[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

LegedomLegedom

Hvis du vil laste ned denne artikkelen i hefte-form (pdf-fil), vennligst klikk her!

I dag er det utrolig mange mennesker som lider. Noen har kreft, andre har hjerte/kar-sykdommer, gikt og leddlidelser, rygg- eller nakkeplager, hodepine, nyresvikt, astma, allergier, lungesykdommer… Listen er utrolig lang.
Men mennesker lider også på andre måter, det kan være mangel på penger og mat, noen blir mobbet, andre føler seg mindreverdige, de blir ikke godtatt i vennekretsen, de har annerledes oppfatninger enn folk flest, de har en annen tro, de har lite utdannelse og blir sett ned på av den grunn osv. osv.
Mennesker kan være undertrykte av familien, venner, av autoriteter og på arbeidsplassen. De blir ikke godtatt slik de er. De ønsker å være frie og glade, men omstendighetene trykker dem ned.
Noen har vært tyver og bedragere, og de lider under en dårlig samvittighet.
Hva gjør samfunnet med disse lidelsene?
Jo, legen gir bedøvende, giftige piller, salver og sprøyter mot smerte, depresjoner og sykdommer. Psykiateren doper også ned sine undersåtter med enda verre vanedannende tabletter, og mange sperres inne bak lukkede dører.
Hvis ikke menneskene kan innordne seg på arbeidsplassen og under autoriteter, så blir de kanskje betraktet som lite egnede personer, og snart havner de på psykiatriske sykehus eller får sin tidlige uførhetstrygd.
Tyven og bedrageren blir straffet og satt i fengsel. Men løser piller, salver, sprøyter, uførhetstrygd og fengselsstraff problemene? Blir folk friske av denne ”terapien”?

Naturens enkle legemidler

Vi lever i et kunstig samfunn, med stress, press og mas, og det er mange som forstår at vi må bort fra dette kunstige samfunnet og ut i naturen. Vi må gjenvinne helse der, med naturens enkle legemidler, slik som frisk luft, solskinn, avhold, hvile, aktivitet, sunn kost, vann og tillit til guddommelig kraft. Det er livets sanne legemidler.
Syndebyrden
Men det er en lidelse som ikke naturens egne legemidler kan lege, og det er synden. Skaperen har satt opp 10 enkle regler som vi skal følge, for at vi skal få det bra med Gud og våre medmennesker. Når vi bryter disse budene, så gjør vi synd. Bibelen sier at synd er lovbrudd, og syndens lønn er døden. -1 Joh 4.3; Rom 6.23
Bibelen sier videre at ”den som gjør synd er syndens trell.” –Joh 8.34
Når vi synder, er vi under lovens forbannelse, og ”alle har syndet og fattes Guds ære.” –Rom 3.23
Jesus kom for å fri oss fra lovens forbannelse. Han har gjort alt for at vi skal være lykkelige, frie og glade. Han som er Gud, nedverdiget seg og kledde sin guddommelighet i menneskelighet, og kom hit som et menneske, for å fri oss ut av syndens forbannelse.
”Akkurat som barna har del i kjøtt og blod, fikk Han på samme måte del deri.” –Heb 2.14 Han måtte altså seire der hvor Adam og Eva hadde falt. Det gjorde Jesus. Bibelen sier at ”Han måtte i alle ting bli sine brødre lik, for at Han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at Han selv har vært fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet.” –Heb 2.17-18
”Han har blitt prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.” –Heb 4.15
Fordi Jesus ble prøvd i alt i likhet med oss, fordi Han ikke syndet, og til slutt ga sitt liv for oss, er Han vår Redningsmann og Forsoner. ”La oss derfor trede fram med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.” –Heb 4.15-16
Vi har allerede sett at Jesus er svaret. Det er gjennom Ham at vi kan få legedom fra synd. Profeten Jesaia beskriver denne legedommen slik:
”Sannelig, våre sykdommer har Han tatt på seg, og våre piner har Han båret; men vi aktet Ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.” – Jes 53.4-5
Her har vi resepten på legedom. Ved Hans sår har vi fått legedom. Spørsmålet er da: Vil vi ta imot denne legedommen? Den er fri, som en gave, men er vi selv villige til å ta imot den?

