¡YÎu yÞixê

¥§ý ytàk §ýà âwi¹þÂà...

uä÷ ¡àèÊ ¡ÎààâÂm, ¡qÊào ¡àèÊ Ñ¾uà, såh ¡àèÊ ïªàÊãrã, j§íýwàm (måÄýàÂà), yäÂààtã, ràð¼þ, så§ýÈq.... ¡r uç Âà¢ê ràmçÞ ÂàÑãA ÊÑãA .
¢y§ýç yàn Ñã ¡àk §ýL qãð¼þã Âà¢ê ¡àèÊ täOΧýv jäÂààèâmuàçÞ, wàmàwʽà yÈrÞoã ytÐuà¡àçÞ, ¡àÂàäwÞâÎà§ý ªàä½ààçÞ §ýàç rÀvÂàç §ýL §ýàçâÎàÎààçÞ, tàèyt qáÊwêmÂà ¡àèÊ hàÂà-qàÂà yç käð»þã tÑàtàáÊuàçÞ ¡àâÀ §ýà yàtÂàà §ýÊ ÊÑã Ñè. Ñt tçÞ yç ¡Âàç§ý vàçªà ¢y ràm yç yÑtm ÑàçÞªàç â§ý ÑtàÊà ytàk §ý¢ê ¥§ý Âàèâm§ý tåÌuàçÞ yç ÀåÊ Ñàçmà kà ÊÑà Ñè .

¡Âàç§ý vàçªà mä°²þ ¡àèÊ âÂàÎà¨m
rÂàà âÀuç ªàuç ÑèA,
qÊÂmä ¨uà Ñt ZàÎÂà Âà §ýÊçÞ ß
uÑ  yr  ¨uàçÞ Ñàç  ÊÑà  Ñè?

¢y rÀvàw §çý qã²çþ ¥§ý §ýàʽà Ñè. ¡°²þã šàrÊ uÑ Ñè â§ý ¢y§ýà ytàoàÂà sã Ñè .
Ñt £Âà ytàoàÂààçÞ §ýL ràm ÂàÑãA §ýÊ ÊÑç ÑèA kàç ¡àk-§ýv §çý ÊàkÂàèâm§ý ¡àèÊ oàâtê§ý Âàçmà¡àçÞ õàÊà yälॠkà ÊÑç ÑèA. ¢âmÑày yàÕàã Ñè â§ý rÑBtm Zààuß ïªàvm Ñã ÊÑà Ñè, ¡àèÊ ÎààOÂm yÞâouàçÞ, yÑuàçªà- ytlàèmàçÞ ¡àèÊ svç £ÀîÀçÎuàçÞ qÊ ¡àoàáÊm uàçkÂàà¡àçÞ §çý ràwkåÀ ÎàO¨m §çý âv¥ såšà ¡àèÊ vàvyà kàç tÂàäÏu §çý âÀv tçÞ Ñè, wÑ ytàÃm ÂàÑãA Ñàçªàã . 

uÑ uä÷ ¡°²þà¢ê ¡àèÊ räÊà¢ê §çý rãj jv ÊÑà Ñè, â§ýÂmä ¢y§ýà ¡Âm Ñàçªàà . ÑtàÊã ¡Ðm ÍuÐm wàÐmâw§ýmà §çý qã²çþ ¥§ý uàçkÂàà Ñè âky§ýàç ¡Þkàt âÀuà kà ÊÑà Ñè .
qäÐm§ýàçÞ §ýL qäÐm§ý, rà¢rv §çý qày wmêtàÂà ÀÎàà âky  tçÞ Ñt ÊÑ ÊÑç ÑèA,£y §çý âwxu §ýÑÂàç §çý âv¥ §äý²þ ºþàçy Ñè. uÑ hày màèÊ qÊ ¡àq yç ràm §ýÊmã Ñè, kàç â§ý ¢Âà ràmàçÞ §ýà ¡nê hàçk ÊÑç ÑèA ¡àèÊ kàÂàÂàà jàÑmç ÑèÞ â§ý sâwÏu tçÞ ¨uà Ñàçªàà .
¡àk m§ý rà¢rv §ýL ÂàrårmçÞ §ýsã ÂàÑãA jå§ýL ÑèA . ¢y âv¥ Ñt âwÎwày §ýÊmç ÑèA â§ý ¡OÂmt ytu §ýL ÂàrårmçÞ sã qåÊã ÑàçÞªàã .
Zà§ýàâÎàmwà¨u tçÞ Ñt ¢Âà ÂàrårmàçÞ §ýL ¥§ý óÞæhvà qàmç ÑèA kàç ¡sã qåÊã Ñàç ÊÑã Ñè . Ñt ¢Âà yÞÀçÎààçÞ §ýàç  âÂà§ý¹þ yç ÀçhçÞªàç .

qÑvà yÞÀçÎà

rà¢rv §ýL ¡OÂmt qäÐm§ý,qP§ýàâÎàmwà¨u tçÞ Ñt ÂàrårmàçÞ §ýL ¥§ý óæÞhvà qàmç ÑèA kàç ÑtçÞ ¢âmÑày, ÑtàÊç ytu ¡àèÊ âÂà§ý¹þ sâwÏu §çý âwxu rmàmã Ñè . wÑàÞ Ñt mãÂà qå½àêmuà âwÎàçx yÂÀçÎààçÞ §ýàç sã qàmç ÑèA, kàç ¡àk §çý ÀàèÊ yç rÑBm wàÐmà Êhmç ÑèA, ¡àèÊ ÑtçÞ ¢Âà yÞÀçÎààçÞ qÊ âwÎàçx ÁuàÂà ÀçÂàà jàâÑ¥ .

¡àq qÑvç yÞÀçÎà §ýàç ¢y âjØà tçÞ qð¼þ y§ýmç ÑèA.
uÑ §ýÑmà Ñè â§ý uÑ mãÂà yÞÀçÎà ÐwªàêÀåmàçÞ õàÊà âÀuç ªàuç ÑèA . uåÂààÂàã sàxà tçÞ “ÐwªàêÀåm” §ýà ¡nê “¥çÞªàvàçÂà” uà yÞÀçÎàwàѧý Ñàçmà Ñè. ¢y Zà§ýàÊ mãÂà ÐwªàêÀåm £Âà eã ¡àèÊ qäÛýxàçÞ §çý Zàmã§ý ÑèA,  kàç qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þà §çý ¡ÂàäÛýq §ýàuê §ýÊmç ÑB¥ ¡qÂàã qåÊã yàtnê §çý yàn uÑ yÞÀçÎà ‘yÂààmÂà yäytàjàÊ’ qåÊç yÞyàÊ §ýàç ÀçÞªàç.

yÂààmÂà yäytàjàÊ

‘yÂààmÂà yäytàjàÊ’’ ¨uà Ñè ? ¢y§ýà yÞâÕàÃm w½àêÂà ¡àq rà¢rv tçÞ qàmç ÑèÞ. uåÑÂÂàà Êâjm yäytàjàÊ 3 ¡Áuàu 16 qÀ tçÞ rà¢rv §ýÑmã Ñè ß “¨uàçÞâ§ý qÊtçÎwÊ Âàç kªàm yç ¥çyà Zçt Êhà â§ý £yÂàç ¡qÂàà ¥§ývàèmà qäØà Àç âÀuà, màâ§ý kàç §ýàç¢ê £y qÊ âwÎwày §ýÊç, wÑ ÂààÎà Âà Ñàç, qÊÂmä ¡ÂÂàm kãwÂà qà¥.” (uåÑÂÂàà 3ß16)

Ñt rà¢rv tçÞ ¡àÀt ¡àèÊ ÑÍwà §ýL §ýÑàÂàã §ýàç kàÂàmç ÑèA, kàç ¡ÂààÖàà§ýàÊã nç, ¡àèÊ £ÂÑàçÞÂàç tÂàà â§ýuç ÑB¥ Äýv §ýàç hà âvuà, krâ§ý jçmàwÂàã Àã ªàuã nã; ¡àèÊ wç kàÂàmç nç, â§ý wç tÊ kàuçÞªàç. ¢y yàoàʽà yã §ýÑàÂàã §çý qã²çþ ¥§ý ªàÑÊã ØààyÀã â²þqã Ñè, âkyÂàç qåÊã tàÂàwmà §ýàç Zàsàâwm â§ýuà Ñè. rà¢rv rmàmã Ñè â§ý qàq §ýL tkÀåÊã tæ¾uä Ñè (ÊàçâtuàçÞ 6ß23). ¡àèÊ uÑ tæ¾uä yÂààmÂà tæ¾uä Ñè. qÊtçÎwÊ,  ÑtàÊà yæ☧ýmàê,  kãwÂà §ýà dààçm Ñè. ÑtàÊç ¡àâÀ tàmà-âqmà ¡àÀt – ÑÍwà Âàç qÊtçÎwÊ §ýL jçmàwÂàã §ýà ¡ÂààÀÊ §ýÊÂàç §çý õàÊà, qÊtçÎwÊ §ýàç ²þàçð»þ âÀuà kàç kãwÂà Ñè,â§ýÂmä qÊtçÎwÊ tÂàäÏu yç qPçt Êhmà Ñè.£y (qÊtçÎwÊ) Âàç tæ¾uä §ýà À½»þ ºþã§ý ¡qÂàç ¤ýqÊ vçÂàç §ýà âÂà½àêu â§ýuà. £yÂàç ¡qÂàç qäØà uãÎàä tyãÑ §ýàç sçkà, kàç ÑtàÊç ¥wk tçÞ qãð»þà yÑÂàç §ýàç mèuàÊ nà. uiâq uãÎàä qÊtçÎwÊ nà, wÑ ¥§ý tÂàäÏu rÂà §ýÊ ¡àuà . (uåÑÂÂàà 1ß1-3+14; ¡àèÊ âÄýâvOÃquàçÞ 2ß5-8).
 ¥§ý tàÂàw §çý Ûýq tçÞ wÑ ÑtàÊç ytàÂà Zà¾uç§ý ràm tçÞ qÊhà ªàuà. jåÞâ§ý £yç ÑtàÊà ÐnàÂà vçÂàà nà ¡mß qå½àêmuà qàq ÊâÑm ¡àèÊ oàâtê§ýmà §ýà kãwÂà kãÂàç §çý õàÊà, Ñã wÑ ÑtàÊç À½»þ §ýàç ÐwuÞ Ààçx ÊâÑm ÑàçÂàç §ýL ÀÎàà tçÞ Ñã ¡qÂàç ¤ýqÊ vç y§ýmà nà. tyãÑ Âàç qÊtçÎwÊ §ýã yàtnê yç Zà¾uç§ý qÊãÕàà qÊ ku qàuã Ñè (¢ríàâÂàuàÞç 2ß17-18).
§çýwv £yã Âàç ¥çyà â§ýuà Ñè (ÊàçâtuàçÞ 3ß23). ¡àèÊ ¡Âm tçÞ £yÂàç §íåýy qÊ ¡qÂàà kãwÂà ¢yâv¥ Àç âÀuà â§ý ¡àq ¡àèÊ tèA ¡ÂàÂm tæ¾uä yç ²äþð»þॠkà¥çÞ . ¨uàçÞâ§ý rà¢rv uÑ §ýÑmã Ñè ß ‘‘¡àèÊ ÍuwÐnà §çý ¡ÂàäyàÊ Zààuß yr wÐmä¥Þ vàçÑå §çý õàÊà Îàä÷ §ýL kàmã ÑèA; ¨uàçÞâ§ý ârÂàà vàçÑC rÑàuç Õàtà ÂàÑãA Ñàçmã .’’ (¢ríàâÂàuàçÞ 9ß22)

¢y Zà§ýàÊ uÑ ¡àq ¡àèÊ täl qÊ âÂàsêÊ Ñè â§ý Ñt tyãÑ §çý ZàÐmàw §ýàç âwÎwày yç Ðwã§ýàÊ §ýÊçÞ, uâÀ ¡àq ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç tàÂà vçÞ màç ¡àq tyãÑ §çý qày ¡à§ýÊ ¡qÂàç qàqàçÞ yç ²ä¹þ§ýàÊà qà y§ýmç ÑèA . rà¢rv §ýÑmã Ñèß “uâÀ Ñt ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç tàÂà vçÞ, màç wÑ ÑtàÊç qàqàçÞ §ýàç Õàtà §ýÊÂàç, ¡àèÊ ÑtçÞ yr ¡otê yç Îàä÷ §ýÊÂàç tçÞ âwÎwày uàçªu ¡àèÊ otJ Ñè.”(1 uåÑÂÂàà 1ß9)
ÑttçÞ yç Zà¾uç§ý kàç ¢y oàâtê§ýmà §ýàç âwÎwày yç Ðwã§ýàÊ §ýÊmà Ñè, £÷àÊ qàuçªàà . ¨uà uÑ Îàäs ytàjàÊ ÂàÑãA Ñè ?

qÊtçÎwÊ yç »þÊàç ¡àèÊ £y§ýL tâÑtà §ýÊàç

vçâ§ýÂà uãÎàä §ýàç ‘ÑàÝ ’ §ýÑÂàç yç Ñã kãwÂà Ûý§ý ÂàÑãA kàmà . mr màç ÑtàÊà kãwÂà tyãÑ §çý yàn ¡àÊÈs Ñàçmà Ñè . mr ÑtàÊç kãwÂà yç vªàçªàà â§ý Ñt rÀv ªàuç ÑèÞ, rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ÑtàÊã räâ÷ §çý ÂॠÑàç kàÂàç yç ÑtàÊà jàv jvÂà sã rÀv kàuç (ÊàçâtuàçÞ 12ß2). uÑ mr Ñàçmà Ñè kr Ñt uãÎàä §ýàç ‘ÑàÝ ’ §ýÑmç ¡àèÊ qáwØà ¡à¾tà ÑtàÊç âÀv tçÞ ZàwçÎà §ýÊmà Ñè . âÄýÊ Ñt qâwØà ¡à¾tà §ýL yÑàumà yç wÑ §ýÊmç ÑèÞ kàç qÊtçÎwÊ Ñtyç §ýÑmà Ñè. ¡qÂàã tÂàtàÂàã §ýÊÂàç §çý rkàu âÄýÊ ÑtàÊç kãwÂà tçÞ iæ½àà, §íýàço ¡àèÊ §ýàtwàyÂàà §çý ÐnàÂà qÊ Zàçt, ZàyÂÂàmà, ÎààOÂm, svà¢ê ¡àèÊ âtØà sàwÂàà kèyç yÀªàä½à £sÊ ¡àmç ÑèA ... (ªàvâmuàçÞ 5ß16-26). uÑ Ñt ÐwuÞ yç màç ÂàÑãA, qÊÂmä qÊtçÎwÊ §ýL tÀîÀ yç ¡wÎu §ýÊ y§ýmç ÑèA . ¢y Zà§ýàÊ qÊtçÎwÊ §ýL tâÑtà §ýÊÂàç §ýà ¡nê ÑtàÊç ¡qÂàç kãwÂà yç qÊtçÎwÊ §çý jáÊØà §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊÂàà ¡àèÊ ¢y Zà§ýàÊ qÊtçÎwÊ §ýàç ¡qÂàç ¢Àê-âªàÀê §çý vàçªààçÞ qÊ Zà§ý¹þ §ýÊÂàà Ñè. uãÎàä Âàç ÑtçÞ ¥§ý ÂàtåÂàà Àç âÀuà Ñè ¡àèÊ ¡r uÑ Ñt qÊ âÂàsêÊ Ñè â§ý ¡qÂàç kãwÂààçÞ yç £y§çý jáÊØà §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊmç ÑB¥ £y§ýL yçw§ýà¢ê §ýàç âÂàÊÂmÊ rÂàॠÊhçÞ (1 qmÊy 2ß21 ¡àèÊ ¢âÄýâyuàçÞ  3ß10).

tyãÑ §çý yàn kãÂàà ¡àèÊ £y§çý jáÊØà §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊÂàç tçÞ ¡Âàç§ý ràmçÞ Îààâtv ÑèA. uãÎàä ¢yç ¢y Zà§ýàÊ §ýÑmà Ñè ß‘‘uâÀ §ýàç¢ê tçÊç qã²çþ ¡àÂàà jàÑç, màç ¡qÂàç ¡àq §ýà ¢Þ§ýàÊ §ýÊç ¡àèÊ ¡qÂàà §íåýy £ºþàuç, ¡àèÊ tçÊç qã²çþ jvÞç ’’ ¡àèÊß ‘‘uâÀ mät täl yç qPçt Êhmç Ñàç màç tçÊã ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂààçªàç .’’ (tÙàã 16ß24, ¡àèÊ  uåÑÂÂàà 14ß15) uãÎàä §ýàç âwÎwày yç Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàç wàvà ÍuO¨m £y§ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊÂàç tçÞ ¡àÂàâÂÀm Ñàçªàà. qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¥Þ qÊtçÎwÊ §çý jáÊØà §ýà ZàâmâÂàâo¾w §ýÊmã ÑèA, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ Âàç uÑ Ày ¡àÖàà¥Þ ÑtçÞ ¢yâv¥ Àã ÑèA â§ý Ñt uç kàÂà y§çÞý â§ý ÑtçÞ qÊtçÎwÊ §çý yàn mnà ÀåyÊç tÂàäÏuàçÞ §çý yàn §èýyç ÍuwÑàÊ §ýÊÂàà Ñè. uåÑÂÂàà §çý qÑvç qØà tçÞ rà¢rv ÑtàÊã qÊãÕàà ¢y Zà§ýàÊ §ýÊmã Ñè ß“uâÀ Ñt £y§ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂàçÞªàç, màç ¢yyç Ñt kàÂà vçÞªàç â§ý Ñt £yç kàÂà ªàuç ÑèA. kàç §ýàç¢ê uÑ §ýÑmà Ñè, â§ý tèA £yç kàÂà ªàuà ÑCÝ. ¡àèÊ £y§ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç ÂàÑãA tàÂàmà, wÑ låºþà Ñè; ¡àèÊ £ytçÞ y¾u ÂàÑãA. qÊ kàç §ýàç¢ê £y§çý wjÂà qÊ jvç, £y tçÞ yj täj qÊtçÎwÊ §ýà qPçt ây÷ ÑB¡à Ñèß ÑtçÞ ¢yã yç tàvåt Ñàçmà Ñè, â§ý Ñt £y tçÞ ÑèÞ. kàç §ýàç¢ê uÑ §ýÑmà Ñè, â§ý tèA £ytçÞ rÂàà ÊÑmà ÑCÝ, £yç jàâÑ¥, â§ý ¡àq sã wèyà Ñã jvç kèyà wÑ jvmà nà.” (1 uåÑÂÂàà 2ß3-6)

¢y Zà§ýàÊ qÊtçÎwÊ yç »þÊÂàç §ýà ¡nê £y §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊÂàà Ñè .

kr Ñt uÑ ytlçÞªàç â§ý ÑtçÞ rjàÂàç §çý âv¥ qÊtçÎwÊ Âàç â§ýmÂàà rð»þà râvÀàÂà âÀuà Ñè, màç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊÂàà ¡àÂàÂÀtu Ñàç kàuçªàà. âÄýÊ ¡àÖàà qàvÂà ÍuwÐnà §çý ¡àoãÂà Ààymà ÂàÑãA â§ýÂmä qÊtçÎwÊ §çý Zàçt §çý Zàâm Zàçt ¡àèÊ §æýmÖàmà Zà§ý¹þ §ýÊÂàç §ýà yàoÂà rÂà kàuçªàà  uãÎàä Âàç Ðwªàê kàmç ytu ¡qÂàç jçvàçÞ yç §ýÑà ß ‘‘qÊÂmä kr qâwØà ¡à¾tà mät qÊ ¡àuçªàà mr mät yàtnê qà¡àçªàç.’’ (qPçáÊmàçÞ §çý §ýàt 1ß8)

wÑã yàtnê ÑtàÊç âv¥ sã £qvÆo Ñè. âky Zà§ýàÊ uãÎàä Âàç Ðwªàê yç yàtnê qà§ýÊ qàq qÊ ku ZààÃm §ýL, Ñt sã Ðwªàê yç yàtnê qà§ýÊ yàtÂàç ¡àÂàç wàvã Zà¾uç§ý qÊãÕàà qÊ ku qà y§ýmç ÑèA .  (uåÑÂÂàà 5ß30, ¡àèÊ 1 §äýáÊOÂnuàçÞ 10ß13). tyãÑ §ýàç tàÂàÂàç wàvà §çýwv £y§çý wjÂà §ýàç Ñã ÂàÑãA yäÂàçªàà qÊÂmä £y§ýà qàvÂà sã §ýÊçªàà. y°jà âwÎwày svç §ýàuàG õàÊà Zà§ý¹þ Ñàçªàà . kãwÂà ¡àèÊ £y§çý §ýàuê qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þà §çý ¡ÂàäÛýq ÑàçÞªàç (uååÑÂÂàà 1ß22, 2ß14-26; ¡àèÊ1 uåÑÂÂàà 2ß29). rà¢rv Ðq˜þ §ýÊmã Ñè â§ý qâwØà ¡à¾tà £ÂÑçÞ âÀuà kàuçªàà kàç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊmç ÑèA (qPçáÊmàçÞÞ §çý §ýàt 5ß32). ¡àèÊ qàq Âà §ýÊÂàç §ýL yàtnê sã qâwØà ¡à¾tà Ñã Àçmà Ñè . rà¢rv Ñtyç ZàâmÖàà §ýÊmã Ñè ß‘‘kàç §ýàç¢ê qÊtçÎwÊ yç kÂtà Ñè wÑ qàq ÂàÑãA §ýÊmà; ¨uàçÞâ§ý £y§ýà rãk £ytçÞ rÂàà ÊÑmà Ñèß ¡àèÊ wÑ qàq §ýÊ Ñã ÂàÑã y§ýmà, ¨uàçÞâ§ý qÊtçÎwÊ yç kÂtà Ñè”.(1 uåÑÂÂàà 3ß9 ¡àèÊ 2 qmÊy 1ß4) kr Ñt ¢y ZàâmÖàà qÊ âwÎwày §ýÊmç ÑèA, Ñt qàuçÞªàç â§ý Zà¾uç§ý ¡àktà¢Îà âky§ýà Ñt yàtÂàà §ýÊçÞªàç £y qÊ ku qàÂàç §çý âv¥ ÑtçÞ yàtnê Àã kàuçªàã .

Ñt ¡àÎàà §ýÊmç ÑèA â§ý ¡àq tàÂàwãu ¡àèÊ ÐwªàJu ÎàO¨muàçÞ §ýL yÞâo §ýà ¡Âàäsw §ýÊçÞªàç. ¨uàçÞâ§ý ¡qÂàç kãwÂà §çý âwâsÂÂà §ýàuàG õàÊà qÊtçÎwÊ §ýàç ¡àÀÊ ÀçÂàç §çý âv¥ Ñt yr §ýàç uÑ §ýÊÂàà jàâÑ¥ .

