorden ødelegges ”som et klesplagg”. Vi opplever naturkatastrofer, oljesøl, oversvømmelser, katastrofer og ulykker på sjø og land. Vi opplever og vil oppleve flere tornadoer, sykloner, flodbølger og jordskjelv, med store ødeleggelser og mennesketap. Avlinger blir og vil bli ødelagt, hungersnød og ulykker vil følge. Dødbringende pest i luften gjør slik at tusener vil omkomme.
Bibelen sier altså at det er menneskene selv som har ødelagt jorden. Vi erfarer alle i dag at det er sant. Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. Men Bibelen forteller også hvorfor det går så galt, nemlig, fordi de har krenket de lovene som Skaperen har satt opp for oss, for at det skulle gå bra. De har krenket lovene, overtrådt budet og brutt den evige pakt. De har valgt sin egen vei. Derfor blir jorden ødelagt, og de som bor her må ta konsekvensene av sine gale handlinger. Nå ser vi resultatet av en dårlig politikk, og mer vil komme.
Verdens ledere er ikke i stand til å løse verdens kriser og lede oss gjennom de store krisene som kommer - derfor blir det flere kriser og store kriser.

FN og Ban Ki-Moon spiller på klimaendringene

FN spiller på klima-krise for å samle verdens nasjoner, men de innrømmer ikke at verdens ledere har krenket Skaperens lover, og ført en feilslått politikk som har ødelagt jorden. Folket, som har blitt med på deres politikk, spesielt de i den industrialiserte verden, er også medskyldige i ødeleggelsene.
FN har hatt mange klimakonferanser opp gjennom tidene. På Klimakonferansen i København den 7-18 desember 2009, var det over 130 stats-og regjeringssjefer tilstede. Det kom representanter fra 191 nasjoner. Det legges nå opp til at det er gjennom FN at krisene på denne kloden skal løses. Gjennom FN lager verdens herskerne overenskomster som binder nasjonene inn i denne globale institusjonen. Enkeltnasjonene må da følge deres internasjonale lover.
I denne forbindelse er det interessant å legge merke til en uttalse av Gorbachev, Sovjet-unionens tidligere leder. Han har vært veldig aktiv for å samle verdens nasjoner under et globalt styre. Han sier: ”Miljøkrisen er hjørnestenen for en Ny Verdens Orden.” (Keep an eye on Gorbachev, by Anne Theroux, 8-22-01, www.rense.com).

USA oppgir gradvis sin suverenitet

Verdens ledere elsker den såkalte grønne linjen eller den globale miljøpolitikken. Gjennom internasjonale toppmøter kommer de selv i fokus med sin globale strategi. Det blir mer toppstyring, flere internasjonale regler og høyere skatter, og mer og mer penger og makt blir gitt til FN og de internasjonale institusjonene. På denne måten oppgir de selvstendige nasjonene, inkludert USA, gradvis sin selvstendighet og suverenitet til FN og de internasjonale lovene.
FN’s leder, Ban Ki-Moon, ser ut for å være en sympatisk mann, og han har kanskje gode motiver med det han gjør, men de selvstendige nasjonene er i ferd med å bli gradvis okkupert av denne globale maktblokken, som gradvis binder nasjonene inn i det globale styret, via et internasjonalt lovverk, som overstyrer de nasjonale lovene. FN fører den samme politikken som EU. De binder nasjonene med sitt internasjonale lovverk. Derfor er EU en miniatyr-modell av den Nye Verdens Orden. Alle bør nå se at FN også er en representant for den Nye Verdens Orden.

FN har Obama-støtte og katolsk støtte

Den Katolske Kirke og pave Benedict XVI støtter opp om FN som en ledende verdensinstitusjon. Paven mener ”det bør bli en reform av FN, og FN bør få tenner til å takle de globale økonomiske og sosiale urettferdighetene.” (BBC News, 7. juli 2009).
Da Pave Benedict XVI og USA’s president Barack Obama møttes i Vatikanet i juli, 2009, sa Obama: ”Grupper som G-8 og FN må bli styrket på nytt til å reflektere en forandret verden med mange sterke sentre” (US Today, 10. juli 2009).
Da Barack Obama fikk fredsprisen i Oslo den 10. desember 2009, så sa han i sin tale at ” Vi må styrke FN og regional fredsinnsats, og ikke overlate denne oppgaven til noen få nasjoner.” (Fra Obamas tale, gjengitt i VG nettavis den 11.12.09).
Det ser ut for at Vatikanet og paven bruker andre institusjoner, hvor de har innflytelse gjennom sine menn og kvinner, til å gjennomføre sine planer. En slik strategi har de brukt i lang tid. Vi ser nå at EU, FN og USA spiller på lag med pavens internasjonale globale strategi. På den måten er det ikke så lett å gjennomskue hvem som egentlig står bak, men det har Bibelen åpenbart for oss!