Håpefulle løfter

Tvil ikke på Guds legedom og frelsende kraft. Bli styrket ved følgende sitater fra Guds Ord:
”For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” –Joh 3.16
”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt Sin Sønn til soning for våre synder.” –1 Joh 4.10
”Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” –1 Joh 1.9
”Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne! Hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Nei, Herre! Ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer!” –Joh 8.10-11
”Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.” –1 Joh 5.12
Peter og Johannes sa til dem: ”Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort Ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånd.” -Ap.gj 2.36-38
”Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så hussvalenes tider kan komme fra Herrens åsyn.” –Joh 3.19
”Og hvis Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg og ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil Jeg høre fra Himmelen og forlate deres synd og lege deres land.” -2 Krøn 7.14
”Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov Hans hellige navn! Min sjel, lov Herren og glem ikke alle Hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.” -Sal 103.1-3
Jo, det er nok av beviser på at vi får legedom når vi kommer til Jesus med vår syndebyrde. Vi må ydmyke oss, erkjenne vår synd og vende om. Da vil Han tilgi oss vår synd og rense oss fra all urettferdighet. Da er vi rettferdige i Ham, ufor-skyldt av nåde ved tro.
Legedom og vår antagelse hos Gud
”Av den enkle bibelske beretningen om hvordan Jesus helbredet de syke, kan vi lære noe om hvordan vi skal tro på Ham for å få tilgivelse for våre synder. La oss tenke på skildringen av den lamme mannen ved Betesta. Den syke var hjelpeløs og hadde ikke vært i stand til å bruke sine lemmer på 38 år. Men Jesus sa til ham: ”Stå opp, ta båren din og gå!” -Joh 5.8 Mannen kunne ha sagt: ”Herre, dersom du vil gjøre meg frisk, så vil jeg lyde ditt ord”. Men nei, han trodde på Jesu ord, trodde at han var blitt frisk, og gjorde som Han sa. Han hadde vilje til å gå, og han gikk. På Kristi ord gikk han, og Gud gav styrke. Han var blitt frisk.
På lignende måte er du en synder. Du kan ikke sone dine tidligere feilgrep, ikke forandre ditt hjerte og gjøre deg selv hellig. Men Gud lover å gjøre alt dette for deg ved Kristus, og dette løftet tror du på. Du bekjenner dine synder og overgir deg til Gud. Du har vilje til å tjene Ham. Like sikkert som du gjør dette, vil Gud oppfylle sitt ord på deg. Dersom du tror løftet, tror at du er tilgitt og renset, gjør Gud det til et faktum! Du blir reist opp, på samme måte som Kristus gav den lamme styrke til å gå da han trodde at han var helbredet. Det er slik når du tror det.
Vent ikke til du har en følelse av at du er helbredet, men si: ”Jeg tror det. Det er slik, ikke fordi jeg føler det, men fordi Gud har gitt løftet.”
Jesus sier: ”Alt det dere ber om i bønnene deres - tro at dere har fått det, og dere skal få det.” -Mark 11.24 Det er knyttet en betingelse til dette løftet, nemlig at vi ber etter Guds vilje. Men Hans vilje er å rense oss fra synd, gjøre oss til Guds barn og sette oss i stand til å leve et hellig liv. Derfor kan vi be om disse velsignelser, tro at vi får dem, og takke Gud fordi vi har fått dem. Vi har den forrett å kunne gå til Jesus, bli renset og stå overfor loven uten å skamme oss eller føle samvittighetsnag. ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.” -Rom 8.1 Fra den stund av er du ikke din egen herre. Du er dyrt kjøpt. ”Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.” -1 Pet 1.18-19 Ved den enkle handling å tro på Gud har du fått et nytt liv ved Den Hellige Ånd. Du er som et barn født i Guds familie. Han elsker deg som Han elsker sin Sønn.
Når du har overgitt deg til Jesus, må du ikke trekke deg tilbake. Gå ikke bort fra Ham, men si hver dag: ”Jeg hører Kristus til. Jeg har overgitt meg til Ham.” Be Ham om å gi deg sin Ånd og bevare deg i sin nåde.
Når du overgir deg til Gud og tror på Ham, blir du Hans barn. Du skal også leve i Ham. Apostelen sier: ”Som dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i Ham.” -Kol 2.6
