táÊut §ýà qPçm

¡OÂmt uäªà §çý âv¥ ¥§ý Àèwãu qP§ýàÎàÂà uà âÄýÊ ¥§ý rð»þà oàçhà ?

¢Âà âÀÂààçÞ ÑïkàÊàçÞ vàçªà Äýàâmtà (qämêªààv) §ýL uàØàà §ýÊ ÊÑç ÑèA, kÑàÝ ¥§ý ¡à§æýâm âkyç "§äÞýwàÊã táÊut" Âààt âÀuà ªàuà Ñè, ÐwuÞ §ýàç qP§ý¹þ §ýÊmã Ñè. ¢y ¡à§æýâm Âàç ¡qÂàç ¡àq §ýàç yÞyàÊ §çý ¡vªà-¡vªà sàªààçÞ tçÞ qP§ý¹þ â§ýuà Ñè. vàçªà ¢y ¡à§æýâm yç qPànêÂàà §ýÊmç ÑèA ¡àèÊ §ýsã-§ýsã ''táÊut'' ¡qÂàç ¡àÊào§ýàçÞ §ýàç âwÎàçx yÂÀçÎà Àçmç ÑB¥ £Âàyç ràmçÞ sã §ýÊmã Ñè.

''táÊut'' ÐwuÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý Îàçx vàçªààçÞ §ýL §ývãâyuà §ýàç âwÎàçx tàªàê ÀÎàêÂà ÀçÂàç §çý âv¥ qPsä §ýL ¡àçÊ yç sçkã ªàuã ¡âÂmt ytu §ýL Âàâruà §ýÑmã Ñè. ¢y§çý ¡âmáʨm wÑ ÑtàÊã tÁuÐn §çý Ûýq tçÞ ÑtàÊã qPànêÂàà¡àçÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý ytÕà qÑBÝjàÂàç §ýà Ààwà sã §ýÊmã Ñè. ¢yâv¥ hày màèÊ yç §èýnàçâv§ý vàçªààçÞ tçÞ wÑ qÊtçÎwÊ ¡àèÊ tÂàäÏu §çý tÁu ¥§ý tÁuÐn §çý Ûýq tçÞ Ðwã§ýàÊ §ýL kàmã Ñè.

''táÊut'' ¡àªàç §ýÑmã Ñè â§ý qP¿wã qÊ rð»þà yÞ§ý¹þ ¡àèÊ À½»þ ¡àuçªàà. §ýâºþÂà ytu §çý âv¥ wÑ ¡qÂàç ¡Âàäuà¢êuàçÞ yç ÊÕàà §ýÊÂàç wàvã £y§ýL Àçhsàv tçÞ Îàʽà vçÂàç §ýà ¡àªàíÑ §ýÊmã Ñè. ''uÑ ¥çyà qv Ñàçªàà âkytçÞ yr vàçªà tältçÞ Îàʽà qàuçÞªàç'', wÑ §ýÑmã Ñè ''¨uàçÞâ§ý tèA Âà¢ê wàjà §ýà kÑàïk ÑåÝ.''

wÑ sâwÏu yÈrÞoã yÂÀçÎà Àçmã Ñè ¡àèÊ sâwÏuwà½àã sã §ýÊmã Ñè ¡àèÊ Ñtyç §ýÑmã Ñè â§ý Ñt £y§ýL yvàÑ tàÂàçÞ. wÑ §ýÑmã Ñè, ''tèA täÑÊ rÂÀ qäÐm§ý mäÈÑàÊç âv¥ hàçvmã ÑCÝ â§ý ¢y qäÐm§ý tçÞ qàuç kàÂàç wàvç sçÀ qP§ý¹þ â§ýuç kàuçÞ.''

¨uà Ñt £y§çý ¡yÊ yç rj y§çÞýªàç ?

''táÊut'' §ýL ràmçÞ màç wàÐmw tçÞ ¡àÎjuêjâ§ým §ýÊÂàç wàvã ÑèA. vçâ§ýÂà ¢Âà qP§ýàÎàÂààçÞ §ýà yàtÂàà ÑàçÂàç qÊ Ñt §ýÑàÝ qàuç kàuçÞªàç? ¨uà uÑ yÂÀçÎà wàÐmw tçÞ wÑã yÂÀçÎà Ñè kàç â§ý qÊtçÎwÊ ¡âÂmt uäªà §çý vàçªààçÞ §ýàç ÀçÂàà jàÑmà Ñè uà âÄýÊ y¾u §çý ÐnàÂà qÊ låºþ §ýà qäâvÂÀà Ñè ?

jåÞâ§ý Ñt uÑàÝ qÊ £Âà qP§ýàÎàÂààçÞ §ýL ràm §ýÊ ÊÑç ÑèA kàç Ààwç §çý yàn qÊtçÎwÊ §ýL ¡àçÊ yç rmàuç kà ÊÑç ÑèA, màç ¡à¢¥ ¡qÂàã rà¢rv hàçv §ýÊ ¢Âà qP§ýàÎàÂààçÞ §ýL qÊh §ýÊçÞ. y¾u ¡àèÊ låºþ §ýàç qÊhÂàç §çý âv¥ âÂàÎju Ñã rà¢rv tçÞ Ðq˜þ tàªàêÀÎàêÂà Ñè. rà¢rv Ðq˜þmà yç §ýÑmã Ñè â§ý ¡âÂmt ytu tçÞ y°jç ¡àèÊ låºçþ ÀàçÂààçÞ Ñã qP§ýàÊ §çý sâwÏuõ§ýmà ÑàçÞªàç. rà¢rv uÑ sã §ýÑmã Ñè â§ý yÑã ¡àèÊ ªàvm §ýL qÑjàÂà §çýwv '' ÍuwÐnà ¡àèÊ âjmàèÂàã'' §çý õàÊà Ñã Ñàç y§ýmã Ñè. uÎààuàÑ 8ß20. "£Âà§çý ÄývàçÞ yç mät £ÂÑçÞ qâÑjàÂà vàçªàç'' tÙàã 7ß15-17. rà¢rv jçmàwÂàã Àççmç ÑB¥ §ýÑmã Ñè â§ý '' qP¾uç§ý ¡à¾tà §ýL qPmãâm Âà §ýÊàç qÊÂmä ¡à¾tà¡àçÞ §ýàç qÊhàç â§ý wç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àçÊ yç ÑèA â§ý ÂàÑãA."1 uåÑÂÂàà 4ß1. Ààç tä©u ràmçÞ ÑèA âkÂÑçÞ Ñt qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §ýàç yàtÂàç Êhmç ÑB¥ kàÝj §ýÊçÞªàç.
1. ¨uà qP§ý¹þ ÑàçÂàç wàvã uÑ ¡à§æýâm uãÎàä §ýL tàÝ táÊut Ñã Ñè ? ¨uà §äÞýwàÊã táÊut kãâwm Ñè uà tæm§ý Ñè ?
2. £y§ýà yÞÀçÎà qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §çý ¡ÂàäyàÊ Ñè â§ý ÂàÑãA ?

§äÞýwàÊã táÊut Ðwªàê tçÞ kãâwm Ñè uà ï§ýrí tçÞ tæm§  Ñè ?

¡à¢¥ qâÑvç qPÎÂà §ýà £ÙàÊ mvàÎà §ýÊçÞ; tæ¾uä §çý ràÀ tæm§ý §ýÑÝà kàmà Ñè? ¡à¢¥ ÀçhçÞ â§ý rà¢rv tæm§ýàçÞ §çý âwxu tçÞ ¨uà §ýÑmã Ñè? Ñt otêÎààe yç yÞÕàçq tçÞ §äý²þ qÀ ÀçhçÞªàç. ''¨uàçÞâ§ý kãâwmç màç ¢mÂàà kàÂàmç ÑèA â§ý wç tÊçÞªàçÞ, qÊÂmä tÊç ÑB¥ §äý²þ sã ÂàÑãA kàÂàmç, ¡àèÊ Âà £Âà§ýàç §äý²þ ¡àèÊ rÀvà âtv y§ýmà Ñè, ¨uàçÞâ§ý £Âà§ýà Ðtʽà ât¹þ ªàuà Ñè. £Âà§ýà qPçt, ¡àèÊ £Âà§ýà rèÊ ¡àèÊ £Âà§ýL »þàÑ Âà˜þ Ñàç jä§ýL Ñè. ¡r kàç §äý²þ yåuê §çý Âàãjç â§ýuà kàmà Ñè £ytçÞ yÀà §çý âv¥ £Âà§ýà ¡àèÊ §ýàç¢ê sàªà Âà Ñàçªàà. kàç §ýàt tälç âtvç £yç ¡qÂàã ÎàO¨m sÊ §ýÊÂàà, ¨uàçÞâ§ý ¡oàçvàç§ý tçÞ kÑÝà må kàÂàç wàvà Ñè Âà màç §ýàt, Âà màç uäO¨m, Âà ÖààÂà ¡àèÊ Âà räâ÷ Ñè. (ysàçqÀçÎà§ý  9ß5-6, 10).

