romeÊàçt §ýL ¡àçÊ rð¼þmà lä§ýàw !

¡Âàç§ý ¡šàràÊàçÞ tçÞ Ñt §ývãâyuà¡àçÞ §çý tÁu ¥§ýmà vàÂàç §çý qPuàyàçÞ §çý âwxu qï¼þ y§ýmç ÑèA. ʽàÂàãâm Ðq˜þ Ñèß yryç qÑvç âwâsÂÂà qPàç¹çþйçÞþ¹þ §ývãâyuà¡àçÞ §ýàç ¥§ýL§æým §ýÊÂàà, âÄýÊ §ývãâyuà¡àçÞ §çý ¢y ytåÑ §ýàç §èýnàçâv§ý §ývãâyuà tçÞ âwvu §ýÊÂàà.

qPÎÂà uÑ Ñèß §ývãâyuà¥çÞ ¥§ýL§æým ¨uàçÞ Ñàç ÊÑã ÑèA? ¨uà Ñàç ÊÑà Ñè? §èýnàçâv§ý §ývãâyuà §çý ¡qÂàç Ñã eàçmàçÞ yç Ñt qàmç ÑèA â§ý qàçqãu §ývãâyuà §çý ¡ªàP½àãu âyqàÑã kçÐyå¢ê¹îy §ýàç Êàçt õàÊà uÑ ¡àÖàà Àã ªà¢ê Ñè â§ý wç ràmjãm §çý õàÊà âwâsÂÂà §ývãâyuà¡àçÞ §ýàç ¥§ýmà tçÞ và¥çÞ. 1995 §ýL 34 wãA kÂàÊv §ýàéÂÄíçýÞy tçÞ, £ÂÑàçÞÂàç §ýÑà, “ÀåyÊã wèâ¹þ§ýÂà §ýà£Þâyv Âàç ysã §èýnàçâv§ý vàçªààçÞ §ýàç £¾yàâÑm â§ýuà Ñè … â§ý Ñt ¥§ýmà §ýàç rð¼þàwà ÀçÞ. yÞm qàqà Âàç ràÊ-ràÊ §ýÑà Ñè â§ý kçÐyå¢ê¹îþy vàçªà âwâsÂÂà otàG §çý rãj ¡àqyã ràm jãm §ýàç rð¼þàwà ÀçÞ, mãyÊã yÑyP ÎàmàÆÀã tçÞ ¥§ý qàeãu qPànât§ýmà... ¥çyà vªàmà Ñè â§ý ysã otàG §çý âv¥ ràm jãm §ýL qPâ§íýuà tçÞ âw§ýày Ñàç ÊÑà Ñè…” [»çþ§ýÊç 5, qçâ§Þýªà 130  (»þã 5,130)]. “… otàG §çý tÁu ràm jãm §çý õàÊà ¥§ýmà qPàÃm §ýÊÂàà kçÐyå¢ê¹îþy âtÎàÂà §ýà ¥§ý ¡âsÂÂà ¡Þªà Ñè…”(»þã 5, 137). wç §ýÑmç ÑèA, “otàFÞ §çý tÁu yÞwàÀ Ðnàâqm §ýÊÂàç §ýàç qPàç¾yàÑÂà ÀçÂàà ÑtàÊà ¥§ý  âwÎàçx Ààâu¾w Ñè-” (»þã 5, 154). ÑàÝ ,“ràm jãm §ýàç rð¼þàwà ÀçÂàà ÑtàÊç kçÐyå¢ê¹îþy §ýàÂàåÂà §ýL ¥§ý âwÎàçx qâÑjàÂà ÑàçÂàà jàâÑ¥.”

kçÐyå¢ê¹îþy §çý oàâtê§ý ¥§ýmà ¡âsuàÂà §ýàuàG õàÊà §èýnàçâv§ý jjê âÑÂÀä¡àçÞ, uÑCâÀuàçÞ, ràè÷àçÞ, ¡Âàç§ý qPàç¹çйçÞþ¹þ t½»þâvuàçÞ ¡àèÊ ÀåyÊàçÞ §ýàç ràm jãm tçÞ Îààâtv §ýÊÂàà jàÑmç ÑèA. kr Ñt ¡vªà ¡vªà §ývãâyuà¡àçÞ §ýàç ¥§ý yàn âtv§ýÊ §ýàuê§íýtàçÞ §ýà ¡àuàçkÂà §ýÊmç Àçhmç ÑèA màç, Ñt §ývãâyuà¡àçÞ §çý tÁu ràm jãm §çý qáʽààt §ýàç Ñã Àçh ÊÑç ÑèA.