Det virker som om noen mener at de må ha en prøvetid, at de må bevise overfor Herren at de er omvendt før de kan gjøre krav på Hans velsignelse. Men de kan kreve Guds velsignelse allerede nå. De trenger Hans nåde, Kristi Ånd, til hjelp i sine svakheter. Ellers kan de ikke stå seg mot det onde. Jesus gleder seg over at vi kommer til Ham akkurat slik vi er - syndige, hjelpeløse, avhengige. Vi kan komme med all vår svakhet, vår dårskap, vår syndighet og falle ned for Hans føtter i anger. Det er en del av Hans herlighet å omslutte oss med sin kjærlighets armer, forbinde våre sår og rense oss for all urett.
Her er det mange som går vill. De tror ikke at Jesus tilgir hver enkelt som individ. De tar ikke Gud på Hans ord. Alle som oppfyller betingelsene, har rett til å vite med seg selv at de uforskyldt har fått tilgivelse for hver eneste synd. Kvitt deg med mistanken om at Guds offer ikke gjelder deg. Det gjelder alle angrende syndere. Ved Kristus er det sørget for styrke og nåde, som tjenende engler vil gi til alle som tror. Ingen er så syndige at de ikke kan finne styrke, renhet og rettferdighet i Jesus, som døde for dem. Han venter på å kunne fjerne de klær som er merket og tilsølt av synd, og kle dem i rettferdighetens hvite kjortel. Han byr dem leve og ikke dø.
Gud behandler oss ikke slik dødelige mennesker behandler hverandre. Hans tanker er tanker om barmhjertighet, kjærlighet og den ømmeste medlidenhet. Han sier: ”Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil Han vise barm-hjertighet, til vår Gud, for Han er rik på tilgivelse.” ”Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine synder som en sky.” -Jes 55.7; 44.22
”Det er ikke min vilje at noen skal dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve!” -Esek 18.32 Satan er alltid klar til å stjele Guds velsignede løfter. Han ønsker å ta bort hvert glimt av håp og hver stråle av lys fra menneskesinnet. Men du må ikke tillate ham å gjøre det. Lytt ikke til fristelsen, men si: ”Jesus døde for at jeg kunne leve. Han elsker meg, og Han vil ikke at jeg skal gå fortapt. Jeg har en medfølende Far i himmelen, og selv om jeg har forkastet Hans kjærlighet og ødet bort de velsignelser Han har gitt meg, vil jeg stå opp og gå til min Far og si: ”Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine.” Lignelsen viser hvordan den villfarne vil bli motatt. ”Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.” -Luk 15.18-20
Men selv ikke denne lignelsen, så øm og gripende som den er, kan fullt ut gi uttrykk for vår himmelske Fars uendelige medlidenhet. Herren sier ved profeten: ”Med evig kjærlighet har Jeg elsket deg, derfor lar jeg Min miskunn mot deg vare” -Jer 31.3 Mens synderen ennå er langt borte fra faderhuset og sløser bort det han eier i et fremmed land, brenner Faderens hjerte for ham, og enhver lengsel etter å vende tilbake til Gud er bare Åndens milde stemme som lokker, trygler og drar den villfarne tilbake til Faderens kjærlige hjerte.
Kan du gi rom for tvil når du har Bibelens rike løfter foran deg? Når den stakkars synderen lengter eller å vende om, lengter etter å slutte med sin synd, kan du da tro at Herren på en streng måte vil hindre den som angrer, fra å komme til Ham? En slik tanke må vi skyve fra oss. Ingenting kan skade deg mer enn å nære en slik oppfatning av din himmelske Far. Riktignok hater Han synd, men Han elsker syndere, og i Kristus gav Han seg selv for at alle som vil, kan bli frelst og bli evig salige i Hans herlige rike. Hvordan kunne Hans kjærlighet til oss komme til uttrykk med sterkere og ømmere ord enn dem som Han har gjort bruk av? Han sier: ”Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg.” -Jes 49.15
Se opp, du som tviler og skjelver, for Kristus lever for å gå i forbønn for oss. Takk Gud fordi Han gav sin kjære Sønn, og be Ham om at Hans død ikke må være forgjeves for deg. Ånden innbyr deg i dag. Kom til Jesus med hele ditt hjerte, så kan du ta imot Hans velsignelse.
Når du leser løftene, så husk på at de er uttrykk for en uendelig kjærlighet og barmhjertighet. Den evige kjærlighets hjerte blir dratt til synderen med en medfølelse som er uten grenser. ”I Ham har vi forløsningen som ble vunnet ved Hans blod, tilgivelse for syndene.” -Ef 1.7 Ja, tro bare at Gud er din Hjelper. Han ønsker å gjenopprette sitt bilde i mennesket. Når du kommer til Ham med bekjennelse og anger, vil Han komme nær til deg med miskunnhet og tilgivelse.” – Ellen G. White, Veien til Kristus, s. 49-54.

