Legedom[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

Dette bør du vite om familiedagen

Hvis du vil laste ned denne artikkelen i hefte-form (pdf-fil), vennligst klikk her!

Pave Benedikt XVI innbyr alle verdens religiøse ledere til Verdens Familie-dag, den sjuende i rekken. Den avholdes i Milano, Italia, den 30. mai – 3. juni, 2012.

Det første ”verdens familie-dag møtet” ble arrangert i 1994. De neste møtene var i Rio de Janiero (1997), Roma (2000), Manila (2003), Valencia (2006) og Mexico (2009). Nå vil altså det neste møtet bli i Milano, Italia i 2012.

Hva går dette ut på? Jo, paven vil at alle familiene skal ha fri på søndagen. Familiene skal ha fri fra arbeid, slik at barna denne dagen kan være sammen med foreldrene og slektninger, og også gå i kirka. Paven mener at vi må ta vare på den naturlige uke-rytmen slik at vi får balanse mellom arbeid og hvile. Han vil også at vi skal oppdage den sanne meningen med søndags-feiringen på denne familie-dagen.

Det er interessant at FN og Vatikanet samarbeider om familie-dagen, som skal være hver søndag. Paven ønsker å fremme søndagen som hviledag for alle familiene over hele verden! Han sier ikke åpent at han ønsker å ha søndagen som ukens hviledag for alle, men han kaller søndagen for familiedagen.

Også i EU

I EU forsøker de også å innføre en lov som skal ”beskytte søndagen som ukens hviledag”. Dette lovforslaget ble nedstemt da det kom opp til votering i EU-Parlamentet. Men nå forsøker biskoper, prester og fagforeninger å få 1 million underskrifter for at dette lovforslaget skal tas opp igjen i EU-Parlamentet. Det er nemlig en paragraf i Lisboa-traktaten som sier at hvis folk klarer å samle 1 million underskrifter for et lovforslag, så vil EU-Parlamentet ta det opp til votering. Det går sterkt framover med disse underskriftene, for både katolikker og mange protestanter vil ha søndagen som hviledag, så det er mye som tyder på at dette lovforslaget snart kommer opp til votering igjen i EU-Parlamentet. De vil altså ha en lov som skal beskytte søndagen som ukens hviledag i EU.

Europeisk søndags-allianse

‘Den Europeiske søndags alliansen’ er et nettverk av nasjonale søndagsallianser, fagforeninger, sivile samfunnsorganisasjoner og religiøse samfunn. De forsøker å sette fokus på verdien av synkronisert fritid i vårt Europeiske samfunn. De ønsker å ha søndagen som felles hviledag, akkurat som paven. De jobber sammen mot et mål: Å styrke søndagen som hviledag i Europa - og i hele verden.

Den Europeiske søndags alliansen ble opprettet den 20. juni, 2011, idet omlag 65 sivile samfunnsorganisasjoner, fagforeninger og kirker var samlet under et arrangement i regi av ‘Den Europeisk økonomiske og sosiale komité’ (EESC) i Brussel. I deres offentlige uttalelse ved alliansens opprettelse, med tittelen ‘Sammen for anstendige arbeidstider’, binder de undertegnede seg til å fremme og trygge arbeids-frie søndager og anstendige arbeidstider over hele Europa. Tiltaket var innlemmet i en topp-konferanse om hvilken innvirkning søndags-arbeid har på helsen, sikkerheten og arbeidernes sosiale integrering.

Medlemmene i alliansen krever at både Europeisk og nasjonal lovgivning må være mer beskyttende ovenfor arbeideres privatliv, inklusivt deres rett til fritid med familien, sosiale og samfunnsmessige engasjementer og kulturliv. Alliansen trygler EU og medlemsstatene om å ta i bruk alle midler innenfor lov og politikk for å fremme disse mål, deriblant reguleringer i arbeidstiden som respekterer retten til begrensede arbeidstider, weekender, ferie og kollektive avtaler. Alliansen oppmuntrer andre til å engasjere seg og fremme målene på alle politiske plan. 

Stress - vi trenger en hviledag

I det sekulariserte og stressede samfunnet som vi lever i, hvor mange arbeider nesten like mye på alle dager i uka, ikke minst gjennom skiftarbeid, så ville det være bra om vi hadde en dag til hvile. Slik har det vært helt fra begynnelsen. Vi leser i Bibelen at Gud skapte på seks dager og hvilte på den syvende dagen. Han helliget og velsignet den syvende dagen. (1. Mos. 2,1-3) Hviledagen har sin opprinnelse i skapelseshistorien.