''mät qPoàÂààçÞ qÊ sÊàçyà Âà ÊhÂàà, Âà â§ýyã ¡àÀtã qÊ, ¨uàçÞâ§ý £ytçÞ £õàÊ §ýÊÂàç §ýL sã ÎàO¨m ÂàÑãA. £y§ýà sã qPà½à âÂà§ývçªàà, wÑ sã ât¹þî¹þã tçÞ âtv kàuçªàà. £yã âÀÂà £y§ýL yr §ýÌqÂàà¥çÞ Âà˜þ Ñàç kàuçÞªàã.'' skÂà yÞâÑmà 146ß3-4.

''tæm§ý âkmÂàç jäq jàq qð»çþ ÑèA, wç màç uÑàçwà §ýL Ðmäâm ÂàÑãÞ §ýÊ y§ýmç, qÊÂmä Ñt vàçªà uÑàçwà §ýàç ¡r yç vç§ýÊ ywêÀà m§ý oÂu §ýÊmç ÊÑçÞªàç, uàÑ §ýL Ðmäâm §ýÊàç" skÂà yÞâÑmà 115ß17-18.

¡àèÊ sã ¡Âàç§ý qÀ ÑèÞ, qÊÂmä rà¢rv Âàç uÑ m¿u Ðq˜þ §ýÊ âÀuà Ñè â§ý tÊÂàç qÊ tÂàäÏu Ðwªàê uà Âà§êý tçÞ ÂàÑãA kàmà rO̧ý ¡qÂàã ï§ýrí tçÞ ÊÑmç ÑB¥ oãÊç oãÊç qäÂàß ât¹î¹þã tçÞ âtv kàmà Ñè. táÊut sã tàÂàw ÎàÊãÊ tçÞ nã ¡àèÊ £y§çý yàn sã wÑã ÑB¡à nà, ''tæm§ý uÑàçwà §ýL Ðmäâm ÂàÑãA §ýÊmç''...

qÑvã ràm uÑ Ñè â§ý qäÂàÛý¾nàÂà ÑàçÂàç qÊ kàç â§ý rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ uãÎàä tyãÑ §çý qäÂàß ¡àªàtÂà §çý ytu Ñã Ñàçªàà, kàç âwÎwày uàçªumà yç qPsä §çý qã²çþ jvmç ÑB¥ tÊç ¿àç ¡ÂàÂm kãwÂà qàÂàç §çý âv¥ ¡qÂàã ¡qÂàã ï§ýríàçÞ yç âkvàuç kàuçÞªàç. rà¢rv ¢yç ¢y qP§ýàÊ yç §ýÑmã Ñè ß ¨uàçÞâ§ý Ñt qPsä §çý wjÂà §çý ¡ÂàäyàÊ mät yç uÑ §ýÑmç ÑèA â§ý Ñt kàç kãâwm ÑèA ¡àèÊ  qPsä §çý ¡àÂàç m§ý rjç ÊÑçÞªàç, yàç¥ ÑB¡àçÞ yç §ýsã ¡àªàç Âà rð¼çÞþªàç ¨uàçÞâ§ý qPsä ¡àq Ñã Ðwªàê yç £mÊçªàà. £y ytu vv§ýàÊ ¡àèÊ qPoàÂà Àåm §ýà ÎàÆÀ yäÂàà¢ê Àçªàà, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §ýL mäÊÑã ÄÞýå§ýL kàuçªàã, ¡àèÊ kàç tyãÑ tçÞ tÊç ÑèA, wç qÑvç kã £ºçÞþªàç, mr Ñt kàç kãâwm ¡àèÊ rjç ÊÑçÞªàç, £Âà§çý yàn ràÀvàçÞ qÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç â§ý Ñwà tçÞ qPsä yç âtvçÞ. ¡àèÊ ¢y Êãâm yç Ñt yÀà qPsä §çý yàn ÊÑçÞªàç''. 1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4ß15-17, 1 §äýáÊÂnuàçÞ 15ß52-58, qP§ýàâÎàmwà¨u 1ß7, uåÑÂÂàà 14ß1-3.

qPçm wàÀ

¢y y¾u §çý qP§ýàÎ àtçÞ rà¢rv y©mã §çý yàn ¥çyã ¡à§æýâmuàçÞ §çý tÂàäÏu Ûýq tçÞ qP§ý¹þ ÑàçÂàç §çý âwxu jçmàwÂàã Àçmã Ñè kàç tÊ jä§çý ÑèA. ¢y qP§ýàÊ §çý qP§ýàÎàÂààçÞ §ýàç Ñt qPçmwàÀ ¡nàêm ¡à¾tà §ýL ¡tÊmà §ýL âÎàÕàà §ýÑmç ÑèA. rà¢rv ÑtçÞ uÑ yvàÑ Àçmã Ñè ß "mäl tçÞ §ýàç¢ê ¥çyà Âà Ñàç kàç ¡qÂàç rç¹çþ uà rç¹þã §ýàç ¡àªà tçÞ Ñàçt §ýÊ §çý jð¼þàÂàç wàvà, uà sàwã §ýÑÂàç wàvà, uà Îàäs ¡Îàäs täÑCmàG §ýà tàÂàÂàç wàvà, uà ¹þàçÂÑà, uà màÞâØà§ý uà ràkãªàÊ uà ¡àçlà yç qå²þÂàç wàvà, uà såm yàoÂàç wàvà uà såmàçÞ §ýàç kªààÂàç wàvà Ñàç, ¨uàçÞâ§ý âkmÂàç ¥çyç ¥çyç §ýàt §ýÊmç ÑèA wç yr uÑàçwà §çý yÈtäh «àæâ½àm ÑèA; ¡àèÊ ¢ÂÑãA iæâ½àm §ýàtàçÞ §çý §ýàʽà mçÊà qÊtçÎwÊ uÑàçwà £Âà§ýàç mçÊç yàtÂàç yç âÂà§ýàvÂàç qÊ Ñè". ÍuwÐnàâwwʽà 18ß10-12, 1 Îàtå¥v 28ß3-20.

rà¢rv tçÞ ÑtçÞ ¥§ý £ÀàÑʽà sã âtvmà Ñè âkytçÞ Àä˜þ ÎàèmàÂà ÐwuÞ §ýàç ¥§ý tæm§ý tÂàäÏu §çý Ûýq tçÞ qP§ý¹þ §ýÊmà Ñè. Ñt £y ytu §çý âwxu yàçj ÊÑç ÑèA kr ¢yÊà¢êv §ýà Êàkà Îàà¤ýv qâvâÎmuàçÞç  §çý yàn uä÷ §ýÊ ÊÑà nà. £yÂàç qÊtçÎwÊ §ýàç ¾uàªà âÀuà nà ¢yâv¥ qÊtçÎwÊ Âàç £yç â§ýyã sã qP§ýàÊ yç yÂÀçÎà ÀçÂàà rÞÀ §ýÊ âÀuà nà. wÑ uä÷ §ýà qáʽààt kàÂàÂàç §çý âv¥ ÊàâØà §çý ytu såm ây÷ §ýÊÂàç wàvã ¥§ý ÐØàã §çý qày sçx rÀv §ýÊ ªàuà. Îàà¤ýv kàÂàmà nà â§ý såm ây÷ §ýÊÂàç wàvã âeuàçÞ §çý qày kàÂàà ªàvm nà vçâ§ýÂà wÑ ÑmàÎàà tçÞ nà ¡àèÊ qÎjàmàq §ýÊ §çý qÊtçÎwÊ §ýàç hàçkÂàç §çý rkàu wÑ £y eã §çý iÊ kà qÑBÝjà. £y eã §ýL ¡àÖààÂàäyàÊ Àä˜þ ÎàèmàÂà, Îàtå¥v Âàrã §çý Ûýq tçÞ qP§ý¹þ Ñàç ªàuà. Îàtå¥v Âàrã ¢y i¹þÂàà yç §ý¢ê wxê qåwê Ñã tÊ jä§ýà nà. Îàtå¥v §çý ytàÂà âÀhà¢ê ÀçÂàç wàvã uÑ ¡à§æýâm mr uä÷ yç yÈrâom yÂÀçÎà vç§ýÊ £qOÐnâm Ñàç ªàuã.    1 Îàtå¥v 28ß3-20

¢yã qP§ýàÊ yç uÑ Àä˜þ ÎàèmàÂà ¡àk sã ÐwuÞ §ýàç tæm§ý tÂàäÏuàçÞ §çý Ûýq tçÞ qP§ý¹þ §ýÊmà Ñè, wàÐmw tçÞ uÑ màç ÎàèmàÂà ¡àèÊ £y§çý Àä˜þ Àåm ÑèA kàç ''táÊut'' §çý Ûýq tçÞ qP§ý¹þ Ñàç§ýÊ y¾u yç ¢mÂàà ¡âo§ý âtvmà kävmà yÂÀçÎà Àçmç ÑèA âkyç §çýwv wç Ñã vàçªà ytl y§ýmç ÑèA âkÂàtçÞ qâwØà ¡à¾tà Ñè ¡àèÊ kàç qáwØà Îààe rà¢rv §ýàç svã sàÞâm kàÂàmç ÑèÞ. wç Ñã uÑ ytl qàuçÞªàç â§ý yÂÀçÎà yÑã Ñè uà ªàvm.