Legedommen skal fortsette

”Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde; og om noen synder, da har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens. Og derav vet vi at vi kjenner Ham, om vi holder Hans bud. Den som sier: Jeg kjenner Ham, og ikke holder Hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham, men den som holder Hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i Ham. Den som sier at han blir i Ham, han er og skyldig å vandre slik som Han vandret.” –1 Joh 2.1-6
I oss selv kan vi ikke holde Guds bud, men når vi har sagt ja til Jesus og mottatt Den Hellige Ånd i våre liv, så har vi fått kraft til å stå imot djevelens fristelser. Halleluja! Pris Herren!
”Dere har ingen fristelse møtt som mennsker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la dere fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så dere kan tåle den.” –1 Kor 10.13
”Mine barn, bli i Ham, for at vi, når Han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for Ham ved Hans komme! Dersom dere vet at at Han er rettferdig, så skjønner dere at hver den som gjør rettferdighet, er født av Ham.” -1 Joh 3.29
”Mine barn! La ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, liksom Han er rettferdig.” –1 Joh 3.7
”Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.” –1 Joh 3.9
Når Den Hellige Ånd kommer inn i vårt liv, så får vi kraft til å gjøre rettferdighet. Vi har altså først fått Hans rettferdighet, uforskyldt av nåde ved tro, og deretter får vi kraft til å gjøre rettferdighet. På den måten kan vi være Hans vitner og åpenbare Åndens frukter i våre liv.
”Men vi venter etter Hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, elskede, da dere venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for Ham i fred.” –2 Pet 3.13-14