‘‘vçâ§ýÂà’’ ¡àq §ýÑçÞªàç, ‘‘uáÀ ¡àq qÊtçÎwÊ §ýL yÑàumà §ýàç såv §ýÊ qÊãÕàà tçÞ âªàÊ kà¥Þ màç ? ’’  màç Ñt qÊtçÎwÊ §ýL yÑàumà §ýàç såvç ÑèA Âà â§ý qÊtçÎwÊ ÑtçÞ såvà Ñè, âÄýÊ ÑtçÞ qäÂàß uãÎàä §çý yàn käð»þ kàÂàà Ñè, wÑ ÑtçÞ häÎàã yç Ðwã§ýàÊ §ýÊçªàà ¡àèÊ Zà¾uç§ý qÎjàmàqã ÍuO¨m §ýàç Õàtà §ýÊçªàà . qâwØà ¡à¾tà ÑtàÊç qàqàçÞ §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàç tçÞ, qÎjàmàq §ýÊÂàç tçÞ ¡àèÊ Õàtà uàjÂàà §ýÊ Õàtà ZààÃm §ýÊÂàç tçÞ ÑtàÊã tÀîÀ §ýÊçªàà.  kèyà â§ý rà¢rv sã §ýÑmã Ñè ß‘‘Ñç tçÊç ràv§ýàç, tèA uç ràmççÞ mäÈÑçA ¢yâv¥ âvhmà ÑCÝ, â§ý mät qàq Âà §ýÊàç; ¡àèÊ uâÀ §ýàç¢ê qàq §ýÊç, màç âqmà §çý qày ÑtàÊà ¥§ý yÑàu§ý Ñè, ¡nàêmî oàâtê§ý uãÎàä tyãÑ. ¡àèÊ wÑã ÑtàÊç qàqàçÞ §ýà qPàuOÎjm Ñèß ¡àèÊ §çýwv ÑtàÊç Ñã ÂàÑãÞ, wÊÂà yàÊç kªàm §çý qàqàçÞ §ýà sã.’’ (1 uåÑÂÂàà 2ß1-2)

kàç ÐwuÞ §ýàç qåÊã Êãâm yç hàçuà ÑB¡à ¡Âàäsw §ýÊmç ÑèA, £Âà§çý âv¥ uÑ ZààçmîyàÑÂà §çý ÎàÆÀ ÊÑçÞ ÑèA. uâÀ ¡àq £ÂàtçÞ yç ¥§ý ÑèA màç ¡àq §ýàç kàÂàÂàà jàâÑ¥ â§ý uãÎàä ¡àq §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàç §çý âv¥ yÀèw mèuàÊ Ñè. â§ýÂmä £÷àÊ qàÂàç §ýà §ýàç¢ê ¡àèÊ tàÁut ÂàÑãA Ñè . ÑtçÞ £÷àÊ qàÂàç §çý âv¥ uãÎàä yç Ñã Ñàçç§ýÊ kàÂàà qð»çþªàà, ¢yãâv¥ uãÎàä §ýÑmà Ñè ß ‘‘tàªàê ¡àèÊ y¾u ¡àèÊ kãwÂà tèA Ñã ÑCÝ; ârÂàà tçÊç õàÊà §ýàç¢ê âqmà §çý qày ÂàÑãA qÑBéÞj y§ýmà.’’ (uåÑÂÂàà 14ß6)

¢y Zà§ýàÊ yÂààmÂà yäytàjàÊ §çý ZàjàÊ ¡àèÊ ‘qÊtçÎwÊ §ýL tâÑtà’ tçÞ §çýwv uÑ Îààâtv ÂàÑãA Ñè, â§ý ¥§ý ytu Ñt Âàç uãÎàä §ýàç ¡qÂàà ÍuO¨mªàm £÷àʧýmàê Ðwã§ýàÊ â§ýuà nà; qÊÂmä uÑ sã â§ý Ñt tyãÑ §çý yàn ¡qÂàà ZàâmâÀÂà §ýà kãwÂà kãuçÞªàç. ¡àèÊ ¡qÂàç kãwÂà yç £y§ç  jáÊØà §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊçÞªàç. kr Ñt ¢y Zà§ýàÊ ÐwªàJu ÎàO¨muàçÞ §ç  yàn yÑuàçªà §ýÊmç ÑèA màç Ñt £y§ýç âv¥ kãâwm yàÕàã rÂàÂàç §çý âv¥ ¡àwÎu§ý tÀÀî ZààÃm §ýÊçÞªàç, ¡àèÊ kr tyãÑ ÎàãiP Ñã ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç vçÂàç ¡àuçªàà mr Ñt £y§çý ¡ÂàäªàíÑ yç £yyç âtvÂàç §çý âv¥ mèuàÊ qàuç kàuççÞªàç . rà¢rv ÑtçÞ qÊtçÎwÊ §ýL tâÑtà ¡qÂàç ÎàÊãÊàçÞ §çý õàÊà sã §ýÊÂàç §ýL Zàçʽàà Àçmã Ñè . (1 §ýäáÊOÂnuàçÞ 6ß19)  tçÞ rà¢rv §ýÑmã Ñè ß“¨uà mät ÂàÑãA kàÂàmç, â§ý mäÈÑàÊã ÀçÑ qâwØà ¡à¾tà §ýà tâÂÀÊ Ñè; kàç mät tçÞ ryà ÑB¡à Ñè ¡àèÊ mäÈÑçÞ qÊtçÎwÊ §ýL ¡àçÊ yç âtvà Ñè, ¡àèÊ mät ¡qÂàç ÂàÑãA Ñàç ?” (1 §äýáÊOÂnuàçÞ 6ß19)

¨uà uÑ âwjàÊàç¾kç§ý ÂàÑãA Ñè â§ý ÑtàÊã ÀçÑ §ýL mävÂàà tOÂÀÊ yç §ýL ªà¢ê Ñè ? qäÊàÂàç âÂàut tçÞ, tOÂÀÊ qÊtçÎwÊ §çý âv¥ ytâqêm ÑB¡à §ýÊmà nà . ¢yã Zà§ýàÊ ÑtçÞ sã ¡qÂàà kãwÂà qÊtçÎwÊ §ýàç ytâqêm §ýÊ ÀçÂàà jàâÑ¥, ÑtçÞ qÊtçÎwÊ õàÊà âÀuç ªàuç £Ùàt ÀçÑ §ýL ywàFÙàt Àçh sàv §ýÊÂàà jàâÑ¥ . ÑtçÞ Zàà§æýâm§ý w yàoàÊ½à £qjàÊàçÞ §ýàç ¡qÂààÂàà jàâÑ¥, kèyç ß màïkã Ñwà, oåq, Íuàuàt, ÐwàÐnwoê§ý sàçkÂà, yàÄý-yÄýà¢ê, quàêÃm ÂàãAÀ ¡àèÊ ¡àÊàt, yÞut, quàêÃm Ðw°²þ kv ¡àèÊ qÊtçÎwÊ tçÞ sÊàçyà .

mr ÑtàÊà kãwÂà ÎààÊãáʧý, tàÂàây§ý ¡àèÊ ¡àO¾t§ý Ûýq §çý rçÑmÊ Ñàçªàà . ¡qÂàã ÀçÑàçÞ §ýL unà ÎàO¨m £Ùàt Àçh sàv §ýÊÂàç yç sã Ñt ¡qÂàç yæâ˜þ§ýmàê §ýL tâÑtà §ýÊ y§ýmç ÑèA, kàç â§ý tyãÑ §çý ysã jçvàçÞ §ýàç §ýÊÂàà sã jàâÑ¥ . ¡r Ñt ¢y qÑvç yÞÀçÎà §çý ÀåyÊç sàªà §ýàç ÀçhçÞªàç âky§ýà ¡àk ¤Ýýjã ¡àwàïk yç ZàjàÊ â§ýuà kàÂàà jàâÑ¥ .

£y§çý Âuàu §ýÊÂàç §ýà ytu ¡à qÑBÝjà Ñè

rà¢rv rmàmã Ñè â§ý uãÎàä tyãÑ §çý qäÂàß ¡àÂàç yç qÑvç Ñã uÑ Äèýyvà Ñàç jä§ýà Ñàçªàà â§ý §ýàèÂà rjçªàà ¡àèÊ §ýàèÂà ÂààÎà Ñàçªàà . wàÐmw tçÞ uÑ Ñt Ñã mu §ýÊçÞªàç â§ý Ñt â§ýy ytåÑ tçÞ ÑàçÞªàç. rà¢rv rmàmã Ñè â§ý ¡sã uãÎàä tyãÑ ÐwªàJu qâwØàÐnàÂà tçÞ tÑàuàk§ý Ñè . wÑ ÑtàÊç âv¥ qÊtçÎwÊ §çý yàtÂàç ârjw¢ê §ýL ZàànêÂàà §ýÊmà Ñè . Ðwªàê tçÞ ÑtàÊç âv¥ yçw§ýà¢ê §ýàç ytlÂàç §çý âv¥ ÑtçÞ ¥§ý ÂàtåÂàà âÀuà ªàuà Ñè âky§ýà Ñt ¡ÁuuÂà §ýÊ y§ýmç ÑèÞ, qæ¿wã qÊ §ýà qâwØàÐnàÂà âky§ýà w½àêÂà Ñt qäÊàÂàç âÂàut tçÞ qàmç ÑèA . qàèväy ¢yç ‘‘Ðwªàê tçÞ §ýL wÐmä¡àçÞ §çý ZàâmÛýq  ¡àèÊ ZàâmârÈr’’ (¢ríàâÂàuàçÞ 8ß5) §ýÑmà Ñè. uÑ ÐwªàJu qâwØàÐnàÂà §ýà ¥§ý ²þàç¹þà ÂàtåÂàà nà, ¡àq ¢y §çý âwxu tçÞ ¢ríàâÂàuàçÞ 8 ¡àèÊ 9 ¡Áuàu tçÞ qð¼þ y§ýmç ÑèA . qæ¿wã §çý qâwØàÐnàÂà §çý qÑvç sàªà tçÞ qäÊàçâÑm (uàk§ý) ZàâmâÀÂà yçwà â§ýuà §ýÊmà nà . ¢y sàªà §ýàç ‘‘qâwØàÐnàÂà’’ §ýÑà kàmà nà (vèÍu. 4 ¡Áuàu).

wxê tçÞ ¥§ý ràÊ , ZààuOÎjm §çý tÑàÂà âÀÂà tÑàuàk§ý qâwØàÐnàÂà §çý ÀåyÊç sàªà ‘‘tÑàqâwØà ÐnàÂà’’ tçÞ ZàwçÎà â§ýuà §ýÊmà nà (¢ríàâÂàuàçÞ 9ß7). qäÊàÂàç âÂàut §çý qâwØàÐnàÂà §ýL yçw§ýà¢ê tçÞ, vàçªà Zàmã§ýà¾t§ý Ûýq yç ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç (râvÀàÂà â§ýuç ªàuç qÎàä §çý vÑC õàÊà ) qâwØàÐnàÂà tçÞ ÐnàÂààÞmáÊm §ýÊ Àçmç nç . ¢y tѾwqå½àê âÀÂà, âkyç ZààuOÎjm §ýà âÀÂà §ýÑà kàmà Ñè, §çý âÀÂà qâwØà ÐnàÂà §ýàç Zàmã§ýà¾t§ý Ûýq yç qåÊç wxê sÊ ktà Ñä¥ qàqàçÞ yç Îàä÷ â§ýuà kàmà nà. uÑ Âuàu §ýà âÀÂà §ýÑvàmà nà .(vèÍuÍuwÐnà ¡Áuàu 4 ¡àèÊ 16 qð¼çÞþ). qâwØà ÐnàÂà kr Zàmã§ýà¾t§ý Ûýq yç qàq yç Îàä÷ Ñàç kàmà nà, ¡àèÊ £y§çý ràÀ Ñã wç ¡qÂàà ¡ªàvà qâwØà qwê “làçÞqâ»þuàçÞ” §ýà qwê tÂààmç nç. làçqâð»þuàçÞ §ýà qwê ¡àÂàÂÀ ¡àèÊ oÂuwàÀ §ýà qwê Ñàçmà nà .

jåÞâ§ý qäÊàÂàç âÂàut §çý qâwØàÐnàÂà §ýL yçw§ýà¢ê Zàsä uãÎàä tyãÑ §ýL ÐwªàJu qâwØàÐnàÂà tçÞ ràÀ tçÞ §ýL kàÂàç wàvã yçw§ýà¢ê §ýà Zàmã§ý nã, ¢yyç Ðq˜þ Ñè â§ý ‘‘¡àÂàÂÀ qwê’’ yç qåwê Âuàu §ýà ¥§ý âÀÂà sã Ñàçªàà,  kr uãÎàä ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç ¥§ýØà §ýÊçªàà. ÀàâÂàuçv Âàrã ÑtÞç ÐwªàJu qâwØà ÐnàÂà §çý ¢y Âuàu §çý âÀÂà - ¢y ‘‘Îàä÷ §ýÊÂàç ’’ uà otJ ºþÑÊàuç kàÂàç §çý âwxu rmàmà Ñè . ÀàâÂàuv 8ß14  tçÞ rà¢rv rmàmã Ñè â§ý Âuàu §ýà §ýàuê qÑvç Ñã ¡àÊÈs Ñàç jä§ýà Ñè . uÑ ÑtàÊç Îàãxê§ý - ‘‘£y§çý Âuàu §ýÊÂàç §ýà ytu ¡à qÑBjà Ñè’’ yç yÑtm Ñè. uÑ âwÎàçx ytu §ýr ¡àuçªàà ? ÀàâÂàuçv §ýàç rmàuà ªàuà nà â§ý 2300 âÀÂà rãmÂàç §çý ràÀ uÑ Âuàu ¡àÊÈs Ñàçªàà. sâwÏuwà½àã tçÞç ¥§ý âÀÂà = ¥§ý wxê (uÑçk§çýv 4ß6), ¢yâv¥ Ñt 2300 wxê §çý vÈrç ytu §çý âwxu ràm §ýÊmç ÑèA (ÀàâÂàuçv 9ß25 qð¼çÞþ), Ñt ¢y sâwÏuwà½àã §ýàv §çý ¡àÊÈs ÑàçÂàç §çý ytu §çý âwxu qàmç ÑèA ¡àèÊ ¢âmÑày rmàmà Ñè ¢y sâwÏuwà½àã §çý ¡àÊÈs ÑàçÂàç §ýL i¹þÂàà wxê 457 rã.yã. §çý ÎàÊÀ ¦ýmä tçÞ i¹þã .

uâÀ Ñt (ÎàåÂu wxê ÊâÑm) 2300 wxê §ýL ªà½àÂàà §ýÊçÞ màç Ñt 1844 §çý tÁu m§ý qÑBÝjmç ÑèA. sâwÏuwà½àã §çý ¡ÂàäyàÊ uÑ wÑã ytu Ñè kr â§ý ‘‘ZààuOÎjm §çý tÑàÂà âÀÂà’’ §ýL Ðwªàê tçÞ ÎàäÛý¡àm ÑàçÂàã nã. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý Âuàu §ýL ÎàäÛý¡àm qÊtçÎwÊ §ýL yÂmàÂààçÞ yç Ñàçªàã (1 qmÊy 4ß17). £Âà§çý ÂààtàçÞ §ýL kàÞj qÊh Ñàçªàã ¡àèÊ £Âà§çý kãwÂààçÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §ýL ÍuwÐnà §çý Àqê½à tçÞ Àçhà kàuçªàà kàç qâwØà ÐnàÂà §çý ÀåyÊç sàªà ‘‘tÑàqâwØàÐnàÂà’’ tçÞ yäÊâÕàm Êhã Ñè (¢ríàâÂàuàçÞ 9ß3-4).

qäÊàÂàç âÂàut §çý ytu tçÞ ZààuOÎjm §ýà âÀÂà ¡àÂàç yç qâÑvç Ñã yr qàqàçÞ §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàà ¡àèÊ âÂàq¹þàÂàà ¡àwÎu§ý nà, màâ§ý £Âà§çý âv¥ ZààuOÎjm â§ýuà kà y§çý . ¢y qP§ýàÊ ÑtçÞ ¡qÂàç yr qàqàçÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý ytÕà Êh ÀçÂàà jàâÑ¥ màâ§ý uãÎàä ÑtàÊç qàqàçÞ §çý âv¥  qPàuOÎjm §ýÊ y§çý. kr Ðwªàê tçÞ Âuàu §ýà âÀÂà ytàÃm Ñàç kàuçªàà, ÑtàÊç âv¥ ¡ÂàäªàíÑ §ýà ÀÊwàïkà sã rÂÀ Ñàç kàuçªàà .

uÑ ÑtàÊç Zàsä ¡àèÊ £÷àʧýmàê uãÎàä §çý wàqy ¡àÂàç §çý ºþã§ý qÑvç Ñàçªàà . uãÎàä §ýà vÑC §çýwv £ÂÑãÞ qàqàçÞ §ýàç oàç y§çýªàà âkÂà §çý âv¥ ZàànêÂàà §ýL ªà¢ê Ñè ¡àèÊ £ÂÑçÞ tàÂà §ýÊ qÎjàmàq â§ýuà kà jä§ýà Ñè. ¡àèÊ âkÂà§çý âv¥ uãÎàä tyãÑ §çý õàÊà Õàtà ZààÃm §ýL kà jä§ýL Ñè . ÎàçÏà yr ÂààÎà Ñàç kàuçÞªàç. uiâq uãÎàä Âàç £ÂÑçÞ Õàtà §ýÊÂàç §ýL qçÎà§ýÎà sã §ýL, âÄýÊ sã £ÂÑàçÞÂàç £÷àÊ §çý £qÑàÊ §ýàç Ðwã§ýàÊ ÂàÑãA â§ýuà . ¥§ý âÀÂà rÑBm ÀçÊ Ñàç jä§ýL Ñàçªàã ¡àèÊ qÊtçÎwÊ sã ¢y§çý âv¥ Àähã Ñàçªàà, vçâ§ýÂà Âuàu §ýL tàݪà uÑã Ñàçªàã â§ý £Âà§ýà Âuàu £Âà§çý §ýàuàG §ýç ¡ÂàäyàÊ â§ýuà kàuç .rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý wç ¡àªà ¡àèÊ ªàÂo§ý yç ÂààÎà â§ý¥ kàuçÞªàç (qP§ýàâÎàmwà¨u 20ß12, ¡àèÊ 21ß8).

¡sã uãÎàä Ðwªàê tçÞ Ñè (uåÑÂÂàà 14ß1-3 ¡àèÊ qPçáÊmàçÞ §çý §ýàt 1ß8-11 ). uãÎàä ²äþð»þàÂàç wàvà ¡àèÊ £÷àʧýmàê Ñè,qÊÂmä wÑ Âuàuã sã Ñè. uãÎàä Ñã mu §ýÊçªàà â§ý §ýàèÂà ÂààÎà Ñàçªàà ¡àèÊ §ýàèÂà £÷àÊ qàuçªàà. ¢yâv¥ Ñt kàÂàmç ÑèA â§ý Âuàu áÂàÏqÕà Ñàçªàà. ¢y Âuàu tçÞ otJ ºþÑÊÂàç §ýà ¥§ý tàØà tàªàê Ñè â§ý Ñt ¡qÂàç qàq uãÎàä qÊ »þàv ÀçÞ . §ýàç¢ê ÂàÑãA kàÂàmà â§ý uãÎàä ¡qÂàã tÑàuàk§ýLu yçw§ýà¢ê ¡àèÊ qâwØàÐnàÂà tçÞ Âuàu Zàâ§íýuà §ýàç §ýr ytàÃm §ýÊçªàà, ¢yâv¥ ÑtàÊç qày Âà˜þ §ýÊÂàç §çý âv¥ ytu ÂàÑãA Ñè. ¡ÂàäªàíÑ §ýà ytu ¡sã Ñè . uÑ ¡sã Ñè kr ⧠ qÊtçÎwÊ ¡àq§ýàç Âàtí ÑàçÂàç ¡àèÊ ¡qÂàç qàq uãÎàä §çý §ýÀtàçÞ §çý qày ÊhÂàç §çý âv¥ rävà ÊÑà Ñè .
‘‘¡àèÊ kàç §ýàç¢ê tçÊç qày ¡àuçªàà, £yç tèA §ýsã Âà âÂà§ýàvåݪàà,’’ uãÎàä §ýÑmà Ñè. (uåÑÂÂàà 6ß37)

¡àq ¡sã £y§çý qày ¡à y§ýmç ÑèA. wÑ ¡àq§ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊçªàà ¡àèÊ ¡qÂàã ÎààOÂm Àçªàà, ÎààOÂm kàç yÞyàÊ ÂàÑãA Àç y§ýmà Ñè! (uåÑÂÂàà 6ß37) ¨uà ¡àq £y§ýL qçÎà§ýÎà §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊçÞªàç ? uÑ ¡àq qÊ âÂàsêÊ Ñè, vçâ§ýÂà ¡àq §ýàç uÑ kàÂà vçÂàà jàâÑ¥ â§ý uâÀ ¡àq uãÎàä §ýL qçÎà§ýÎà §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊçÞªàç màç ¡àq§ýàç §ýsã q²þmàwà ÂàÑãA Ñàçªàà. rà¢rv §çý ¢Âà ÎàÆÀàçÞ §ýàç uàÀ ÊhçÞ ß ‘‘yàç uâÀ qäØà mäÈÑçÞ ÐwmÞØà §ýÊçªàà, màç yjtäj mät ÐwmÞØà Ñàç kà¡àçªàç.’’(uåÑÂÂàà 8ß36) ¡àèÊ ‘‘kÑàÞ §ýÑãA qPsä §ýà ¡à¾tà Ñè wÑàÞ ÐwmÞØàmà Ñè.’’ (2 §äýáÊâ¿àuàçÞ 3ß17)

¡à¢¥ ¡àªàç §ýàç Ñt ÎàèmàÂà §çý Àày ¡àèÊ ¡qÂàç kãwÂà tçÞ qàq §çý ràçl §çý Âàãjç Âà ÊÑçÞ. â§ýÂmä qÊtçÎwÊ §ýL yÑàumà yç ÐwuÞ §ýàç ¡vªà §ýʧçý ¡àðkàÀ Ñàç kàuçÞ, âÄýÊ Ñt tæ¾uä yç qàÊ Ñàç §ýÊ kãwÂà tçÞ qÑBÝj kàuçÞªàç . ¡à¢uç uÑ Äèýyvà ¡sã §ýÊçÞ kr â§ý ¡ÂàäªàíÑ §ýà õàÊ hävà ÑB¡à Ñè (¢y§çý âwxu ¡âo§ý kàÂàÂàç §çý âv¥ ‘‘À. ªàíç¹þ §ý¹ìþàçwyJ’’ qäÐm§ý qð¼çÞþ ).