qâwØà Îààe §ýÑmà Ñè â§ý ¡âÂmt ytu tçÞ ÎàèmàÂà låºþã m¾qÊmà §çý yàn §ýàt §ýÊçªàà, ''yr qP§ýàÊ §ýL rð»þã yàtnê ¡àèÊ âjÂÑ ¡àèÊ ¡Àîsämî §ýàt §çý yàn'' 2 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 2ß9; 2 §äýáÊâÂnuàçÞ 11ß13-15; tÙàã 24ß23-27. ¢y qP§ýàÊ ¡àÂàç wàvç ytu tçÞ Ñt ¡àèÊ sã ¡âo§ý tàØàà tçÞ ''táÊut §çý qPçmàçÞ'' §ýà yàtÂàà §ýÊ y§ýmç ÑèA. Àäsàêªu §ýL ràm uÑ Ñè â§ý rÑBm rð»þã yÞ©uà tçÞ vàçªà ¢Âà ÎàèmàÂàã qP§ýàÎàÂààçÞ õàÊà rѧýàuç kà ÊÑç ÑèA. (¡àèÊ sâwÏu tçÞ¡àèÊ ¡âo§ý yÞ©uà tçÞ rѧýàuç kà y§ýmç ÑèA.) sÊtàÂàç wàvç ¢y rð»çþ oàçhç yç rjÂàç §çý âv¥ ÑtàÊç qày §çýwv ¥§ý Ñã yäÊÕàà Ñè ¡àèÊ wÑ Ñè ÐwªàJu âqmà §çý yàn ÑtàÊà ¡¹åþ¹þ yÈrÂo ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §ýà ªàÑÂà ÖààÂà.

yryç rð»þà oàçhà

ÎàèmàÂà ÐwuÞ Ñã rà¢rv §ýà qáÊótã âwoànJ Ñè ¡àèÊ ¥çyã ràmçÞ hàçkmà Ñè âkÂà§çý õàÊà wÑ âwÎwàâyuàçÞ §ýàç y¾u yç ¡vªà §ýÊ y§çý. ÎàèmàÂà ¡âÂmt ytu tçÞ sâwÏuwàâ½àuàçÞ tçÞ wâ½àêm ràmàçÞ §ýL Âà§ýv §ýÊçªàà. rà¢rv Ðq˜þ Ûýq yç §ýÑmã Ñè, ''ÎàèmàÂà ¡àq Ñã ³uàçâmtêu ÐwªàêÀåm §ýà Ûýq oàÊ½à §ýÊmà Ñè." ¡àèÊ, "låºçþ sâwÏuõ§ýmà £ºþ hð»þç ÑàçÞªàç.'' 2 §äýáÊâÂnuàçÞ 11 ß 13-15; tÙàã 24ß23-27. ÎàèmàÂà svã sàÞâm kàÂàmà Ñè â§ý uãÎàä qäÂàß ¡àuçªàà, ¡àèÊ ¢y qP§ýàÊ ¡sã ÎàèmàÂà ''táÊut'' §çý sçx tçÞ ¡à§ýÊ låºçþ âjÂÑ ¡àèÊ jt¾§ýàÊ âÀhàmà Ñè, uÑã ÎàèmàÂà uãÎàä §çý qäÂàß ¡àªàtÂà §ýL Âà§ýv §ýÊçªàà. uÑ oàçhà rÑBm Ñã rð»þà oàçhà Ñàçªàà. oàçhçràk ÎàèmàÂà uÑ âÀhàuçªàà kèyç â§ý tyãÑ qäÂàß ¢y qæ¿wã qÊ ¡à ªàuà Ñè ''qæ¿wã §çý ¡Âàç§ý sàªààçÞ tçÞ ÎàèmàÂà ÐwuÞ §ýàç ÎààÑã ¡ÂÀàïk tçÞ rð»þã ÎààÂà §çý yàn qÊtçÎwÊ §çý qäØà §çý Ûýq tçÞ, kèyà â§ý uåÑÂÂàà Âàç qP§ýàâÎàmwà¨u 7 tçÞ rmàuà Ñè, qP§ý¹þ §ýÊçªàà, wÑ ¢mÂàã ¡âo§ý tâÑtà tçÞ qP§ý¹þ Ñàçªàà âkmÂàã ¡àk m§ý â§ýyã Âàç §ýsã ÂàÑãA Àçhã Ñàçªàã. Ñwà tçÞ mäÊÑã §ýL ¡àwàïkçÞ yäÂàà¢ê ÀçÞªàã, ''tyãÑ ¡à ªàuà Ñè'';''tyãÑ ¡à ªàuà Ñè''.

vàçªà rð»çþ ¡àÀÊ ¡àèÊ yÈtàÂà §çý yà¿à £y§ýàç À½»þwm §ýÊçÞªàç kr â§ý wÑ ¡qÂàç Ñàn £ºþà§ýÊ £Âà§çý âv¥ ¢y qP§ýàÊ ¡àÎàãx wjÂà ràçvçªàà kèyç â§ý tyãÑ Âàç ¡qÂàç jçvàçÞ §ýàç ¡Îàãx Àã nã, kr wÑ ¢y qæ¿wã qÊ nà. £y§ýL ¡àwàïk §ýàçtv ¡àèÊ wÎàãsåm §ýÊÂàç wàvã â§ýÂmä ¡¾uÂm toäÊ Ñàçªàã. Âàtímà ¡àèÊ mÊy yç sÊã ¡àwàïk tçÞ wÑ ¡ÂàäªàíÑ qå½àê ÐwªàJu y°jà¢uàçÞ §ýàç qçÎà §ýÊçªàà âkÂà§ýà §ýsã ÐwuÞ £õàʧýmàê Âàç sã £°jàʽà â§ýuà nà. wÑ vàçªààçÞ §ýL rãtàáÊuàÝ ºþã§ý §ýÊçªàà ¡àèÊ âÄýÊ tyãÑ §çý ¼þàçÞªàã sçÏà tçÞ ÊÑmç ÑB¥ Ààwà §ýÊçªàà â§ý £yÂàç yÆrm §ýàç ÊâwwàÊ tçÞ rÀv âÀuà Ñè ¡àèÊ vàçªààçÞ §ýàç ¡àÀçÎà Àçªàà â§ý ÊâwwàÊ §ýàç qâwØà tàÂàçÞ ¨uàçÞâ§ý £yÂàç ÊâwwàÊ §ýàç kã £ºþÂàç §çý õàÊà ¡àÎàãÏà Àã ¡àèÊ qâwØà ºþÑÊàuà Ñè. wÑ uÑ iàçx½àà §ýÊçªàà â§ý kàç vàçªàà ¡sã sã yàmwçÞ âÀÂà §ýàç qâwØà tàÂàÂàç qÊ ¡ð»çþ ÑèA wç £y§çý õàÊà sçkç ªàuç ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yÂÀçÎààçÞ §ýàç ¡ÂàyäÂàà §ýʧçý £y§çý Âààt §ýL âÂàÂÀà §ýÊ ÊÑç ÑèA.