1962-65 tçÞ wèâ¹þ§ýÂà âõmãu §çý ràÀ yç Ñã §èýnàçâv§ý jjê Âàç ¡Âàç§ý  qPàç¹çþйçÞþ¹þ t½»þâvuàçÞ §ýàç Êàçt §çý l½»çþ §çý Âàãjç ¥§ýØà §ýÊÂàç §ýà vªààmàÊ qPuày â§ýuà Ñè.  ¡àk qPàç¹çþйçÞþ¹þ vàçªà “qàh½»þã uà ÂààOÐm§ý” ÂàÑãÞ, â§ýÂmä “âr²äþð»çþ ÑB¥ sà¢ê” §ýÑç kàmç ÑèA. ¡àk §èýnàçâv§ý §ývãâyuà qåÊç £Ûýk qÊ Ñè. ºþã§ý kèyç vàçªà ÊàkÂàèâÂà§ý, ¡àânê§ý uà yèÂu ÕàçØààçÞ tçÞ ¥§ý Ñàçmç ÑèA, ¡àq§ýàç oàâtê§ý ÕàçØà tçÞ sã ¥§ý ÑàçÂàà Ñè. ¢y ¥§ýL§ýÊ½à §ýà ¥§ý qáʽààt uÑ ÑB¡à Ñè ß qPàç¹çйçÞþ¹þy rÀv ªàuç ÑèA, £Âà§ýà lä§ýàw §èýnàçâv§ý jjê §ýL ¡àçÊ rð¼þ ªàuà Ñè.

qPàç¹çйçÞþ¹þ ¡àèÊ §èýnàçâv§ý vàçªà âÂàÊÂmÊ ¡Âàç§ý ytlàèmç §ýÊ ÊÑç ÑèAß kèyç “yÞuä¨m iàçx½àà qØà” (vånÊÂà ¡àèÊ §èýnàçâv§ý §ývãâyuà¡àçÞ §ýà oàâtê§ýmà §ýL âÎàÕàà qÊ yÞuä¨m iàçx½àà qØà), ¡àèÊ “À jà¹þàê ¡à碨uåtçâÂà§ýà” (uåÊàçq tçÞ  §èýnàçâv§ý ¡àèÊ qPàç¹çþйçÞþ¹îþy §çý rãj ytlàèmà.) ¢y ¡àvçh tçÞ wç yÈqå½àê jjê ¥§ýmà §ýL ràm §ýÊmç ÑèA. ¡à¢uç Ñt ârÂÀä 5, IIIyç qð¼çÞþ. ¢y ¡àvçh tçÞ ß “kr m§ý Ñt yÈqå½àê jjê ¥§ýmà §çý vÕu §ýàç  qPàÃm Âà §ýÊvçÞ, mr m§ý Ñt tmsçÀ qèÀà §ýÊÂàç wàvã ysã ªàÞsãÊ ràmàçÞ §ýàç ÀÊâ§ýÂààÊ §ýÊmç ÑB¥ yàn yàn § àuê §ýÊÂàç §ýà ¢ÊàÀà Êhmç ÑèA.”