Trolldom

Bibelen sier at ”Skjøgen (pavemakten. Se forklaring på www.endtime.net)) hersker over kongene på jorden” (Åp. 17,18), og ”alle stormennene og kjøpmennene blir ført vill av Skjøgens (pavemaktens) trolldom” (Åp. 18, 23). Tenk over disse ordene. De sier ganske mye om hvilken makt, innflytelse og strategi som den Katolske Kirke har. Pavemakten har en strategi, en trolldom, som andre nasjoner og folk ikke helt klarer å skue inn i. Det er derfor de blir forført. Vi håper at disse opplysningene kan bli til nytte for alle som leser dette, slik at de ikke blir forført!

Neste fredsprisvinner?

På grunn av Ban Ki-Moons globale engasjement ville det derfor ikke være overraskende om han seiler opp som fredsprisvinner neste gang? Eller kan det bli paven, eller Norges statsminister Jens Stoltenberg, hvis sistnevnte klarer å få Norge med i den Europeiske Unionen, eller fordi han underskriver flere internasjonale avtaler som gradvis gjør Norge, som en nasjon, til en underavdeling av det globale styret? Hver bindende internasjonal avtale vil sette vår selvstendighet litt og litt mer ut av drift. Fordi Norge gradvis blir et medheng, så mister vi gradvis vår selvstendighet og vår frihet. Vi får lov til å eksistere som en nasjon, men under globalistenes lover. Slik blir det også med andre nasjoner som knyttes inn i den globale lenken.

Samarbeider på alle plan

Kan vi se at Bibelens profetier nå oppfylles i rask rekkefølge? Ser vi at alle verdens fordervede krefter samler seg? Ja, det tror jeg vi alle ser. Men selv om de ikke er helt samstemte ennå, så vil de til slutt vil ha én tanke, og sin makt og kraft vil de gi til pavemaktens globale plan (Åp. 17, 12-14). Den prosessen er i gang nå!
Paven og Vatikanet arbeider gjennom FN, USA, Den Afrikanske Union, Den Europeiske Union, gjennom det sentrale banksystemet, gjennom de hemmelige organisasjonene, gjennom makter og myndigheter i dette verdens mørke, gjennom mange store Universiteter, gjennom de store media-stasjonene.. ja, på nesten alle plan. Landegrensene mellom folkeslagene er brutt ned - gjennom internasjonale lover. De har ødelagt protestantismen og de selvstendige nasjonene, i pakt med Jesuitt-eden, og former nå et internasjonalt system. Er det noen som begynner å forstå dette? Ja, vi har fått så mange henvendelser etter at det første Obama-heftet ble delt ut i slutten av 2009, at vi ser at folk begynner å våkne. Flere ser nå den store sammenhengen.
FN’s rolle – global kontroll
Vi leser fra FN’s charter, artikkel 39: ”Sikkerhetsrådet skal bestemme hvordan man skal forholde seg til enhver trussel mot freden, brudd på freden, eller aggresjons-handlinger, og skal gi anbefalinger eller bestemme hvilke forhåndsregler som skal bli tatt i henhold til artikkel 41 og 42, for å opprettholde og gjennomføre internasjonal fred og sikkerhet.”
Siste del av artikkel 41 lyder slik: ”Og det (Sikkerhetsrådet) kan kalle medlemmer av de Forente Nasjoner til å ta i bruk slike forhåndsregler. Dette kan inkludere fullstendig eller delvis avbrytelse av økonomiske forbindelser, av tog-, sjø-, luft-, post-, telegrafiske- og radio-forbindelser, samt adskillelse fra diplomatiske forbindelser.”
Artikkel 42: ”Skulle Sikkerhetsrådet mene at midler foreskrevet i artikkel 41 vil være utilstrekkelig eller bevist utilstrekkelig, kan de ty til slike tiltak ved luft-, sjø- og bakke-styrker, - så mange som er nødvendig for å opprettholde og gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet. Slike tiltak kan inkludere demonstrasjoner, blokader og andre operasjoner ved luft-, sjø- eller bakke-styrker som er medlemmer av de Forente Stater.”
Ved en eventuell krise, forstår vi at FN kan ha en voldsom militærmakt, da de kan kalle inn hærstyrker fra alle medlemslandene. Ikke noe land i verden kan stå seg imot en slik hærstyrke. FN har organisert en historisk bevegelse, som er en del av den Nye Verdens Orden. En global revolusjon har startet!

Verdensrikenes oppkomst og fall

Bibelen har forutsagt verdensrikenes oppkomst og fall lenge før det skjedde. I Daniels bok det 2.kapitlet, får vi vite at stat og kirke vil få makt i endens tid. Vi får også vite at nasjonene vil forsøke å forene seg gjennom giftemål, vanlig giftemål, politiske og religiøse ”giftemål”, men akkurat som mange ekteskap ikke holder i dag, så sier Bibelen at nasjonene som går sammen (i siste del av verdens historie) ikke i lengden vil holde sammen, like lite som leire binder seg sammen med jern. (Daniel 2, 41-43). Det vil bli enheter som lett vil falle fra hverandre. Dette er noe å tenke på når vi i dag ser hvordan nasjonene forsøker å forene seg i Europa og i resten av verden! (Flere detaljer om denne profetien i Daniels bok, det 2. kapitlet, finnes bakerst i heftet Eliten strammer grepet, på internettsiden www.endtime.net).