uÑ oàçhà rÑBm ÎàO¨mÎààvã ¡àèÊ qå½àêmuà ¡àoãÂà §ýÊÂàç wàvà oàçhà Ñàçªàà kèyç ÎàtàèÂà ¹þàçÂàÑç Âàç ¡qÂàç kàÀå ¹þàçÂàç yç yàtáÊuàçÞ §ýàç sÊtàuà nà â§ý ¥§ý rð»þã sãð»þ ²þàç¹çþ yç vç§ýÊ rð»çþ m§ý yr £y§ýL kàÀå ¹þàçÂàç §ýL ràmàçÞ qÊ ÁuàÂà Àç§ýÊ §ýÑmç nç, "uÑ tÂàäÏu qÊtçÎwÊ §ýL wÑ ÎàO¨m Ñè kàç tÑàÂà §ýÑvàmã Ñè.'' qPçáÊmàçÞ §çý §ýàt 8ß10. qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß13+15; 14ß9-11. â§ýÂmä qÊtçÎwÊ §çý vàçªà oàçhà ÂàÑãA hàuçÞªàç. ¢y låºçþ tyãÑ §ýL âÎàÕàà¥çÞ qâwØà Îààe §ýL âÎàÕàà¡àçÞ yç qåÊã mÊÑ tçv ÂàÑãA hàuçÞªàã. wÑ £ÂÑçÞ ¡ÎàJâxm §ýÊçªàà kàç qÎàä ¡àèÊ £y§ýL tåÊm §ýL qåkà §ýÊmç ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç ÂàÑãA tàÂàmç ÑèA. uç wç vàçªà ÑàçÞªàç âkÂà qÊ rà¢rv §ýL Ðq˜þ âÎàÕàà §çý ¡ÂàäyàÊ qÊtçÎwÊ §ýà âÂàÊà §íýàço £Þ»çþvà kàuçªàà. ¡àèÊ ¢y§çý ¡âmáʨm ÎàèmàÂà §ýàç tyãÑ §çý ¡àªàtÂà §ýL Âà§ýv §ýÊÂàç §ýL ¡Âàätâm ÂàÑãA Ñàçªàã. £õàʧýmàê qPsä Âàç ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç ¢y âwxu tçÞ yàwoàÂà ÊÑÂàç §ýL qÑvç Ñã jçmàwÂàã Àã Ñè ¡àèÊ rÑBm Ðq˜þ rmàuà Ñè â§ý tyãÑ §ýà ¡àªàtÂà â§ýy qP§ýàÊ yç Ñàçªàà. ''¨uàçÞâ§ý låºþç tyãÑ ¡àèÊ låºçþ sâwÏuõ§ýmà £ºþ hð»ç ÑàçÞªàç ¡àèÊ rð»çþ âjÂÑ ¡àèÊ ¡Àîsäm §ýàt âÀhàuçÞªàç â§ý uâÀ Ñàç y§çý màç jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýàç sã sÊtà ÀÞç..... ¢yâv¥ uâÀ wç mätyç  §ýÑçÞ, ''Àçhàç, wÑ kÞªàv tçÞ Ñè" màç ràÑÊ Âà âÂà§ýv kàÂàà, "Àçhàç wÑ §ýàçºþáÊuàçÞ tçÞ Ñè", màç qPmãâm Âà §ýÊÂàà. ¨uàçÞâ§ý kèyç ârkvã qåÊr yç âÂà§ýv qOÎjt m§ý jt§ýmã Ñè, wçyç Ñã tÂàäÏu §çý qäØà §ýà sã ¡àÂàà Ñàçªàà''. tÙàã 24ß23-27. tyãÑ §çý ¢y qP§ýàÊ §çý ¡àªàtÂà §ýL Âà§ýv §ýÊÂàà ÎàèmàÂà §çý ¡âo§ýàÊ ÕàçØà yç ràÑÊ Ñè. tyãÑ §çý ¡àªàtÂà §ýàç qåÊà âwÎw kàÂàçªàà ¡àèÊ qåÊà yÞyàÊ £yç ¡qÂàã ¡àÝhàçÞ yç Àçhçªàà. §çýwv wç kàç rà¢rv §çý qáÊótã âwùànJ ÊÑç ÑèA ¡àèÊ âkÂÑàçÞÂàç y¾u §ýà qPçt Ðwã§ýàÊ â§ýuà Ñè wç Ñã ¢y ÎàO¨mÎààvã oàçhç yç rj y§ýçÞªàç kàç qåÊç yÞyàÊ §ýàç ¡oãÂà §ýÊ vçªàà. rà¢rv §ýL jçmàwÂàã õàÊà uç £y§ýàç qâÑjàÂà vçÞªàç kàç sçx rÀv§ýÊ sÊtàÂàç wàvà oàçhçràk Ñè. ysã qÊ qÊãÕàà §ýL ið»þã ¡àuçªàã. ¢y qáÊÕàà §çý õàÊà wàÐmâw§ý tyãÑã qP§ý¹þ Ñàç kàuçÞªàç. ¨uà qÊtçÎwÊ §çý vàçªà qÊtçÎwÊ §çý wjÂà qÊ ¡sã ¢mÂàã Àæð¼þmà yç OÐnÊ ÑèA â§ý wç ¡qÂàã ¢ÞâÂôuàçÞ §ýL yàÕàã yç síâtm ÂàÑãA Ñàç y§çýÞ ? ¨uà wç ¥çyç yÞ§ý¹þtu ytu tçÞ §çýwv ¡àèÊ §çýwv rà¢rv §ýL âÎàÕàà §ýàç Ñã q§ýð»çþ ÊÑçÞªàç? uâÀ yÞsw ÑB¡à màç ÎàèmàÂà £ÂÑçÞ ¥çyã ið»þã §çý âv¥ mèuàÊ ÑàçÂàç yç Êàç§ýÂàç §ýà qPuày §ýÊçªàà. wÑ qáÊOÐnâmuàçÞ §ýàç ¢y qP§ýàÊ ÍuwOÐnm §ýÊçªàà â§ý £Âà§ýà tàªàê ¡wÛý÷ Ñàç kàuç. ÎàèmàÂà £ÂÑçÞ oÂà §çý vàvj tçÞ ÄýÞyà Àçªàà uà yÞyàÊ §ýL âjÞmà¡àçÞ §ýà ràçl £ºþàÂàç tçÞ ¢mÂàà ¡âo§ý £vlà Àçªàà â§ý £Âà§çý úÀu yäÐm Ñàç kàuçÞªàç ¡àèÊ wÑ âÀÂà £Âà qÊ ¥§ý jàçÊ §çý ytàÂà ¡à qð»çþªàà.'' (uÑ Ûýâj§ýÊ sàªà  ''À ªàíç¹þ §ý¹ìþàçwyJ'' Âààt§ý qäÐm§ý yç âvuà ªàuà Ñè. ¢y§ýL yåjÂàà qjF §çý ¡Âm tçÞ Àã ªà¢ê Ñè. uÑ qäÐm§ý täÅm qPàÃm §ýʧçý ¢y rð»ç  yÞ§ý¹þ §çý âwxu tçÞ ¡âo§ý kàÂàÂàç Ñçmä ¡wÎu qâð¼þuç).

¢y oàçhç yç rjÂàç §çý âv¥ Ñtç ¡¾uÞm kàªàÛý§ý ÑàçÂàç §ýL ¡àwÎu§ýmà Ñè. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ''uâÀ Ñàç y§çý màç jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýàç sã sÊtà Àç '' ¢yãâv¥ Ñt yÞ§ý¹þ §çý ¢y ytu qÊ ¡âo§ý ïkàçÊ ÀçÂàà jàÑmç ÑèA â§ý ¢y âwxu tçÞ Ðq˜þ kàÂà§ýàÊã Ñàç âkyyç Ñt ÎàèmàÂà §çý oàçhç yç rj y§çÞý. kr uãÎàä tyãÑ Îàãií Ñã qäÂàß ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç vçÂàç ¡àuçªàà màç wÑ ¡qÂàç qèÊ ¢y qP¿wã qÊ ÂàÑãA Êhçªàà, Ñt qð¼þ jä§çý ÑèA â§ý £õàÊ qàuç Ñä¥ vàçªà uãÎàä §çý yàn Ðwªàê kàÂàç §çý âv¥ Ñwà tçÞç £ºþà âvuç kàuçÞªàç. 1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4ß16-18. Ðwªàê qÊ £ºþàuç kàÂàç yç qåwê uãÎàä Âàç §ýÑà ''¡àèÊ uâÀ tèAÞ kà§ýÊ mäÈÑàÊç âv¥ kªàÑ mèuàÊ §ýÛÞý màç ¡à§ýÊ mäÈÑçÞ ¡qÂàç uÑàÝ vç kà¤Ýýªàà â§ý kÑàÝ tèA ÑåÝ wÑàÝ mät sã ÊÑàç.'' uåÑÂÂàà 14ß3. kr £õàÊ qPàÃm vàçªà Ðwªàê tçÞç ¥§ý ÑïkàÊ wxê ârmà jä§çý ÑàçÞªàç £y§çý ràÀ uãÎàä qâwØà vàçªààçÞ §çý yàn ¡àèÊ Âàuç uÛýÎvçt §çý yàn ¡àuçªàà, msã ¢y qæ¿wã qÊ qèÊ Êhçªàà. £y ytu uãÎàä ¡qÂàà qàÝw kèmåÂà qÑàð»þ qÊ Êhçªàà. wÑàÝ Âàuà uÛýÎvçt Ðnàâqm â§ýuà kàuçªàà msã uãÎàä ''¥§ý Âàuç Ðwªàê ¡àèÊ ¥§ý Âàuã qæ¿wã'' §ýà âÂàtà½àê §ýÊçªàà âkytçÞ oàâtê§ýmà wày §ýÊçªàã. ïk§ýuàêÑ 14ß4-9, qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ¡àèÊ 21 ¡Áuàu.

qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ uà qÎàä §ýL ²þàq

''táÊut'' §ýL âÎàÕàà¡àçÞ tçÞ §ýàÄýL y°jà¢ê Ñè. â§ýÂmä uÑ y°jà¢ê qPàuß låºþ §çý yà¿à âtvã ÑB¢ê Ñè âky yç qåÊã ràm §ýàç ytlÂàà §ýàÄýL §ýâºþÂà Ñè. £y§çý £qÀçÎààçÞ §ýL yr y°jà¢ê §çý yàn £y§ýà tâÑtàtu qP§ý¹þã§ýÊ½à ¡àèÊ £y§ýà hày qPsàw vàçªààçÞ tçÞ âwÎwày qèÀà §ýÊmà Ñè. ¢ytçÞ yÞÀçÑ ÂàÑãA â§ý ÎàèmàÂà ¢y âwÎwày §ýà vàs £ºþà §ýÊ ¡àèÊ sã ¥çyç Ñã §èýnàçâv§ý ây÷àÞmàçÞ §ýàç kÂà yàtàÂu §çý yàtÂàç vç§ýÊ ¡àuçªàà. ¢Âà ây÷àÞmàçÞ tçÞ yç ¥§ý ây÷àÞm kàç §èýnàçâv§ý jjê §ýL hày qâÑjàÂà Ñè ¡àèÊ âky§çý âwÏàu tçÞ qàçq Âàç ¡qÂàç hày qØà ''»þà¢êïk »þàéâtÂàã'' 31 t¢ê 1998 tçÞ £Ìvçh â§ýuà Ñè-wÑ Ñè yÆrm âÀÂà §çý ÐnàÂà qÊ ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà tàÂàÂàà krâ§ý rà¢rv yÆrm yàmwçÞ âÀÂà §ýàç tàÂàÂàç §ýL ¡àÖàà Àçmã Ñè.

ysã §ýàç ¢y ràm §ýà ÖààÂà ÑàçÂàà jàâÑ¥ â§ý qàçâqum Âàç Ñã qÊtçÎwÊ §ýL Ày ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç (¡qÂàç §èý¹þàâ§ýï³t tçÞ) ¢y qP§ýàÊ rÀv âÀuà Ñè â§ý wç âÂàªàêtÂà 20ß3-17 tçÞ âvâhm ¡àÖàà¡àçÞ yç §ýàÄýL ÑÀ m§ý tçv ÂàÑãA hàmã ÑÞè. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý Ñt yàmwçÞ âÀÂà §ýàç qâwØà tàÂàÞç kàç â§ý âwóàt âÀÂà Ñè. rà¢rv uÑ sã §ýÑmã Ñè â§ý qÊtçÎwÊ Âàç yàmwçÞ âÀÂà §ýàç ¡àÎàãÏà Àã ¡àèÊ qâwØà ºþÑÊàuà Ñè. §èý¹þàâ§ýï³t Âàç §çýwv uÑ §ýÑà ªàuà Ñè â§ý,''yÆrm âÀÂà §ýàç qâwØà tàÂàÂàç §çý âv¥ Ðtʽà ÊhÂàà.'' qÊÂmä wç §ýÑmç ÑèA â§ý §ývãâyuà Âàç yÆrm §ýL qâwØàmà §ýàç yàmwçÞ âÀÂà yç yÃmàÑ §çý qÑvç âÀÂà qÊ ÐnàÂààÞmáÊm §ýÊ âÀuà Ñè ¡àèÊ yÃmàÑ §ýà qÑvà âÀÂà ÊâwwàÊ Ñè - "»þàéO¨¹ìþÂàv §èý¹þàâ§ýï³t" qæ™þ 147 ¡àèÊ "À §ýÂw¹êîþy §èý¹þàâ§ýï³t ¡àéÄý §èýnàçâv§ý »þàéO¨¹ìþÂà" 1977 yÞЧýʽà qæ™þ 50; "§èýnàçâv§ý áʧýéà»êþ" 1 âymÈrÊ 1923.
           
rà¢rv tçÞ wâ½àêm ''qÎàä'' §çý yàÊç qâÑjàÂà âjÂÑ qàçâqum qÊ Ñã yÑã rèºþmç ÑèA ¡àèÊ kèyà ÑtÂàç ¡sã Àçhà Ñè â§ý qàçâqum §ýÑmã Ñè â§ý £y§çý ¡âo§ýàÊ §ýà âjÂÑ Ñè - yÆrm §çý ÐnàÂà qÊ ÊâwwàÊ §ýL ÐnàqÂàà §ýÊÂàà Ñè. ¢y qP§ýàÊ ÊâwwàÊ qàvÂà ''qÎàä §ýL ²þàq'' qàçâqum §ýL ²þàq Ñè. kr Ñt rà¢rv §ýL sâwÏuwàâ½àuàçÞ qÊ ÁuàÂà §ýÊmç ÑèA màç qð¼þmç ÑèA â§ý qæ¿wã §çý ¢âmÑày §çý ¡âÂmt âÀÂààçÞ tçÞ qÎàä §ýL ²þàq §ýà vªààuà kàÂàà ¥§ý rð»çþ yÞ§ý¹þ ¡àèÊ qÊãÕàà §ýà ytu Ñàçªàà. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý kàç vàçªà ''qÎàä §ýL ²þàq'' §ýàç vçÂàç yç ¢Þ§ýàÊ §ýÊçÞªàç £ÂÑçÞ rçjÂàç ¡àèÊ hÊãÀÂàç §ýL tÂààÑã Ñàçªàã ¡àèÊ ¡Âm tçÞ £ÂÑçÞ kàÂà yç tàÊ »þàvç kàÂàç §ýL Êà³ààÖàà âÂà§ýàvã kàuçªàã. ¢y ymàw ¡àèÊ yÞ§ý¹þ §çý ¡Âm tçÞ uãÎàä qäÂàß ¡à§ýÊ ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç ²äþ¹þ§ýàÊà Àçªàà.

¨uà ÑtçÞ ''táÊut'' yç qPànêÂàà §ýÊÂàà jàâÑ¥ ?

kèyà â§ý qÑvç Ñã rmàuà ªàuà Ñè, kr Ñt ''táÊut'' §ýL ràmàçÞ qÊ ÁuàÂà Àçmç ÑèA, màç uÑ susãm §ýÊÂàç wàvã ràm Ñè â§ý wÑ â§ýy qP§ýàÊ yç ¡qÂàã âÐnâm §ýàç ¤Ýýjà £ºþàmã Ñè ¡àèÊ vàçªààçÞ §ýà ÁuàÂà ¡qÂàã ¡àçÊ ¡à§ýâxêm §ýÊmã Ñè. ''táÊut'' tçÞ yäÊÕàà qàÂàç ¡àèÊ £yyç qPànêÂàà §ýÊÂàç §ýL ràmàçÞ yç qPàç¾yàâÑm Ñàç§ýÊ rÑäm vàçªà £yyç qPànêÂàà §ýÊÂàç vªàç ÑèA. wç §äÞýwàÊã ''táÊut'' §ýL tåâmêuàçÞçÞ §ýàç À½»þwm §ýʧçý £yyç ¡ÂàäªàíÑ qàÂàç §çý âv¥ qPànêÂàà §ýÊmç ÑèA. ¢y§çý ¡âmáʨm wç £yyç £y§çý qäØà ¡àèÊ qäØà §çý âqmà yç £Âà§çý âv¥ tÁuÐn §ýL qPànêÂàà §ýÊÂàç §çý âv¥ Çàã âÂàwçÀÂà §ýÊmç ÑèA. qàçq kàèÂà qàév âõmãu qÊ kàÂà vçwà Ñtvà ÑàçÂàç §çý ràÀ qàçq 2 t¢ê 1982 §ýàç Äýàâmtà ªàuç ¡àèÊ §äýÞwàÊã táÊut §ýL tåÊm §çý yàtÂàç À½»þwm §ýʧçý £Âà§ýà kãwÂà rjàÂàç §çý âv¥ ''táÊut'' §ýàç oÂuwàÀ âÀuà.

uÑ Àäßh §ýL ràm Ñè â§ý yÞyàÊ §çý oàâtê§ý Âàçmà ªà½à vàçªààçÞ §ýàç ïªàvm yÞ§çým Àç ÊÑç ÑèA kàç vàçªààçÞ §ýàç y°jà¢ê yç ÀåÊ vç§ýÊ kà ÊÑç ÑèÞ. ¡r Ñt rà¢rv tçÞ rmàuã ªàuã Ày ¡àÖàà¡àçÞ tçÞ yç ÀåyÊã ¡àÖàà §çý ¥§ý sàªà §ýà £Ìvçh §ýÊçÞªàç âkyç §èýnàçâv§ý jjê Âàç ¡qÂàç §èý¹þàâ§ýï³t tçÞ yç âÂà§ýàv âÀuà Ñè. uÑ ¥§ý ¥çyà rð»þà oàçhà Ñè âkyç qPàç¹çþйçÞþ¹þ yÞyàÊ Âàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ âvuà Ñè. ''må ¡qÂàç âv¥ §ýàç¢ê tåâmê hàçÀ §ýÊ Âà rÂààÂàà, Âà â§ýyã §ýL qPâmtà rÂààÂàà kàç ¡à§ýàÎà tçÞ uà qæ¿wã qÊ, uà qæ¿wã §çý kv tçÞ ÑèA, må £Âà§ýàç À½»þwm Âà §ýÊÂàà, ¡àèÊ Âà £Âà§ýL £qàyÂàà §ýÊÂàà'' âÂàªàêtÂà 20 ß4-6. rà¢rv §ýL Ðq˜þ jçmàwÂàã §çý ràwkåÀ sã qàçq ¡àèÊ ÀåyÊç vàçªà kàç qàçq §çý tm §çý ÑèA wç ''táÊut'' §ýL ¡àçÊ täð»þ§ýÊ ''táÊut'' §ýL tåÊm §ýàç À½»þwm §ýÊmç ÑèA.