Bibelske behandlingsprinsipper

”De som vil gjenvinne og bevare sin helse, kan finne en lærdom i disse ordene i Skriften: “Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden.” -Ef 5. 18 En kan ikke finne sann helbredelse eller en forfriskning for sjel og legeme gjennom opphisselse eller forglemmelse på grunn av unaturlige eller usunne stimuli, heller ikke ved å tilfredsstille lavere lyster og lidenskaper. Blant de syke er det mange som er uten Gud og uten håp. De lider under utilfredsstilte lyster og unaturlige lidenskaper; og deres egen samvittighet fordømmer dem. De mister taket på dette livet og har ikke noe håp om å få del i det kommende. De som pleier slike syke, må ikke tro at det er til gagn for pasientene om de tillater dem å gi seg hen til disse tomme, opphissende nytelsene. Det er jo disse som har vært deres forbannelse. Den hungrende og tørstende sjel vil fortsatt hungre og tørste så lenge den søker tilfredsstillelse på denne måten. De som drikker av selvtilfredsstillelsens kilde, blir bedratt. De forveksler styrke med munterhet, og når stimulansen er slutt, er det også slutt på den opprømte stemningen, og de er overlatt til misnøye og motløshet.
Varig fred og sann åndelig hvile har bare en kilde. Det var denne Kristus talte om da han sa: “Kom til Meg, alle som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile!” -Matt 11.28. “Fred etterlater jeg dere; Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere.” -Joh 14.27. Denne freden er ikke noe som Han gir uavhengig av seg selv. Den er i Kristus, og vi kan bare motta den ved å ta imot Ham.
Kristus er livets kilde. Mange trenger å få en klarere forståelse om Ham. De trenger på en tålmodig og vennlig, men allikevel alvorlig måte å bli undervist om hvordan de helt må åpne seg for Himmelens helbredende innflytelse. Når Guds kjærlighets sollys får opplyse de mørke rom i sjelen, vil den hvileløse uro og mangel på tilfredshet forsvinne, og en tilfredsstillende glede vil gi sinnet kraft og kroppen helse og styrke.
Vi lever i en verden full av lidelse. Vanskeligheter, prøvelser og sorger venter oss overalt på veien til vårt Himmelske hjem. Men det er mange som gjør livets byrder dobbelt så tunge fordi de stadig går og venter på vanskeligheter. Dersom de møter motgang og skuffelser, tror de at alt går galt, at deres lodd i livet er hardere enn alle andres, og at de ganske sikkert kommer til å lide nød. På denne måten fører de elendighet over seg selv og kaster en skygge på alle omkring seg. Selv livet blir en byrde for dem. Men slik behøver det ikke være. Det vil koste dem bevisste anstrengelser for å få tankene inn på nye spor, men det er mulig med en slik forandring. Deres lykke både i dette livet og i det kommende er avhengig av at de fester blikket på det som er lyst og oppmuntrende. De må slutte å se på det mørke bildet, som allikevel bare er innbilt, men feste blikket på de velsignelsene Gud har strødd på deres sti helt fram mot det usynlige og evige.
Gud har sørget for hjelp til hver eneste prøve. Da Israel under ørkenvandringen kom til Maras bitre vann, ropte Moses til Herren. Gud gav dem ikke noe nytt legemiddel, men gjorde dem oppmerksomme på det som allerede var for hånden. En busk Han hadde skapt, skulle kastes i kilden for at vannet skulle bli rent og friskt. Da dette var gjort, drakk folket av vannet og ble forfrisket. Dersom vi søker Kristus, vil Han hjelpe oss i enhver prøvelse. Øynene våre vil bli åpnet for de løfter om helbredelse som er skrevet ned i Hans ord. Den Hellige Ånd vil lære oss hvordan vi kan gjøre oss nytte av enhver velsignelse som kan være motgift mot sorg. Vi kan finne en legende gren mot enhver bitter drikk som blir løftet opp mot våre lepper.
Ingen behøver å gi etter for mismot og fortvilelse. Det kan hende at Satan kommer til deg med sine onde antydninger som: “Du er et håpløst tilfelle. Du er helt fortapt.” Men det er håp for deg i Kristus. Gud krever ikke at vi skal vinne seier i egen styrke, men Han ber oss om å komme tett inn til Ham. Samme hvilke vanskeligheter som gjør vår sjel og vårt legeme tungt, så ønsker Han å sette oss fri.
Han som tok på seg menneskets natur, forstår å ha sympati med mennesker i deres lidelser. Det er ikke bare det at Kristus kjenner hver eneste sjel og de behov og prøvelser hver enkelt har, men Han kjenner også enhver omstendighet som plager og gjør det vanskelig for oss. Hans hånd er strakt ut i øm medfølelse til alle av Hans barn som lider. De som lider mest, er gjenstand for Hans største medynk og sympati. Han har medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter, og Han ønsker at vi skal legge alle sorger og bekymringer ned ved Hans føtter og la dem bli der.
Det er ikke klokt av oss å se på oss selv og dvele ved våre egne følelser. Dersom vi gjør det, kommer fienden til oss med vanskeligheter og fristelser som svekker troen og tar motet fra oss. Å være opptatt av vårt eget indre og gi etter for egne følelser er det samme som å nære tvil, og det vil bare føre oss ut i vanskeligheter. Vi må se bort fra oss selv og feste blikket på Jesus.
Når fristelser kommer over deg, når bekymring, uro og mørke synes å omslutte sjelen din, så søk det stedet du sist så lyset. Hvil i Kristi kjærlighet og under Hans beskyttende omsorg. Når synden kjemper om herredømmet i hjertet, når syndeskylden tynger sjelen og trykker samvittigheten, når uro formørker sinnet, så husk da at Kristi nåde er nok til å underkue synden og drive mørket på flukt. Når vi går i samfunn med Frelseren, kommer vi inn på fredens enemerker.