wç “jàç¹þ qÑBÝjàÂàç wàvã qPâmuàçâªàmà §ýàç ÂàïkÊ ¡ÞÀàïk §ýÊçÞªàç.” (ârÂÀä 4, IIþ), ¡àèÊ Ñt ârÂÀä 4, III  yç £Ìvçh §ýÊmç ÑèAß “Ñt ¡qÂàç âtÎàÂà ¡àèÊ qPjàÊ qÊ ÀåyÊã §ývãâyuà¡àçÞ §çý yàn ¢y qP§ýàÊ ràm jãm §ýÊÂàç §çý âv¥ ytâqêm ÑèA â§ý vàçªà ¡qÂàã jjê yÀÐumà rÀvÂàç §çý âv¥ qPçáÊm Âà ÑàçwçÞ.”
uÑàÝ qÊ §ývãâyuà¥çÞ âtv §ýÊ ïªàèÊ tyãÑàçÞ §ýàç  qPjàÊ §ýÊçÞªàã ¡àèÊ ÍuO¨mªàm t½»þâvuàÞ £Âà vàçªààçÞ §çý âv¥ §ýàuê §ýÊçÞªàã kàç, “âq²þvç ÀÊwàïïkç yç âšày§ý ªàuç ÑèA”. ÍuÍÑàÊ tçÞ, ¢y ytlàèmç §ýà ¡nê uÑ Ñè â§ý ysã §ývãâyuà¥çÞ ¥§ý ÀåyÊç §ýàç yÈqå½àê tàÂàmã ÑèA. wç yàn yàn  qPjàÊ §ýÊçÞªàç â§ýÂmä ¥§ý ÀåyÊç §çý yÀÐuàçÞ §ýàç “jäÊàÂàç” yç rjçÞªàç. vçâ§ýÂà, qPàç¹çйçÞþ¹îþy §ývãâyuà¥çÞ §èýnàçâv§ý jjê §çý yàn ¥çyà ytlàèmà §èýyç §ýÊ y§ýmã ÑèA? ¢y yç ârÂàà sít §çý rà¢êrv §ýà yÞÀçÎà qPjàÊ §ýÊÂàç §ýL ¡àïkàÀã §ýàç hmÊà qèÀà Ñàç kàuçªàà, âwÎàçx §ýʧçý qP§ýàâÎàmwà¨u 18-4- “Ñç tçÊç vàçªààç ràräv tçÞ yç ràÑÊ âÂà§ýv ¡à¡àç.”
¡àk ÎààuÀ Ñã §ýàç¢ê qPàç¹çþйç¹þ qàÀÊã qàçq §ýàç tyãÑ âwÊàçoã §ýÑmà Ñàçªàà. vånÊ §çý ytu §çý qPàç¹çþйçþ¹þ §çý âÀvàçÞ tçÞ §ýàç¢ê yÞÀçÑ ÂàÑãA nà. kr qàçq §ýL iàçx½àà vånÊ §çý qày qÑBÝjã, £yÂàç ïkàçÊ Àç§ýÊ §ýÑà “tèA £yç mä°²þ kàÂàÂàà ¡àèÊ ¢y qÊ Ñtvà §ýÊmà ÑCÝ ¨uàçÞâ§ý uÑ ¡Îàä÷ ¡àèÊ låºþ Ñè.. ¢ytçÞ ÐwuÞ tyãÑ §ýàç Ààçxã ºþÑÊàuà ªàuà Ñè.. tèA ¥çyã rÀÂààtã yç ¡àÂàâÂÀm ÑåÝ ¨uàçÞâ§ý ¢yã tçÞ svà¢ê Ñè. tèA qÑvç Ñã ¡qÂàç úÀu tçÞ rð»þã ÐwmÞØàmà §ýà ¡Âàäsw §ýÊ ÊÑà ÑCÝ ¨uàçÞâ§ý tèA kàÂà jä§ýà ÑCÝ â§ý qàçq Ñã tyãÑ âwÊàçoã Ñè, ¡àèÊ £y§ýà âyÞÑàyÂà ÐwuÞ ÎàèmàÂà §ýà âyÞÑàyÂà Ñè.”
(»þã ¡rãªàÂàç qäÐm§ý 6 , ¡Áuàu 9).