...£y§çý Âuàu §ýÊÂàç §ýà ytu ¡à qÑBÞjà Ñè..

qÑvç yÞÀçÎà §ýà ¡Þâmt sàªà âky§ýL iàçx½àà ¡r ¤Ýýjç ÎàÆÀ yç §ýL kàuçªàã, §ýÑmà Ñè ß £y§ýL £qàyÂàà §ýÊàç, âkyÂàç Ðwªàê ¡àèÊ qæ¿wã ¡àèÊ ytäô ¡àèÊ kv §çý yàçmç rÂàà¥
rà¢rv ÑtçÞ rmàmã Ñè â§ý qÊtçÎwÊ Âàç ²þß âÀÂà tçÞ Ðwªàê ¡àèÊ qæ¿wã, ytäô ¡àèÊ kàç §äý²þ £ÂàtçÞ Ñè, yr §ýàç rÂààuà ¡àèÊ yàmwçÞ âÀÂà âwóàt â§ýuà. ¡àèÊ qÊtçÎwÊ Âàç yàmwçÞ âÀÂà §ýàç ¡àÎàãÏà Àã ¡àèÊ qâwØà ºþÑÊàuà (£¾qâÙà 2ß1-3). uÑ ¡°²þã ràm Ñè â§ý ¡Âàç§ý wèÖààâÂà§ý sã ¢y ràm qÊ âwÎwày §ýÊmç ÑèA. âÂàªàêtÂà 20ß8-11, tçÞ jàènã ¡àÖàà tçÞ âwóàt âÀÂà §ýL ¡àÖàà qàuã kàmã Ñè . uÑãA qÊ  yæâ˜þ§ýmàê §ýL £qàyÂàà §ýÊÂàç §ýà ¡àwàÑÂà sã qàmç ÑèA. âwóàt §ýà âÀÂà âkyç rà¢rv yÆrm âÀÂà §ýÑmã Ñè, ¡vªà Êhà ªàuà Ñè â§ý Ñt ¥§ý âwÎàçÏà Zà§ýàÊ yç ¡qÂàç yæâ˜þ§ýmàê §ýL ¡àÊàoÂàà §ýÊÂàç, £y§ýL tâÑtà §ýÊÂàç ¡àèÊ £yç kàÂàÂàç §çý âv¥ ytu ârmà y§çýÞ. Ñt qÊtçÎwÊ §ýàç £y§çý wjÂà §çý ¡ÁuuÂà ¡àèÊ £y§ýL yæâ˜þ §ýà ¡ÁuuÂà §ýÊÂàç yç kàÂà y§ýmç ÑèA. uiâq Zà§æýâm ¡qÂàà tåv Ûýq hàçmã kà ÊÑã Ñè, âÄýÊ sã ÀçhÂàç §çý âv¥ ÑtàÊç ¡ày qày §ýàÄýL yäÂÀÊmà rà§ýL Ñè . âkmÂàà ¡âo§ý Ñt qÊtçÎwÊ §ýL yæâ˜þ §ýç âwÏàu kàÂàçÞªàç, £mÂàà Ñã ¡âo§ý Ñt yæâ˜þ§ýmàê §ýL ZàÎàÞyà §ýÊçÞªàç . âÂàÎju Ñã Zà§æýâm tçÞ ¢mÂàã ¡âo§ý yäÂÀÊmà Ñè kàç â§ýyã §ýà sã tÂà tàçÑ y§ýmã Ñè. ¥§ý Äåýv, ¥§ý ²þàç¹þà §ýL¹þ, ¥§ý §äýÙàà uà ¥§ý tÂàäÏu qÊ ÁuàÂà Àãâk¥ . yr §äý²þ ¢mÂàã ¡°²þã mÊÑ ¡àèÊ £âjm Êãâm yç rÂààuà ªàuà Ñè . uÑ Àäh §ýL ràm Ñè â§ý §äý²þ vàçªà ¢y ràm qÊ yÞÀçÑ §ýÊÂàç vªàç ÑèÞ â§ý qÊtçÎwÊ yæOϹþ§ýmàê Ñè. £ÂÂàãywãA yÀã tçÞ jàvîyê »þàÊâwÂà Âàç ‘kãwÂà §ýL £¾qâÙà’ §ýà ây÷àÞm ZàÐmäm â§ýuà. Àäsàêªu yç rÑBm yç vàçªà ¢y tÂàäÏu âÂàâtêm tàÂàw âw§ýày §ýL âÎàÕàà §ýç âÎà§ýàÊ Ñàç jä§çý ÑèA, kàç áÂàÊÂmÊ qäÐm§ýàÞçÞ tçÞ ¡àèÊ âÎàÕàà §çý ÀåyÊç yàoÂààçÞ tçÞ Ð§åýv ¡àèÊ âwÎw âwiàvuàçÞ tçÞ rʧýÊàÊ Ñè.

...£y§ýL £qàyÂàà §ýÊàç kàç yæâ˜þ§ýmàê Ñè..

¡à¢¥ Ñt kãwÂà §ýL £¾qâÙà qÊ tÂàäÏu ¡àèÊ tÂàäÏu âÂàâtêm ây÷àmàçÞ §ýàç Zàànât§ýmà Âà Àç§ýÊ yæâ˜þ§ýmàê §ýàç ¤Ýýjà £ºþàuçÞ ¡àèÊ £yã §ýL £qàyÂàà §ýÊçÞçÞ âkyÂàç ²þß âÀÂà tçÞ yæâ˜þ ÊjÂàà §ýç ràÀ yàmwçÞ âÀÂà qÊ vªàÇàªà 6000 wxê qåwê âwóàt â§ýuà, ¡àÎàãx Àã ¡àèÊ qâwØà ºþÑÊàuà. £yÂàç uÑ yr ÑtàÊç âv¥ â§ýmÂàã ¡Àsäm yäÂÀÊmà yç rÂààuà Ñè . uâÀ ¡àq §ýàç ¡sã sã qÊtçÎwÊ §çý yæâ˜þ§ýmàê ÑàçÂàç qÊ yÞÀçÑ Ñè, ¥§ý qåÊç âÀÂà §çý âv¥ ¡qÂàã ¡àÝhçÞ rÂÀ §ýÊ vãâk¥, ¡àèÊ ytluç â§ý yr ªàâm âwâouàçÞ §çý âv¥ ¡àq§ýã Yâ˜þ â§ýmÂàã ¡àwÎu§ý Ñè. ¢y mÊÑ ÑtàÊç ysã ¡Þªà svã Zà§ýàÊ §ýàuê §ýÊÂàç Ñçmä tѾwqå½àê ÑèÞ. Ñt qÊtçÎwÊ / uãÎàä tyãÑ §ýà kãwÂà §çý âv¥ oÂuwàÀ §ýÊçÞ . rà¢rv ¢yç ¢y Zà§ýàÊ §ýÑmã Ñè ß‘‘¡àèÊ wÑã yr wÐmä¡àçÞ tçÞ qPnt Ñè, ¡àèÊ yr wÐmä¥Þ £yã tçÞ OÐnÊ ÊÑmã ÑÞè.’’ (§ääýväâÐyuàÞç 1ß17, uåÑÂÂàà 1ß1-3 +14 ¡àèÊ £¾qâÙà 1ß26) uâÀ Zà¾uç§ý kÂà qÊtçÎwÊ §çý qâwØà âÀÂà qÊ £y§ýL tâÑtà §ýÊÂàç tçÞ ytu vªààmà màç ¡àk §ýàç¢ê sã ÂààOÐm§ý ¡àèÊ kãw £¾qâÙà §ýà ây÷àÞmwàÀã ÂàÑãA Ñàçmà . qÊtçÎwÊ Âàç £Âà§çý âv¥ rð»þã ¡àÎàãxçÞ Êhã ÑèA, kàç ¡à¾tà ¡àèÊ y°jà¢ê yç qÊtçÎwÊ §ýL £qàyÂàà §ýÊmç ÑèA .

ÀåyÊà yÞÀçÎà

‘‘âÄýÊ ¢y§çý ràÀ ¥§ý ¡àèÊ ÀåyÊà ÐwªàêÀåm uÑ §ýÑmà ÑB¡à ¡àuà, â§ý âªàÊ qð»þà, wÑ rð»þà ràräv âªàÊ qð»þà  âkyÂàç ¡qÂàç ÍuâsjàÊ §ýã §ýàçqtu tâÀÊà yàÊã kàâmuàçÞ §ýàç âqvà¢ê Ñè .’’ qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß8

âªàÊ qð»þà, wÑ rð»þà ràräv âªàÊ qð»þà

“ràräv”,“rð»þà ràräv”¡àèÊ“wçÎuà”§ýàèÂà Ñè ? Zà§ýàâÎàmwà¨u 17 tçÞ “wçÎuà” §ýà w½àêÂà Ñè, £y§çý ¡Âàç§ý ªàä½à âÀuç ÑèA, âky yç £yç qÑjàÂàÂàç tçÞ ¡àyàÂàã Ñàçªàã. qÑvã ràÊ ¡àq ¢yç yäÂàmç ÑèA, màç uÑ §ýºþàçÊ Zàmãm Ñàç y§ýmà Ñè, vçâ§ýÂà y¾u uÑ Ñè â§ý rà¢rv tçÞ rmàuç ªàuç “wçÎuà” §çý ysã qÑjàÂà âjÂÑ ÊàçtÂà §èýnàçâv§ý jjê qÊ yÑã ºþÑÊmç ÑèA. âÂàÎju Ñã ¢y jjê tçÞ ¡Âàç§ý ¢êtàÂàÀàÊ vàçªà ÑèÞ ¡àèÊ £ÂÑçÞ Âàãjà âÀhàÂàç §ýà ÑtàÊà §ýàç¢ê ¢ÊàÀà ÂàÑãA Ñè, vçâ§ýÂà Ñt ¢y rävàѹþ §ýàç tÑyåy §ýÊmç ÑèA â§ý £ÂÑçÞ ¡àèÊ ÀåyÊç vàçªààçÞ §ýàç ¢y ‘âyйþt’ §çý âwÛý÷ jçmàwÂàã ÀçÞ, ¡àèÊ £Âà âÎàÕàà¡àçÞ §ýL kàÂà§ýàÊã £ÂÑçÞç §ýÊàuçÞ kàç ¢y (§èýnàçâv§ý)âyйþt” §ýà ¡àoàÊ ÑèÞ, â§ýÂmä qÊtçÎwÊ §çý qâwØà wjÂà tçÞ ÂàÑãA qàuã kàmã ÑèÞ . ¢y jçmàwÂàã §çý qã²çþ rà¢rv §ýL Ðq˜þ ¡àÖàà Ñè. ¢y §èýnàçâv§ý “âyйþt” §ýL âÎàÕàà¥çÞ otêÎààe §ýL Ðq˜þ âÎàÕàà yç tçv ÂàÑãA hàmãÞ, ¡àèÊ ‘wçÎuà’ §çý qÑjàÂà âjÂÑ qåÊã mÊÑ yç (qP§ýàâÎàmwà¨u 17ß5) ÊàçtÂà §èýnàçâv§ý jjê qÊ yÑã rèºþmç ÑèA . ¢ÂàtçÞ yç ¥§ý âjÂÑ Ñè ß ‘‘¡àèÊ £y§çý tànç qÊ uÑ Âààt âvhà nà, ‘‘sçÀ rð»þà ràräv qæ¿wã §ýL wçÎuà¡àçÞ ¡àèÊ «àæâ½àm wÐmä¡àçÞ §ýL tàmà.’’(qP§ýàâÎàmwà¨u 17ß5)

§èýnàçâv§ý jjê ÐwuÞ §ýàç §ývãâyuà¡àçÞ §ýL tàmà rmàmã Ñè. yÞyàÊ sÊ §çý ârÎàqàçÞ §ýàç âvhç ¥§ý qØà tçÞç §ýà»þJÂàv kàçkÄý Êè¹þâkÂkÊ  âvhmç ÑèA ß yÀèw Ðq˜þ ÊÑÂàà Ñã jàâÑ¥ â§ý ¥§ý qâwØà, âwÎwÍuàqã ¡àèÊ ¡qàçйþàçâv§ý §èýnàçâv§ý §ývãâyuà ¥§ý rÑÂà ÂàÑãA Ñè, â§ýÂmä yr §ývãâyuà¡àçÞ §ýL tàmà Ñè.’’(»çþvã ¹çþvã ªàíàÄý, 4 âymÈrÊ 2000). ¥çyã iàçx½àà¥çÞ uÑ Zàtàâ½àm §ýÊÂàç tçÞ yÑàumà §ýÊmã ÑèÞ, â§ý §èýnàçâv§ý jjê Ñã Zà§ýàâÎàm wà¨u 17ß5 §çý ¡ÂàäyàÊ “ràräv” Ñè.

ÀåyÊç Ðwªàê Àåm §çý yÞÀçÎà tçÞ oàâtê§ý yÞyàÊ §ýL suàÂà§ý ÀÎàà §ýà w½àêÂà sã âtvmà Ñè. rà¢rv Zà§ý¹þ §ýÊmã Ñè â§ý ‘‘wçÎuà’’‘‘rð»þà ràräv’’ ¡qÂàã rà¢rv âwÊàçoã âÎàÕàà¡àçÞ uà ¡qÂàã tmwàvà §ýÊÂàç wàvã tâÀÊà  yç yÞyàÊ §ýàç sÊtàuçªàã. yryç rð»þã lååºþã âÎàÕàà §èý¿ààçâv§ý jjê Âàç ¢Âà wxàG tçÞ ÄèývàÂàç §ýà §ýàuê qÊtçÎwÊ §ýL Ày ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç rÀv ÀçÂàç §çý õàÊà â§ýuà Ñè, kàç âÂàªàêtÂà 20ß3-17  tçÞ qàuã kàmã ÑèÞ. Àäsàêªu yç vånÊÂà §ývãâyuà¡àçÞ Âàç ¢Âà låºþã âÎàÕàà¡àçÞ §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ âvuà Ñè, ¡àèÊ ¢Âà låºþã âÎàÕàà¡àçÞ yç vàçªààçÞ §ýàç sÊtàuà Ñè. (¢y §çý âwÏàu tçÞ jjàê ‘‘qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ ¡àèÊ qÎàä §ýL ²þàq’’ Îàãxê§ý §çý ¡Âmªàêm §ýL kàuçªàã .)

ràräv §ýL tmwàvà §ýÊÂàç wàvã tâÀÊà

§èýnàçâv§ý jjê uà “wçÎuà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 17ß5) Âàç ¡àèÊ sã ¡Âàç§ý rà¢rv âwÊàçoã âÎàÕàà¡àçÞß kèyç §äýwàÝÊã táÊut §ýL tâÑtà, ¡à¾tà §ýL ¡tÊmà §ýL âÎàÕàà kàç ‘Âuå ¥k tåwtçÞ¹þ’ ¡àèÊ ¡à¾tàwàÀ tçÞ qàuã kàmã ÑèÞ, §ýàç ZàjàáÊm â§ýuà Ñè. ¡àk ¡Âàç§ý §ývãâyuà¥Þ ¡à¾tàwàÀ §ýL âÎàÕàà §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ jä§ýL ÑèA . ¡à¾tà¡àçÞ §çý ây÷àÞm tÞçÞ âwÎwày, sÊtàÂàç wàvã âÎàÕàà¡àçÞ ¡àèÊ ¥çyã âÎàÕàà¡àçÞ §çý âv¥ õàÊ hàçv Àçmà Ñè kàç ÎàèmàâÂà§ý ÎàO¨muàçÞ §ýL âÎàÕàà¥çÞ ÑèA. ³uàç-³uàçÞ Ñt ¡Âm §çý ytu §ýL ¡àçÊ rð¼çÞþªàç, ÎàèmàÂà  §ýà ZàÇààw ¡Âàç§ý §ývãâyuà¡àçÞ tçÞ ¡àèÊ sã Ðq˜þ âÀhà¢ê Àçªàà (ÍuwÐnà âwwʽà 18ß10-12, ¡àèÊ 2 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 2ß9). ¢y âwÏàu tçÞ ¡àèÊ ¡âo§ý kàÂàÂàç §çý âv¥ ÑtàÊã qäOÐm§ýà ”táÊut §ýà qPçm” §ýàç ¡wÎu qð¼þçÞ .

Zàsä sàçk

§èýnàçâv§ý jjê âyhàmã Ñè â§ý kr qäÊàçâÑm ‘Êàç¹þã ¡àèÊ tu’ §ýàç ¤ýqÊ £ºþà§ýÊ ¡àÎàãâxm §ýÊmà Ñè màç wÑ mäÊÂm Ñã uãÎàä §ýL ¡yvã ÀçÑ ¡àèÊ £y§çý vÑC tçÞ rÀv kàmã Ñè, ¡àèÊ ¢y Zà§ýàÊ Zà¾uç§ý ràÊ kr-kr Zàsä sàçk tçÞ Êàç¹þã hàmç ¡àèÊ tu qãmç ÑèA, wç uãÎàä §ýàç Zà¾uç§ý ràÊ râvÀàÂà §ýÊmç (tàÊmç) ÑèA. ¢yãâv¥ ¢yç qâwØà âtÐyà râvÀàÂà §ýÑà kàmà Ñè . ¡Âàç§ý räÊã otê qÀîÀâmuàçÞ tçÞ yç uÑ ¥§ý Ñè kàç §èýnàçâv§ý jjê tçÞ  ZàjàâÊm §ýL Ñè, krâ§ý rà¢rv rmàmã Ñè â§ý uãÎàä ¥§ý ràÊ râvÀàÂà ÑB¡à Ñè. ¡àèÊ Zàsä sàçk §ýL Êãâm ¢y ràm §çý ÐtÊ½à §çý âv¥ Ñè â§ý uãÎàä Âàç ÑtàÊç £÷àÊ §çý âv¥ ¨uà â§ýuà Ñè, (¢ríàâÂàuàçÞ 9ß24-28, ¡àèÊ 1 §äýáÊâÂnuàçÞ 11ß23-26). ¢y ràm §çý yÞ§çým ÑèÞ â§ý âwotJ Zààç¹çþйçþâ¹þ³t sã §èýnàçâv§ý Zàsä sàçk §ýL Êãâm §ýàç ¡àÂàç wàvç ytu tçÞ Ðwã§ýàÊ §ýÊ vçªàà .

yÞuä¨m iàçx½àà qØà

ÑtÂàç rÑBm yÞÕàçq tçÞ låºþã âÎàÕàà¡àçÞ (tmwàvà §ýÊÂàç wàvã tu) §ýà w½àêÂà â§ýuà Ñè kàç ÀåyÊã §ývãâyuà¡àçÞ tçÞ kà âtvã ÑèA. uÑ Àäh §ýL ràm Ñè â§ý 31 ¡¨¹åþrÊ 1999 §ýàç §èýnàçâv§ý jjê ¡àèÊ vånÊÂà wÌ»êþ Äèý»þÊçÎàÂà Âàç oàâtê§ýmà §çý ây÷àÞm §ýL âÎàÕàà¡àçÞ yç yÞrÞâom ¥§ý yÞuä¨m iàçx½àà qØà qÊ ÑÐmàÕàÊ â§ýuç ÑèA. vånÊÂà jjê §ýç ¡Âàç§ý yÀÐu màç uÑ sã ÂàÑãA kàÂàmç ÑèA â§ý ¢y iàçx½àà qØà tçÞ §ýàèÂà yã ràmçÞ ÑèA, ¨uàçÞâ§ý §ývãâyuà¡àçÞ §çý ÎàO¨m ytåÑ Âàç vàçªààçÞç §çý âyÊ qÊ jjê §ýà£Þâyv õàÊà uÑ Äèýyvà vàÀ âÀuà Ñè. uÑ yÞuä¨m iàçx½àà qØà ¡Âàç§ý ràmàçÞ §çý yàn uÑ sã §ýÑmà Ñè â§ý Ñt ¥§ý Ñã ytu tçÞ qàqã ¡àèÊ oàâtê§ý Ñàçmç ÑèA. krâ§ý rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý kr ÑtÂàç uãÎàä §ýL oàâtê§ýmà §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊ âvuà Ñè màç Ñt qàqã ÂàÑãA ÊÑç, â§ýÂmä oàâtê§ý rÂà ªàuç ÑèA (1 uåÑÂÂàà 1ß9). ¡àèÊ,  uâÀ  Ñt  yÀèw  qàqã  Ñã  ÊÑmç  màç §ýàç¢ê  sã  £÷àÊ  ÂàÑãA  qàmà,  ¨uàçÞâ§ý  rà¢rv  §ýÑmã Ñè §ýàç¢ê sã ¡qâwØà wÐmä qÊtçÎwÊ §çý Êà³u tçÞ ZàwçÎà Âà §ýÊçªàã. ¡àèÊ uãÎàä tÂàäÏu §ýàç qàqàçÞ yç rjàÂàç ¡àuà Âà â§ý £ÂÑçÞ qàqàçÞ tçÞ rjàÂàç ¡àuà (Z§àâÎàm wà¨u 21ß27, ¡àèÊ  tÙàã 1ß21).

otê âwâouàçÞ õàÊà oàâtê§ýmà ZààÃm §ýÊÂàç §ýL âÎàÕàà
yÞuä¨m iàçx½àà qØà uÑ sã §ýÑmà Ñè â§ý âwÎwàyã vàçªà qåÊã Êãâm yç oàâtê§ý ÑèÞ, ¨uàçÞâ§ý qÊtçÎwÊ £ÂÑç wjÂà ¡àèÊ otê âwâo õàÊà Õàtà §ýÊmà Ñè. â§ýÂmä Ñt ¡qÂàç §ýàuàëç (otê âwâouàçÞ) õàÊà Õàtà ZààÃm ÂàÑãA §ýÊmç ¡àèÊ Âà Ñã otJ rÂàmç ÑèÞ .

uÑ §èýnàçâv§ý âÎàÕàà Ñè kàç 16 wãA yÀã tçÞ ¹ìçþ¹þ §ýL §ýà£Þâyv tçÞ Ðwã§ýàÊ §ýL ªàuã nã . vånÊÂà vàçªà ¢y tѾwqå½àê ZàÎÂà qÊ ¡qÂàç âwÎwày yç ¨uàçÞ tä§ýÊ ªàuç ÑèA ? rqâmÐtà ¡àèÊ Zàsä sàçk kàç ¢y otê âwâo §ýà âÑÐyà ÑèA, Zàmã§ýà¾t§ý §ýàuê ÑèÞ. ÑtçÞ uãÎàä tyãÑ ¡àèÊ ¡qÂàç ¡àq §çý rãj tçÞ §äý²þ sã ¥çyà ÂàÑãA ¡àÂàç ÀçÂàà jàâÑ¥ kàç ÑtçÞ £÷àÊ ÀçÂàç uà Õàtà ZàÀàÂà §ýÊÂàç §ýà Ààwà §ýÊmà Ñè. ÑtçÞ oàâtê§ýmà ZààÃm §ýÊÂàç §çý âv¥ yãoç ZàÇàä uãÎàä tyãÑ §çý qày ¡qÂàç qàqàçÞ §çý yàn kàÂàà Ñàçmà Ñè .

r°jàçÞ §çý ¤ýqÊ qàÂàã §çý ²þãA¹çþ ÀçÂàà

yÞuä¨m iàçx½àà qØà §ýÑmà Ñè â§ý “yäÂàÂàç w âwÎwày §ýÊÂàç yç, tÂàäÏu rqâmÐtà õàÊà otJ ºþÑÊàuà kàmà Ñè .” Ñt kàÂàmç ÑèA â§ý Âàwkàm âÎàÎàä¡àçÞ §çý âyÊ qÊ qàÂàã §çý ²þãÞ¹çþ ÀçÂàç yç Ñã §èýnàçâv§ý ¡àèÊ vånÊÂà ÀàçÂààçÞ Ñã §ývãâyuà¡àçÞ tçÞ ZàwçÎà âtvmà Ñè, vçâ§ýÂà ¥§ý ²þàç¹þà ràv§ý ¡qÂàç ¡àq yç âwÎwày ÂàÑãA §ýÊ y§ýmà, ¡àèÊ uÑ sã ºþã§ý ÂàÑãA Ñè â§ý ¡àq§çý âv¥ §ýàç¢ê ÀåyÊà âwÎwày §ýÊç . rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý âwÎwày qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §çý ZàjàÊ yç ¡àmà Ñè ¡àèÊ kàç §ýàç¢ê âwÎwày §ýÊç ¡àèÊ rqâmÐtà vç £÷àÊ qàuçªàà. (ÊàçâtuàçÞ 10ß17 ¡àèÊ tʧäýy 16ß16).
rqâmÐtà qÊtçÎwÊ ¡àèÊ tÂàäÏu §çý rãj tçÞ âwwç§ý §ýL ¥§ý ¡°²þã wàjà Ñè (1 qmÊy 3ß21), qÊÂmä ¥§ý ²þàç¹þà r°jà ¥çyã wàjà §ýà ¡nê ÂàÑãA ytl y§ýmà Ñè . Zà¾uç§ý §ýàç qÑvç yäytàjàÊ yäÂàÂàà jàâÑ¥ ¡àèÊ £y§çý ràÀ âÂà½àêu §ýÊÂàà jàâÑ¥ â§ý £yç qÊtçÎwÊ §çý yàn âwwç§ý §ýL ¢y wàjà tçÞ rÞoÂàà jàâÑ¥ uà ÂàÑãA. ¢y§çý ¡âmáʨm rà¢rv wàvà rqâmÐtà qàÂàã tçÞ ÀÄýÂà §ýÊÂàà Ñè, kÑàÝ ¡àq Zàmã§ý Ûýq yç qäÊàÂàç qàqã kãwÂà §ýàç ÀÄýÂà §ýÊ Àçmç ÑèA ¡àèÊ uãÎàä tçÞ ¥§ý ÂॠkãwÂà §çý yàn kã £ºþmç ÑèA (ÊàçâtuàÞç 6 ß3-6).