Hvem står egentlig bak planene om Den Nye Verdens Orden?

Det ville ikke være noen stor overraskelse om paven ble neste fredsprisvinner? Det er jo den Katolske Kirke som står bak planene om Den Nye Verdens Orden. Vi tar med noen få sitater om dette:
“Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt.” (Pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1879). Pave Gregory gjentok denne ideen da han sa: “Kirkens makt står over statsmakten”. Dr. G. F. van Schulte, professor i kirkerett, erklærte, “All verdslig makt er av det onde, og må derfor underkaste seg Paven”.
Disse uttalelsene gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt gjennom kontroll over regjeringer og statsmakter. Den Romersk-Katolske kirke arbeider ut fra den ideen som er formulert i det latinske uttrykket “de jure divino” - d. v. s. kirken har en hellig rett til å herske over hele verden, alle makter og alle mennesker. Den hevder å ha mottatt denne retten fra Gud selv, og vil bruke alle midler for å nå dette målet - globalt overherredømme.
Dr. Brorson, som var en anerkjent katolsk autoritet, skrev: “Paven har retten til å avsette enhver hersker, når det kreves for den åndelige ordens beste...den makt som ble utøvd av Kirken i Middelalderen var ikke tilranet, den hadde ikke herskernes eller folkets samtykke, men kom og kommer fra den hellige rett, og den som motstår denne, gjør opprør mot kongers konge og herrers herre.” (Catholic Review, juni 1851).
Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri forandrer seg. Og Dr. Brorson bekrefter denne holdningen slik:
“Det som Kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstendigheter oppstår.” (Catholic Review, januar 1854).
Bibelen sier også at denne maktfaktoren har kongedømme over kongene på jorden, og at kongene og stormennene blir ført vill av en trolldom som den bruker. Mange ledere kan derfor ha gode motiver med det de gjør, men de ser ikke pavemaktens lumske strategi. De blir derfor ført vill av en smart strategi som de ikke helt klarer å skue inn i.
Vi skal få se at all form for opprør mot denne makten i denne endetiden og all mangel på anerkjennelse av kirkens autoritet, også gjennom EU, vil bli straffet på en eller annen måte. Den som vil være tro mot Bibelens prinsipper går tøffe tider i møte, for Bibelen åpenbarer at disse verdenslederne strider mot Jesus og de som står på Hans side. Det får dere bekreftet i neste avsnitt!

Alle verdens fordervede krefter

La oss låne et øre til hva Bibelen har forutsagt:
“De ti horn som du så, er ti konger som ENNÅ IKKE HAR FÅTT NOE RIKE, men de skal få makt som konger i en time sammen med dyret. Disse har én og samme tanke, og sin makt og myndighet gir de til dyret. DISSE SKAL FØRE KRIG MOT LAMMET, og Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de kalte, utvalgte og trofaste.” (Åp. 17, 12-13).
I denne forbindelse er det interessant å legge merke til at grensene mellom nasjonene har blitt brutt ned. De har blitt erstattet med nye regionale grenser. I lang tid har den globale eliten, bak lukkede dører, utarbeidet planer om å inndele verden i 10 regioner. Dette ble bekreftet allerede i 1973, i dokumentet som heter ”Kongedømmer”: “Romaklubbens Ti Globale Grupper. Topografisk/regionalt avpasset modell av det globale systemet. Rapport over utviklingen i strategien for overleveringen av Roma-klubbens prosjekt.”
Det er mye som tyder på at inndelingen av verden i ti regioner, har noe å si med de 10 kongene som skal få makt i endetiden, i en kort tid, sammen med pavemakten. (De ti Horn er et symbol på ti riker. Dan. 7,24).
Ordene ”disse (de ti kongene) har én og samme tanke”, er veldig bemerkelsesverdige, fordi de forteller at det vil bli en felles hensikt og mål. Den verdenskjente kristne forfatteren Ellen G. White kommenterer disse versene slik: “Det vil bli et universelt unions-bånd, der alt er i harmoni, en konføderasjon av Satans krefter.” (E. G. White, Manuscript 24, 1891).
Ordene ”og sin makt og myndighet gir de til dyret”, er også verd å legge merke til. Den samme forfatteren kommenterer dette slik:
“I denne teksten henvises det til den samme egenmektige, undertrykkende makt mot religiøs frihet, slik at folk ikke fikk frihet til å tilbe Gud etter sin samvittighet, når den i tidligere tider forfulgte de som turde å nekte og ta del i de religiøse ritualene og seremoniene som det pavelige Rom utøvde. I den krigen som blir utkjempet i de siste dager, vil alle verdens fordervede krefter som ikke viser lydighet mot Guds lov, forene seg i opposisjon til Kristus og de som står på Hans side. I denne krigen vil det fjerde budet, sabbatsbudet, bli det store stridspunktet, for i det identifiserer den store Lovgiveren seg som Skaperen av himlene og jorden.”
Det er på det religiøse planet DEN NYE VERDENSORDEN vil få de største utslagene. Stat og kirke vil slå seg sammen, og kirken vil bruke staten som medhjelper til å presse igjennom religiøse lover. Bibelen sier at USA vil samarbeide med Vatikanet i arbeidet med å innføre dyrets merke (Åp. 13,12). Se kjennetegn på ”dyret” på www.endtime.net.