Løfter om helbredelse

“Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Ham, dømmes skyldig.” -Sal 34.23
“Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for Hans barn skal Herren være en tilflukt.” -Ord 14.26
“Sion sa: Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende bam, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke Jeg deg. Se, i begge mine hender har Jeg tegnet deg.” -Jes 49.14-16
“Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for Jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.” -Jes 41.10
“Hør på meg... dere som er holdt oppe fra mors liv, som Jeg har båret fra mors kjød! Like til deres alderdom er Jeg den samme, og til de grå hår skal Jeg bære dere. Det er Jeg som har gjort dette, og Jeg skal fremdeles løfte dere.” -Jes 46.3-4
Ikke noe virker mer positivt for kroppslig og sjelelig helse enn å være glad og takknemlig. Det er ikke annet enn vår plikt å bekjempe melankolske og utilfredse tanker og følelser - på samme måte som det er vår plikt å be. Hvordan kan vi som har Himmelen som vårt mål, gå fram som en sørgende flokk og klage og sukke på vei mot vår Fars hus?
Bekjennende kristne som stadig klager og synes å mene at det er synd å være glad og lykkelig, har ingen sann religion. De som finner det godt å være sørgmodige over alt som er trist i naturen, som heller vil se på de døde plantene enn å plukke de vakre, levende blomstene, som ikke kan se noe vakkert i de mektige fjellene og dalene som er kledd i levende grønt, som lukker ørene for den herlige stemmen som taler til dem i naturen, og som er nydelig musikk for dem som lytter - slike mennesker er ikke i Kristus. De samler på tristhet og mørke istedenfor lys, ja, Rettferdighetens Sol som går opp med legedom under sine vinger.
Det kan ofte skje at sinnet ditt blir formørket på grunn av smerte. Da skal du ikke tenke på dette. Du vet at Jesus elsker deg. Han forstår din svakhet. Du kan gjøre Hans vilje ved bare å hvile i Hans armer.
Det er en naturlov at våre tanker og følelser blir sterkere og lysere når de får lov å komme til uttrykk. Ord uttrykker tanker, men det er også sant at tanker følger ord. Dersom vi ville gi mer uttrykk for vår tro og glede oss mer over de velsignelsene vi har fått - Guds store nåde og kjærlighet - så ville vi få mer tro og større glede. Ingen tunge kan gi uttrykk for og ikke noe menn-eske kan fatte hvilken velsignelse det ligger i å prise Guds godhet og kjærlighet. Allerede her på jorden kan vår glede være en kilde som aldri svikter, fordi den står i forbindelse med de vannstrømmer som flyter ut fra Guds trone.
La oss i neste omgang venne våre hjerter og lepper til å prise Gud for Hans umåtelige kjærlighet. La oss lære vår sjel til å gripe fatt i håpet og hvile i det lyset som skinner fra Golgatas kors. Vi må aldri glemme at vi er barn av den Himmelske Konge, sønner og døtre av hærskarenes Gud. Det er vår forrett å kunne ha en fast tillit til Gud.
“La Kristi fred råde i hjertene deres! ... Og vær takknemlige!” -Kol 3:15
La oss glemme våre egne vanskeligheter og bekymringer og prise Gud for de mulighetene vi har til å leve til Hans navns ære. La hver ny dags velsignelse vekke takknemlighet i våre hjerter for alle bevis på Hans kjærlige omsorg. Når du åpner øynene om morgenen, skal du takke Gud for at Han har bevart deg gjennom natten. La din takknemlighet stige opp til Himmelen som søt parfyme både morgen, middag og kveld.
Når noen spør deg om hvordan du har det, skal du ikke prøve å tenke på noe sørgelig du kan fortelle dem for å vekke sympati. Snakk ikke om din mangel på tro eller om dine sorger og lidelser. Fristeren gleder seg når han hører slike ord. Det er ham du forherliger når du snakker om det som er trist. Vi skal ikke dvele ved Satans store makt til å overvinne oss. Ofte overgir vi oss i hans hender bare ved å snakke om hans makt. Nei, la oss heller tale om Guds store makt til å bringe oss i harmoni med Ham. Fortell om Kristi enestående kraft, og tal om Hans herlighet. Hele Himmelen er interessert i vår frelse. Guds engler, tusen ganger tusen og titusen ganger titusen, har fått i oppgave å tjene dem som skal arve frelsen. De verner oss mot alt som er ondt og jager bort mørkets makter som prøver å ødelegge oss. Har vi ikke grunn til å være takknemlige hvert eneste øyeblikk, selv om det tilsynelatende er vanskeligheter på vår sti?