jà¹þàê ¡à碨uåtçOÂà§ýà (wèOÎw§ý jjê ¥§ýmà §ýà qØà§ý)

“yÞuä¨m iàçx½àà qØà” ¥§ý síâtm §ýÊÂàç wàvà ÀÐmàwçk Ñè Âà â§ý “uÑàçwà uåéÞ §ýÑmà Ñè.”¡sã kÌÀã Ñã rð»þã màÀàÀ tçÞ vånÊÂà ¡àèÊ §èýnàçâv§ý yÞªàºþÂà uäÊàçq tçÞ yã.¢ê.yã. (§ýàÞÄíçÞýy ¡àéÄý uåÊàçâquÂà jjFk) ¡àèÊ yã.yã.¢ê.¢ê. (§èýnàçâv§ý ârÎàqyî §ýàéÞÂÄíçÞýy ¡àéÄý uåÊàçq), ¥§ý ÐnàÂà qÊ ¥§ý yÞuä¨m ÀÐmàwçk mèuàÊ §ýÊÂàç §çý âv¥ ¢§ýØà ÑB¥, âky§ýà Âààt wèOÎw§ý jjê ¥§ýmà qØà§ý Ñè. uÑ qØà§ý, ¡Âàç§ý âwÏàuàçÞ qÊ §èýnàçâv§ý jjê ¡àèÊ 1995 §çý kçÐuå¹îþy §ýL uàçkÂàà¡àçÞ §ýL ¥§ý Zàâm Ñè (kçÐuå¹îþy §ýL ¡àt ysà 1995 yç yàsàÊ). ¢y ¡àt ysà §ýL §ýàuêwàÑã §ýà âwwʽà âÀhàmà Ñè â§ý wç §ýâvâyuà¡àçÞ §ýL yÈqå½àê ¥§ýmà §çý âv¥ §ýàuê §ýÊçÞªàç. uÑ §ýÑÂàç §ýL ¡àwÎu§ýmà ÂàÑãA Ñè â§ý uÑ uåâÂàuÂà ÊàçtÂà §èýnàçâv§ý jjê §çý ¡àoãÂà Ñàçªàã. wèOÎw§ý jjê ¥§ýmà qØà§ý tçÞç, vªàsªà wç Ñã ràmçÞ ÀàçÑÊà¢ê ªàuã ÑèÞ. ¢ytçÞ §ýÑà ªàuà Ñè ß ‘‘kr m§ý Ñt §ývãâyuà¡àçÞ §ýL ¥§ýmà §ýà vÕu qåÊã mÊÑ ZààÃm ÂàÑãA §ýÊvçÞ, mr m§ý Ñt yr ¥§ý yàn âtv§ýÊ £Âà ysã âwxuàçÞ qÊ §ýàuê §ýÊÂàç §çý ¢°²äþ§ý ÑÞè, âkÂà tçÞ ÑtçÞ ¥§ý ÀåyÊç yç ¡vªà Ñàç§ýÊ §ýàuê §ýÊÂàç §çý âv¥ âwwÎà §ýÊÂàç wàvã ràmçÞ Âà ÑàçÞ.’’ ¢y vÕu §ýàç ZààÃm §ýÊÂàç §çý âv¥ wç ÀåyÊã §ývãâyuà¡àçÞ yç ràmjãm §ýÊçÞªàç, â§ý ÀåyÊã §ývãâyuà¥Þ £ÂÑçÞ £Âà§çý âwÎwày wjÂààçÞ §çý ràÊç tçÞ yåjÂàà Àç y§çÞý. ¢y§çý £qÊàÂm, wç £Âà ràmàçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊçÞªàç, âkÂà qÊ ¡àt yÑtâm rÂà y§ýmã Ñè . vçâ§ýÂà ¡yÑtâm Zà§ý¹þ §ýÊÂàç wàvã ràmçÞ ²þàçð»þ ÀçÞªàç. â§ýÂmä tyãÑ §ýà ¥§ý y°jà jçvà £Âà y°jà¢uàçÞ §ýàç sã vçªàà âkÂà qÊ ywàv £ºþmç ÑèA, ¡àèÊ qPànêÂàà tçÞç qÊtçÎwÊ yç yÑàumà tàÞªà §ýÊ, Zà¾uç§ý ÕàçØà tçÞ qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þàÂàäyàÊ §ýàuê §ýÊçªàà. jà¹þàê ¡à碨uåtçâÂà§ýà ‘‘tyãÑ âÎàÕàà tçÞ ¡àèÊ otê âwÖààÂà ZàâÎàÕà½à tçÞ, ¡àèÊ £ÂÂàm âÎàÕàà §çý âwxu tçÞ §ývãâyuà¢ê ¥§ýmà §çý âw§ýày’’ §çý âv¥ §ýàuê §ýÊçªàà. Ñt ¡qÂàç uäwà¡àçÞ §ýàç §èýnàçâv§ý ZàçáÊm §ývãâyuà¢ê ¥§ýmà §çý ¡yàoàʽà ÀäÏZàsàw yç §èýyç rjà¥Þªàç ? jà¹þàê ¡à碨uåtçâÂà§ýà ZàànêÂàà §ýà ¢Ðmçtàv tyãÑàçÞ §ýàç jjê ¥§ýmà §çý l½»çþ §çý Âàãjç ¥§ýØà §ýÊÂàç §çý âv¥ sã §ýÊçªàà . wç ¢yç ¢y Zà§ýàÊ §ýÑmç ÑèA, ‘‘yàn-yàn ZàànêÂàà §ýÊÂàà jjê ¥§ýmà §ýà Ðwsàw Ñè.’’ qÊtçÎwÊ yç ZàànêÂàà §ýÊÂàà tѾwqå½àê Ñè, â§ýÂmä Ñt ytlmç ÑèA â§ý ¥çyç ZàànêÂàà yÑuàçâªàuàçÞ §ýL ¥§ýmà §çý qã²çþ ¥§ý âwÎàçx §äýâ¹þv ʽàÂàãâm Ñè . jà¹þàêþ ¡à碨uåtçâÂà§ýà uäÊàçq tçÞ ‘‘yÞªàâºþm ZàjàÊ §ýàuê §ýàç Zààç¾yàÑÂà Àç ÊÑà Ñè,’’ ¡àèÊ wç ZàjàÊ §ýàuê ÀåyÊã §ývãâyuà¡àçÞ yç yÀÐu ‘‘jäÊàÂàç’’ §çý âv¥ ÂàÑãA §ýÊçÞªàç. uâÀ ¢y uäO¨m §ýàç ¡qÂààuà kàmà Ñè màç ÐwmÞØàmà yç ZàjàÊ §ýÊÂàç ¡àèÊ vàçªààçÞ §ýàç ‘‘ràräv’’ yç ràÑÊ rävàÂàç §ýL ÐwmÞØàmà ytàÃm Ñàç kàmã Ñè. ÑtçÞ ¢y §çý âhvàÄý qåÊã ÎàO¨m yç jçmàwÂàã ÀçÂàà jàâÑ¥! jà¹þàê ¡à碨uåtçâÂà§ýà §çý yàn oàâtê§ý ÐwmÞØàmà hmÊç tçÞ Ñè! Ñt ¡âwÎwyÂàãu Ûýq yç §ýâºþÂà ytuàçÞ §ýL ¡àçÊ rð¼þ ÊÑç ÑèA. uÑ Ðq˜þ Ñè â§ý wç tyãâÑuàçÞç §çý rð»çþ ytåÑàçÞ §çý qÕàoÊ ÑèA ¡àèÊ wç §ýÑmç ÑèA â§ý §ývãâyuà¡àçÞ ¡àèÊ qÞnàçÞ tçÞ ¡ÂmÊ ÑàçÂàà tѾwqå½àê Ñè. ¡à¢¥ Ñt qàèväy §ýà yàn ÀçÞ, kàç £Âà§çý ¡ÂàäyàÊ ¥§ý qÞn §ýàç tàÂàÂàç wàvà nà . (qPçáÊmàçÞ §çý §ýàuê 24ß14), rkàu ¢y§çý â§ý Ñt ¢Âà ÎàO¨m ytåÑàçÞ §ýàç §èýnàçâv§ý ÂàãâmuàçÞ §çý ¡àoàÊ qÊ ÑtçÞ jjê ¥§ýmà tçÞ ràÞoÂàç §ýL ¡Âàätâm ÀçÞ . (¢y §çý âwxu tçÞ ¡âo§ý kàÂàÂàç §çý âv¥ jà¹þàê ¡à碨uåtçâÂà§ýà Âààt§ý qäOÐm§ýà qð¼çÞ .)

wçÎuà §ýL qäâØàuàÝ

¢ytçÞ Ñt Àçhmç ÑèA â§ý vånÊÂà §ývãâyuà¥Þ ¡àèÊ ÀåyÊã §ývãâyuà¥Þ §èýnàçâv§ý jjê §çý yàn yÑtâm qP§ý¹þ §ýÊmç ÑB¥, yÞuä¨m iàçx½àà qØà qÊ ÑÐmàÕàÊ §ýÊmã ÑèÞ ¡àèÊ kàç tѾwqå½àê âwxuàçÞ qÊ låºçþ ây÷àÂmàçÞ §ýàç tàÂàmã ÑèÞ . rà¢rv tçÞ qP§ýàâÎàmwà¨u 17 ß 5 §çý ¡ÂàäyàÊ ‘‘wçÎuà §ýL qäâØàuàÝ Ñàç ªàuã ÑèA .’’

qÑvã ràÊ Ñt ‘‘ràräv’’ ¡àèÊ ‘‘ràräv §çý ªàäÈt¹þ’’ ÎàÆÀàçÞ §ýàç £¾qâÙà 10 ¡àèÊ 11 ¡ÁuàuàçÞ tçÞ qàmç ÑèA  . âÂàtàFÀ ¥§ý Îàày§ý nà ¡àèÊ £yã §çý ÎààyÂà tçÞ ràräv §ýà ªàäÈt¹þ rÂààuà ªàuà. ‘‘ràräv’’ §ýà tåv ¡nê ¢êÎwÊãu Zàsä¾w §çý âhvàÄý âwôàçÑ tàÂàà kàmà nà. tÂàäÏu Âàç Âàçmæ¾w §ýL ràªà»þàçÊ ¡qÂàç ÑànàçÞ tçÞ vç vã, âky qÊ §çýwv qÊtçÎwÊ §ýà ¡âo§ýàÊ nà . ‘‘ràräv’’ ¢y Zà§ýàÊ låºçþ otàFÞ §ýL tàmà rÂà ªàuã, ¡àèÊ £Âà§ýà otê uÑ nà â§ý wç ¡qÂàç Ñã §ýàuàG yç £÷àÊ qàuçÞªàç. ¡oàâtê§ýmà, yÙàà vàçväqmà ¡àèÊ sít §ýL âÐnâm rÂà ªàuã nã. ¢yãâv¥ Ñt ‘‘ràräv’’ §ýàç sít uà ªàð»þrð»þã yç kàçð»þmç ÑèA . ‘‘ràräv’’ ÎàÆÀ §ýà ¡nê sít ¡nàêmî ªàð»þrð»þã Ñè .

tyãÑ §çý ytu yç 600 wxê qåwê ÊÑç ràräv ÎàÑÊ tçÞ sã otê¾uàªà ¡àèÊ ªàð»þrð»þã kèyç ªàä½à qàuç kàmç nç. ¢y âwÎw ÎàO¨m Âàç qÊtçÎwÊ §çý vàçªààçÞ qÊ ¡¾uàjàÊ â§ýuà, ¡àèÊ rà¢rv rmàmã Ñè â§ý £y ytu §çý vàçªà ß ‘ràräv tçÞç yç sàªààç, ¡qÂàà-¡qÂàà Zàà½à rjà¡àç ! £y§çý ¡otê tçÞ sàªàã Ñàç§ýÊ mät sã ât¹þ Âà kà¡àç; ¨uàçÞâ§ý uÑ uÑàçwà §çý rÀvà vçÂàç §ýà ytu Ñè, wÑ £y§ýàç rÀvà ÀçÂàç qÊ Ñè.’’ ¡àèÊ ‘‘Ñt ràräv §ýà ¢vàk §ýÊmç màç nç, qÊÂmä wÑ jÞªàã ÂàÑãA ÑB¢ê...’’( âutêuàÑ 51ß6,9)

‘‘âªàÊ ªàuà ràräv âªàÊ ªàuà’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß8) §ýnÂà tçÞ ‘‘ràräv’’ §ýà Zàuàçªà Zàmã§ýà¾t§ý Ñè . uÑ £Âà §ývãâyuà¡àçÞ §ýàç âÀhàmà Ñè kàç §ýÇàã y¾u §ýàç kàÂàmã nãA,  â§ýÂmä ¡r £Âà§ýà qmÂà Ñàç jä§ýà Ñè . uÑ tyãÑm tçÞ qÂàq jä§ýL ¡àâ¾t§ý sí˜îþmà §ýà âjØà½à Ñè . qÊtçÎwÊ otê sí˜þ Ñàç jä§ýã tyãÑm qÊ Ààçx vªàà ÊÑà Ñè ¡àèÊ £yç âlð»þ§ý ÊÑà Ñè . vånÊÂà §ývãâyuà¥Þ ¢y§ýà Zànt £ÀàÑʽà ÑÞè. tàâ¹êþÂà vånÊ Âàç ¡qÂàç ytu tçÞ qàçqãu yÙàà §çý âwÛý÷ ¥§ý ÎàO¨mÎààvã otê yäoàÊ ¡àÂÀàçvÂà §ýà Âàçmæ¾w â§ýuà, â§ýÂmä ¡àk vå¿àÊÂà jjê Âàç Êàçt §çý yàn £Âà§ýç tѾw qå½àê âwxuàçÞ qÊ ytlàèmà §ýÊ âvuà Ñè .

ÑtÂàç qÑvç Ñã ¡Âàç§ý £ÀàÑʽà âÀuç ÑèA, vçâ§ýÂà ¡àq Îàãií Ñã ÀçhçÞªàç â§ý otê ¾uàªà âwÎààv Ûýq yç Äèýv jä§ýà Ñè . ¢y Zà§ýàÊ ràräv låºþã ‘ysà’ §ýà w½àêÂà Ñè kàç â§ý ¢y qæ¿wã §çý vàçªààçÞ §ýàç sÊtàuçªàã. låºþã ràräv ‘ysà’ §èýnàçâv§ý jjê Ñè, ¨uàçÞâ§ý ¢y§çý qâÑjàÂà âjÂÑ qäÊàÂàç ràräv §çý qâÑjàÂà âjÂÑàçÞ §çý ytàÂà ÑèA . vånÊÂà §ývãâyuà¥Þ oãÊç-oãÊç ràräv §çý ytàÂà rÂà ªàuã ÑèÞ . ¡àèÊ ¢y Zà§ýàÊ ‘‘ràräv’’ §ýà ¥§ý sàªà rÂà ªàuã ÑèÞ . rà¢rv âÀhàmã Ñè â§ý §èýnàçâv§ý ¡àèÊ vånÊÂà ÀàçÂààçÞ Ñã §ývãâyuà¡àçÞ §ýà rð»þà qmÂà Ñàçªàà..... ¡àèÊ £Âà§ýà sã qmÂà Ñàçªàà kàç £y§çý qÀ âjÂÑàçÞ qÊ jv ÊÑç ÑèA...... âÂà§ý¹þ sâwÏu ¢y ràm §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊ Àçªàà. ràräv §çý ªàä½ààçÞ wàvã §ývãâyuà¡àçÞ tçÞ ¡àO¾t§ý ¡Þo§ýàÊ ¡àèÊ qÊtçÎwÊ yç ÀåÊã §çý ràwkåÀ tyãÑ §çý y°jç ¡Âàäuà¢uàçÞ §ýà ¥§ý rð»þà sàªà ¢Âà§çý rãj tçÞ qàuà kàmà Ñè. £ÂàtçÞ yç rÑBmàçÞ Âàç ÑtàÊç ytu §ýL âwÎàçx y°jà¢uàçÞ §ýà ÖààÂà ¡sã ÂàÑãÞ qàuà Ñè, rÑBm ÑèÞ kàç yÂmä˜þ ÂàÑãA ÑèÞ ¡àèÊ ¡âo§ý Zà§ýàÎà §çý ¡âsvàxã ÑèÞ, wç ¡qÂàã §ývãâyuà¡àçÞ tçÞç Íunê Ñã tyãÑ §çý ZàâmÛýq §ýL mvàÎà §ýÊ ÊÑç ÑèA. oãÊç-oãÊç kr uç §ývãâyuà¥Þ ÐwuÞ §ýàç y¾u yç ÀåÊ vç§ýÊ kàuçÞªàã ¡àèÊ ÐwuÞ §ýàç yÞyàÊ §çý ytàÂà rÂàà vçÞªàã. ÀàçÂààçÞ ytåÑàçÞ tçÞ ¡ÂmÊ Ðq˜þ ÂàïkÊ ¡àÂàç vªàçªàà. ¡Âm tçÞ qå½àê Ûýq yç yÈrÂo âw°²çþÀ Ñàç kàuçªàà . ytu ¡àuçªàà kr wç kàç qÊtçÎwÊ §ýàç Zà¾uç§ý wÐmä yç ¡âo§ý Zàçt §ýÊmç ÑèA ¢Âà §ývãâyuà¡àçÞ §çý yàn ¡qÂàç yÈrÂo màçð»þ vçÞªàç...‘‘sO¨m §ýà sçx màç oÊçÞªàç, qÊ £y§ýL ÎàO¨m §ýàç Âà tàÂàçÞªàç.’’ (2 mãtäânuäy 3ß5)

¢y Zà§ýàÊ ÑtàÊç âv¥ rà¢rv §ýà Zààç¾yàÑÂà ¢Âà ¡âÂmt âÀÂààçÞ tçÞ Ðq˜þ Ñèß ‘‘Ñç tçÊç vàçªààç, £ytçÞ yç âÂà§ýv ¡à¡àç !’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß1-4)

tyãÑ tçÞ ¥§ýmà

jjê ¥§ýmà ¡àÂÀàçvÂà, ytlàèmà ¡àèÊ rÑBtm §çý ¡àoàÊ qÊ £Âà ây÷àÞmàçÞ qÊ yÑtâm rÂààÂàç §ýà Zàuày §ýÊ ÊÑà Ñè, âkÂà qÊ ³uàÀà âwwàÀ ÂàÑãA Ñè, ¡àèÊ ¢y§çý yàn Ñã ¡âo§ý âwwàÀ wàvç y¾uàçÞ §ýàç ²þàçð»þÂàç §ýà ¢ÊàÀà sã Ñè . kr â§ý rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ÑtàÊà tàªàêÀÎàêÂà qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §çý ¡ÂàäyàÊ Ñã ÑàçÂàà jàâÑ¥ . £y§çý ràÀ Ñã Ñt ¥§ýmà Ñàâyv §ýÊ y§ýmç ÑèA . rà¢rv ¥§ýmà §ýL qÕàoÊ Ñè, â§ýÂmä ¢y ¥§ýmà §ýà ¡âo§ýàÊ rà¢rv §ýL Ðq˜þ âÎàÕàà ÑàçÂàà jàâÑ¥ . ¥§ýmà tyãÑ tçÞ Ñã ÑàçÂàà jàâÑ¥ . uãÎàä ¢yç ¢y Zà§ýàÊ Íu¨m §ýÊmà Ñè ß “kèyà må Ñç âqmà täl tçÞ Ñè, ¡àèÊ tèA mäl tçÞ ÑCÝ , wèyç Ñã wç sã Ñt tçÞ ÑàÞç.” (uåÑÂÂàà 17ß21-23)  

qÊtçÎwÊ §çý r°jç ¥§ý yàn hð»çþ ÑàçÞªàç, ¡àèÊ tyãÑ tçÞ ¡àèÊ tyãÑ §çý yàn ¥§ýmà Ñàâyv §ýÊçÞªàç. ¥§ýmà qÊtçÎwÊ §çý tàq À½»þ §çý ¡ÂàäyàÊ ¡àuçªàã Âà â§ý ytlàèmà ¡àèÊ rÑBtm §çý ¡àoàÊ qÊ, Zààuß âky§ýà ¡àoàÊ “uÑàçwà uåÝ §ýÑmà Ñè” ÂàÑãA Ñàçmà Ñè.

ràräv tçÞ yç âÂà§ýv ¡à¡àç

rà¢rv ¡âÂmt §ýàv §ýL ÀÎàà §ýà w½àêÂà ¢y Zà§ýàÊ §ýÊmã Ñè ß ‘‘¨uàçÞâ§ý £y§çý ÍuâsjàÊ §çý suàÂà§ý tâÀÊà §çý §ýàʽà yr kàâmuàÝ âªàÊ ªà¢ê ÑèÞ, ¡àèÊ qæ¿wã §çý Êàkà¡àçÞ Âàç £y§çý yàn ÍuâsjàÊ â§ýuà Ñè; ¡àèÊ qæ¿wã §çý ÍuàqàÊã £y§çý yäh-âwvày §ýL rÑBmàum §çý §ýàʽà oÂàwàÂà ÑB¥ ÑèA.’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß3) uÑ ¥§ý ¡Îàäs OÐnâm Ñè, â§ýÂmä âÄýÊ sã ¡ÂoçÊç tçÞ sã Zà§ýàÎà Ñè . qÊtçÎwÊ §çý ¡Âàç§ý vàçªà ¡sã sã ràräv tçÞ ÑèÞ, ¡àèÊ wç ¡r ¡Âm ytu tçÞ ¥§ý ÎàO¨mÎààvã jäÂààèmã §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊçÞªàç. ¥§ý ¡àÂÀàçvÂà âky§ýà Zàmã§ý ¥§ý ÐwªàêÀåm Ñè, £ºþ hð»þà Ñàçªàà. uÑ ¥§ý ÎàO¨mÎààvã ÐwÊ tçÞ “ràräv” §çý qàqàçÞ §ýL iàçx½àà §ýÊçªàà. ¡àèÊ wÑ yÞÀçÎà Ñè ß “Ñç tçÊç vàçªààç, £y tçÞ yç âÂà§ýv ¡à¡àç; â§ý mät £y§çý qàqàçÞ tçÞ sàªàã Âà Ñàç, ¡àèÊ £y§ýL âwqâÙàuàçÞ tçÞ yç §ýàç¢ê mät qÊ ¡à Âà    qð»ç .” (qP§ýàâÎàmwà¨u 18ß4)

mãyÊç ÐwªàêÀåm §çý yÞÀçÎà §çý yàn, uÑ jçmàwÂàã  tàÂàw kàâm §çý âv¥ ¡âÂmt jçmàwÂàã yàârm Ñàçªàã. uâÀ ¡àq ÐwuÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §ýL Zàkà tàÂàmç ÑèÞ màç  ¡àq§ýàç ¢y jçmàwÂàã §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊmç ÑB¥ jjê ¥§ý-
mà §çýý rѧýàÂàç wàvç x»îþuÞØà yç ràÑÊ âÂà§ývÂàà Ñàçªàà.

¢y§çý ràÀ Ñt ¡âÂmt yÞÀçÎà §ýàç ÀçhçÞªàç âky§ýL iàçx½àà ¡ÂàäªàíÑ §çý ytu §çý ytàÃm ÑàçÂàç ¡àèÊ ÑtàÊç Zàsä uãÎàä §çý wàqy ¡àÂàç yç qÑvç ÑàçÂàà Ñè .