Dyrets merke

Det er fortsatt mange som ikke har forstått hva dyrets merke er. Vi tar det en gang til, kortfattet. Dyrets merke er et merke som den Katolske Kirke (dyret) har. (Dyret er et symbol på en makt, et kongedømme, en nasjon. Daniels bok, 7,17).
Bibelen sier at Gud skapte på seks dager og hvilte på den syvende dagen. Han helliget og velsignet den syvende dag til hviledag, for oss. (1. Mos. 2.1-3 + 2. Mos. 20, 8-11). Denne dagen kalles for sabbaten. Den varer fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. (1. Mos. 1, 14-19; Nehemias. 13, 15-21; Lukas 23,54-56). Men mennesker har bestemt at de vil ha en annen hviledag. De smeltet sammen soltilbedelsen, med dem som begynte å feire Jesu oppstandelse. Den felles hviledagen for dem ble søndagen, Bibelens første dag i uken.
Jesu hviledag, hvilken dag er det? I påsken kaller de den dagen som Jesus døde på for langfredag. Bibelen kaller den beredelsesdagen, eller dagen før sabbaten (Luk. 23, 54-56). Dagen etter kaller Bibelen for den syvende dag, sabbaten. Dagen etter sabbaten kalles den første dag i uken, søndag. Den katolske kirke sier selv at de overførte sabbatens mening til oppstandelsens dag. Denne handlingen, sier de, er et MERKE på deres guddommelige makt og autoritet i religiøse saker. Et av sitatene lyder slik:
”Søndagen er vårt autoritetsmerke… Kirken står over Bibelen, og overføringen av sabbatshelligholdelse til søndagshelligholdelse beviser dette faktum.” (Catholic Record,“ London/Ontario, Sept. 1, 1923. Også fra H. F. Thomas, kansler for kardinal Gibbons).
Pave Johannes Paul II erkjente i sitt hyrdebrev ”Dies Domini” at sabbaten, Bibelens syvende dag, er den rette Bibelske hviledagen. Men så skifter han liksom gir, og erkjenner at de har valgt søndagen i stedet for sabbaten. Han tar denne konklusjonen: ”det er derfor kristne, som er kalt til å proklamere friheten som er vunnet ved Kristi blod, følte at de hadde autoritet til å overføre sabbatens mening til oppstandelsens dag.” (Dies Domini (Herrens Dag), point 63. Publisert 31. mai 1998).
666Ser du svakhetene i denne argumentasjonen? Paven forsvarer at sabbatshelligholdelse har blitt overført til søndagshelligholdelse og at de følte at de hadde autoritet til å gjøre denne forandringen. Paven innrømmer altså at de har skiftet hviledag. Han mener de hadde autoritet til å gjøre dette. Men den autoriteten har de gitt seg selv. Nå har de også begynt å kalle søndagen for sabbat, men søndag er en falsk sabbat.
Paven innrømmer også at søndagen som hviledag er en tradisjon. Spørsmålet blir derfor: Kan vi bygge våre beslutninger og vår tro på følelser og menneskeproduserte tradisjoner?
Derfor, fordi Gud har bestemt en dag til hvile, som Han har satt til side til hellig bruk, og mennesker har bestemt en dag til hvile, så står vi på valg, hvilken autoritet vi vil følge og være lojal imot.
Dyrets merke har med tilbedelse å gjøre (Åp. 13.15). Om vi tilber Gud som skaper eller om vi vil tilbe Dyret og ta dets merke. Hviledagsbudet har med tilbedelse å gjøre. Det er i dette budet som Gud åpenbarer seg som himmelens og jordens skaper, og vi blir oppfordret til å tilbe Ham, Skaperen.
Bibelen sier at dyrets merke kan tas enten i pannen eller i høyre hånden (Åp. 13,16). Bibelen sier at pannen har med forstanden å gjøre, valgene vi gjør i vår hjerne (i pannen). Dette valg-senteret ligger i forreste delen av hjernen. Bibelen sier også at pannen er et symbol på det vi tenker mellom våre øyne, altså i pannen, i forreste delen av hjernen. Høyre hånd er et symbol på handlingene, eller det vi gjør med vår hånd (5. Mos. 11.18; 2. Mos. 13, 8-11 + vers 16; 5. Mos. 6, 6-9). Teksten lyder slik:
”Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke i sin høyre hånd eller i sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.” (Åp. 13,16-17).
Den som ikke vil ta dyrets merke, det vil si; den som ikke vil akseptere den ubibelske hviledagen, søndagen, når den blir framsatt som påbud eller tvang… den vil få en straff, slik at han ikke får lov til å kjøpe og selge. (Åp. 13,17). Så straffen er at du ikke får lov til å kjøpe og selge. Da kan dette nye elektroniske pengesystemet, ID-kortet, eller andre elektroniske systemer, kobles inn som et kontrollsystem. Men dyrets merke er ikke et sifferkodesystem eller et chips under huden. Det er mennesketolkning. Det er ikke Bibelsk. Men dette sifferkodesystemet eller chipsen kan kobles inn som et kontrollorgan, slik at de kan kontrollere at du ikke kan kjøpe og selge. Det er straffen for at du ikke er lydig mot den globale øvrigheten. Ja, Bibelen åpenbarer at det vil bli laget lover som sier at den som ikke vil ta dyrets merke vil bli drept. (Åp. 13,15). Men fortvil ikke kjære venn. Dette er den siste store testen før Jesus Kristus, Verdens Frelser, kommer igjen! Når Han er med, hvem kan da være imot. Det er Han som har all makt i himmel og på jord. (Matt. 28,19). Han vil tillate så langt og ikke lenger. Om de tar vårt liv så kan de ikke ta vår tro. Når vi er trofaste til det siste, så vil vi få livets krone (Åp. 3,10-13).
Dessuten, noen sier at 666 er dyrets merke. Men Bibelen sier at 666 er dyrets tall, et tall for et menneske, et menneskets tall. (Åp. 13, 18). Dette tallet, 666, passer også på pavemakten. Hver pave har en tittel, VICARIUS FILII DEI. Dette er latin og betyr Guds Sønns vikar. Hver av de latinske bokstavene har en tallverdi. Når vi setter I=1, C=100, A,R,S,F og E = 0, U og V = 5, L=50 og D=500, og vi regner sammen disse tallene, så får vi også 666, tallet for et menneske, tallet for pavens tittel.