ÂààwF §ýL sàxà tçÞ vånÊ §ýL qPmã§ýà¾t§ý qäÐm§ý tçÞ qæ™þ 539 qÊ ¥çyà §ýÑà ªàuà Ñè “wjÂà §çý ¡ÂàäyàÊ tyãÑ âwÊàçoã §ýL qâÑjàÂà §ýÊàÂàç wàvç qâÑjàÂà âjÂÑ qåÊã Êãâm yç qàçâqum ¡àèÊ £y§çý ytnê§ýàçÞ qÊ vàªàå Ñàçmç ÑèA” vånÊ Âàç ºþã§ý Ñã §ýÑà Ñè. qP§ýàâÎàmwà¨u 13, 17 ¡àèÊ 18 tçÞ wâ½àêm £y rð»ã tyãÑ âwÊàçoã ÎàO¨m §çý ytÐm âjÂÑ qàçâqum qÊ Ñã yÑã rèºþmç ÑèA. sÊtàÂàç wàvã ¢y ÎàO¨m §çý ÂààtàçÞ tççÞ yç ¥§ý Âààt “wçÎuà” Ñè. rà¢êrv ¢yç “wçÎuà¡àçÞ §ýL tàmà” §ýÑmã Ñè. wç¹þã§ýÂà §çý qPw¨mà §ýà»þJÂàv kàçïkÄý Êè¹âkÂkÊ Âàç 4 âymÈrÊ 2000 §çý À »çþvã ¹çþvãªàíàÄý  qØà tçÞ §ýÑà ß “ÑtàÊã §ývãâyuà §ývãâyuà¡àçÞ §ýL tàmà Ñè” . ¢y qP§ýàÊ §èýnàçâv§ý jjê ÐwuÞ Ñã Ðwã§ýàÊ §ýÊmã Ñè â§ý wÑ §ývãâyuà¡àçÞ §ýL tàmà Ñè. wÑ “wçÎuà” Ñè. rà¢êrv tçÞ qP§ýàâÎàmwà¨u 17 ß 5 tçÞ Ñt qð¼þmç ÑèA â§ý “wçÎuà” §ýL qäâØàuàÞ sã ÑèA. uç wç §ývãâyuà¥çÞ ÑèA kàç “wçÎuà”  §çý yàn yÑuàçªà §ýÊmã ÑèÞ ¡àèÊ £y§ýL ¡Âàç§ý låºþã âÎàÕàà¡àçÞ §ýàç tàÂàmã ÑèA. rà¢êrv Ñt yç ïkàçÊ Àç §ýÊ âÂàwçÀÂà §ýÊmã Ñè â§ý Ñt “wçÎuà”  §çý yÑuàçªàã Âà rÂàçÞ, rà¢êrv §ýÑmã Ñè “Ñç tçÊç vàçªààç £ytçÞ yç âÂà§ýv ¡à¡àç â§ý mät £y§çý qàqàçÞ tçÞ sàªàã Âà Ñàç ¡àèÊ £y§ýL âwqâÙàuàçÞ tçÞ yç §ýàç¢ê mät qÊ Âà ¡à qð»çþ”- qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß4.

¢Âà Ðq˜þ jçmàwâÂàuàçÞ §çý ràÀ Ñt Àçh y§ýmç ÑèA â§ý qPàç¹çйç¹þy §ývãâyuàuçÞ “wçÎuà” §çý yàn jjê ¥§ýmà yÈrÞoàçÞ tçÞ rÞo ÊÑã ÑèA. qàçâqum ¡àèÊ ¢y§ýL sÊtàÂàç wàvã âÎàÕàà¡àçÞ §ýà âwÊàço §ýÊÂàç §çý rkàu wç £y§çý yàn käð»þmã kà ÊÑã ÑèA. qPàç¹çþйç¹þ §ývãâyuà¡àçÞ §çý  qmÂà §ýà uÑ Ðq˜þ âjÂÑ Ñè.