¨uà ''táÊut'' ÑtàÊã yÑ-£õàʧýmàê ¡àèÊ tÁuÐn Ñàç y§ýmã Ñè ?

§èýnàçâv§ý §ývãâyuà Âàç ¥§ý rð»þà ¡àÂÀàçvÂà jvàuà ÑB¡à Ñè âky§çý mÑm wç §èýnàçâv§ý jjê §çý sãmÊ ¥§ý âyõàÂm §ýàç rð¼þàwà Àç ÊÑç ÑÞè â§ý táÊut §ýàç yÑ-£õàʧýmàê (Co-redemptrix) ¡àèÊ yàÊç ¡ÂàäªàíÑ §ýà tÁuÐn (Mediatrix) ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý vàçªààçÞ §ýL t䩾uàÊ §çý Ûýq tçÞ iàçx½àà §ýL kàuç. ¢y ràm yç Ñt Ðq˜þ Ûýq yç Àçh y§ýmç ÑèA â§ý §èýnàçâv§ý jjê tçÞ ''táÊut'' §ýàç uãÎàä §ýL ytàÂmà ¡àèÊ rÊàrÊ tçÞ vàÂàç §çý âv¥ ¥§ý rð»þà ¡àÂÀàçvÂà jvàuà kà ÊÑà Ñè. rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ Ðwªàê tçÞ yàÕàã ÀçÂàç wàvç mãÂà ÑèÞ - ''âqmà, wjÂà (tyãÑ) ¡àèÊ qâwØà ¡à¾tà'' 1 uåÑÂÂàà 5ß7. uâÀ ÑtÂàç ¢y Âàuã âÎàÕàà §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ âvuà âky tçÞ ''táÊut'' §ýàç yÑ £õàʧýmàê ¡àèÊ tÁuÐn rmàuà kà ÊÑà Ñè màç Ðwªàê tçÞ yàÕàã ÀçÂàç wàvàçÞ §ýL yÞ©uà mãÂà yç jàÊ Ñàç kàuçªàã, ¡nàêm âqmà, tàmà ¡àèÊ qäØà ¡àèÊ qâwØà ¡à¾tà. kr §èýnàçâv§ý vàçªà ''táÊut'' §ýàç yÑ £õàʧýmàê ¡àèÊ tÁuÐn §ýà qÀ qPÀàÂà §ýÊçÞªàç â§ý wÑ ÑtàÊã qPànêÂàà¡àçÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý ytÕà qÑBÝjॠ¡àèÊ ÑtàÊã ¡àð¼þ ¡àèÊ tÁuÐn rÂàç màç uÑ rÑBm rð»þà oàçhà Ñàçªàà, ¨uàçÞâ§ý uãÎàä §ýà ÐnàÂà vçÂàà ¥§ý rð»þà yàÑy sÊà oàç©àà Ñàçªàà. uãÎàä Âàç ÐwuÞ ¢y qP§ýàÊ §çý â§ýyã sã âwjàÊ §ýà ¢Â§ýàÊ §ýÊmç ÑB¥ §ýÑà Ñè, ''tàªàê ¡àèÊ y°jà¢ê, ¡àèÊ kãwÂà tèA Ñã ÑCÝ, ârÂàà tçÊç õàÊà §ýàç¢ê âqmà §çý qày ÂàÑãA qÑBÝj y§ýmà'', uåÑÂÂàà 14ß6. ÑtçÞ uÑ sã rmàuà ªàuà Ñè â§ý uãÎàä ¥çyà ¨uàçÞ §ýÑmà Ñè, ¥çyà ¢yâv¥ Ñè ¨uàçÞâ§ý uãÎàä Âàç ¡qÂàã tæ¾uä §çý õàÊà qÊtçÎwÊ §çý âyÑàÞyÂà m§ý qÑBéÞjÂàç §ýà tàªàê hàçv âÀuà Ñè. qàq tÂàäÏu §ýàç qÊtçÎwÊ yç ÀåÊ vç kàmà Ñè, ¡àèÊ kr tÂàäÏu Âàç qàq â§ýuà màç £y qÊ tæ¾uä §çý À½»þ §ýL ¡àÖàà Ñàç ªà¢ê nã. ¨uàçÞâ§ý ''qàq §ýL tkÀåÊã tæ¾uä Ñè'' ÊàçâtuàçÞ 6ß23. qÊÂmä qÊtçÎwÊ Âàç qàq §çý À½»þ yç tÂàäÏu §ýàç rjàÂàç §çý âv¥ ¥§ý õàÊ hàçv âÀuà Ñè, '' ¨uàçÞâ§ý qÊtçÎwÊ Âàç kªàm yç ¥çyà qPçt Êhà â§ý £yÂàç ¡qÂàà ¥§ývàèmà qäØà Àç âÀuà màâ§ý kàç §ýàç¢ê £y qÊ âwÎwày §ýÊç wÑ ÂààÎà Âà Ñàç, qÊÂmä ¡ÂàÂm kãwÂà qàuç''. uåÑÂÂàà 3ß16. uâÀ Ñt uãÎàä §ýàç ¡qÂàç kãwÂà §ýà Ðwàtã Ðwã§ýàÊ §ýÊvçÞ màç wÑ ¡qÂàç râvÀàÂà §çý §ýàʽà ÑtàÊç qàqàçÞ §ýàç ¡qÂàç ¤ýqÊ vç vçªàà. ¢yâv¥ 1 mãtäânuäy 2ß5 tçÞ rà¢rv §ýÑmã Ñè, '' ¨uàçÞâ§ý qÊtçÎwÊ ¥§ý Ñã Ñè ¡àèÊ qÊtçÎwÊ ¡àèÊ tÂàäÏuàçÞ §çý rãj tçÞ sã ¥§ý Ñã ârjw¢ê Ñè, ¡nàmê uãÎàä kàç tÂàäÏu Ñè'', ¢y qP§ýàÊ uãÎàä tyãÑ kàç qÊtçÎwÊ ¡àèÊ tÂàäÏu §çý tÁu ¥§ý tàØà ârjw¢ê Ñè qÊtçÎwÊ §çý âyÞÑàyÂà m§ý ¡àÂàç §çý âv¥ ¥§ý tàØà tàÁut Ñè. ¢ríàâÂàuàçÞ 8 ¡àèÊ 9 ¡Áuàu ¡àèÊ uåÑÂÂàà 3ß17.

¨uà ''táÊut'' qàçq uà qPãйþ vàçªà ÑtàÊç qàqàçÞ §ýàç Õàtà §ýÊ y§ýmç ÑèA ?