ãyÊà yÞÀçÎà

‘âÄýÊ ¢Âà§çý ràÀ ¥§ý ¡àèÊ ÐwªàêÀåm rð»çþ ÎàÆÀ yç §ýÑmà ÑB¡à ¡àuà, â§ý kàç §ýàç¢ê £y qÎàä ¡àèÊ £y§ýL tåÊm §ýL qåkà §ýÊç, ¡àèÊ ¡qÂàç tànç uà ¡qÂàç Ñàn qÊ £y§ýL ²þàq vç. màç wÑ qÊtçÎwÊ §çý qP§ýàçq §ýL âÂàÊã tâÀÊà kàç £y§ç  §íýàço §çý §ý¹þàçÊç tçÞ »þàvã ªàuã Ñè, âquçªàà ¡àèÊ qâwØà ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yàtÂàç; ¡àèÊ tçÈÂàç §çý yàtÂàç ¡àªà ¡àèÊ ªàÞo§ý §ýL qãð»þà tçÞ qð»çþªàà. ¡àèÊ £Âà§ýL qãð»þà §ýà oä¡àÝ uäªààÂàäuäªà £ºþmà ÊÑçªàà, ¡àèÊ kàç £y qÎàä ¡àèÊ £y§ýL tåÊm §ýL qåkà §ýÊmç ÑèA, ¡àèÊ £y§çý Âààt §ýL ²þàq vçmç ÑèA, £Âà§ýàç Êàm âÀÂà jèÂà Âà âtvçªàà . qâwØà vàçªààçÞ §ýà oãÊk ¢yã tçÞ Ñè, kàç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂàmç, ¡àèÊ uãÎàä qÊ âwÎwày Êhmç ÑèA.’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß9-12)

qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ uà qÎàä §ýL ²þàq

¡âÂmt ytuàçÞ tçÞ “qÎàä §ýL ²þàq”“qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” Ààç tçÞ yç ¥§ý §ýà jäÂààw ÑàçÂàà Ñã  Ñè . ¢y §ýà yÞrÞo qÊtçÎwÊ §ýL uà tÂàäÏu §ýL ¡àÖàà qàvÂà yç Ñè . qÊtçÎwÊ Âàç ¡qÂàã Ðq˜þ täÑÊ uà âjÂÑ ¡qÂàç âwóàt âÀÂà §ýL ¡àÖàà tçÞ Àã Ñè, ¥§ý täÑÊ tçÞ ÍuwÐnà ÀçÂàç wàvç §ýà Âààt, £y§ýà qÀ ¡àèÊ £y§çý ÎààyÂà §çý ÕàçØà §ýà Âààt qàuà kàmà Ñè . âwóàt âÀÂà §ýL ¡àÖàà tçÞ ¢y Zà§ýàÊ §ýÑà ªàuà Ñè ß ‘‘må âwóàt âÀÂà §ýàç qâwØà tàÂàÂàç §çý âv¥ Ðtʽà ÊhÂàà . ²þß âÀÂà màç må qáÊót §ýʧçý ¡qÂàà yr §ýàt §ýàk §ýÊÂàà; qÊÂmä yàmwàÞ âÀÂà mçÊç qÊtçÎwÊ uÑàçwà §çý âv¥ âwóàt âÀÂà Ñè. £ytçÞ Âà màç må â§ýyã sàÝâm §ýà §ýàt §ýàk §ýÊÂàà, ¡àèÊ Âà mçÊà rç¹þà, Âà mçÊã rç¹þã, Âà mçÊà Àày, Âà mçÊã Ààyã, Âà mçÊç qÎàä, Âà §ýàç¢ê qÊÀçÎàã kàç mçÊç Äýà¹þ§ýàçÞ §çý sãmÊ Ñàç. ¨uàçÞâ§ý ²þß âÀÂà tççÞ uÑàçwà Âàç ¡à§ýàÎà, ¡àèÊ qæ¿wã, ¡àèÊ ytäô, ¡àèÊ kàç §äý²þ £ÂàtçÞ Ñè, yr§ýàç rÂààuà, ¡àèÊ yàmwçÞ âÀÂà âwóàt â§ýuà; ¢y §ýàʽà uÑàçwà Âàç âwóàt âÀÂà §ýàç ¡àÎàãx Àã ¡àèÊ £y§ýàç qâwØà ºþÑÊàuà.’’(âÂàªàêtÂà 20ß8-11) uÑàÝ qÊ Ñt qàmç ÑèÞ, ÍuwÐnà ÀçÂàç wàvç §ýà Âààt Ñè “uÑàçwà qÊtçÎwÊ”, ÍuwÐnà ÀçÂàç wàvç §ýà qÀ Ñè wÑ âkyÂàç “rÂààuà” (yæâ˜þ§ýmàê) ¡àèÊ ÍuwÐnà ÀçÂàç wàvç §ýà ÎààyÂà ÕàçØà Ñè “Ðwªàê ¡àèÊ qæ¿wã ¡àèÊ ytäô ¡àèÊ kàç §äý²þ £ytÞç Ñè” §èýnàçâv§ý jjê Âàç ¢y ¡àÖàà §çý wjÂà ¡qÂàç §èý¹þàâ§ý³t yç ѹþà âÀuç ÑèÞ . ¢y§ýà ¡nê Ñè â§ý kàç wjÂà qÊtçÎwÊ §ýàç ÍuwÐnà ÀçÂàç wàvà Zà§ý¹þ §ýÊmà Ñè, wÑ qåÊã mÊÑ yç âÂà§ýàv âÀuà ªàuà Ñè. kèyà â§ý Ñt £Âà§çý §èý¹þàâ§ý³t tçÞ qàmç ÑèÞ. ¡àÖàà¡àççÞ §ýàç rÀvÂàç §çý õàÊà wç ÐwuÞ Ñã ÍuwÐnà ÀçÂàç wàvç rÂà rèºçþþ ÑèA. ÀàâÂàuçv Âàrã Âàç ¥§ý oàâtê§ý ÎàO¨m §çý ràÊç tçÞ âvhà kàç £ºþ §ýÊ “ÍuwÐnà ¡àèÊ ytuàçÞ §ýàç rÀv »þàvçªàã” (ÀàâÂàuçv 7ß25). qàçâqum Âàç qÊtçÎwÊ §ýL Ày ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç rÀv §ýÊ ¢y Âàrårm §ýàç qåÊà â§ýuà Ñè, kèyà â§ý Ñt £Âà§çý §èý¹þàâ§ý³t tçÞ qàmç ÑèÞ, áÄýÊ sã qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¥Þ ¡àk sã vàªàå ÑèA . uãÎàä §ýÑmà Ñè ß ‘‘uÑ Âà ytlàç, â§ý tèA ÍuwÐnà uà sâwÏuõ¨mà¡àçÞ §ýL qäÐm§ýàçÞ §ýàç vàçq §ýÊÂàç ¡àuà ÑCÝ ß vàçq §ýÊÂàç ÂàÑãA, qÊÂmä qåÊà §ýÊÂàç ¡àuà ÑåÝ, ¨uàçÞâ§ý tèA mät yç yj §ýÑmà ÑCÝ, â§ý kr m§ý ¡à§ýàÎà ¡àèÊ qæ¿wã ¹þv Âà kàuÞç, mr m§ý ÍuwÐnà yç ¥§ý tàØàà uà ¥§ý ârÂÀä sã ârÂàà qåÊç ÑB¥ ÂàÑãA ¹þvçªàà.’’(tÙàã 5ß17-18)

§èýnàçâv§ý jjê Âàç âwóàt âÀÂà §çý ràÊç tçÞ rmàÂàç wàvç wjÂààçÞ §ýàç Ñã qåÊã Êãâm yç ÂàÑãA ѹþàuà Ñè, rO̧ý £Âà wjÂààçÞ §ýàç sã ytàÃm §ýÊ âÀuà Ñè kàç rmàmç ÑèÞ â§ý ÑtçÞ ¡qÂàç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÊàoÂàà rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ yàmwçÞ âÀÂà tçÞ Ñã §ýÊÂàà jàâÑ¥ Âà â§ý yÃmàÑ §çý qÑvç âÀÂà ÊâwwàÊ §ýàç. Àäsàêªu yç vånÊÂà jjê Âàç sã §èýnàçâv§ý jjê §ýà Ñã ¡ÂàäÎàʽà â§ýuà Ñè, ¢yâv¥ vånÊÂà §èý¹þàâ§ý³t tçÞ ¡àq §çýwv ¢y ²þàç¹çþ ÎàÆÀ ytåÑ §ýàç qàuççÞªàç ß “må âwóàt âÀÂà §ýàç qâwØà tàÂàÂàà ” uÑàÞ qÊ uÑ Ðq˜þ §ýÊÂàç §çý âv¥ â§ý yÃmàÑ §ýà §ýàèÂà yà âÀÂà âwóàt âÀÂà Ñè, §äý²þ sã ÂàÑãA §ýÑà ªàuà Ñè. ¢y Zà§ýàÊ vånÊÂà jjê Âàç sã rà¢rv §çý âwóàt âÀÂà §ýàç ¾uàªà §ýÊ, tÂàäÏu õàÊà rÂààuç ªàuç låºçþ âwóàt âÀÂà §ýàç tàÂàÂàç §ýà âÂà½àêu â§ýuà Ñè.
yÆrm §ýà ÊâwwàÊ tçÞ rÀvàw otê yäoàÊ ¡àÂÀàçvÂà yç ¥§ý ÑïkàÊ wxê qåwê â§ýuà ªàuà nà. ¡àk §çýwv nàçð»çþ yç vàçªà ¢y låºþã, ¡àoàÊ ÑãÂà âÎàÕàà §çý ràÊç tçÞ kàÂàmç ÑèA ¡àèÊ ³uàÀàmÊ vàçªà ÊâwwàÊ §ýàç rà¢rv §ýà âwóàt âÀÂà §ýʧçý tàÂàmç ÑB¥ qåÊç âwÎwày §çý yàn qàvÂà §ýÊmç ÑèA. â§ýÂmä uÑàÝ qÊ qàÀÊã ¡àèÊ qäÊàçâÑmàçÞ Âàç âwÎwàyã vàçªààçÞ §ýàç oàçhà ÀçÂàç §çý âv¥ y¾u wjÂà §ýà rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ Ðq˜þmà ¡àèÊ Îàä÷mà yç ZàjàÊ ÂàÑãA â§ýuà Ñè.

§ýàèÂà yà âÀÂà yÆrm âÀÂà Ñè ?

“â§ýÂmä” ¡àq qå²þ y§ýmç ÑèÞ, “rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ §ýàèÂà yà âÀÂà yàmwàÞ âÀÂà Ñè?” uãÎàä §ýL tæ¾uä w £y§çý ÀÄýÂààuç kàÂàç §çý yÞrÞo tçÞ rà¢rv £y âÀÂà §ýàç “mèuàÊã §ýà âÀÂà“ uà “yÆrm §çý âÀÂà yç qÑvç §ýà âÀÂà” §ýÑmã Ñè.  âky âÀÂà uãÎàä §ýL tæ¾uä ÑB¢ê nã, Ñt ¢yç ªàä»þ Äíýࢻçþ uà Îàäs Îàä§íýwàÊ sã §ýÑmç ÑèA. âky âÀÂà uãÎàä §ýrí yç kã £ºþà £yç yÃmàÑ §ýà qÑvà âÀÂà ¡nàêmî ÊâwwàÊ §ýÑmç ÑèA. ¢Âà ÀàçÂààçÞ âÀÂààçÞ §çý rãj §çý âÀÂà §ýàç “yÆrm yàmwàÞ âÀÂà” §ýÑmç ÑèA, kàç â§ý ÎàâÂàwàÊ Ñè. uãÎàä kàç yÆrm §ýà Ðwàtã Ñè, ÎàâÂàwàÊ §ýàç §ýrí tçÞ âwóàt §ýÊÂàç §çý ràÀ yÃmàÑ §çý Âॠ§ýàuê âÀwy ÊâwwàÊ §ýàç kã £ºþà. ¢y Zà§ýàÊ rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ ÊâwwàÊ §ýàuê §çý ²þß âÀÂààçÞ tçÞ qÑvà âÀÂà Ñè. rà¢rv tçÞç ¥§ý âÀÂà yÞÁuà yç ¡ªàvç âÀÂà §ýL yÞÁuà m§ý ÊÑmà Ñè. (£¾qâÙà 1ß14-19; vèÍuÍuwÐnà 23ß32; ÂàÑçÈuàÑ 13ß16-21, vå§ýà 23ß54-56). ¢y Zà§ýàÊ rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ yÆrm âÀÂà Îàä§íýwàÊ yÞÁuà yç vç§ýÊ ÎàâÂàwàÊ §ýL yÞÁuà m§ý ÊÑmà Ñè. ¡àk §èýnàçâv§ý  jjê mnà ¡Âàç§ýý Zààç¹çйçþ¹þ §ývãâyuà¥Þ ÊâwwàÊ §ýàç <<ZàsäwàÊ uà ZàÇàä §ýà âÀÂà>> §ýÑ ÊÑã ÑèA. â§ýÂmä rà¢rv rmàmã Ñè â§ý <<yÆrm §ýà âÀÂà Ñã Zàsä §ýà âÀÂà Ñè>> (uÎààuàÑ 58ß13). ¢y Zà§ýàÊ <<Zàsä §ýà âÀÂà>> ÊâwwàÊ ÂàÑãA rO̧ý yÆrm §ýà âÀÂà Ñã Zàsä §ýà âÀÂà Ñè.

»þà¢êïk »þàéâtÂàã

qàçq kàéÂà qàév âõmãu ¡qÂàç ÍuO¨mªàm qØà “»þà¢êïk »þàéâtÂàã”  uà “Zsä §ýà âÀÂà” (t¢ê 1998) tçÞ Ðwã§ýàÊ §ýÊmà Ñè â§ý qÊtçÎwÊ §ýà wàÐmâw§ý âwóàt âÀÂà yÆrm âÀÂà Ñã Ñè. â§ýÂmä wÑ âÂàvê³kmà yç §ýÑmà Ñè â§ý ß “tyãÑ §çý vÑC õàÊà ²äþ¹þ§ýàÊà qàÂàç wàvç tyãÑã vçàªààçÞ §ýàç yÆrm âÀÂà §ýà ¡nê qäÂàÛý¾nàÂà âÀÂà qÊ ÐnàÂààÂmÊ½à §ýÊÂàç §ýà ¡âo§ýàÊ qPàÃm Ñè.” qàçq uÑ sã §ýÑmà Ñè â§ý “ÊâwwàÊ tÂàäÏuàçÞ §ýL ÊãâmuàçÞ õàÊà ZààÃm ÑB¡à Ñè. ¡àèÊ ¡àâ¾t§ý ¡àèÊ qàÐmÊãu ràmàçÞ tçÞ ¡âm £ÂÂàm Ñè” qàçq §ýÑmà Ñè â§ý £ÂÑÞç vªàà â§ý £ÂÑçÞ rÀvàw §ýÊÂàç §çý âv¥ ¡âo§ýàÊ ZààÃm Ñàç ªàuà Ñè.  ¡àèÊ wÑ uÑ sã tàÂàmà Ñè â§ý ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt §ýÊÂàà tÂàäÏuàçÞ §ýL ÊãâmuàçÞ §çý ¡ÂàäyàÊ Ñè.

“ÊâwwàÊ §ýL ÐnàqÂàà §èýnàçâv§ý jjê õàÊà §ýL ªà¢ê Ñè ¡àèÊ ¢yç qâwØà tàÂàÂàç §ýL âÎàÕàà §ýàç §çýwv §èýnàçâv§ý jjê §çý ây÷àÞmàçÞ õàÊà Ñã yÑã ºþÑÊàuà kà y§ýmà Ñè.”  (¡ªàÐm 1900, À §èýnàçâv§ý Zàçy, ây»þÂàã, ¡àйìç âvuà)

¡r uÑ Ðq˜þ Ñè â§ý rà¢rv tçÞ âÀuç ªàuç tyãÑ âwÊàçoã ¡nàêmî “qÎàä” §çý ysã qâÑjàÂà âjÂÑ qàçâqum qÊ yÑã rèºþmç ÑèA. otê yäoàʧýàçÞ õàÊà ¢y ràm §ýL ©àävã oàçx½àà §ýL ªà¢ê nã â§ý qàçq Ñã tyãÑ âwÊàçoã Ñè. uÑ ràm ”¡àéªyrªàê §ýÂÄçýÎàÂà ¡àéÄý ârvãÄîýy“ tçÞ sã §ýÑã ªà¢ê nã. qæ™þ 539.

Ñt Âàç Àçhà Ñè â§ý kèyà §ýL £Âà§çý §èý¹þàâ§ý³t tçÞ qàuà kàmà Ñè, §èýnàçâv§ý jjê Âàç ¡qÂàã ¡àÖàà¡àçÞ tçÞ yç qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ §ýàç ѹþà âÀuà Ñè. ¡àèÊ wç ÀåyÊç yÞÀçÎà tçÞ §ýÑmç ÑèA â§ý ÊâwwàÊ £Âà§çý ¡âo§ýàÊ §ýà âjÂÑ Ñè. ¡àèÊ ÀåyÊç vàçªà ÊâwwàÊ §ýà qàvÂà §ýÊÂàç yç £Âà§çý ¢y ¡âo§ýàÊ §ýà yÈtàÂà §ýÊmç ÑèÞ. (¥j.¥Äý.nàtéy, jàÝyvÊ ¡àéÄý §ýà»þJÂàv âªàÆry, ¥½»þ À »þàéuç §èý¹þàâ§ý³t, qæ™þ 59)

Zàsä sàçk ¡àèÊ ÊâwwàÊ qàvÂà

¡qÂàç qàÐmÊãu qØà »þà¢êïk »þàéâtÂàã  tçÞ, qàçq kàéÂà qàév âõmãu Âàç qäÊàçâÑmàçÞ §ýàç Zà¾uç§ý ÊâwwàÊ §çý âÀÂà §èýnàçâv§ý Êãâm yç Zàsä sàçk ÀçÂàç §ýàç §ýÑà Ñè. ¢y §ýà ¡nê Ñè â§ý £y Âàç ¥§ý Ñã yàn Ààç låºþç ây÷àÞmß §èýnàçâv§ý Zàsä sàçk ¡àèÊ ÊâwwàÊ qàvÂà kàç rà¢rv tçÞ ÂàÑãA qàuç kàmç ÑèA, §ýàç tàÂàÂàç §ýà ¡àÀçÎà âÀuà Ñè. ¡r Ñt Ðq˜þ Ûýq yç Àçh y§ýmç ÑèA â§ý ràmçÞ Ðq˜þ Ñàçmã kà ÊÑã ÑèA. kèyà â§ý £yÂàç ¡qÂàç ÀåyÊç qØà, “¥»þ ¹îþuå»þt âÄý»þt,” 28 t¢ê 1998 tçÞ §ýÑà Ñè, â§ý kàç §ýàç¢ê §èýnàçâv§ý ây÷àÞmàçÞ §ýàç ÂàÑãA tàÂàmà £yç “¥§ý qàhÞ»þã uà ÂààOÐm§ý §çý ytàÂà À½»þ ” âÀuà kàÂàà jàâÑ¥. uç ÎàÆÀ ¡àÂàç wàvç yÞ§ý¹þ §ýL qåwê yåjÂàà Ñè. vçâ§ýÂà susãm Âà Ñàç¢uç. tyãÑ §ýà ¡ÂàäÎàÊ½à §ýÊÂàç wàvàçÞ §çý qÕà tçÞ ywê ÎàO¨mtàÂà Ñè. ¡àèÊ wÑ £ÂÑçÞ otâ§ýuàçÞ ¡àèÊ ymàw §çý ytu sã kuwÂm ÑàçÂàç §ýL yàtnê Àçªàà.

qÎàä §ýà ¡Þ§ý

ÑtàÊà qjàê “wàéj ¡à£¹þ ÄýàéÊ À qàéwÊ ¢vࢹþ ¥½»þ À ªvàçrv uåâÂàuÂà”  tçÞ Ñt “qÎàä” §ýL qÑjàÂà §çý 16 âjÂÑ qàmç ÑèA. uÑ yr âjÂÑ ¡àèÊ £y§ýà ¡Þ§ý 666 sã  §èýnàçâv§ý jjê qÊ yÑã rèºþmç ÑèÞ. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý uÑ ¥§ý tÂàäÏu §ýà ¡Þ§ý Ñè Âà â§ý §ýàç¢ê ªàäÃm âvhàw¹.þ (âyÄýÊ §ýàç»þ âyйþt) uà tࢧíýàçâjq §ýàç qÎàä §ýL ²þàq rmàÂàç wàvç Zàjàʧý, vàçªààÞçÞ §ýàç sÊtà ÊÑç ÑèA. ¢y§ýà qÎàä §ýL ²þàq yç §ýàç¢ê vçÂàà-ÀçÂàà ÂàÑãA Ñè. §íýu-âw§íýu §ýÊÂàç §çý âv¥ qÎàä §ýL ²þàq Âà vçÂàç wàvç vàçªààçÞ §ýL qÑjàÂà §çý âv¥ ¢v稹ìþàâÂà§ý âyйþt §çý Zàuàçªà §ýL yÈsàwÂàà màç Ñè.