uâÀ ¡àq ¡àèÊ Ñt ÐwuÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý vàçªààçÞ §ýà sàªà tàÂàmç ÑèA màç ÑtçÞ qàçâqum ¡àèÊ qâmm qPàç¹çйç¹þ §ývãâyuà¡àçÞ §çý yàn jjê ¥§ýmà §ýàuê§íýt yç ÂàÑãA käð»þÂàà jàâÑ¥. ÑtçÞ ¡¾uÂm ªàÈsãÊmà §çý yàn ¡àèÊ Ðq˜þ ¡àwàïk tçÞ ¢y ¡Þâmt ytu tçÞ qàçâqum §ýL sÊtàÂàç wàvã ÎàO¨m tçÞ yç vàçªààçÞ yç ràÑÊ ¡àÂàç âÂà§ýv ¡àÂàç §çý âv¥ âÂàwçÀÂà §ýÊÂàà Ñè. ràräv tçÞ yç âÂà§ývÂàç §çý âv¥ Ñt vàçªààçÞ §ýàç §èýyç Ðq˜þ yÞ§çým Àç y§ýmç ÑèA uâÀ Ñt ÐwuÞ £Âà§çý qày kà§ýÊ £Âà§çý yàn ¡àÊàoÂàà §ýÊmç ÑèA ?