''táÊut'' §çý ÐmÊ §ýàç ¤Ýýjà £ºþà§ýÊ uãÎàä §çý rÊàrÊ vàÂàç §ýà qPuày §ýÊÂàç wàvã §èýnàçâv§ý §ývãâyuà uÑ sã âyhàmã Ñè â§ý qàçq ¡àèÊ qPãйþ vàçªààçÞ §çý qàqàçÞ §ýàç Õàtà §ýÊ y§ýmç ÑèA. §äý²þ qâqm qPàç¹èþйçþ¹þ §ývãâyuà¥Þ ¡àèÊ ÀåyÊç ¡àÂÀàçvÂà kèyç ÄíýL tèyÂy tçÞ §ýàç¢ê sã ÍuO¨m qPãйþþ §çý qày kà§ýÊ ¡qÂàç qàq Ðwã§ýàÊ §ýÊ y§ýmà Ñè. ¡àèÊ qàq Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàç §çý ràÀ £yç rmàuà kàmà Ñè â§ý ''mäÈÑàÊç qàq Õàtà Ñàç ªàuç ÑèA''. ¢y ràm §ýL qÊh §ýÊmç ytu tѾwqå½àê qPÎÂà uÑ Ñè â§ý ¨uà ÑtçÞ ''táÊut'' qàçq uà qPãйþ kàç yr qâmm qàqã tÂàäÏu tàØà ÑèA §çý qày kàÂàà jàâÑ¥ uà âÄýÊ uãÎàä tyãÑ §çý qày kà§ýÊ ¡qÂàç qàqàçÞ yç Õàtà qPàÃm §ýÊÂàà jàâÑ¥? rà¢rv Ðq˜þ Ûýq yç rmàmã Ñè â§ý â§ý kr §ýàç¢ê qàq §ýÊmà Ñè màç kàç vàçªà ¢ytçÞ Îààâtv ÑèA ¡nàêm ¡qÊàoã âkyÂàç qàq â§ýuà Ñè ¡àèÊ täÀ¢ê âky§çý âwÛý÷ qàq â§ýuà ªàuà Ñè ÀàçÂààçÞ §ýàç ¡àqy tçÞ tyvç §ýàç yävlà vçÂàà jàâÑ¥. rà¢rv §ýÑmã Ñè ''yjçm ÊÑàç, uâÀ mçÊà Çàà¢ê mçÊà ¡qÊào §ýÊç màç £yç ytlà, ¡àèÊ uâÀ q²þmॠmàç £yç Õàtà §ýÊ''. vå§ýà17ß3-4. ¢y yÈrÞo tçÞ qàçq uà qPãйþ §ýL §ýàç¢ê såât§ýà ÂàÑãA Ñàçmã. kr yÈrÞâom ÍuO¨m yç Õàtà qPàÃm Ñàç kàmã Ñè màç uÑ ¡àwÎu§ý Ñè â§ý ¡âÂmt Õàtà qPàÃm §ýÊÂàç âv¥ qPànêÂàà tçÞ qÊtçÎwÊ §çý ytÕà kàuà kàuç. uãÎàä Âàç ÑtçÞ ÐwªàJu âqmà yç ¢y qP§ýàÊ qPànêÂàà §ýÊÂàà âyhàuà Ñè. '' âky qP§ýàÊ ÑtÂàç ¡qÂàç ¡qÊàâÁàuàçÞ §ýàç Õàtà â§ýuà Ñè, wèyç Ñã må sã ÑtàÊç ¡qÊàoàçÞ §ýàç Õàtà §ýÊ Àç,'' tÙàã 6ß12. ¡àèÊ uåÑÂÂàà ¢yç ¢y qP§ýàÊ §ýÑmà Ñè, ''Ñç tçÊç ràv§ýàç tèA uç ràmÞç mäÈÑçÞ ¢yâv¥ âvhmà ÑCÝ â§ý mät qàq Âà §ýÊàç, ¡àèÊ uâÀ §ýàç¢ê qàq §ýÊç màç âqmà §çý qày ÑtàÊà ¥§ý yÑàu§ý Ñè ¡nàêm oàâtê§ý uãÎàä tyãÑ''. 1 uåÑÂÂàà 2ß1. §çýwv uãÎàä tyãÑ §çý õàÊà Ñã §ýàç¢ê qàqã ¡qÂàç qàqàçÞ §ýL Õàtà qPàÃm §ýʧçý qÊtçÎwÊ §çý ¡ÂàäªàíÑ §çý âyÞÑàyÂà §çý ytÕà ¡à y§ýmà Ñè. §çýwv uãÎàä tyãÑ Ñã ÑtàÊà £õàʧýmàê, ÑtàÊà tÁuÐn ¡àèÊ ÑtàÊà w§ýLv Ñè. ¡qÂàç qàqàçÞ §ýL Õàtà §çý âv¥ ÑtçÞ §çýwv £yã §çý qày kàÂàà jàâÑ¥. kr Ñt ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç tàÂà vçmç ÑèA ¡qÂàç qàqàçÞ yç qÎjàmàq §ýÊmç ÑèA ¡àèÊ qPsä yç Õàtà qàÂàç §çý âv¥ £y§ýL ¡àçÊ täð»þmç ÑèA, màç Ñt ¢y qPâmÖàà §çý sàªàãÀàÊ Ñàçmç ÑèA, ''uâÀ Ñt ¡qÂàç qàqçÞ §ýàç tàÂàvçÞ, màç wÑ ÑtàÊç qàqàçÞ §ýàç Õàtà §ýÊÂàç ¡àèÊ ÑtçÞ yr ¡otê yç Îàä÷ §ýÊÂàç tçÞ âwÎwàyuàçªu ¡àèÊ otJ Ñè. 1 uåÑÂÂàà 1ß9.

¡à¾tàwàÀ - qåÊç yÞyàÊ §ýàç ¥§ýtm §ýÊÂàç §çý qPuày §ýL jàrã

¡à¢uç Ñt qäÂàß ''táÊut §ýà qPçm'' uà ¡à¾tà¡àçÞ §çý qP§ý¹þã§ýʽà qÊ jvçÞ. ¡à¾tàwàÀ ¡Âm ytu tçÞ ysã otàG §çý vàçªààçÞ §ýàç ¥§ýtm §ýÊÂàç §çý qPuày tçÞ ¥§ý tѾwqå½àê jàrã Ñè. rà¢rv ¢y âwÏàu tçÞ rmàmç ÑB¥ §ýÑmã Ñè, ''¡àèÊ tèAÂàç £y ¡kªàÊ (ÎàèmàÂà/¡à¾tàwàÀ) §çý täÑÞ yç, ¡àèÊ £y qÎàä (§èýnàçâv§ý jjê)§çý täÑ yç, ¡àèÊ £y låºçþ sâwÏuõ§ýmà (qâmm qPàç¹çþйçÞþ¹þ §ývãâyuà¡àçÞ) §çý täÑÞ yç mãÂà ¡Îàä÷ ¡à¾tà¡àçÞ §ýàç âÂà§ývmç Àçhà, "uç âjÂÑ âÀhàÂàç wàvã Àä˜þ ¡à¾tà¥Þ ÑèA kàç yàÊç yÞyàÊ §çý Êàkà¡àçÞ §çý qày âÂà§ýv §ýÊ ¢yâv¥ kàmã ÑèÞ â§ý £ÂÑçÞ ywê ÎàO¨mtàÂà §çý £y rð»þç âÀÂà §ýL vð»þà¢ê §çý âv¥ ¢§ý¹îþºþà §ýÊçÞ." qP§ýàâÎàmwà¨u 16ß13-14.

¡àk Ñt Àçh y§ýmç ÑèA â§ý ¢y sâwÏuwà½àã §çý qåÊç ÑàçÂàç §çý âv¥ â§ýy qP§ýàÊ tàªàê mèuàÊ Ñàç ÊÑà Ñè, yÞyàÊ §çý Êà˜ìþ ¡qÂàã ÊàkÂàãâm§ý, ¡àânê§ý yèâÂà§ý ¡àèÊ oàâtê§ý ràmàçÞ §çý yàn ¥§ýL§æým Ñàç ÊÑçÞ ÑèA. ¡àèÊ ¡àk ¡à¾tàwàÀ §çý Ûýq tçÞ âwÎàçxmuß oàâtê§ý âwxuàçÞ tçÞ ¥§ýmà Ñàâyv §ýÊÂàç §çý âv¥ ÎàèmàÂà §çý Ñàn tçÞ ¥§ý tѾwqå½àê jàrã ¡à ªà¢ê Ñè. rà¢rv rmàmã Ñè â§ý yÞyàÊ §ýL ysã Àä˜þ ÎàO¨muàÝ ¥§ýmà §çý rÞoÂà tçÞ rÞo kàuçÞªàãç. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý yr "¥§ý tÂà §çý ÑàçÞªàç ¡àèÊ ¡qÂàã ¡qÂàã ÎàO¨m ¡àèÊ yàtnê 'qÎàä' §ýàç Àç ÀçÞªàç."  uÑ Ðq˜þ Ñè â§ý qàçâqum ¢y yÞixê tçÞ Âàçmæ¾w §ýÊÂàç wàvã ÎàO¨m Ñàçªàã. kã ÑàéÞ rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý £y qÎàä (qàçâqum) §çý qã²çþ yàÊà yÞyàÊ ¡àÎjuê §ýÊmà ÑB¡à jvçªàà. qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß3. rà¢rv Ðq˜þmà yç §ýÑmã Ñè â§ý uç Ñã ÎàO¨muàÞ âtv§ýÊ tçÈÂàç ¡àèÊ kàç £y§çý qã²çþ jvmç ÑèA £Âàyç uä÷ §ýÊçÞªàã. qP§ýàâÎàm wà¨u 17ß13-17. ¢y yÞyàÊ §ýL ÎàO¨muàÞ ÐwuÞ §ýàç rà¢rv yç ¤ýqÊ Êhmç ÑB¥ ¡àÖàà qàvÂà §ýL tàÞªà §ýÊmã ÑÞè. â§ýÂmä rà¢rv §ýÑmã Ñè, '' ¢yâv¥ mät tÂàäÏu yç qÊç ÊÑàç âky§ýL ÎwÞày £y§çý ÂànäÂààçÞ tçÞ Ñè, ¨uàçÞâ§ý £y§ýà tåÌu Ñè Ñã ¨uà". "¡àèÊ Îààâqm Ñè wÑ tÂàäÏu kàç tÂàäÏu qÊ sÊàçyà Êhmà Ñè ¡àèÊ £y§ýà yÑàÊà vçmà Ñè âky§ýà tÂà uÑàçwà yç s¹þ§ý kàmà Ñè.'' uÎààuàÑ 2ß22, âutêuàÑ 17ß5