â§ýÂmä qÎàä §ýà ¡Þ§ý màç rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ ¥§ý tÂàäÏu §ýà ¡Þ§ý Ñè. wÑ tÂàäÏu §ýàèÂà Ñè ?

ysã qàçq kÂààçÞ §ýà ¥§ý ¡àt ¹þࢹþvß wࢧçýáÊuy âÄývã »þࢠ Ñàçmà Ñè. âky§ýà ¡nê Ñè. “qæ¿wã qÊ qÊtçÎwÊ §çý qäØà §ýà ZàâmâÂàâo” (¡wÊ y»çþ âwâk¹þÊ, §èýnàçâv§ý wã§ývã, ÆuåÊàç ¡àéÄý ¢ÂwçйþãªàçÎàÂà, ÑÞâ¹Þþªà¹þÂà ¢Þâ»þuàÂàà, 18 ¡qPèv1915). vèâ¹þÂà sàxà §çý ¢Âà ¡ÕàÊàçÞ §ýà ¥§ý âÂàOÎjm ¡Þ§ý tàÂà Ñàçmà Ñè. ¡àèÊ ¢Âà§ýà kàçð»þ §ýÊÂàç yç 666 ¡Þ§ý ZààÃm Ñàçmà Ñè.
( V uà U=5, I=1, C=100, A=0,  R=0, S=0, L=50, D=500, E=0)  §äýv uàçªà 666

“qÎàä §ýà ¡Þ§ý,” “qÎàä §ýL ²þàq;” ¡àèÊ “qÎàä §ýL tåÊm,” “qÎàä” §ýàç qÑjàÂà Âàç §çý ¡Âàç§ý âjÂÑàçÞç yç §çýwv mãÂà âjÂÑ ÑèA. uç ysã âjÂÑ ¥§ý âwÎàçx ÎàO¨m qÊ y¹þã§ý rèºþÂàç jàâÑ¥. ¡àèÊ uç  ysã âjÂÑ qàçâqum qÊ yÑã rèºþmç ÑèA. vånÊ ¡àèÊ ÀåyÊç otê yäoàʧý â§ýmÂàç yÑã nç, kr £ÂÑàçÞÂàç §ýÑà â§ý qàçq Ñã tyãÑ âwÊàçoã Ñè.

tànç qÊ uà ÀâÑÂàç Ñàn qÊ

rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý qÎàä §ýL ²þàq uà màç tànç qÊ vªàçªàã uà ÀâÑÂàç Ñàn qÊ. rà¢rv rmàmã Ñè. ‘‘¡àèÊ £yÂàç ²þàç¹çþ, rð»çþ, oÂàã, §ýÞªààv, ÐwmÞØà, Àày yr §çý ÀâÑÂàç Ñàn uà £Âà§çý tànç qÊ ¥§ý ¥§ý ²þàq §ýÊà Àã.  â§ý £y §ýàç ²þàçð»þ âkyqÊ ²þàq ¡nàmêî qÎàä §ýà Âààt, uà £y§çý Âààt §ýà ¡Þ§ý Ñàç, ¡àèÊ §ýàç¢ê vçÂà ÀçÂà Âà §ýÊ y§ýç.’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß16-17) rà¢rv ¡qÂàã Íuà©uà ÐwuÞ §ýÊmã Ñè. rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ tànç §ýà yÞrÞo tÂà ¡àèÊ âwjàÊàçÞ yç Ñè, ¡àèÊ Ñàn §ýà yÞrÞo §ýàuàG yç Ñè. (ÍuwÐnà âwwʽà 6ß6-9  ¡àèÊ âÂàªàêtÂà 13ß8-10).

kàç vàçªà qÎàä §ýL ²þàq §ýàç kàÂàÂàç ¡àèÊ ytlÂàç §çý ràÀ sã qàçq §ýL ÊâwwàÊ qàvÂà §ýL ¡àÖàà §ýàç ¡qÂàç tÂà yç tàÂàÂàç §ýà Äèýyvà §ýÊmç ÑèA, qÎàä §ýL ²þàq vªàÂàç §ýà ytu ¡àÂàç qÊ, qÎàä §ýL ²þàq ¡qÂàç tà¿àç qÊ vçÞªàç. kàç vàçªà Ñàn qÊ ²þàq vçmç ÑèA wç ¡qÂàç ÑànàçÞ §çý §ýàtàçÞ yç ¡qÂàç jäÂààw §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊçÞªàç.
wç ZàÇàä §çý yÆrm âÀÂà tçÞ màç §ýàuê §ýÊmç ÑèA, â§ýÂmä låºçþ âwóàt âÀÂà tçÞ ¡qÂàç ÑànàçÞ §ýàç âwóàt Àçmç ÑèA. ÀàçÂààçÞ Ñã OÐnâmuàçÞ tçÞ wç “qÎàä §ýL ²þàq” ZààÃm §ýÊmç ÑèA. yÞÕàçq tçÞ “qÎàä §ýL ²þàq” ZààÃm §ýÊÂàç §ýà ¡nê “qÎàä” §çý âÂà½àêu §ýàç ¡qÂàà §ýÊ qÊtçÎwÊ §çý wjÂà âwÊàçoã âwjàÊàçÞ §ýàç yÑã ºþÑÊàÂàà Ñè.

kr â§ý rÑBm yç vàçªà yàÞyàáʧý ÎàO¨m §çý âjÂÑ §çý yàtÂàç ¡qÂàã sO¨m ÀÎààê §ýÊ “qÎàä” §ýL ²þàq Ðwã§ýàÊ §ýÊmç ÑèA. ¥§ý ²þàç¹þà ytåÑ qÊtçÎwÊ §çý Zàâm ¡qÂàã sO¨m âÀhàmç ÑB¥ qÊtçÎwÊ §çý ¡âo§ýàÊ âjÂÑ “qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” ZààÃm §ýÊmà Ñè.

“qÎàä §ýL ²þàq” vçÂàç wàvàçÞ §çý âv¥ Ðwªàê yç ¥§ý jçmàwÂàã sÊà yÞÀçÎà yäÂàà¢ê Àçmà Ñè ß ‘‘kàç §ýàç¢ê £y qÎàä ¡àèÊ £y§ýL tåÊm §ýL qåkà §ýÊç, ¡àèÊ ¡qÂàç tànç uà ¡qÂàç Ñàn qÊ £y§ýL ²þàq vç. màç wÑ qÊtçÎwÊ §çý qP§ýàçq §ýL âÂàÊã tâÀÊà kàç £y§çý §íýàço §çý §ý¹þàçÊç tçÞ »þàvã ªàuã Ñè, âquçªàà ¡àèÊ qâwØà ÐwªàêÀåmàçÞ §çýý yàtÂàç ¡àèÊ tçÈÂàç §çý yàtÂàç ¡àªà ¡àèÊ ªàÞo§ý §ýL qãð»þà tçÞ qð»çþªàà.’’  (qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß9-10)

“qÊÂmä kr m§ý y¾u §ýàç svã qP§ýàÊ yç kàÂàÂàç ¡àèÊ ytlÂàç §çý ràÀ mæЧýàÊ ÂàÑãA §ýÊ âÀuà kàmà, mr m§ý §ýàç¢ê sã kÂà qÊtçÎwÊ §çý §íýàço §ýà yàtÂàà ÂàÑãA §ýÊçªàà. ¡Âàç§ýàçÞ ÑèA âkÂÑçÞ wmêtàÂà §ýàv §çý âwÎàçx y¾uàçÞ §ýàç yäÂàÂàç §ýà §ýsã ¡wyÊ Ñã ÂàÑãA âtvà. jàènã ¡àÖàà §ýàç tàÂàÂàç §ýà wàÐmâw§ý §ýàÊ½à £ÂÑçÞ ÂàÑãA rmàuà ªàuà. qÊtçÎwÊ kàç tÂààçÞ §ýàç kàÝjmà ¡àèÊ âwjàÊàçÞ §ýàç qð¼þmà Ñè, y¾u §çý hàçâkuàçÞ §ýàç, tÑàÂà âwwàÀ §çý yÞrÞo tçÞ síâtm ÑàçÂàç Âà Àçªàà. ÎààÑã ¡àÀçÎà â§ýyã qÊ ¡ÖààÂàmà §ýL ÀÎàà tçÞ ÂàÑãA ¡àuçªàà. qP¾uç§ý §ýàç räâ÷tàÂàã yç Äýèyvà §ýÊÂàç §çý âv¥ quàêÃm qP§ýàÎà ¡wÎu âtvçªàà.” (À ªàíç¹þ §ý¹ìþàçwyJ, qæ™þ 605)

Àäsàêªu yç rÑBm yç vàçªà ¡âo§ýàáÊuàçÞ §çý Àràw tçÞ ÑàÊ tàÂà §ýÊ, Âààè§ýÊã kàÂàç uà sàçkÂà -wÐØà âwÑãÂà ÑàçÂàç §çý su yç qÎàä §ýL ²þàq Ðwã§ýàÊ §ýÊçÞªàç. â§ýÂmä tyãÑ §ýà y°jà âÎàÏu ¡âÂmt âwqâÙà §çý ytu qÊtçÎwÊ §ýL yÑàumà qÊ sÊàçyà Êhçªàà.

¡àq â§ýy §çý ¡âo§ýàÊ §ýàç jäÂàçÞªàç ?

¢y ²þàç¹þç qjF tçÞ ¡àq§ýàç uÑ rmàuà Ñè â§ý  Zàsä uãÎàä âkyÂàç yÆrm (ÎàâÂàwàÊ) §ýL ÐnàqÂàà §ýL Ñè, uà qàçâqum kàç ÊâwwàÊ qàvÂà §ýÊÂàà âyhàmà Ñè, tçÞ yç ¡àq §ýàç ¥§ý §ýàç jäÂàÂàà Ñè. ¢y yÈrÂo tçÞ Ñt ¥§ý ràm Ðq˜þ §ýÊçÞªàç,  uãÎàä Âàç yæâ˜þ ÊjÂàà tçÞ sàªà âvuà. rà¢rv §ýÑmã Ñè ß “yr §äý²þ £yã §çý õàÊà £¾qÂÂà ÑB¡à” (uåÑÂÂàà 1ß2-3 + 14). £yÂàç yÆrm ÊjÂàà tçÞ uàçªàÀàÂà âÀuà ¡àèÊ rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý uãÎàä yÆrm §ýà sã Zàsä Ñè (tʧäýy 2ß28). ¢y Zà§ýàÊ Zàsä uãÎàä §çý ¡vàwà §ýàç¢ê ¡àèÊ ¢yç rÀv Ñã ÂàÑãÞ y§ýmà. ¨uà ¡àq tyãÑ §çý täh yç âÂà§ývà §çýwv ¥§ý ÎàÆÀ rmà y§ýmç ÑèA kàç §ýÑmà Ñàç ¡r ÑtçÞ yÆrm âÀÂà §ýàç ²þàçð»þ§ýÊ ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà §çý Ûýq tçÞ tàÂàÂàà jàâÑ¥ ? Ñt qÑvç Ñã qð¼þ jä§çý ÑèA â§ý ÍuwÐnà yç ¥§ý tàØàà uà ¥§ý ârÂÀä sã ârÂàà qåÊç ÑB¥ ÂàÑãA ¹þvçªàà. ¡àèÊ rà¢rv ¢y§çý ¡àªàç §ýÑmã Ñè ß ‘‘uãÎàä tyãÑ §ýv ¡àèÊ ¡àk ¡àèÊ uäªààÂàä uäªà ¥§ý yà Ñè.’’  (¢ríàâÂàuàçÞ 13ß8) ¢yyç Ðq˜þ Ñè â§ý âwóàt âÀÂà yâÑm, qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¥Þ ¡sã sã vàªàå ÑèA.

¡r ZàÎÂà uÑ Ñèß â§ý ¡àq â§ýy §çý ¡âo§ýàÊ §ýàç jäÂàçÞªàç. ¨uà £Âà§çý kàç tÂàäÏu §ýL ¡àÖààÂàäyàÊ ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà tàÂàmç ÑèA, uà qÊtçÎwÊ §çý ¡âo§ýàÊ §ýàç âky §çý ¡ÂàäyàÊ yÆrm âÀÂà ÎàâÂàwàÊ Ñè?

rà¢rv §ýÑmã Ñè ¢y ZàÎÂà §ýà £ÙàÊ Ñã ¡Þâmt ytu tçÞ ¡àq §ýL ¡àâhÊã qÊãÕàà yàârm Ñàçªààß ¨uà ¡àq qàçâqum §ýL âÎàÕàà §çý ¡ÂàäyàÊ ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà tàÂàmç ÑB¥ qÎàä §ýL ²þàq vçÞªàç ¡àèÊ qÎàä §ýL qåkà §ýÊçÞªàç, uà âÄýÊ ¡àq qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà tàÂà §ýÊ yÆrm âÀÂà §ýà qàvÂà §ýÊmç ÑB¥ qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÊàoÂàà §ýÊçÞªàç? (qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß15-17, ¡àèÊ Zà§ýàâÎàm wà¨u 14ß9-12)

Zà¾uç§ý kÂà ¡qÂàà jäÂààw ¢y âwÏàu §ýà Ðq˜þ ÖààÂà ZààÃm §ýÊÂàç §çý ràÀ Ñã §ýÊçªàà. uÑ qjàê ¢y jäÂààw §ýàç §ýÊÂàç tçÞ ¡àq§ýL yÑàumà Ñçmä Ñã mèuàÊ â§ýuà ªàuà Ñè, â§ýÂmä ¡âo§ý kàÂà§ýàÊã §çý âv¥ ¡àq ”À ªàíç¹þ §ý¹ìþàçwyJ ” uÑ ÑtàÊà ÀåyÊà qjàê “âvr¹þJ ¢Âà »èþÂkÊ” qð¼þ y§ýmç ÑèA. ¢y Zà§ýàÊ yÆrm, ¢êÎwÊ §çý Zàâm ¡àq §ýL wÄýàÀàÊã §ýL qÊãÕàà §ýà rð»þà §ýàʽà Ñàçªàà, ¨uàçÞâ§ý “tÑàÂà âwwàÀ” §äý²þ ¡àèÊ ÂàÑãA ¡âqmä y¾u ¡àèÊ ¡àÊàoÂàà Ñã màç Ñè. ¢y qÊãÕàà yç qÊtçÎwÊ §ýL yçwà §ýÊÂàç wàvç ¡àèÊ £y§ýL yçwà ÂàÑãA §ýÊÂàç wàvàçÞ tçÞ ¡ÂmÊ Ðq˜þ Ñàç kàuçªàà. kªàm §ýL âÎàÕàà §çý ¡ÂàäyàÊ ¡àèÊ jàènã ¡àÖàà §çý âwÊàço tçÞ låºçþ âwóàt âÀÂà §ýàç tàÂàÂàç §ýà ¡nê qÊtçÎwÊ âwÊàçoã ÎàO¨m §ýà ytnêÂà §ýÊÂàà §ýÑvàuçªàà, kr â§ý qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖààÂàäyàÊ y°jç âwóàt âÀÂà §ýàç tàÂàÂàç §ýà ¡nê yæâ˜þ§ýmàê qÊtçÎwÊ §çý Zàâm sO¨m âÀhàÂàà §ýÑvàuçªàà, krâ§ý ¥§ý ytåÑ yÞàyàáʧý ÎàO¨muàçÞ §ýã sO¨m §ýà âjÂÑ ZààÃm §ýÊmà Ñè, ÀåyÊà ytåÑ ¢êÎwÊãu ÎàO¨m §ýL sO¨m §ýà âjÂÑ ZààÃm §ýʧçý qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ ZààÃm §ýÊmà Ñè.

qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ ¡àq§çý tànç qÊ

uiâq âwóàt âÀÂà §ýL ¡àÖàà tçÞ qÊtçÎwÊ §ýL Ðq˜þ täÑÊ qàuã kàmã Ñè, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §ýÑmà Ñè â§ý yÆrm âÀÂà qÊtçÎwÊ ¡àèÊ £y§çý vàçªààçÞ §çý rãj tçÞ yÀà §ýàv §çý âv¥ ¥§ý âjÂÑ ºþÑÊçªàà (uÑçk§çýv 20ß12+20). Ñt ytlmç ÑèA â§ý uÑ täÑÊ qÊtçÎwÊ §çý âkÂà yÞmàÂààçÞ §çý tànç qÊ vªàçªàã, wç ¥§ý âwÎàçx jáÊØà wàvç vàçªà ÑàçÞªàç. uÑ täÑÊ £Âà âwÎwàâyuàçÞ §ýàç Àã kàuçªàã, kàç rjç ÊÑçÞªàç ¡àèÊ “qÎàä §ýL ²þàq” qÊ kuwÞm ÑàçÞªàç.
            ”qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” wÑ âjÂÑ Ñè kàç qÊtçÎwÊ §çý ¡qÂàã yÞmàÂààçÞ yç ZàyÂÂà ÑàçÂàç §ýà Zàtà½à Ñè. rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ qÎjàmàq §ýʧçý tyãÑ tçÞ âwÎwày §ýÊÂàç wàvàçÞ §çý âv¥ ¥§ý täÑÊ §çý Ûýq tçÞ qâwØà ¡à¾tà §ýL ZàâmÖàà §ýL ªà¢ê Ñè. qâwØà ¡à¾tà §ýL täÑÊ ¥§ý âwÎwàyã §çý kãwÂà tçÞ mr m§ý rÂàã ÊÑçªàã kr m§ý âwÎwàyã tyãÑ tçÞ rÂàç ÊѧýÊ £y §ýL ¢°²þà §ýà qàvÂà §ýÊmà ÊÑmà Ñè. (¢âÄýâyuàÞç 1ß13 ¡àèÊ ZàçáÊmàçÞ §çý §ýàt 5ß32)
            ¡r Ñt uãÎàä §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà yç ºþã§ý qÑvç qÊtçÎwÊ §çý ¥§ý ÐwªàêÀåm õàÊà vªàà¢ê kàÂàç wàvã täÑÊ ÀçhçÞªàç. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý qÊtçÎwÊ §ýà ÐwªàêÀåm £Âà§çý tànç qÊ qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ vªààuçªàà kàç oàâtê§ý vã»þyê §çý kãwÂà tçÞ qàuç kàÂàç wàvç iæâ½àm §ýàtàçÞ §çý §ýàʽà Êàçmç ¡àèÊ ¡àÑçÞ sÊmç ÑèA. tànç qÊ “qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” ¥çyà âjÂÑ Ñè âkyç tÂàäÏu ÂàÑãA §çýwv Ðwªàê Àåm Ñã Àçh y§ýmç ÑèA (uÑçk§çýv 9ß4-6). tànç qÊ qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ ÑàçÂàç §ýà ¡nê räâ÷ ¡àèÊ ¡à¾tà ÀàçÂààçÞ yç y¾u tçÞ ¢y Zà§ýàÊ Ðnàâqm ÑàçÂàà Ñè â§ý qÊtçÎwÊ §ýL yÂmàÂà âÑvàuç Âà kà y§çýÞ (qP§ýàâÎàm wà¨u 14ß1-6).
            wç kàç ÐwÞu qÊ sÊàçyà ÂàÑãA §ýÊmç qÊÂmä qÊtçÎwÊ §çý ytÕà ÀãÂà Ñàç§ýÊ qâwØà ¡à¾tà §ýL yàtnê yç qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þàÂàäyàÊ kãwÂà ârmàmç ÑB¥ ÐwªàJu täÑÊ §ýàç ZààÃm §ýÊÂàç §çý âv¥ mèuàÊã §ýÊmç ÑèA, uÑ täÑÊ tànç qÊ vªàÂàç §çý ràÀ £Âà§ýà jáÊØà yÂààmÂà §ýàv §çý âv¥ Îàä÷ ¡àèÊ rçÀàªà rÂàà ÊÑmà Ñè. ¢y Zà§ýàÊ “qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” uà ÐwªàJu Ðwã§æýâm £ÂÑçÞ Àã kàuçªàã âkÂà tçÞ qÊtçÎwÊ §ýà ¡à¾tà Ñè, ¡àèÊ wç ¡à¾tà tçÞ ¢y Zà§ýàÊ ÎàO¨mÎààvã rÂàçÞªàç â§ý â»þªà Âà y§ÞçÞ . kr âwqâÙàuàÞ ¡àuçÞªàã màç £ÂÑçÞ §ýàç¢ê ÑàâÂà Âà Ñàçªàã, ¡àèÊ wç tyãÑ yç £y§çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà qÊ âtvÂàç §çý âv¥ mèuàÊ ÊÑçÞªàç.
            rà¢rv rmàmã Ñè â§ý “qÎàä §ýL ²þàq” uãÎàä §çý qäÂàß ¡àªàtÂà, ¡àèÊ ¡ÂàäªàíÑ §ýà ytu ytàÃm ÑàçÂàç §çý qåwê âÀhà¢ê Àçªàã (qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß11-16). Ñt £Âà§çý âwxu qð¼þmç ÑèA .... ‘‘kàç £y qÎàä qÊ, ¡àèÊ £y§ýL tåÊm qÊ, ¡àèÊ £y§çý Âààt §çý ¡Þ§ý qÊ kuwÞm Ñä¥ nç, £ÂÑÞçÞ £y §ýàÝj §çý ytäô §çý âÂà§ý¹þ qÊtçÎwÊ §ýL wã½àà¡àçÞ §ýàç âvuç ÑB¥ hð»çþ Àçhà.’’ (Z§ýàâÎàm wà¨u 15ß2)
            uåÑÂÂàà Âàç “qÎàä §ýL ²þàq” qÊ ku qàÂàç wàvàçÞ §ýàç uãÎàä §çý âyÞÑàyÂà §çý ytÕà, kàç Ðwªàê tçÞ Ñè, hð»çþ ÑB¥ Àçhà (qP§ýàâÎàmwà¨u 4ß2 ¡àèÊ 7ß9) wç kuwÞm ÑB¥ nç, âky§ýà ¡nê Ñè â§ý wç yÞ«àxêÊm nç. £÷àÊ qàuç ÑB¥
vàçªà, kàç uãÎàä §çý ¡àªàtÂà §çý ytu kãâwm ÊÑçÞªàç, “qÎàä §ýL ²þàq” §çý yàn ¥§ý rð»çþ yÞixê yç Ñàç§ýÊ âÂà§ývçÞªàç.
            “qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” uà “qÎàä §ýL ²þàq” Ûýqã tÑàÂà qÊãÕàà ÑtàÊç ¡Âm §ýà âÂàoàêÊ½à §ýÊçªàã. qÊtçÎwÊ §ýL “Îàçx yÞmàÂà” §ýàç qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ qàÂàç §çý âv¥ ¢y qÊãÕàà tçÞ yç ªàäkÊÂàà Ñã Ñàçªàà. wç yr kàç qÊtçÎwÊ §ýL ÍuwÐnà qàvÂà §ýÊmç ÑB¥ ¡àÖàà- §ýàáÊmà Zà§ý¹þ §ýÊmç ¡àèÊ låºç yÆrm (ÊâwwàÊ) §ýàç tàÂàÂàç yç ¢Âà§ýàÊ §ýÊmç ÑèA, ÐwuÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý l½»çþ §ýL Âàãjç và§ýÊ “kãâwmç qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” ZààÃm §ýÊçÞªàç. wç yr kàç £y y¾u yç tä§ýÊ kàmç ÑèA âky§ýà £Àªàt ÐwuÞ qÊtçÎwÊ tçÞ Ñè, ¡àèÊ kàç ÊâwwàÊ yÆrm §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊmç ÑèA, qÎàä §ýà âjÂÑ ZààÃm §ýÊçÞªàç.
            ¡sã ÐwuÞ §ýàç mèuàÊ §ýÊÂàç §ýà ytu Ñè. “qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” â§ýyã ¡qâwØà eã uà qäÛýx §çý tànç qÊ §ýsã sã ÂàÑãA vªàçªàã. uÑ ¥çyç â§ýyã eã uà qäÛýx §çý tànç qÊ ÂàÑãA vªàçªàã kàç yÞàyàáʧýmà §çý Zàçt §ýà ¡âsvàxã Ñè. uÑ ¥çyç â§ýyã sã eã uà qäÛýx qÊ ÂàÑãA vªàçªàã kàç låºþã kãs ¡àèÊ ²þvã ÒÀu wàvà Ñè. qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ ZààÃm §ýÊÂàç wàvç Zà¾uç§ý kÂà §ýàç qÊtçÎwÊ §çý ytÕà Ààçx ÊâÑm ÑàçÂàà jàâÑ¥.kèyç £Âà§ýà vÕu Ðwªàê yç §ýt §äý²þ sã ÂàÑãÞ Ñè.