Ñt ¢y ràm qÊ rv ÀçÂàà jàÑmç ÑèA â§ý Ñtç §èýnàçâv§ý âyйþt ¡àèÊ ¢y§ýL rà¢êrv âwÊàçoã âÎàÕàà¡àçÞ §çý yàn Ñã qâmm qPàç¹çþйçþ¹þ §çý âwÛý÷ jçmàwÂàã ÀçÂàà Ñè. ÑtàÊà tàÂàÂàà Ñè â§ý ¢Âà qâmm §ývãâyuà¡àçÞ tçÞ qÊtçÎwÊ §çý ¢êtàÂàÀàÊ r°jç ÑèA, âÂàÎju Ñã ràräv tçÞ sã qÊtçÎwÊ §çý vàçªà ÑàçÞªàç ¨uàçÞâ§ý wÑ §ýÑmà Ñè “Ñç tçÊç vàçªààç, £ytçÞ yç âÂà§ýv ¡à¡àç...”  - qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß4. qÊtçÎwÊ Âàç uÑ yÞÀçÎà £Âà vàçªààçÞ §çý âv¥ qPjàÊ §ýÊÂàç §ýà ÑtçÞ ràçl âÀuà Ñè kàç ¡ÂàkàÂàç tçÞ ràräv tçÞ ÑèA. “qÊtçÎwÊ Âàç mälç qÑÛý¡à ºþÑÊàuà Ñè, qÊtçÎwÊ §ýÑmà Ñè må tçÊç täÞÑ §ýL ràm yäÂà §ýÊ £ÂÑçÞ tçÊã ¡àçÊ yç âjmàÂàà” -uÑçk§çýv 3ß17 . Ðwªàê tçÞ Ñt £Âà vàçªààçÞ yç âtvÂàà jàÑmç ÑèA kàç ¡sã sã ràräv tçÞ ÑèA qÊtçÎwÊ §ýà ¡àÎàà ¡àèÊ jçmàwÂàã §ýà ¡âqPu yÞÀçÎà Âà ÀçÂàç §çý §ýàÊ½à £Âà§çý vÑå §ýà vçhà Ñttç âvuà kàuç uÑ âwjàÊ ÑtàÊç âv¥ ¡yÑÂàãu Ñè. âq²þvç âÀÂààçÞ tçÞ kr §ýsã qÊtçÎwÊ Âàç ¡qÂàç ÂàâruàçÞ õàÊà Ðq˜þ jçmàwÂàã §ýà yÞÀçÎà âÀuà màç £y§ýà £ÀîÀçÎu qmÂà §ýL ¡wÐnà tçÞç ÊÑÂàç wàvàçÞ qÊ Ñtvà §ýÊÂàà ÂàÑãA nà. qÊtçÎwÊ Âàç qPçt §çý yàn £Âà§ýàç yäoàÊÂàà jàÑà. qÊtçÎwÊ kàÂàmà nà uâÀ wç ïªàvm tàªàê qÊ uåÞ Ñã jvmç ÊÑç màç wç ¡mÞmß ÂààÎà Ñàç kàuçÞªàç “¨uàçÞâ§ý qPsä uÑàçwà §ýL uÑ wà½àã Ñè, kàç tÊç £y§çý tÊÂàç yç tèA qPyÂÂà ÂàÑãA Ñàçmà ¢y âv¥ qÎjàmàq §ýÊàç msã mät kãâwm ÊÑàçªàç” - uÑçk§çýv 18ß32 . ¡àç¢ê¨uåtçÂàã§ýv ¡àÂÀàçvÂà §ýà £ÀîÀçÎu jjê ¥§ýmà Ðnàâqm §ýÊÂàà Ñè â§ýÂmä ¨uà Ñt ¢y ¥ç§ýmà §ýàç rÑBtm §çý ¡àoàÊ âÂà½àêu §ýÊÂàç yç qPàÃm §ýÊ y§ýmç ÑèA krâ§ý wç qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §çý âwÊàço tçÞ uà ¢y ¥§ýmà §ýàç Ñàâyv §ýÊÂàç §ýà ¡àoàÊ “uÑàçwà uÞå §ýÑmà Ñèß ÑàçÂàà jàâÑ¥ rà¢rv rÑBm Ðq˜þ rmàmã Ñè â§ý y°jã ¥§ýmà §ýà ¡àoàÊ §çýwv uãÎàä tyãÑ §ýL âÎàÕàà ¡àèÊ ây÷àÞm Ñã Ñàç y§ýmç ÑèA ”  (tÙàã28ß18-20). uãÎàä Âàç §ýÑà ÑtçÞ £y§çý yàn ¥§ý ÑàçÂàà Ñè (uåÑÂÂàà 17ß21) §èýnàçâv§ý §ývãâyuà ¡àèÊ jjê ¥§ýmà ÀàçÂààç Ñã ¥§ý ÀåyÊç yç ârv§äýv âsÂÂà ÑèA. Ñt ¡àq§ýàç §äý²þ yÞÕàçq £ÀàÑʽà ÀçÞªàç ß §èýnàçâv§ý §ývãâyuà Âàç £Âà rà¢êrv âwÊàçoã ây÷àÞmàçÞ tçÞ yç ¥§ý §ýàç sã ÂàÑãA ²þàçð»þà Ñè âkÂà§çý §ýàʽà yäoàÊ ¡àÞÀàçvÂà §ýL ¡àwÎu§ýmà ÑB¢ê nã . wç ¡àk sã Ààwà §ýÊmç ÑèA â§ý qàçq §ýàç qæ¿wã qÊ tyãÑ §ýà ÐnàÂà  qPàÃm Ñè, â§ýÂmä ÑtàÊç âwÎwày ¡àèÊ §ývãâyuà §ýL ÂàãÞw tyãÑ (kãâwm j¹þ¹þþàÂà) Ñè Âà â§ý ïªàvmã §ýÊÂàç wàvç tÂàäÏu (kèyç â§ý qàçq vàçªà ¡àk m§ý §ýÊmç ÊÑç ÑèA). wç ¡àk sã §äÝý¡àÊã táÊut yç qPànêÂàà §ýÊmç ÑèA krâ§ý rà¢êrv tÊç ÑB¥ vàçªààÞç uà £Âà§ýL tåâmêuàçÞ yç  qPànêÂàà §ýÊÂàç §çý âv¥ tÂàà §ýÊmã Ñè - ÍuwÐnàâwwʽà 18 ß10-12 ; âÂàªàêtÂà 20 ß4-6