Bibelen forteller også hvilken dag i uken som er den syvende dagen. Vi finner det omtalt i alle evangeliene. Den dagen da Jesus døde på korset blir kalt for beredelsesdagen, eller dagen før sabbaten. Dagen etter dette blir kalt for sabbaten, den syvende dag, den dagen da Jesus hvilte i graven, og den neste dagen, da Jesus sto opp fra de døde, blir kalt for den første dag i uken. Det er vår søndag. Så det er sabbaten, Bibelens syvende dag i uken, som er hviledagen. Det er Skaperens hviledag. Det er Jesu hviledag. Bibelen sier at alt ble skapt gjennom Jesus. (Joh. 1.1-3+vers 14) Bibelen sier også at Jesus er sabbatens Herre, og at sabbaten ble til for mennesket. (Mark. 2, 27-28)

Mange sier at sabbaten ble til for jødene, men Abraham, som er regnet som jødenes stamfar, kom inn i historien ca. 1500 år etter Skapelsen.  Så sabbaten ble til for deg og meg, ja, for alle mennesker.

Pavens ubibelske hviledag

Når paven nå sier at vi skal ha søndagen som en dag til hvile for familien, så løfter han fram den falske ubibelske hviledagen. Søndagen betyr solens dag, og ikke Sønnens dag. Den første søndagsloven kom i året 321 e. Kr. Det var keiser Konstantin som smeltet sammen de som tilba solen på den første dagen i uken, søndag, sammen med de som begynte å feire Jesu oppstandelse, den første dag i uken, søndag. De kalte dagen for solens dag, søndag. På den andre siden var det mennesker som fortsatte å helligholde Bibelens hviledag, sabbaten, den syvende dag, som varer fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. (1. Mos, 1,19; Neh. 13, 15-21) Det er fra denne tiden at vi fikk et markant skille mellom Bibelens hviledag og den nye menneskeproduserte hviledagen, søndagen. Bibelen sier at denne striden vil komme i fokus i endens siste tid, i forbindelse med om du vil tilbe Gud som skaper eller om du vil tilbe dyret og ta dets merke. (Åp. 14. 6-12)

Når paven mener at vi må ta vare på den naturlige uke-rytmen, så bruker han ikke en riktig rytme. Fordi Skaperen har bestemt en dag til hvile og mennesker har bestemt en dag til hvile, så står vi på valg – hvilken autoritet skal vi velge? Noen mener det er det samme om vi velger søndag eller lørdag som hviledag, men når Gud har satt en dag til side til hellig bruk og velsignet denne dagen som ukens hviledag, så ligger det en velsignelse å bruke denne dagen som hviledag. Den katolske kirke markerte denne hviledagsforandringen allerede på et kirkemøte i 336 e. Kr., da de overføre sabbatens mening til oppstandelsens dag.

Dies Domini

Forrige pave, pave Johannes Paul II og nåværende pave, Benedict XVI, skrev sammen boken ”Dies Domini”. Dies Domini betyr Herrens Dag. I denne boken sier de at ”vi kristne følte vi hadde autoritet til å overføre sabbatens mening til oppstandelsens dag.” (punkt 63) Denne forandringen av hviledagen, sier de, er et tegn eller merke eller bevis på deres guddommelige makt og autoritet. Men den autoriteten har de tatt seg selv. Paven og Vatikanet, støttet av FN og andre katolske biskoper og mange protestanter, er nå i ferd med å innføre søndagen som en hviledag for alle over hele vår klode. De vil at hver søndag skal være en familie-dag over alt på kloden. De vil at hele verden skal følge dem som autoritet. Hva vil du? Vil du følge Jesus eller paven, hedenskap og frafallen protestantisme?

Fordi presten har sagt det

Mange protestanter tror at søndagen er Bibelens rette hviledag, fordi presten har sagt det slik. En sann protestant vil ha Bibelen og Bibelen alene som sin autoritet, og når han blir opplyst om at søndagen er en ubibelsk hviledag, så vil han velge Jesu hviledag. Mange protestanter vil, når de blir satt på prøve, gå sammen med katolikkene i dette viktige spørsmålet.