Det store historiske vendepunktet

Det store historiske vendepunktet eller forandringen blir når USA, religionsfrihetens land, snart innfører dyrets merke = pavemaktens merke. Bibelen sier at denne nasjonen har vært som et lam, men den vil endre karakter og tale som en drage. (Åp. 13,11). Det er store kontraster mellom et lam og en drage. En drage er et bilde på Djevelen og Satan (Åp. 12, 7-9). USA har vært som et lam, den har vært et religionsfrihetens land, hvor en hver kunne tilbe sin Gud etter sin samvittighet. Det står også i den Amerikanske Grunnloven at Kongressen ikke skal lage noen lov som har med religion å gjøre (USA’s Grunnlov, Bill of Rights, §1). Men det vil komme en endring, når denne nasjonen begynner å tale som en drage. En nasjon taler gjennom lovverket. Vi opplever allerede nå hvordan denne nasjonen har begynt å lage lover som skal gjelde over hele verden. De binder nasjoner og folk med internasjonale lover, og dragerøsten vil bli mer synlig, når de innfører dyrets merke.
Bibelen sier videre at USA vil få all hjelp fra Vatikanet i arbeidet med å innføre dyrets merke = en tvungen søndagsfeiring (Åp. 13,12). Stat og kirke vil bakke opp om dette. Kirken får hjelp fra staten i arbeidet med å innføre dyrets merke. Det blir en religionstvang, det store vendepunktet i USA’s historie. USA, som har vært et religionsfrihetens land, vil da bli et religionsforfølgende land. Den religiøse friheten vil da bli borte. Som sagt vil pavemakten bakke opp om dette. Det store vendepunktet er ikke at Vatikanet er med i forfølgelsen, for de har tidligere forfulgt annerledes kristne gjennom lange tider, ikke minst i Middelalderen. Nå, i noen tiår, har de vist seg fra en mild side, men de har ikke forandret seg. Deres dogmer er de samme. De har arbeidet bak kulissene, og laget sine planer bak lukkede dører. Bibelen sier at dødssåret som de fikk i slutten av Middelalderen, da pave Pius VI ble tatt til fange av Napoleons hærfører, Berthier, i 1798, og ført til Frankrike hvor han døde, vil leges igjen i endens siste tid. Det er det som er i ferd med å skje nå, og vi vil snart se hvordan stat og kirke (et bilde av dyret = en katolsk modell) vil gå sammen, innføre dyrets merke, og forfølge de som ikke vil være lydige mot øvrigheten (Åp. kap. 13).

BenedictVil pavemaktens planer bli fullført i vår tid?