ÊâwwàÊ ¡àÞÀàçvÂà ¡àÊÈs Ñàç jä§ýà Ñè

âwÎw Íuàqã ÊâwwàÊ ¡àÞÀàçvÂà jvàuà kà ÊÑà Ñè. qàçq kàéÂà qàév âõmãu Âàç ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt  âÀÂà §çý Ûýq tçÞ tÂààÂàç §çý âv¥ Zààç¾yàÑÂà âÀuà Ñè. “À â§íýâÎjuÂà §ýàçuvçÎàÂà” kèyç rð»çþ oàâtê§ý ¡àÂÀàçvÂà rmà ÊÑç ÑèA â§ý ÑtçÞ qäÂàß qÊtçÎwÊ §ýL Ày ¡àÖàà¡àçÞ §ýL ¡àçÊ vàè¹þÂàà Ñàçªàà. uäÊàçâquÂà uåâÂàuÂà tçÞ Zààç¹çþйçÞþ¹þîyî ¡àèÊ §èýnàçâv§ý ¥çyç âwxuàçÞ §ýàç hàçk ÊÑç ÑèA, âkÂà qÊ £Âà§ýL yÑtâm rÂà y§çý. ¡àèÊ ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà §çý Ûýq tçÞ tàÂàÂàà £ÂàtçÞ yç ¥§ý âwxu Ñàç y§ýmà Ñè. uåÊàçq tçÞ “¢Â¹þÊ Äçýn ¥và¢Þy” yã.¢ê.yã. §ývãâyuà¡àçÞ §ýàç §èýnàçâv§ý qè¹þÂàê qÊ ¥§ýL§æým §ýÊÂàç §ýL ¥§ý täÑãt jvà ÊÑã Ñè, ¡àèÊ ÊâwwàÊ ¢Âà §çý âv¥ ywêtàÂu âwóàt âÀÂà Ñàçªàà. kr ÑèÊÌ»þ qÞjt §ýàç ÂààéÊwç §çý Êàkà §çý Ûýq tçÞ Êà³uàâsxç§ý ÑB¡à màç £yÂàç ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà §çý Ûýq tçÞ Yð¼þ §ýÊÂàç Ñçmä ¡qÂàç ‘¡àÎàãx £¾yw’ §ýà ¡àuàçkÂà ÊâwwàÊ §çý âÀÂà ÊhÂàç §ýL ¢°²þà kmà¢ê. qäÊàçâÑm ¡àèÊ ârÎàq ÊâwwàÊ wàvç £¾yw §ýàç qäÂàß kãâwm §ýÊÂàç §ýL §ýàtÂàà Êhmç ÑèÞ. §äý²þ jàÑmç ÑèA â§ý ¢y§çý ytênÂà tçÞ ¥§ý ywê qâÊâjm ¡àÂàÀàçvÂà jvàuà kàuç. krâ§ý ÀåyÊç ¢y qÕà tçÞ ÑèA â§ý qâwØà âÀÂà §ýàç Âà tàÂàÂàç wàvàçÞ §ýàç ÀO½»þm â§ýuà kàuç.
            Ñt uÑ sã Àçh ÊÑç ÑèA â§ý ârÎàq, ¡àèÊ qàÀÊãªà½à, ¹ìçþ»þ uåâÂàuÂà, quàêwʽà yÞÐnàÂààçÞ ¡àèÊ ¡Âàç§ý Íuwyàâu§ý ¡àèÊ ¡àèiàçâªà§ý ¢§ýà¢uàçÞ §çý yÀÐu rÂà §ýÊ â§ýy Zà§ýàÊ ÊâwwàÊ §ýà rjàw §ýÊmç ÑB¥ ¢yç yÃmàÑ §çý ÀåyÊç âÀÂààçÞ yç ¡vªà Àkàê âÀvàÂàç §ýà Zàuày §ýÊ ÊÑç ÑèA. ây÷àÞâm§ý Ûýq yç £Âà§ýà £ÀçÎu ¡°²þà Ñàç y§ýmà Ñè. uÑ ¡°²þã ràm Ñè kàç Ñt jàÑmç ÑèÞ â§ý âwóàt §ýà âÀÂà ¡âo§ý ¡nêqå½àê ¡ÂàäswàçÞ yç sÊà Ñàç. ÑtçÞ âwóàt, ÎààÊãáʧý ¡àèÊ ¡àâ¾t§ý màïkªàã §çý âvuç ¡àâ¾t§ý ÂàwãÂàã§ýÊ½à §ýL ¡àwÎu§ýmà Ñè, â§ýÂmä Ñt kàç tyãÑã Ûýq tçÞ kàÂàç kàmç ÑèA, uâÀ ¥§ý âwóàt âÀÂà §ýà ytênÂà §ýÊmç ÑèA màç âÂàÎju Ñã uÑ âwóàt âÀÂà rà¢rv §ýà âwóàt âÀÂà ÑàçÂàà jàâÑ¥, âkyç ÐwuÞ yæâ˜þ§ýmàê Âàç qâwØà ºþÑÊàuà ¡àèÊ ¡àÎàãx Àç§ýÊ âwóàt â§ýuà, kàç â§ý yÃmàÑ §ýà yàmwàÞ âÀÂà Ñè. ¡àèÊ uÑ £âjm ÂàÑãA Ñè â§ý §ýàç¢ê yÞàyàáʧý ¡âo§ýàÊã ÑtçÞ âwóàt âÀÂà tàÂàÂàç uà Âà tàÂàÂàç §çý âv¥ âwwÎà §ýÊç. âwóàt âÀÂà §ýàç tàÂàÂàç §ýL â§íýuà rv yç ÂàÑãÞ â§ýÂmä Ðwç°²þà yç ÑàçÂàà jàâÑ¥. â§ýÂmä rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ¢y âwxu qÊ âwwç§ý §ýL ÐwmÞØàmà §ýà ÑÂàÂà â§ýuà kàuçªàà. Ñt qÑvç yç Ñã oàâtê§ý ràÁumà §ýL mèuàÊã §ýàç Àçh ÊÑç ÑèA. qÎàä §ýL ²þàq Îàãií ¡à ÊÑã Ñè ÊâwwàÊ §ýàç âwóàt âÀÂà §çý Ûýq tçÞ rv ¡àèÊ §ýàÂàåÂà õàÊà ÐnàqÂàà ÑàçÂàç §çý ràÀ, âÂà§ý¹þ sâwÏu tçÞ “qÎàä §ýL ²þàq” §ýL qÊãÕàà ¡à kàuçªàã.
            kr â§ý Ñt ¢y låºþã âÎàÕàà §ýàç, kàç âwóàt âÀÂà §çý yÞrÞo tçÞç âÎàÕàà Àã kà ÊÑã Ñè kàÂà Ñã jä§çý ÑèÞ, màç ÑtççÞ ¡àk Ñã ¡qÂàà Äèýyvà sã §ýÊ vçÂàà jàâÑ¥ (uà§åýr 4ß17). uÑ ÑtàÊà qâwØà §ýmêÍu Ñè â§ý Ñt ¢y âwÏàu tçÞ ÐwuÞ §ýàç qåÊã mÊÑ uãÎàä §çý qÕà tçÞ §ýÊ vçÞ, màâ§ý qÊãÕàà §ýL §ýâºþÂà ið»þã tçÞ qâwØà ¡à¾tà ÑtàÊà ÎàO¨m dààçm rÂà y§çý.
Îàçx yÂmàÂà kàç qÊtçÎwÊ §ýL¡àÖàà¡àçÞ  §ýàç tàÂàmç ¡àèÊ uãÎàä §ýà âwÎwày  Êhmç ÑèA, OÐnÊ ÊÑçÞªàç
            rà¢rv ¢y låºçþ âwóàt âÀÂà §ýL ¡àoãÂàmà  Ðwã§ýàÊ Âà §ýÊÂàç wàvàçÞ §ýà w½àêÂà ¢y Zà§ýàÊ §ýÊmã Ñè ß ‘‘qâwØà vàçªààçÞ §ýà oãÊk ¢yã tçÞç Ñè, kàç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂàmç, ¡àèÊ uãÎàä qÊ âwÎwày Êhmç ÑèÞ.’’ (qP§ýàâÎàm wà¨u 14ß12)
            ¢y Zà§ýàÊ ÑtçÞ qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ ¡àèÊ uãÎàä §çý âwÎwày yç svã sàÝâm qáÊâjm Ñàç kàÂàà jàâÑ¥.
            rà¢rv Ðq˜þmà yç §ýÑmã Ñè â§ý uãÎàä §çý ¡àÂàç yç qåwê ¥§ý suÞ§ýÊ ¡àO¾t§ý yÞixê Ñàçªàà. qÎàä §ýL ²þàq Ðwã§ýàÊ Âà §ýÊÂàç wàvç ÑÊ yÞsw mÊã§çý yç ymàuç kàuçÞªàç. uÑ §ýÑmã Ñè â§ý £ÂÑçÞ §íýu-âw§íýu §ýÊÂàç §ýL tÂààÑã Ñàçªàã, ¡àèÊ £ÂÑçÞ tàÊ »þàvÂàç §çý ¡àÀçÎà âÀuç kàuçÞªàç (qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß15-16). qåÊà yÞyàÊ ¢y qàçâqum Âààt§ý qÎàä §ýà ¡ÂàäÎàÊ½à ¡àÎjuê §ýÊmç Ñä¥ §ýÊçªàà, vçâ§ýÂà âwÎwày uàçªu ‘ÎàçÏà yÞmàÂà’ (râ§ýuà jjê §çý vàçªà)  ¢y Àràw tçÞ ÂàÑãA ¡àuçÞªàç. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý wç ÀåyÊã âeuàçÞ (§ývãâyuà¡àçÞ, 2 §äýáÊâÂnuàçÞ 11ß2); §çý yàn ¡Îàä÷ ÂàÑãA ÑB¥ ÑèÞ. ÀåyÊç ÎàÆÀàçÞ tçÞ wç ràräv §ýL ÂàÎààtu tâÀÊà §ýàç Ðwã§ýàÊ ÂàÑãA §ýÊmç ÑèA, â§ýÂmä ¡qÂàç kãwÂà tçÞ qÊtçÎwÊ §ççý jáÊØà §ýàç Zà§ý¹þ §ýÊmç ÑB¥ Ðq˜þ ÐwÊ tçÞ “mãÂà Ðwªàê ÀåmàçÞ” §çý yÞÀçÎà §ýàç ZàjàÊ §ýÊmç ÑèA. wç ¡qÂàç it½»þ §çý ¡ÂàäyàÊ ÂàÑãA, qÊÂmä qâwØà ¡à¾tà §çý tàªàêÀÎàêÂà tçÞ qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þàÂàäyàÊ jvmç ÑèA. £Âà§çý âwxu tçÞ §ýÑà ªàuà Ñè....‘‘uç wç Ñã ÑèA â§ý kÑàÞ §ýÑãÞ tçÈÂàà (uãÎàä) kàmà Ñè, wç £y§çý qã²çþ Ñàç vçmç ÑèA...’’ ‘‘¡àèÊ £Âà§çý täÞÑ yç §ýsã låºþ Âà âÂà§ývà nà, wç âÂàÀàFx ÑèA.’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 14ß1-5)
            £ÂÑàçÞÂàç tyãÑ §çý âv¥ ¡qÂàç kãwÂà §ýàç qâwØà â§ýuà Ñè, ¡àèÊ qâwØà ¡à¾tà §ýL yàtnê yç tÂàäÏu ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý ytÕà oàâtê§ýmà §ýà kãwÂà kãÂàç tçÞ yÄýv ÑB¥ ÑèA.
            rà¢rv £ÂÑçÞ âÂàÀàFx §ýÑmã Ñè, tçÈÂàà sã kàç râvÀàÂà â§ýuà kàmà nà, âÂàÀàFx Ñàçmà nà. uÑ tyãÑ §ýL ¡àçÊ yÞ§çým §ýÊmà ÑèÞ kàç ÐwÞu sã âÂàÀàFx nà. qâwØà ¡à¾tà Ñt tçÞ ÑàçÂàç yç Ñt sã uãÎàä §ýà jáÊØà kã y§ýmç ÑèA ¡àèÊ Ñt yç qàq ÂàÑãA Ñàçªàà. §ýàç¢ê ªàvm ÄýÑtã ÂàÑãA ÊÑÂàà jàâÑ¥. Ñt ÐwuÞ §ýL ÎàO¨m yç ÂàÑãA, â§ýÂmä qÊtçÎwÊ §ýL ÎàO¨m ¡àèÊ yÑàumà yç, qÊtçÎwÊ §ýL svã ¢°²þà §çý ¡ÂàäyàÊ qâwØà kãwÂà kã y§ýmç ÑèA. (1 qmÊy 1ß14-16 ¡àèÊ âÄýâvâÃquàÞç 2ß12-13). ¢y Zà§ýàÊ rà¢rv ¡àq§çý yàtÂàç jäÂààèmã Êhmã Ñè, uâÀ ¡àq ÐwuÞ §ýàç qÊtçÎwÊ §çý ¡uàçªu ytlmç ÑèA ¡àèÊ sâwÏu §çý su yç susãm ÑèÞ. ¡àq§ýàç tàvåt ÑàçÂàà jàâÑ¥ â§ý qâwØà ¡à¾tà ¡àq§ýàç ¡sã ¡qÂàç yàÊç qàqàçÞ §çý sàÊ §çý yàn uãÎàä §çý yàtÂàç ytqê½à §ýÊÂàç §çý âv¥ rävà ÊÑà Ñè. ¡qÂàç yr qàqàçÞ §ýàç uãÎàä §çý §ýÀtàçÞ §çý qày Êâhuç â§ý wÑ ¡àq§çý qàqàçÞ §ýà ZààuâÎjm §ýÊ y§çý ¡àèÊ ¡àq§ýà yÈrÞo £Âà tÂàäÏuàçÞ §çý yàn ºþã§ý §ýÊ y§çý âkÂÑçÞ ¡àqÂàç uà £ÂÑàçÞÂàç ¡àq §ýàç jàç¹þ qÑBÞjà¢ê Ñè, âÄýÊ £y§ýL oàâtê§ýmà ¡àq§ýL ¡qÂàã oàâtê§ýmà Ñàç kàuçªàã. ¢y§çý yàn Ñã ÑtçÞ qâwØà ¡à¾tà §ýL yàtnê ZààÃm §ýÊÂàç §çý âv¥ ZàànêÂàà sã §ýÊÂàà jàâÑ¥ â§ý Ñt tyãÑ §çý qn qÊ rÂàç ÊÑ y§çÞý ¡àèÊ Zà¾uç§ý ràm tçÞ oàâtê§ýmà §ýà kãwÂà ârmà y§çÞý. âÄýÊ tyãÑ ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç vçÂàç §çý âv¥ Îàãií ¡àuçªàà màç Ñt qÊtçÎwÊ §çý ¡ÂàäªàíÑ yç £yç âtvÂàç §çý âv¥ mèuàÊ qàuç kàuçÞªàç.

qÎàä §ýL tåÊm

jåÞâ§ý “qÎàä” §çý ysã qÑjàÂà âjÂÑ qàçâqum qÊ yÑã rèºþmç ÑèA, màç “qÎàä §ýL tåÊm” sã ¢yã âyйþt §ýL ¥§ý Âà§ýv ÑàçÂàà jàâÑ¥. “qÎàä §ýL tåÊm” §ýà ¡nê âwotJ qPàç¹çþйçÞþOгt yç Ñè âkytçÞ Zààç¹çйçþ¹þþ §ývãâyuà¥Þ  yʧýàÊ §ýL yÑàumà yç ¡qÂàã £qàyÂàà ¡àèÊ âwjàÊàçÞ §ýàç rv qåwê§ý vàçªààçÞ qÊ vàÀÂàç §ýL jàÑm Êhmã ÑèA. uåÊàçq tçÞ ¡Âàç§ý ÀçÎààçÞ tçÞ §ývãâyuà¥Þ yʧýàÊ õàÊà âÂàuÞâØàm ÑèA, kÑàÝ §ývãâyuà ¡àèÊ yʧýàÊ âtv§ýÊ §ýàuê §ýÊmç ÑèA. §ývãâyuà §ýàç ¡qÂàç oàâtê§ý §ýàuàG §çý âv¥ oÂà, yʧýàÊçÞ £qvÆo §ýÊwàmã ÑèA. uÑ §èýnàçâv§ý âyйþt §çý ytàÂà Ñè. ¡Âo§ýàÊtu tÁu uäªà tçÞ Ñt ¢y Zà§ýàÊ §çý Ðq˜þ £ÀàÑʽà Àçh jä§çý ÑèA â§ý §èýnàçâv§ý jjê Âàç ÀåyÊç âwÎwày §çý vçàªààçÞ §ýàç ymàÂàç §çý âv¥ ¡qÂàã ÎàO¨m §ýà Àäqêuàçªà â§ýuà nà. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ºþã§ý ¢yã Zà§ýàÊ ¡Âm ytu tçÞ ÎàO¨m §ýà Àäqêuàçªà â§ýuà kàuçªàà (qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß11-18).
            jåÞâ§ý yÞuä¨m Êà˜ìþ §çý yÞâwoàÂà tçÞ yʧýàÊ ¡àèÊ §ývãâyuà¥Þ ¡vªà-¡vªà ÑèA, ¢yãâv¥ ¡àq uÑàÝ qÊ qàçâqum kèyã yʧýàÊ ¡àÂàç §ýL svç Ñã §ýÌqÂàà m§ý Âà §ýÊçÞ. vçâ§ýÂà rà¢rv rmàmã ÑèA â§ý ºþã§ý wèyà Ñã ÑàçÂàç wàvà Ñè. wç yʧýàÊ õàÊà oàâtê§ý §ýàÂàåÂà, hày màèÊ qÊ ÊâwwàÊ §ýàç qâwØà tàÂàÂàç yÞrÞoã §ýàÂàåÂà vàªàå §ýÊçÞªàç.
            vçâ§ýÂà ¡àq §ýÑçÞªàç â§ý yÞuä¨m Êà˜ìþ ¡tçáʧýà màç ¥§ý oàâtê§ý ÐwmÞØàmà §ýà ÀçÎà Ñè. ºþã§ý Ñè vçâ§ýÂà rà¢rv ¢yç Ààç yãAªààçÞ §çý tçÈÂàç §çý Ûýq tçÞ sã ZàÐmäm §ýÊmã Ñè, kàç ¡ïkªàÊ §çý ytàÂà ràçvmà nà. ¢y§çý ¡àÊÞâs§ý ¢âmÑày tçÞ yÞuä¨m Êà˜ìþ ¡tçáʧýà ¥§ý oàâtê§ý ¡àkàÀã wàvç ÀçÎà §çý ytàÂà âÀhmà nà. tçÈÂàç §çý yç yãAªà uäwà, ÇààçvàqÂà ¡àèÊ yÇumà §çý Zàmã§ý ÑèA. kr ÀçÎà Âàç18 wãA yÀã tçÞ ¥§ý Êà˜ìþ §ýà Ûýq vçÂàà ÎàäÛý â§ýuà. qPàç¹çþйçÞþO³t ¡àèÊ yÞiãu Zà§ýàÊ §ýL yʧýàÊ Ñã ¡àoàÊsåm ây÷àÞm nç. oàâtê§ý ÐwmÞØàmà yäÊâÕàm nã, â§ý Zà¾uç§ý ¡qÂàç âwwç§ý §çý ¡ÂàäyàÊ ¢êÎwÊ §ýL yçwà §ýÊ y§çý. rà¢rv rmàmã Ñè â§ý uÑ Oпàâm rÀv kàuçªàã. ¡àèÊ ¡Âm tçÞ uÑ ÀçÎà ¡kªàÊ §çý ytàÂà ràçvçªàà. ¥§ý ÀçÎà ¡qÂàã âwoàâu§ýà ysà §çý õàÊà ràçvmà Ñè.
            rÑBmàçÞ Âàç Àçhà Ñè â§ý §ýàÞªàíçy Âàç qÑvà otê yÞrÞoã §ýàÂàåÂà, kèyç ¥j.¡àÊ.2431, rÂààÂàà ÎàäÛý §ýÊ âÀuà Ñè. uÑ §ýàÂàåÂà Âàw-âÂàuä¨m §ýàuàêvu §ýàç ÀäâÂàuà sÊ §çý otàG §ýL oàâtê§ý ªàâmâwâouàçÞ qÊ ÂàkÊ Ê©àÂàç §ýà ¡âo§ýàÊ Àçmà Ñè. kàç vàçªà oàâtê§ý ymàw §ýà ÊàÐmà ¡qÂààuçÞªàç £ÂÑçÞ uÑ §ýàÂàåÂà À½»þ Àçªàà. uÑ §ýàuàêvu oàâtê§ý ymàw §ýã qáÊsàxà mu §ýÊçªàà. £ÀàÑÊ½à §çý âv¥, ¨uà uÑ qjàê §èýnàçâv§ý jjê §çý Zàâm ymàw tàÂàà kàuçªàà?
            ¡tçáʧýL yÞâwoàÂà §ýÑmà Ñè â§ý §ýàÞªàíçy â§ýyã oàâtê§ý §ýàÂàåÂà §ýL iàçx½àà ÂàÑãA §ýÊçªàã. uÑ §ýÑmà Ñèß  “§ýàÞªàíçy otê §çý qáÊju uà £y§çý ÐwmÞØà ¡ÂàäqàvÂà tçÞ rào§ý ÑàçÂàç wàvà §ýàç¢ê sã §ýàÂàåÂà ÂàÑãA rÂà४àã.” ÐwmÞØàmà §ýL ªààÊÞ¹þã ÀçÂàç wàvã ¢Âà ràmàçÞ §ýàç qåÊã mÊÑ ¾uàªàç ârÂàà Êà˜ìþ ¡âo§ýàÊã oàátê§ý oàçhç §ýàç vàªàå ÂàÑãA §ýÊ y§ýmç. uÑ Zàâ§íýuà ÎàäÛý Ñàç jä§ýL Ñè, ¡àèÊ ¡àªàç ¡àèÊ ¡àuçªàà. ÑàÝ, rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý qàçâqum, (qÑvç qÎàä) §ýà yàÊà ¡âo§ýàÊ yÞuä¨m Êà˜ìþ ¡tçáʧýà (ÀåyÊç qÎàä) §çý õàÊà §ýàt tçÞ vàuà kàuçªàà. wç “qÎàä §ýL tåÊm” §ýL ÐnàqÂàà §ýÊçÞªàç. £ÂÑàçÞÂàç ¢yç qÑvç Ñã ¡àÊÞs §ýÊ âÀuà Ñè.

yÞuä¨m Êà˜ìþ ¡tçáʧýà ÊâwwàÊ qàvÂà §ýàç rv qåwê§ý vàªàå §ýÊÂàç tçÞ ¡ªàäwà¢ê §ýÊçªàà

rÑBm vàçªààçÞ §ýàç ¡tçáʧýà §ýàç “qÎàä §ýL ²þàq” (rv qåwê§ý ÊâwwàÊ qàvÂà) vàªàå §ýÊÂàç tçÞ ¡ªàäwà¢ê §ýÊmç Àçh ¡àÎjuê Ñàçªàà, ¢y§çý ràÀ ÀåyÊç ÀçÎà sã ¡tçáʧýà §ýà ¡ÂàäÎàÊ½à §ýÊçÞçªàç. kàç §ýàç¢ê ¢Âà ÎàO¨muàçÞ (otê sí˜þ Zààç¹çþйçþâ³t ¡àèÊ §èýnàçâv§ý jjê) §ýà âwÊàço §ýÊçªàà, ¡àèÊ “qÎàä §ýL ²þàq” vçÂàç yç ¢Â§ýàÊ §ýÊçªàà, £yç ÀçÎàôàçÑã, Àèwãu ¡àqÀàuàçÞ  ¡àèÊ âwqâÙàuàçÞ §ýà §ýàʧý mnà âwÎw ÎààâÂm §ýà rào§ý iàçâxm â§ýuà kàuçªàà. rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ¡Âm tçÞ £ÂÑçÞ ÂààÎà §ýÊÂàç §ýà ¡àÀçÎà âÀuà kàuçªàà (qP§ýàâÎàmwà¨u 13ß11-16). ºþã§ý ¢yã ytu uãÎàä tyãÑ kàç yÞyàÊ §ýà £÷àÊ §ýmàê Ñè, ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç vçÂàç §çý âv¥ wàqy ¡à kàuçªàà. (”tçÈÂàç §çý ytàÂà qÎàä” §çý âwÏàu ¡âo§ý kàÂàÂàç §çý âv¥ “À ªàíç¹þ §ý¹ìþàçwyJ  qæ™þ 439-445 §ýàç qð¼çÞþ”).