Lovsang

La takk og lovprisning komme til uttrykk gjennom sang. Når vi blir fristet, skal vi ikke gi uttrykk for hva vi føler, men isteden stemme i en lovsang til Gud.
Sang er et våpen vi alltid kan bruke mot mismot. Når vi på den måten åpner hjertet for lyset fra Frelseren, får vi del i Hans velsignelse og legedom.
“Pris Herren, for Han er god. Hans miskunn varer til evig tid! … Så skal de si, de som Herren har gjenløst, de som Han har forløst av nødens hånd.” -Sal 107.1,2
“Syng for Ham, lovsyng Ham, tal om alle Hans under’ Ros dere av Hans hellige navn! La dem som søker Herren, glede seg i sitt hjerte.” -Sal 105.2,3
“For Han mettet den tørstende sjel, Han fylte den hungrende sjel med godt. De satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet og jern, fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet Den Høyestes råd. Derfor bøyde Han deres hjerter ved lidelse, de snublet, det fantes ikke noen hjelper. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste Han dem. Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev i stykker deres bånd. De priste Gud for Hans miskunn og for Hans undergjerninger mot menneskenes barn.” -Sal 107.9-15
“Hvorfor er du,nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.” -Sal 42.12
“Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.” -l Tess 5.18
Denne befalingen er en forsikring om at til og med slike ting som tilsynelatende er imot oss, kan tjene oss til det gode. Gud ville ikke forlange av oss at vi skal være takknemlige for det som vil skade oss.
“Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? ... For Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører Han meg opp. Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre jubeloffer i Hans telt, jeg vil synge og lovsynge for Herren.” -Sal 27.1,5,6
“Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde Han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.” -Sal 40.2-4
“Herren er min styrke og mitt skjold. Til Ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise Ham med min sang.” -Sal 28.7
En av de sikreste hindringene for at syke kan komme seg, er at de er opptatt av seg selv. Mange pasienter mener at alle andre bør vise dem sympati og hjelpe dem, mens det de trenger er å få vendt oppmerksomheten bort fra seg selv og heller tenke på andre og ha omsorg for dem.
Det blir ofte bedt for dem som lider, har sorg og er mismodige, og slik skal det være. Vi må be om at Gud vil sende lys inn i mørke sinn og trøste sorgtunge hjerter. Men Gud besvarer bønner som blir sendt opp fra dem som stiller seg der hvor Hans velsignelser flyter. Samtidig som vi ber for de sorgtunge, bør vi oppmuntre dem til å prøve å hjelpe dem som er verre stilt enn dem selv. Mørket vil bli drevet bort fra deres egne hjerter når de prøver å hjelpe andre. Når vi søker å trøste andre med den trøst vi selv er blitt trøstet med, vender velsignelsene tilbake til oss selv.
Det 58. kapittel hos Jesaja gir oss en resept på den medisin som vil lindre både kroppslige og sjelelige sykdommer. Dersom vi ønsker helse og sann livsglede, må vi rette oss etter de reglene som er gitt i dette skriftordet. Om den tjenesten som Han kan godta, og om de velsignelser som følger med den, sier Herren:
“Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal stå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren, og Han skal svare. Da skal du rope, og Han skal si: Se, her er Jeg! Når du slutter å spotte og tale ondt, når du tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket og din natt skal bli som midt på dagen. Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal Han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.” -Jes 58.7-11
Det ligger en dobbel velsignelse i å gjøre Guds gjerninger, for det gagner både den som gir og den som tar imot. Bevisstheten om å gjøre det som er rett er den beste medisin for syke kropper og sinn. Når vi kjenner oss fri og lykkelig til sinns på grunn av vel utførte plikter og tilfreds fordi vi har brakt lykke til andre, så vil denne oppmuntrende og oppløftende innflytelsen bringe nytt liv til hele ens vesen.