Det ser ut for at den siste åndelige krigføringen nå kommer til overflaten i denne endetiden. Planene har vært påtenkt lenge. I mai i 2009 ble det framsatt et lovforslag i EU, hvor de ”vil beskytte søndagen som ukens hviledag”. Selv om dette lovforslaget ikke fikk flertall, så vil biskoper og prester gjøre alt de kan for at dette lovforslaget får flertall i neste avstemning. Men vi ser i alle fall hva deres hensikt er: De vil styrke søndagen som ukens hviledag ved lov. Det er det som ligger like foran oss.
Etter krigen laget Berlins bystyre sin egen lov som tillater butikkene å ha søndagsåpent 10 ganger i året. Denne loven ble ugyldig fra og med 1. januar 2010. Nå må de godta en lov som bestemmer at søndagen er ukens hviledag i Tyskland.
Det var den katolske- og Lutherske kirke som tok denne Berlin-loven fram for Høyesterett. De var ikke glade for denne søndagshandelen. De ville avskaffe den. Derfor kom den opp til prøve i Høyesterett.
Den samme dagen som Lisboa Traktaten begynte å virke, altså den 1. desember 2009, bestemte Høyesterett i Tyskland at nasjonens hovedstad, Berlin, også må ta hensyn til loven som sier at søndagen er ukens hviledag, og at en da skal hvile fra arbeid og få en åndelig styrke. (Deutsche Welle, December 1, 2009).
Denne loven finnes i et tillegg eller appendix til Grunnloven, under hovedavsnittet “Extracts From the German Constitution of Aug. 11, 1919 [Weimar Constitution].” Under avsnittet “Religion and Religious Societies,” Article 139, leser vi: ”Søndagen og helligdager, slik de betraktes av staten, skal være beskyttet ved lov som hviledag, og til åndelig styrke.”
Vi ser at det er kirken som presser på staten for å styrke søndagen som hviledag. Konsekvensen av å innføre søndagsloven, er det samme som å innføre stats-religion i Tyskland, og favorisere den Romersk- og Lutherske kirke, som begge har søndagen som hviledag. For de som har Bibelens hviledag, sabbaten, som hviledag, så blir dette en religionstvang.
At Tyskland nå bringer denne lovfestede søndagen som hviledag opp til overflaten, vil snart spre seg til EU og dermed til alle landene i EU. Vi ser nå hva som rører seg. Søndagen som hviledag begynner å komme til overflaten!
I USA er det flere kristne organisasjoner som arbeider for å få søndagen som en nasjonal hviledag. En av disse er The Christian Coalition. Den 1. mars 2007, var representanter for over 30 forskjellige kirkesamfunn samlet på Fuller Seminaret (Fullerton, CA). Den Katolske Kirke og den Ortodokse kirke hadde også sine representanter med der. Det var organisasjonen The Christian Coalition som hadde innbudt til møte. På dette møtet ble et ti-punkts program godtatt. De håper nå at dette programmet skal bli godtatt i Kongressen i USA. Møtet ble avsluttet med å undertegne ”Enhets Boken” (”The Book of Unity”). I punkt nummer 7, av 10 punkter, står det slik: ”I hele landet skal en nasjonal hviledag bli opphøyet av regjeringen, industrien og forretningsstanden.” (Christian Coalition of America, 1. Mars, 2007. Updated Ten Amendments Commission, The Book of Unity, punkt 7). Ingen behøver å være i tvil om hvilken dag de vil ha som en nasjonal hviledag i USA.
I 1888 ble det også fremmet et forslag i Kongressen i USA, om å innføre søndagen som nasjonal hviledag. Den gangen sto A.T. Jones fram og forsvarte den bibelske hviledagen, sabbaten, og sa at hvis de innførte søndagen som nasjonal hviledag ved lov, da ville det stride mot den Amerikanske Grunnloven, som sier at Kongressen ikke skal lage noen lover som har med religion å gjøre. Det enkelte menneske ville heller ikke da ha friheten til å følge sin egen samvittighet i religiøse saker. (The national Sunday Law, by Alanzo T. Jones before the United States Senate Committee on Education and Labor, 13, desember 1888, s. 46-47). Den gangen så ble dette søndagslov-forslaget nedstemt, men nå ser vi at katolikker, ortodokse og de Lutherske kirkesamfunnenes ledere går sammen for å opphøye søndagen som hviledag. Legg merke til at det er kirken som nå vil be staten om hjelp til å innføre søndagen som en nasjonal hviledag.