¡àk sã yÂmàçÞ yç qPànêÂàà¥Þ §ýL kàmã ÑèÞ. qPâmâÀÂà §èýnàçâv§ý qäÊàçâÑm kãâwm ¡àèÊ tæm§ý ÀàçÂààçÞ §çý âv¥ qPjàÊ §ýÊmç ÑèA krâ§ý rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý tæm§ý §äý²þ ÂàÑãA kàÂàmç ÑèA wç qäÂàäÛý¾nàÂà §çý âÀÂà m§ý ¡qÂàã ¡qÂàã ï§ýrÊàçÞ tçÞ ÊÑçÞªàç (ytàçqÀçÎà§ý 9ß5, 6, 10 ; 1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4 ß15-18 ). qPsä sàçk §çý ytu wç qP¾uç§ý ràÊ  uãÎàä §ýà “yækÂà” §ýÊmç ¡àèÊ £yç Âàuç Ûýq tçÞ “râvÀàÂà” §ýÊmç ÑèA, vçâ§ýÂà rà¢êrv rmàmã Ñè â§ý uãÎàä tyãÑ §çýwv ¥§ý ràÊ Ñã yr tÂàäÏu §çý âv¥ râvÀàÂà Ñàç ªàuà ¡àèÊ qPsä sàçk ÑtçÞ £y râvÀàÂà §ýàç uàÀ âÀvàmà Ñè kàç £yÂàçý §íåýy qÊ Ñt yr §çý âv¥ qåÊà â§ýuà -(1 §äýáÊâÂnuàçÞ 11ß24 ; ¢ríàâÂàuàçÞ 9 ß24-28)

¢y§çý ¡âmáʨm §èýnàçâv§ý jjê Âàç ¡àk m§ý rÑBm yã ¥çyã ÊãâmuàçÞ ¡àèÊ qPnà¡àçÞ §ýàç  qPjâvm â§ýuà kàç rà¢êrv tçÞ ÂàÑãA qàuã kàmã ÑèA. uÑ §ýÑmç Ñä¥ hçÀ Ñè â§ý rÑBm yç qPàç¹çþйçþ¹þ §ývãâyuà¡àçÞ Âàç sã ¢Âà qPnà¡àçÞ §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ âvuà Ñè. uÑ §èýnàçâv§ý jjê Ñã nà âkyÂàç qÊtçÎwÊ §ýL Ày ¡àÖàà¡àçÞ §ýL ÍuwÐnà §ýàç ¡qÂàç §èý¹þàâ§ýï³t tçÞ rÀv âÀuà âky yç â§ý uç ¡àÖàà¥çÞ rà¢êrv tçÞ qàuã kàÂàç wàvã ¡àÖàà¡àçÞ yç ¥§ý Àt âsÂÂà Ñàç ªàuã ÑèA (¡àq ÐwuÞ Ñã rà¢êrv tçÞ âvhã ÑB¢ê Ày ¡àÖàà¡àçÞ  (âÂàªàêtÂà 20 ß3-17 )§ýàç £Âà§çý §èý¹þàâ§ýï³t tç qàuã kàÂàç wàvã Ày ¡àÖàà¡àçÞ yç âtvà §ýÊ Àçh y§ýmç ÑèA) Àäsàêªu yç vånÊÂà §ývãâyuà Âàç §èýnàçâv§ý §ývãâyuà õàÊà rÀvã ÑB¢ê ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ âvuà Ñè. â§ýmÂàà rð»þà qmÂà ! â§ýmÂàà rð»þà oàçhà !!(tÙàã 5ß17-19).

rà¢êrv §ýÑmã Ñè â§ý qæ¿wã §çý Êàkà “wçÎuà” §çý yàn ÍuâsjàÊ §ýÊmç ÑèA, ¡àèÊ qæ¿wã §çý vàçªà £y§çý ÍuâsjàÊ §ýL tâÀÊà yç tmwàvç Ñàç ªàuç ÑèA -(qP§ýàâÎàmwà¨u 17 ß2). ÑtÂàç ¡sã “wçÎuà”  §ýL tmwàvà §ýÊÂàç wàvã tâÀÊà §çý §äý²þ m¿uàçÞ ß £y§ýLý ïªàvm âÎàÕàà¡àçÞ §ýàç Êhà Ñè âkÂà§ýàç “wçÎuà” Âàç ÀäâÂàuà §ýL kÂàmà §çý Ãuàvç tçÞ £Þ»çþv âÀuà Ñè. ¢y qP§ýàÊ uÑ “wçÎuà” ¡qÂàã qäâØàuàçÞ §çý yàn ¡qÂàã sÊtàÂàç wàvã âÎàÕàà¡àçÞ §çý õàÊà yÞyàÊ §çý vàçªààçÞ §çý yàn ÊàkÂàèâm§ý ¡àèÊ oàâtê§ý ÍuâsjàÊ §ýÊmã Ñè -(qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß23).