Den syke må lære seg å vise sympati istedenfor alltid å kreve sympati fra andre. Legg byrden av din egen svakhet, din sorg og din smerte på vår medlidende Frelser. Lukk ditt hjerte opp for Hans kjærlighet, og la den strømme ut til andre. Husk at alle har prøvelser som er tunge å bære, fristelser som er vanskelige å motstå; og du må gjøre noe for å lette disse byrdene. Uttrykk takknemlighet for de velsignelsene du tar imot, og vis begeistring for den oppmerksomheten som blir vist deg. La hjertet være fylt av Guds dyrebare løfter, slik at du kan gå til dette skattkammeret og hente ord som kan være til trøst og styrke for andre. Da vil du være omgitt av en atmosfære som vil hjelpe og oppmuntre andre. La det være ditt mål å bringe velsignelse til dem du omgås, så vil du nok finne anledninger til å hjelpe både din egen familie og andre.
Dersom de som har dårlig helse, ville glemme seg selv av interesse for andre, dersom de ville oppfylle Herrens befaling om å tjene dem som er verre stilt enn dem selv, ville de forstå hvor sant det profetiske løftet er: “Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram.” -Fra boken Helse og livslykke, av Ellen G. White, s. 191-200.
Vi trenger alle legedom fra Herren! Det er kun Jesus som kan gi oss denne sanne friheten og legedommen. Det var Hans misjon å fri oss fra alle bånd som binder oss. Han sier: ”Herrens Ånd er over Meg, fordi Han salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige; Han har utsendt Meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet.” Lukas 4.18
Det er så mange av Guds barn som i dag blir angrepet av djevelen. Det er harde og lumske angrep. Angrepene kan komme direkte fra djevelen, men også gjennom familie, venner, politiske og religiøse autoriteter. Det kan være ufint ordbruk, fysiske eller psykiske pressmidler. Alkohol, rusmidler og sløvende piller kan også bli brukt, slik at et ellers klart sinn settes ut av funksjon. Det kan gå på psyken løs. Mismot og mørke kan senke seg over oss, og hvis alle Guds barn svikter, så blir det mørke. Men Herren tillater ikke at vi får større prøvelser enn at vi kan klare dem. Når vi roper til Herren, så vil Han svare oss, og utfri oss. Hvis vi er i det dypeste mørke, og vi ikke ser noen utvei, så vil Jesus gi oss de lysstrålene og den styrken vi trenger for å rette oss opp igjen. Han har legioner av engler som kan komme oss til hjelp. Jesus lengter etter å fri oss fra undertrykkelse og syndens slaveri. Og glem ikke at Jesu kraft er større enn djevelens makt. Glem ikke at Guds engler er sterkere enn djevelens engler. Jesus sier: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” -Matt 28.19 Han har ikke bare litt makt eller ganske mye makt, men som den allmektige Gud, som Skaperen og Gjenskaperen så har Han all makt. I Herren er vi sterke, og når vi vender oss til Ham i tro - når vi legger oss ned ved korsets fot - selv om vi er i mørke, så vil Han gi oss fullstendig ro i sinnet, fullstendig seier og frihet. Vi må gripe dette i tro, og da vil Han gi oss ro og hvile i Ham!
Lysets barn vil bringe lys i mørke, men de vil ikke forbli i mørke. Vi skal være i verden, men ikke av verden. Vi skal la lyset skinne i mørke. Det lyset vi har fått av Herren, det vil vi med glede og frimodighet gi til andre. Samtidig skal vi vise barm-hjertighet og kjærlighet mot andre. Vi skal arbeide i uselvisk tjeneste for andre. Det er terapi, det gir legedom!
Måtte du og jeg få Guds Ånd og kraft rikelig i våre liv, slik at vi kan være tjenere og medmennesker for andre, vise godhet, barmhjertighet og kjærlighet til alle, enten de er venner eller uvenner!
Måtte Jesu kjærlighet fylle oss alle, slik at vi kan åpenbare Hans karakter i våre liv, og på den måten være levende vitner for Ham!

Med vennlig hilsen
Abel og Bente Struksnes

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no