¡r m§ý kàç §äý²þ Ñt Âàç qÊhà Ñè ¢yyç uÑ Ðq˜þ Ñè â§ý ''táÊut'' yÞyàÊ §çý ysã otàF §çý vàçªààçÞ §ýàç Êàçt §çý ²þàmç §çý Âàãjç ¥§ýØà §ýÊÂàç §çý qPuày tçÞ ¥§ý tѾwqå½àê såât§ýà ¡Àà §ýÊçªàã. qàçq Âàç sã ysã otàF §ýL ¥§ýmà §ýL ¢°²þà qP§ý¹þ §ýL Ñè.''wxê 2001 ¥§ý tÑàÂà kärvã §çý Ûýq tçÞ uàÀ â§ýuà kàuçªàà, âkytçÞ ytÐm tyãâÑuàçÞ §çý tÁu ¥§ýmà §ýL ¢°²þà qåÊã Ñàçªàã, kr m§ý wç yÈqå½àê ytàk §ýL ¥§ýmà §çý vÕu §ýàç qPàÃm Âà §ýÊvÞç. "À n»êþ âtvçâÂàut" qæ™þ 26-31.

y°jã ¥§ýmà §èýyç qPàÃm §ýL kà y§ýmã Ñè ?

y°jã ¥§ýmà §èýnàçâv§ý jjê §çý âwÎwàyàçÞ, ''táÊut §çý qPçm'' uà "jjê ¥§ýmà uàçkÂàà" §çý õàÊà qPàÃm ÂàÑãA §ýL y§ýmã Ñè. y°jã ¥§ýmà mr ¡àmã Ñè kr Ñt uãÎàä §ýàç ¡qÂàà ÍuO¨mªàm £õàʧýmàê Ðwã§ýàÊ §ýÊmç ÑèA ¡àèÊ £y§ýL âÎàÕàà §çý ¡ÂàäyàÊ ¡qÂàç qàqàçÞ yç Õàtà qPàÃm §ýÊmç ÑèA. uãÎàä tyãÑ §ýÑmà Ñè, ''tèA qPànêÂàà §ýÊmà ÑåÝ'' â§ý wç yr ¥§ý ÑàçÞ kèyç må Ñç âqmà tältçÞ Ñè ¡àèÊ tèÞ mältçÞ ÑCÝ, wèyç Ñã wç sã Ñt tçÞ ÑàÞç ...'' uåÑÂÂàà 17ß20-23. kr Ñt uãÎàä §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊmç ¡àèÊ qâwØà ¡à¾tà ÑtàÊç úÀuàçÞ tçÞ yâ§íýu Ñàç kàmà Ñè, msã y°jã ¥§ýmà §ýL ÂàãÞw Êhã kàmã Ñè. âÄýÊ Ñt qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þà §ýàç qåÊà §ýÊÂàç §çý âv¥ ¡àwÎu§ý yàtnê qPàÃm §ýÊmç ÑèA ¡àèÊ ÑtàÊà kãwÂà qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þà §çý ¡ÂàäyàÊ Ñàçmà Ñè. ÑtàÊç kãwÂà yç qÊtçÎwÊ §ýà jáÊØà qP§ý¹þ Ñàçmà Ñè. ¥çyà ¢yâv¥ ÂàÑãA Ñàçmà â§ý Ñt svç ÑèA â§ýÂmä ¢yâv¥ â§ý qâwØà ¡à¾tà ÑtàÊç qPâm âÀÂà §çý kãwÂà tçÞ ¡qÂàç wjÂà ¡àèÊ §ýtê ÀàçÂààçÞ Ñã §çý tàÁut yç yÑã âÂà½àêu vçÂàç §ýL Õàtmà ¡àèÊ ytl qPÀàÂà §ýÊmà Ñè. uåÑÂÂàà 14ß4-5, 2 qmÊy 1ß4, 1 uåÑÂÂàà 1ß9. rà¢rv ¥§ý ²þàç¹þç âwÎwàyã ytåÑ (ÊèÈÂàè¹þ) râ§ýuà §ývãâyuà uà "Îàçx yÂmàÂà" §çý âwÏàu rmàmã Ñè, kàç ¡âÂmt ytu m§ý âwÎwày uàçªu qàuç kàuçÞªàç. uç wç ÑèA kàç ''qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂàmç ¡àèÊ uãÎàä qÊ âwÎwày Êhmç ÑèA.'' qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß12, 1 §äýáÊâÂnuàçÞ 10ß13, âÄýâvâÃquàçÞ 4ß13, uåÑÂÂàà 17ß3, kr Ñt Âàç ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç tàÂà §ýÊ uãÎàä yç £õàÊ ¡àèÊ Õàtà qPàÃm §ýÊ vã Ñè âÄýÊ Ñt kàÂàmç ÑèA â§ý ¡Âm m§ý âwÎwàyuàçªu rÂàçÞ ÊѧýÊ uãÎàä §çý qã²çþ jvÂàç §çý âv¥ ÑtçÞ ¡àwÎu§ý yàtnê sã qPàÃm Ñàç y§ýmã Ñè. §äý²þ vàçªà tyãÑ §çý ¡àÂàç m§ý rÂàç ÊÑÂàç §ýà ¡ÂàäªàíÑ sã qPàÃm §ýÊçÞªàç-qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß12, 1 §äýáÊâÂnuàçÞ 10ß13, âÄýâvâÃquàçÞ 4ß13, uåÑÂÂàà 17ß3. uãÎàä §çý yàn £Âà§ýà ¨uà Ñã tâÑtà tu ¡Âàäsw Ñàçªàà! tçÊã qPànêÂàà Ñè â§ý Ñt yr tyãÑ §çý qÕà tçÞ ¡Âm m§ý OÐnÊ hð»çþ ÊÑÂàç §ýà qPuày §ýÊçÞªàç.

Ñt ¨uà §ýÊ y§ýmç ÑèA ?

¡àq tçÞ yç âkmÂààçÞ Âàç uãÎàä §çý qã²çþ jvÂàç §ýà ¡sã Äèýyvà ÂàÑãA â§ýuà Ñè, tèA âÂàwçÀÂà §ýÊmà ÑCÝ â§ý ¡àq ¡qÂàã rà¢rv £ºþà §ýÊ qð¼çÞþ. ¡qÂàç rà¢rv ¡ÁuuÂà qÊ qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÎàãx tàÞªàçÞ ¡àèÊ £ÀàÑÊ½à §çý âv¥ u          åÑÂÂàà kàç uãÎàä §ýà yryç âqPu jçvà nà, £y§çý yr qØà qð¼çÞ. ¡àèÊ ¡àq kªàm §çý £õàʧýmàê §ýàç qà kàuçÞªàç. ''¡àèÊ ¡ÂàÂm kãwÂà uÑ Ñè â§ý wç mäl ¡õèm y°jç qÊtçÎwÊ §ýàç ¡àèÊ uãÎàä tyãÑ §ýàç, âkyç måÂàç sçkà Ñè, kàÂàçÞ.'' uåÑÂÂàà 17ß3.

kªàm §ýà £õàʧýmàê uãÎàä tyãÑ ¡âm ÎàãiP ¡à ÊÑà Ñè. qàq yç qãâð»þm yÞyàÊ §çý âv¥ ¨uà Ñã ÁàÂu ¡àÎàà Ñè, ¡àèÊ ¡Àsäm sâwÏu §ýL ¨uà Ñã oÂu qPâmÖàà sã! tçÊã qPànêÂàà Ñè â§ý ¡àq ¡àèÊ tèA uãÎàä §ýàç ¡sã rçÑmÊ Ûýq yç kàÂàÂàç §çý ¢°²äþ§ý ÑàçÞªàç, màâ§ý kr wÑ ¡qÂàç ràv§ýàçÞ §ýàç vçÂàç ¡àuç màç Ñt sã £y§çý yàn Ðwªàê qÊ £ºþàuç kà y§çÞý. ¡àÎàà Ñè ¡àq yç wÑàÝ tävàï§ýàm ¡wÎu Ñàçªàã.

Îàäs§ýàtÂàà¡àçÞ §çý yàn
oÂu ¡àÎàà tçÞ ¡àq§çý
rç¹çþ ¡àèÊ ¥çrv йìþ£¨yÂàçy
ÂààéwF

ÑÂÀã ÛýqàÞmʽà ß rʧým tèyã -
¡âo§ý kàÂà§ýàÊã §çý âv¥ yÈq§êý §ýÊçÞ ß
ÑèÊÌ»þ ¡àéÄý âÑïk ¥»þwçÞ¹þ
662, Êçyã»çÞþyã Êàç»þ, yÊÀàÊqäÊà,
kàçoqäÊ-342001 (ÊàkÐnàÂà)
¢ê-tçv ß
heraldofadvent@yahoo.com


The following pamphlets are available in Hindi and are mailed to your upon request free of charge-please contact us.

[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no