uÑ â§ýmÂàç Àäh §ýL ràm Ñè â§ý qPàç¹çйç¹þ §ývãâyuàuçÞ ¡àk £yã qàçqã §ývãâyuà §ýàç yÑuàçªà §ýÊ ÊÑã ÑèÞ âkyç yäoàÊ ¡àÞÀàçvÂà §çý Âààu§ý tyãÑ âwÊàçoã  §ýѧýÊ qä§ýàÊà §ýÊmç nç. wç vàçªà kàç §ýsã §èýnàçâv§ý jjê §ýL rð»ã ÎàO¨m ¡àèÊ mvwàÊ yç rj§ýÊ sàªàmç nç ¡àk £y§çý yÑuàçªàã rÂà ªàuç ÑèA. qPàç¹çþйç¹þ vàçªààçÞ §çý âwjàÊàçÞ tçÞ â§ýmÂàà rð»þà rÀvàw ¡àèÊ â§ýmÂàà rð»þà qmÂà Ñàç ªàuà Ñè!

wàÐmw tçÞ ÑtçÞ qPjàÊ §çý rãk yr vàçªààçÞ tçÞ ràçmç ÑB¥ häÎàã yç £Âà§çý yàn rà¢êrv §ýL hàçk rãÂà §ýÊÂàã jàâÑ¥. ÑtÞç ¢yã §ýàuê §çý âv¥ jäÂàà ªàuà Ñè vçâ§ýÂà kr qPàç¹çйçþ¹þ §ývãâyuà¥çÞ yÞÐnàªàm Ûýq yç yÞªàâºþm Ñàç§ýÊ ÐwuÞ §ýàç £y rð»þã “wçÎuà”  §çý yàn ¥§ý §ýÊ vçmç ÑèA . màç wç qmÂà §ýL ¡àçÊ  ¥§ý §ýÀt ¡àèÊ rð¼þþþ kàmã ÑèA .

kàç Êàçt §ýà yÑuàçªà §ýÊ ÊÑç ÑèA £Âàyç ¥§ý ràÊ qäÂà âÂàwçÀÂà Ñè:“Ñç tçÊç vàçªààç £ytçÞ yç âÂà§ýv ¡à¡àç â§ý mät £y§çý qàqàçÞ tçÞ sàªàã Âà Ñàç¡àç ¡àèÊ £y§ýL âwqâÙàuàçÞ tçÞ yç §ýàç¢ê mät qÊ Âà ¡à qð»çþ” - qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß4.

Äèýyvà ¡àq§çý ¡qÂàç Ñã ÑànàçÞ tçÞ Ñè. qÊtçÎwÊ yç §ýÑçÞ â§ý £y§ýL yvàÑ tàÂàÂàç §çý âv¥ wÑ ¡àq§ýL tÀîÀ §ýÊç. uç Äèýyvà ¡àq§ýL ¡ÂàÂm ÀÎàà §ýàç qPsàâwm §ýÊçªàà.

Îàäs§ýàtÂàà¡àçÞ §çý yàn
oÂu ¡àÎàà tçÞ ¡àq§çý
rç¹çþ ¡àèÊ ¥çrv йìþ£¨yÂàçy
ÂààéwF

ÑÂÀã ÛýqàÞmʽà ß rʧým tèyã -
¡âo§ý kàÂà§ýàÊã §çý âv¥ yÈq§êý §ýÊçÞ ß
ÑèÊÌ»þ ¡àéÄý âÑïk ¥»þwçÞ¹þ
662, Êçyã»çÞþyã Êàç»þ, yÊÀàÊqäÊà,
kàçoqäÊ-342001 (ÊàkÐnàÂà)
¢ê-tçv ß
heraldofadvent@yahoo.com


The following pamphlets are available in Hindi and are mailed to your upon request free of charge-please contact us.

[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no