I Maryland i USA, bestemte Høyesterett i 1961 at de vil opprettholde de ”Blå Lovene” som sier at søndagen er hviledag, og at en ikke bør drive handel da. Men de la til at de ved denne loven ville ”sørge for å fremkalle en lik hviledag for alle innbyggerne i byen, på et verdslig basis for å fremme de timelige verdiene av helse, sikkerhet, rekreasjon, og at en skulle ha det bra, gjennom en dag til hvile for alle.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_law#Court_cases).
Denne argumentasjonen er vanlig, når de vil lovfeste søndagen som hviledag. De setter fram disse søndagslovene som en sosial lov og som en familiedag, for å dekke over at dette ikke har noe med religion å gjøre. Men vi ser i hvilken retning dette går, og snart vil denne trenden eksplodere!
Pave Benedict XVI reiser rundt i verden og driver propaganda for søndagen som hviledag. Han sier: ”Uten søndagen kan vi ikke leve.” Han oppfordrer Europa og EU til å ”forsvare de tradisjonelle verdiene” og ”de kristne røttene”. (Reuters, sept. 9, 2007 og the Trumpet.com, sept. 17, 2007). Paven kunne likeså godt ha sagt det rett ut uten omsvøp, det han ønsker, nemlig, at de skal ”forsvare katolske verdier og katolske røtter”.
Søndagen som hviledag er noe som både frafalne protestanter og katolikker kan samle seg om. Det er et samlingspunkt i den globale strategien. Derfor, fordi dette søndagsspørsmålet har blitt så åpent i Tyskland, i USA og i EU, så ser det ut for at USA i disse krisetider vil se det som et samlende punkt å innføre søndagen som en nasjonal hviledag. Det er ingen som har tatt dyrets merke ennå, men når USA innfører søndagen som en nasjonal hviledag, ved tvang, lov eller påbud, så vil dette med dyrets merke være et fakta. USA har vært en trendsetter i mange ting, og de vil også være en trendsetter med å innføre tvungen søndagsfeiring – ved lov – mot alle odds. Ja. Bibelen sier at ”hele verden vil undre seg og følge etter dyret” (pavemakten). (Åp. 13,3). Det vil kun være et unntak, og det er de som vil glede seg over å ha Gud som sin autoritet. De vil være lojale og holde den hviledagen som Skaperen har bestemt.
Derfor, når USA har innført dyrets merke, så vil snart de andre landene i verden følge etter og innføre dyrets merke de også, slik at dette blir et globalt religiøst påbud.
Dette med dyrets merke vil bli den siste store avgjørende testen like før Jesus Kristus, Verdens Frelser kommer igjen. Må du og vi være trofaste mot Herren!
”I det vi nærmer oss tidens avslutning, vil det bli en sterkere og stadig sterkere fremtoning av hedenske krefter…Gjennom en mengde bilder viste Jesus, gjennom syner til Johannes, den onde karakteren og den forførende innflytelsen som vil framkomme mot Guds folk. Alle trenger visdom til omhyggelig å undersøke ødeleggelsens vederstyggelighet som åpenbarer seg gjennom denne jordens historie…de herskende maktene i denne verden binder seg sammen i hemmelige organisasjoner og konføderasjoner… de som har sannhetens lys vil ikke bli trekt inn i denne ondskapen. All falsk religion av denne verden vil mer og mer manifestere sin ondskap…” - E. G. White: Manuscript Releases vol. 8, s. 322; MS 139, 1903, s. 5, 6. («The Message in Revelation,» 23. oktober, 1903).