Tvang eller samvittighetsfrihet?

Vi ser helt tydelig at katolikkene nå satser på å styrke sin søndagsfeiring, og de vil at dette skal gjelde for alle familier på hele vår klode. Hvis dette går igjennom nå, så vil den religiøse friheten være i fare. Alle skal ha rett til å tjene Gud etter sin egen overbevisning, men når mennesker begynner å lovfeste at du skal ha en annen hviledag enn det Bibelen sier, så presser de noe over hodet på andre som ikke har en slik overbevisning som dem. Dette er overstyring, slik de nå har det i EU og gjennom det internasjonale lovverket, som overstyret de nasjonale lovene. Slik blir det også nå angående religion. De store kirkerådene overstyrer enkeltmenneskenes rett til å tjene Gud etter sin egen overbevisning. Lovfestet søndagshvile for alle familier på vår klode setter religionsfriheten i fare!

Hviledagsbudet

Vi har allerede sett at søndagen ikke er den opprinnelige og rette hviledagen. Den opprinnelige og rette hviledagen finner vi også beskrevet i Guds ti bud. Det budet står der som nr.4. Det står slik: ”Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din budskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” (2. Mos. 20, 8-11)

Den Katolske Kirke har tatt bort mye av denne teksten i sin katekisme, og så har de innsatt søndagen i stedet for sabbaten. Det er derfor paven forsøker å få folk til å holde sin hviledag, og Bibelen sier at hele verden vil undre seg å følge etter denne pavemakt-autoriteten. (Åp. 13,3) Vi snakker om det katolske systemet, men siden paven er leder for dette systemet, så blir hans engasjement og uttalelser nevnt i dette skrivet.

Paven forvirrer folk

Så hviledagen stammer fra Skapelsen, ikke fra Jesu oppstandelse eller soldyrkelsen. Nesten hele verden har trodd prestene når de framstiller søndagen som ukens hviledag, og ganske frekt har flere også begynt å kalle søndagen for sabbat. Almanakkforlaget i flere land har også forskjøvet dagene på kalenderen, fra og med 1. januar 1973, slik at søndagen nå står som ukens syvende dag. Men vi har sett at det er sabbaten, som er ukens syvende dag, som er Jesu og Bibelens hviledag. Paven forvirrer folk med sin ubibelske og falske hviledag, og folk flest tror på disse religiøse autoritetene uten at de undersøker saken selv fra Guds ord. Så forførelsen er stor, og den vil nå bli enda større. Men det kommer til et oppgjør når pavemakten nå står i spissen for å opphøye søndagen som en hviledag for alle familiene. Dette er en innsnikende og smart måte å fremme søndagen som hviledag, når han framstiller denne dagen som en familiedag. Dette er bare første steg mot en lovfestet søndagshelligholdelse. Når de har fått gjennom dette punktet, så vil nye restriksjoner komme for å holde søndagen som hviledag. Slik er politikken. De lager en lov, og så styrker de den loven med flere lover.

Paven eller Kristus?

Paven gir inntrykk av at han er Kristi vikar på jorden. Men den tittelen har de laget selv. Da Jesus fór opp til Himmelen, så sendte Han den Hellige Ånd i Sitt sted. (Joh. 16,7) Paven tar også Jesu plass som syndstilgiver. Han setter seg i Jesu plass, i Jesus tempel og gir seg selv ut for å være Gud. (2. Tess.2,3-8) Paven tror han kan tilgi synd, men Jesus sier: ”Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg.” (Joh. 14,6) Det er kun gjennom Jesus Kristus at vi kan få tilgivelse for våre synder. (1. Joh. 1,9) Paven tror også at våre bønner må gå gjennom jomfru Maria før de kommer til Jesus og Faderen. De setter paven og en avdød person i Jesu sted. Og som vi har sett så har pavemakten også endret på de ti bud i sin katekisme (sammenlign selv katekismebudene med Guds ti bud, slik de står i 2. Mosebok, kapittel 20, versene 3-17), og de har også endret på hviledagen. Dette er den største forfalskning i historien.