Fagforeninger

Det ser ut til at fagforeningene kommer til å spille en viktig rolle for å innføre “dyrets merke”. Fagforeningene går nå sammen og danner en global fagforening. En sentral brikke her er den Europeiske UNI-fagforeningen. De vil stoppe all søndags-handel, og flere land tar del i dette, slik som Australia, Kroatia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Slovakia og Slovenia... Dette er en grasrotbevegelse som nå legger grunnlaget for å opphøye søndagen som hviledag. Det er religionsfriheten som nå gradvis innskrenkes gjennom disse søndags-lovene. De kaller disse lovene for sosiale lover, for å dekke over at dette har med religion å gjøre. Ikke la de binde deg inn i sin lasso, ved å være medlem i fagforeningene, da samtykker du direkte eller indirekte i deres ubibelske beslutninger.

Enten eller

Bibelen gir oss disse valgene -
Enten: ”Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øyne hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde; disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Og de andre ble grepet med Hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av Hans munn; og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt” (Åp. 19,20-21).
Eller: ”Og jeg så liksom et glass blandet med ild; og dem som hadde seiret over dyret, dyrets merke, dyrets bilde og dets navns tall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånden” (Åp. 15,2).
Måtte du og vi være trofaste mot Herren!

Forandring og håp

USA’s president Barack Obama har lovet forandring og håp. Hvilken forandring? Snart vil vi alle erfare hva denne forandringen er. Det er stille før stormen! Men det kommer en storm.
Nå erfarer vi bare en liten bris, med forstadiet til et økonomisk kollaps har begynt. Snart vil vi oppleve mer av nedgang i industrien, fallende huspriser, banksystemer som faller eller kommer på fallittens rand. Studenter og unge familier har latt seg lure på limpinnen og tatt store lån mens renten var lav, og når renten stiger igjen, så klarer mange ikke å betale det tilbake igjen. De mister alt. Vi har allerede opplevd at forsikringsselskaper og det sosiale systemet vakler, utdannelsessystemet fungerer ikke som det skal, transportutgiftene stiger – og vil stige drastisk. Vi vil oppleve matmangel, langt mer omfattende enn mange tror i dag. Det er nå blitt slik at nesten ingen dyrker noe selv her i Norden, de bare går i forretningene og handler. Det meste av maten kommer fra utlandet. Hvordan skal det gå når det blir et nytt kraftig økonomisk kollaps, når det blir mangel på mat, penger, bensin og olje, når renten stiger og vi blir slaver under regjeringens pisk? (les strenge lovverk). Kanskje du ikke tror det blir slik. Kanskje tror du det blir en forandring til det gode, at vi snart får bedre tider?
Det er også mye som tyder på at verdens herskere synes det er for mange mennesker å holde styr på. Vi må derfor forvente stor befolkningsreduksjon. Metodene kan være massevaksinasjon med store bivirkninger og endog med døden til følge, forgiftninger, kriger og andre tekniske og biologiske våpen.
Økonomisk kollaps
Verden har allerede merket følgene av et økonomisk kollaps. Men det blir verre, mye verre. Bibelen sier at sølvet og gullet er i hendene på Skjøgen (alle kjennetegnene på denne Skjøgen passer fullstendig på den Katolske Kirke). Kjøpmennene og stormennene på jorden handler med henne. De blir rike med hennes handelsforbindelser, men plutselig vil det komme et overraskende økonomisk kollaps. Bibelen beskriver det slik:
”Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mer kjøper deres skipsladninger…De som ble rike ved henne, skal stå på avstand av frykt for hennes plager og gråte og klage. Og de sier: ’Ve, ve, den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler! For på én time ble hele denne store rikdommen ødelagt.” (Åp. 18,9-19).
Det økonomiske kollapset kom fra USA. Nå ser det ut for at de skal rette opp den økonomiske skjevheten, men snart vil det bli enda verre. Ellen G. White skriver så riktig at
”Befolkningen i USA har vært et privilegert folk. Men når de innskrenker religionsfriheten, overgir protestantismen og samtykker med pavedømmet, vil målet for deres skyld bli fullt, og nasjonalt frafall vil bli registrert i himmelens bøker. Følgen av dette frafallet vil bli nasjonal ruin.” (Ellen G. White i bladet Review and Harald, 2. Mai, 1893).
Følgene av denne nasjonale ruinen vil spre seg til andre land, og det vil bli kaos over alt! Dette skjer like før Jesus kommer igjen! Hvor langt er vi i tid?

Hvordan vil det gå med de rike og deres rikdom?

”Og nå, dere rike, gråt og klag på grunn av alle de ulykker som skal komme over dere! Rikdommen deres er fordervet, og klesplaggene deres er møllspist. Gullet og sølvet deres ruster bort, og rusten deres skal være et vitne mot dere og skal ete opp kjøttet som ild. Dere har samlet dere skatter i de siste dager. Se, lønnen til arbeiderne som har høstet åkrene deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut. Og ropene fra høstarbeiderne har nådd ørene til hærskarenes Herre. Dere har levd i nytelse og luksus på jorden. Dere har fetet hjertene deres som på slaktedagen. Dere har dømt, dere har drept den rettferdige. Han kan ikke stå seg imot dere.” (Jakobs brev. kapittel 5, versene 1-5).
Det er tilstandene som venter den rike i de siste dager. Vi er inne i denne tiden nå, men vi vil snart se at disse ordene blir fullstendig oppfylt. Så den rike kan ikke stole på sin rikdom i disse siste dager! Vi kan kun stole på Herren!

Tragedier og naturkatastrofer

For å se realitetene i øynene: Vi opplever ulykker og katastrofer i luften, på sjø og land, store branner, veldige tornadoer, fryktelige haglvær, stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger, jordskjelv, ødelagte avlinger og hungersnød, dødbringende pest, sykdommer av alle slag både blant mennesker og dyr, umoralen tiltar, hor og frekke seksuelle overgrep, drap, krig og rykter om krig. Hvorfor skjer alt dette?
“Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort ifra.” (2. Tim. 3. 1-5).
Jesu GjenkomstLandegrensene viskes bort, og fremmede folkeslag strømmer inn over grensene, og religiøse motsetninger blandes sammen. Det blir en Babels forvirring. Verdens nasjoner samler seg både i Europa og i resten av verden. Store bedrifter, banker, forretninger osv. slår seg sammen til store maktblokker. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. De fattige blir slaver under maktelitens mangfoldige lovverk. De store byene og det tekniske, datakontrollerte samfunnet gjør at verden blir mer og mer kontrollert og kunstig.
Alt dette er tegn i tiden som er forutsagt vil skje like før Kongen over alle konger, Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer igjen. La oss gi fredsprisen til Jesus. Han er fredsfyrsten (Jes. 9,6). Det er Han som har gitt oss framtid og håp!
”Når dere ser alt dette, da vet dere at Han er nær ved døren”. (Matt. 24,33).
”Når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! For deres forløsning stunder til.” (Luk. 21,28).

Med vennlig hilsen Abel og Bente Struksnes

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no