Antikrist

Paven er en falsk representant for Jesus, og Luther og reformatorene hadde rett når de framstilte paven og det pavelige systemet som Antikrist. Paven står for noe annet enn det Kristus står for. Jesus var et medmenneske og en tjener. Han hadde ikke det Han kunne helle sitt hode til, men paven reiser rundt i all sin stas og opererer som en hersker.

Det er pavemakten som står bak tanken om den Nye Verdensorden. De vil ha global styring, og Bibelen åpenbarer at det er denne makten som har sølvet og gullet. De har kongemakten over kongene på jorden, og alle folk blir ført vill av hennes trolldom. (Åp. kap. 17 og 18)
Når paven gir appell om at familiene må oppdage den sanne meningen med søndags-feiringen, så respekterer han ikke Guds ti bud og Jesu hviledag. Jesus sier at ”hvis du elsker Meg , så holder du mine bud.” (Joh. 14,15). Dette er et ord til oss alle i denne situasjonen vi nå møter.

Gå til Jesus med din synd - ikke til paven

Har du sett hva Jesus har gjort for deg? Har du oppdaget Hans kjærlighet til deg?  ”For så høyt elsket Gud verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Jon. 3,16) Det var Jesus som elsket oss først. Det er Han som har ofret Sitt liv, for at vi skulle få evig liv. Burde vi ikke ta imot denne gaven? Frelsens gave?

Bibelen sier at synd er lovbrudd. Når vi bryter et av Guds ti bud, så gjør vi synd. Vi er syndere. Det er Skaperen som har satt opp denne regelen for sine skapninger. Denne loven gjelder oss. Bibelen sier også at vi alle har syndet og mistet Guds ære (Rom. 3,23), men den sier også at hvis vi angrer vår synd og ber Jesus om tilgivelse, så vil Han tilgi oss. Det står slik: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” (1. Joh. 1,9) Når vi tar dette steget så er vi ikke syndere lenger (men vi kan selvfølgelig synde på nytt, hvis vi ikke holder oss nær til Jesus), men vi er rettferdige i Jesus.
Jesus er alltid villig til å tilgi oss, når vi kommer til Ham, erkjenner vår synd og ber om tilgivelse. Den muligheten er for oss alle, den er for paven, Obama og deg og meg.

Den som elsker Jesus

Men har du noen gang hørt at paven har sagt at nå må vi slutte å holde den ubibelske søndagen og heller følge Jesus og holde Hans hviledag? Nei, nå vil de innskjerpe søndagen som ukens hviledag ved lov. På talerstolen preker katolikker og protestanter om at vi skal elske Gud, men elsker vi Gud hvis vi ikke holder Hans bud? Bibelen svarer: ”På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge.” (1. Joh. 5,3-4) ”Den som sier: Jeg kjenner Ham, og ikke holder Hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i Ham, men den som holder Hans ord, i Ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i Ham. Den som sier at han blir i Ham, han er og skyldig å vandre således som Han vandret.” (1. Joh. 2,4-6) Her leser vi at den som sier han elsker Gud og ikke holder Hans bud, han er en løgner.

Den lovløse - syndens menneske som opphøyer seg over Gud

Bibelen snakker også om den store Antikristelige makten som ”syndens menneske, fortapelsens sønn, han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.” (2. Tess. 2,3-4) Denne makten blir også kalt for den lovløse. Det er Gud Ord som åpenbarer hvem denne store Antikristelige makten er, og vi bør ikke stille oss på Antikrists side.
Det er kun Jesus som kan tilgi synd. Det er kun Jesus som er Frelseren. Når vi har sagt ja til Jesus så har Han lovt å sende den Hellige Ånd som en kraftkilde i våre liv. I Hans kraft i oss får vi kraft til ikke å lyve, til ikke å stjele og til å holde sabbaten hellig.

Den siste store testen

Testen ligger like foran oss. Om vi vil tilbe Ham som skapte himmelen og jorden og alt som er på den, eller om vi vil tilbe ”dyret og ta hans merke”. Dette har med tilbedelse å gjøre. Hvem vil du tilbe og tjene? Vil du ha Gud som din autoritet eller vil du ha paven som din autoritet? Vil du være lydig mot Skaperen, eller vil du være lydig mot mennesker, når deres lover strider mot Guds lov? Det er testen som ligger like foran oss! Må Gud hjelpe deg til å ha Gud som din autoritet og følge Ham!

Vennlig hilsen
Abel og Bente Struksnes

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no