suàÂà§ý À½»þ

rà¢rv Ðq˜þ §ýÊmã Ñè â§ý “qÎàä §ýL ²þàq” ZààÃm §ýÊÂàç wàvç suàÂà§ý À½»þ qàuçÞªàç. rà¢rv ÑtçÞ Ðq˜þ rmàmã Ñè â§ý “qÎàä §ýL ²þàq” §ýàç vªàwàÂàç wàvç, ¡ÂàäªàíÑ §ýà ytu ytàÃm ÑàçÂàç §çý mäÊÂm ràÀ ¡àÂàç wàvã “7 âwqâÙàuàçÞ” õàÊà ÀO½»þm â§ýuç kàuçÞªàç (qP§ýàâÎàm wà¨u15ß5-8). rà¢rv tçÞ ¥çyà §ýÑà ªàuà Ñè ß ‘‘âÄýÊ tèA Âàç tâÂÀÊ tçÞ â§ýyã §ýàç ¤Ýýjç ÎàÆÀ yç £Âà yàmàçÞ ÐwªàêÀåmàçÞ yç uÑ §ýÑmç yäÂàà â§ý kà¡àç, qÊtçÎwÊ §çý qP§ýàçq §çý yàmàçÞ §ý¹þàçÊàçÞ §ýàç qæ¿wã qÊ  £Þ»çþv Ààç. yàç qÑvç Âàç kà§ýÊ ¡qÂàà §ý¹þàçÊà qæ¿wã qÊ £Þ»çþv âÀuà. ¡àèÊ £Âà tÂàäÏuàçÞ §çý âkÂà qÊ qÎàä §ýL ²þàq nã, ¡àèÊ kàç £y§ýã tåÊm §ýL qåkà §ýÊmç nç, ¥§ý qP§ýàÊ §ýà räÊà ¡àèÊ ÀähÀàuã Äýàçð»þà âÂà§ývà.’’ (qP§ýàâÎàm wà¨u 16ß1-2)
            qÊtçÎwÊ §çý §íýàço §çý Ãuàvç yç âÂà§ýv §ýÊ ¡àÂàç wàvã ÎàçÏà 6 âwqâÙàuàÝ sã £ÂÑãA vàçªààçÞ qÊ ¡àuÞçªàã âkÂÑàçÞÂàç “qÎàä §ýL ²þàq” §ýàç Ðwã§ýàÊ â§ýuà Ñè, krâ§ý qÊtçÎwÊ §ýL yÂmàÂà ¢Âàyç rjç ÊÑçÞªàç, (qP§ýàâÎàm wà¨u 16ß1-2). ¡àk Zà¾uç§ý kÂà ÎàèmàÂà §ýL âwÂààÎà§ý ÎàO¨muàçÞ §çý ¡àoãÂà Ñè, â§ýÂmä qÊtçÎwÊ §ýà qâÑjàÂà âjÂÑ “qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ” ZààÃm §ýÊÂàç wàvç ¢dàà¢âvuàçÞ §çý ytàÂà kèyà â§ý wç sã âtdà §ýàç ²þàçð»þÂàç §çý qÑvç ¡àuãÞ 10 âwqâÙàuàçÞ yç qãâð»þm ÂàÑãA ÑB¥ nç, £yã Zà§ýàÊ qÊtçÎwÊ §ýL yÂmàÂà sã ¢Âà ¡âÂmt 7 âwqâÙàuàçÞ yç rjç ÊÑçÞªàç (âÂàªàtêÂà 8ß22).
            “qÎàä §ýL ²þàq” vç§ýÊ ÎàèmàÂà §ýà yàn ÀçÂàç wàvç vàçªààçÞ qÊ ¡âÂmt ¡àèÊ yryç ¡âo§ý suàÂà§ý âwqâÙà ¡àuçªàã. £Âà§ýà ¡àªà ¡àèÊ ªàÞo§ý §ýL lãv tçÞ  »þàv§ýÊ ÂààÎà ÑàçÂàç §ýà w½àêÂà rà¢rv ¢y Zà§ýàÊ §ýÊmã Ñèß ‘‘qÊ »þÊqàç§ýàçÞ, ¡àèÊ ¡âwÎwàâyuàçÞ, ¡àèÊ âiÂààèÂààÞç, ¡àèÊ Ñ¾uàÊàçÞ, ¡àèÊ ÍuâsjàáÊuàçÞ, ¡àèÊ ¹þàçÂÑàçÞ, ¡àèÊ tåâmê qåk§ýàçÞ, ¡àèÊ yr låºþàçÞ §ýà sàªà £y lãv tçÞ âtvçªàà, kàç ¡àªà ¡àèÊ ªàÞo§ý yç kvmã ÊÑmã Ñèß uÑ ÀåyÊã tæ¾uä Ñè.’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 21ß8) qÊtçÎwÊ §ýà âwÊàço §ýÊÂàç wàvàçÞ §ýà Âuàu £Âà§çý §ýàuàG §çý ¡ÂàäyàÊ Ñàçªàà ¡àèÊ Çàåyã §çý ytàÂà kvàuç kàuçÞªàç. wç ÂààÎà Ñàç kàuçÞªàç (qP§ýàâÎàmwà¨u 20ß11-15 ¡àèÊ tvà§ýL 4ß1). uÑ Àä˜þàçÞ ¡àèÊ Àä˜þmà §ýà yàn ÀçÂàç wàvàçÞ §ýà ¡âÂmt Âuàu Ñàçªàà. ¢y§çý ràÀ qÊtçÎwÊ ¥§ý Âàuç ¡à§ýàÎà ¡àèÊ Âà¢ê qæ¿wã §ýàç rÂààuçªàà âkytçÞ oàâtê§ýmà âÂàwày §ýÊmã Ñè.j§íý qåÊà Ñàç jä§ýà Ñàçªàà. tÂàäÏu qäÂàß hàçuç ÑB¥ Ðwªàê vàç§ý ß ràªà-¢-¡ÀÂà tçÞ ÊÑmç ÑB¥ qÊtçÎwÊ yç ¡àtÂàç yàtÂàç ràmçÞ §ýÊçªàà, ¨uàçÞâ§ý £yç tâÑtàtu ÀçÑ Àã kàuçªàã (1 §äýáÊâÂnuàÞç 15ß50-54). kÑàÞ täOΧývçÞ £y tâÑtà §ýL mävÂàà tçÞ mä°²þ ºþÑÊçÞªàã, ¥çyç ÐnàÂà §ýàç ZààÃm §ýÊÂàç §ýL yr §ýL jàÑm ÑàçÂàà jàâÑ¥. ¡à¢uç ZàànêÂàà §ýÊçÞ â§ý qâwØà ¡à¾tà wÑàÞ qÑBÞjÂàç tçÞ ÑtàÊã yÑàumà §ýÊç. ytu §çý âjÂÑ rmà ÊÑç ÑèA â§ý wÑ ið»þã ÀåÊ ÂàÑãA Ñè.

£÷àÊ ZààÃm vàçªà yryç qÑvç Ðwªàê kàuÞçªàçÞ

uãÎàä §çý ¡àÂàç qÊ, £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà Ñwà tçÞ £ºþà âvuç kàuçÞªàç ¡àèÊ Ðwªàê §ýàç vç kॠkàuçÞªàç. ¢y§ýà w½àêÂà rà¢rv tçÞ ¢y Zà§ýàÊ yç Ñè ß ‘‘¨uàçÞâ§ý Ñt qPsä §çý wjÂà §çý ¡ÂàäyàÊ mät yç uÑ §ýÑmç ÑèA, â§ý Ñt kàç kãâwm ÑèA, ¡àèÊ qPsä §çý ¡àÂàç m§ý rjç ÊÑçÞªàç màç yàç¥ ÑB¡àçÞ yç §ýsã ¡àªàç Âà rð¼çÞþªàç. ¨uàçÞâ§ý qPsä ¡àq Ñã Ðwªàê yç £mÊçªàà; £y ytu vv§ýàÊ, ¡àèÊ qPoàÂà Àåm §ýà ÎàÆÀ yäÂàà¢ê Àçªàà, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §ýL mäÊÑã ÄåÞý§ýL kàuçªàã; ¡àèÊ kàç tyãÑ tçÞ tÊç ÑèA, wç qÑvç kã £ºçÞþªàç. mr Ñt kàç kãâwm ¡àèÊ rjç ÊÑçÞªàç, £Âà§çý yàn ràÀvàçÞ qÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç, â§ý Ñwà tçÞ qPsä yç âtvç. ¡àèÊ ¢y Êãâm yç Ñt yÀà qPsä §çý yà¿à ÊÑçÞªàç.’’ (1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4ß15-17, âÄýâvOÃquàÞç 3ß20-21, uåÑÂÂàà 14ß1-3). £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà Ñwà tçÞ Zàsä §çý yàn yàn ¤ýqÊ £ºþà âv¥ kàuçÞªàç.
            £y ytu uãÎàä qæ¿wã m§ý ÂàÑãA ¡àuçªàà rO̧ý £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà Ñwà tçÞ ¤ýqÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç, wç màç Ðwªàê §çý âv¥ ºþÑÊàuç ªàuç ÑèÞ (qP§ýàâÎàmwà¨u 15ß2).
            rà¢rv rmàmã Ñè â§ý wç Ðwªàê tçÞ 1000 wxê m§ý ÊÑçÞªàç (qP§ýàâÎàmwà¨u 20ß4). uÑ ÑtàÊç £÷àʧýmàê Zàsä uãÎàä ¡àèÊ £÷àÊ qàuç ÑB¡àçÞ §çý yàn tâÑtàtu ytu Ñàçªàà. vçâ§ýÂà uÑ ªàÞsãÊ ytu sã Ñàçªàà. rà¢rv Zà§ý¹þ §ýÊmã Ñè â§ý £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà Âuàu §ýÊçÞªàç. wç uÑ ÀçhçÞªàç â§ý kàç ÂààÎà ÑB¥ ÑèA, £ÂÑçÞ yÑã Âuàu âtvà Ñè; ¡àèÊ qÊtçÎwÊ y°jà Âuàuã Ñè.
            1000 wxê §çý ràÀ, ârÂàà £÷àÊ qàuç Àä˜þ vàçªà sã ¡qÂàà ¡âÂmt Âuàu qàÂàç §çý âv¥ ¡qÂàã §ýríàçÞ yç kã £ºçÞþªàç. wç ¡àªà §ýL £y lãv tçÞ »þàvç kàuçÞªàç âky§ýà w½àêÂà â§ýuà kà jä§ýà Ñè. ¤ýqÊ âÀuç ªàuç ytu jà¹êþ §ýà ¡wÎu ¡ÁuuÂà §ýÊçÞ !

âÂàuÂØà½à qÊtçÎwÊ §çý ÑànàçÞ tçÞ Ñã Ñè

svç Ñã ¥çyà vªàç â§ý ÎààyÂà yÞyàÊ §çý Îàày§ýàçÞ tçÞ Ñàn tçÞ Ñè, â§ýÂmä wàÐmw tçÞ qÊtçÎwÊ Ñã ÎààyÂà §ýÊmà Ñè. wÑ ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç ²äþð»þàÂàç §çý âv¥ ºþã§ý ytu qÊ Àhv Àçªàà ¡àèÊ £ÂÑçÞ Ðwªàê tçÞ vç kàuçªàà, kÑàÞ wÑ ÐwuÞ Ñè (uåÑÂÂàà 14ß1-3). ¢yâv¥ rà¢rv ¢y uä÷ §çý qáʽààt §ýà w½àêÂà ¢y Zà§ýàÊ §ýÊmã Ñè ß ‘‘¡àèÊ tÞèÂàç ¡àªà yç âtvç Ñä¥ §ýàÞj §ýà yà ytäô Àçhà, ¡àèÊ kàç £y qÎàä qÊ, ¡àèÊ £y§ýL tåÊm qÊ, ¡àèÊ £y§çý Âààt §çý ¡Þ§ý qÊ kuwÂm ÑB¥ nç, £ÂÑçÞ £y §ýàÞj §çý ytäô §çý âÂà§ý¹þ qÊtçÎwÊ §ýL wã½àà¡àçÞ §ýàç âv¥ ÑB¥ hð»çþ Àçhà. ¡àèÊ wç qÊtçÎwÊ §çý Àày tåyà §ýà ªàãm, ¡àèÊ tçÈÂàç §ýà ªàãm ªàà-ªàà §ýÊ §ýÑmç nç, â§ý Ñç ywêÎàO¨mtàÂà qPsä qÊtçÎwÊ, mçÊç §ýàuê rð»çþ, ¡àèÊ ¡Àîsäm ÑèA, Ñç uäªà-uäªà §çý Êàkà, mçÊã jàv ºþã§ý ¡àèÊ y°jã Ñè.’’ (qP§ýàâÎàm wà¨u 15ß2-3)

            rà¢rv qP§ýàâÎàmwà¨u 17ß14 tçÞ, tçÈÂàà (tyãÑ) ¡àèÊ £y§çý ytnê§ýàçÞ §ýL, “qÎàä”, (qàçâqum) ¡àèÊ £yç ytnêÂà §ýÊÂàç wàvàçÞ qÊ ¥§ý ¡àèÊ âwku §ýà w½àêÂà ¢Âà ÎàÆÀàçÞ tçÞ §ýÊmã Ñèß ‘‘wç tçÈÂàç yç vð»çþÞªàç, ¡àèÊ tçÈÂàà £Âà qÊ ku qàuçªàà; ¨uàçÞâ§ý wÑ qPsä¡àçÞ §ýà qPsä ¡àèÊ Êàkà¡àçÞ §ýà Êàkà Ñèß ¡àèÊ kàç rävॠÑB¥, ¡àèÊ jäÂàç ÑB¥, ¡àèÊ âwÎwàyã £y§çý yàn ÑèA, wç sã ku qàuçÞªàç.’’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 17ß14). tyãÑ ¡àèÊ kàç £y§çý yàn ÑèA, wç sâwÏu tçÞ ¡àÂàç wàvç yÞixê tçÞ kuwÂm ÑàçÞªàç. âwÎwàâyuàçÞ tçÞ uãÎàä §ýà âwÎwày Ñàçªàà. qÊtçÎwÊ yç Zàçt ¡àèÊ qâwØà ¡à¾tà §ýL tÀÀ yç wç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà Àràw tçÞ ÂàÑãA â§ýÂmä ¡àÂàÂÀ yç qàvÂà §ýÊçÞªàç. rà¢rv §ýÑmã Ñèß ‘‘kr Ñt qÊtçÎwÊ yç qPçt Êhmç ÑèA, ¡àèÊ £y§ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂàmç ÑèA, màç ¢yã yç Ñt kàÂàmç ÑèÞ, â§ý qÊtçÎwÊ §ýL yÂmàÂààçÞ yç qPçt Êhmç ÑèA!... ¡àèÊ £y§ýL ¡àÖàà¥Þ §ýâºþÂà ÂàÑãA.’’ (1 uåÑÂÂàà 5ß2-3)

§ýàèÂà ÑtàÊç yàn ¡àuçªàà?

mãÂà ÐwªàêÀåm kàç “mãÂà ¡vªà-¡vªà yÞÀçÎààçÞ” §ýà ZàjàÊ §ýÊmç ÑèA, wç £Âà tÂàäÏuàççÞ §çý ZàâmâÂào ÑèA âkÂÑàçÞÂàç ¡qÂàç kãwÂà §ýàç tyãÑ §çý âv¥ ytqê½à §ýÊ âÀuà Ñè. wç ¤ýÝjç ÐwÊ yç mãÂà ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yÞÀçÎà §ýà ZàjàÊ §ýÊçÞªàç. uÑ ÐwÊ ¤Ýýjà ¡àèÊ Ðq˜þ Ñàçªàà ¨uàçÞâ§ý qâwØà ¡à¾tà ¡âo§ýà¢ê §çý yàn §ýàuê §ýÊçªàà. ¨uà ¡àq sã ÑtàÊç yàn âtv §ýÊ ¢Âà “mãÂà ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yÞÀçÎà” §ýàç qPjàÊ ÂàÑãA §ýÊçÞªàç? ytu ¡à ªàuà Ñè â§ý ¡sã âÂà½àêu â§ýuà kàuç!
            uâÀ ¡àq sã ÎàèmàÂà §ýL kÞkãÊ ¡àèÊ yÙàà óç˜þmà tçÞ ÐwÞu §ýàç rÞoà ÑB¡à qàmç ÑèA, màç Ðwªàê §çý qÊtçÎwÊ yç ÐwmÞØà ÑàçÂàç §çý âv¥ ZàànêÂàà §ýÊççÞ. rà¢rv âÂàwçÀÂà §ýÊmã ÑèÞß ‘‘âky £qwày yç tèA qPyÂÂà Ñàçmà ÑCÝ, wÑ ¨uà uÑ ÂàÑãA, â§ý ¡Âuàu Âàç rÂààuç ÑB¥ ÀàyàçÞ, ¡àèÊ ¡ÞoçÊ yÑÂàç wàvàçÞ §ýà kä¡à màçð»þ §ýÊ £Âà§ýàç ²äþð»þà vçÂàà, ¡àèÊ yr kä¡àçÞ §ýàç mä§ýð»çþ - ¹äþ§ýð»çþ §ýÊ ÀçÂàà .’’ (uÎààuàÑ 58ß6)

            qÊtçÎwÊ §çý wjÂà ¡àèÊ £y§çý wjÂà §çý ây÷àÞmàçÞ §çý âwÛý÷ Ñt qÊ vàÀç ªàuç Zà¾uç§ý ràçl §ýàç £màÊ ÄçýÞ§ýÂàç §ýL ÎàO¨m ZààÃm §ýÊÂàç â§ý âv¥ ¡àq ¡àèÊ tälç ZàànêÂàà §ýÊÂàà jàâÑ¥. £ÂÑàçÞçÂàç ÑtççÞ tÂàäÏuàçÞ õàÊà rÂààuç ªàuç ÑïkàÊàçÞ âÂàutàçÞ yç ràÞo Êhà Ñè âky §ýàʽà Ñt ÐwmÞØà ÂàÑãA ÑèA. qàq §çý ràçl yç ²åþ¹þÂàç qÊ Ñã y°jã ÐwmÞØàmà âtv y§ýmã Ñè âky§çý âv¥ ÑtçÞ ÐwªàJu ÎàO¨muàçÞ §ýà yÑuàçªà §ýÊÂàà jàâÑ¥. rà¢rv ¥§ý ràÊ âÄýÊ ÑtçÞ £¾yàÑ woê§ý ÎàÆÀàçÞ tçÞç uàÀ âÀvàmã Ñè ß ‘‘yàç uâÀ qäØà mäÈÑçÞ ÐwmÞØà §ýÊçªàà, màç yjtäj mät ÐwmÞØà Ñàç kà¡àçªàç.’’ (uåÑÂÂàà 8ß36) ¡àèÊ ‘‘ kÑàÝ §ýÑãÞ qPsä §ýà ¡à¾tà Ñè wÑàÞ ÐwmÞØàmà Ñè.’’ (2 §äýáÊOÂnuàçÞ 3ß17)

            ¨uàçÞâ§ý Ñt ¡Âm §çý ytu tçÞ ÊÑ ÊÑç ÑèA. ¡àèÊ ¡ÂàäªàíÑ §ýà õàÊ rÞÀ ÑàçÂàç §ýàç Ñè, qÊtçÎwÊ §çý vàçªààçÞ yç ¡qçÕàà §ýL kàmã Ñè â§ý wç ¡qÂàç ywàFÙàt ZàuàyàçÞ yç £÷àÊ §çý ytàjàÊ §ýà ZàjàÊ §ýÊçÞ â§ý ÎàèmàÂà §çý rÞoÂààçÞ yç ¡àïkàÀ ÑàçÂàç §çý âv¥ vàçªààçÞ §ýL ¡àÝhçÞ häv y§çÞý. qÊÂmä rà¢rv ¡Âm ytu §çý vàçªààçÞ §ýàç ”vàèÀãâ§ýuà” §ýL §ývãâyuà §ýÑmã Ñè (qP§ýàâÎàmwà¨u 3ß14-22). vàèÀãâ§ýuà §ýà jáÊØà tåð¼þmà ¡àèÊ ªàäÂàªàäÂàçqÂà §ýà Ñè, mãÂà Ðwªàê ÀåmàçÞ §çý yÞÀçÎà qÊ âwÎwày §ýÊÂàç §ýà Ààwà §ýÊÂàç wàvç vàçªà ªàäÂàªàäÂàç ÑèA ¡àèÊ ¢y yÞÀçÎà §ýàç ÀåyÊàçÞ m§ý qÑÞBjàÂàç §çý âv¥ sÊy§ý Zàuày ÂàÑãA §ýÊ ÊÑç ÑèA. wç Âà màç ºþ½»çþ ÑèA ¡àèÊ Âà Ñã ªàtê ÑèÞ. wç £ÀàyãÂà ÑèA ¡àèÊ ¢y§çý yàn Ñã ¢y ràm qÊ it½»þ §ýÊmç ÑèA â§ý £ÂÑçÞ â§ýyã ràm §ýL i¹þã ÂàÑã Ñè. wç ¡qÂàç Ðwànê §ýàç ¾uàªàÂàç §çý âv¥ mèuàÊ ÂàÑãA ÑèA. wç yàçjmç ÑèA â§ý £ÂÑçÞ ¡àâ¾t§ý Ûýq yç â§ýyã wÐmä §ýL i¹þã ÂàÑãA Ñè, â§ýÂmä wç ÂàÑãÞ kàÂàmç ÑèA â§ý wç §Þýªààv, ¡Âoç ¡àèÊ ÂàÞªàç ÑèA, wç ¡qÂàã ¡àO¾t§ý ÀÎàà §çý Zàâm ¡ÞoçÞ ÑèA. ¨uà ¡àq sã ¢yã ªàäÂàªàäÂàã ÀÎàà tçÞ màç ÂàÑãA ÑèA ?
            â§ýÂmä ¡à¢uç Ñt Zàsä §ýà oÂuwàÀ §ýÊçÞ ! wÑ ¢y ¡àÎààÑãÂà ÀÎàà yç ÑtçÞ ràÑÊ âÂà§ýàvÂàç §ýà tàªàê âÀhàmà Ñè. wÑ ÑtçÞ Zàçt yç Zààç¾yàÑÂà Àçmà Ñè â§ý Ñt rÀv kàuçÞ ¡àèÊ ¡àÝhàçÞ §çý âv¥ yätàê £y yç ZààÃm §ýÊçÞ. (qP§ýàâÎàmwà¨u 3ß18). uÑ yätàê qÊtçÎwÊ §ýà wjÂà Ñè kàç qâwØà ¡à¾tà §çý õàÊà ÑtàÊç âwwç§ý yç ràçvmà Ñè. ¢yç vªàà vçÂàç yç ÎàèmàÂà §ýL jàvà§ýL sÊç ¡à§íýt½ààçÞ yç, qàq §ýàç qÑjàÂà §ýÊ ¢y yç ÀåÊ ÊÑÂàç mnà y¾u §ýà ÖààÂà qàÂàç ¡àèÊ £y§ýà qàvÂà §ýÊÂàç §çý âv¥ ¡àâ¾t§ý ÎàO¨m ZààÃm Ñàçmã Ñè. kr Ñt rÀv kàuçÞªàç, qÊtçÎwÊ ÑtçÞ  ¥§ý ràÊ âÄýÊ £quàçªà §ýÊçªàà ¡àèÊ Ñt qÊtçÎwÊ §çý ¢y ¡Þâmt §ýàuê tçÞ yàtnJ ªàwàÑ rÂà kàuçÞªàç.
            Ñt ¡àÎàà §ýÊmç ÑèA â§ý ¡àq ¡qÂàç kãwÂà §ýàç Zàsä §çý âv¥ qâwØà §ýÊçÞªàç, ¡àèÊ ¡qÂàç kãwÂà ¡àèÊ âÎàÕàà §çý õàÊà, ÑtàÊç yàn âtv§ýÊ mãÂà Ðwªàê ÀåmàçÞ §ýà yÞÀçÎà ZàjàÊ §ýÊçÞªàç. qâmm yÞyàÊ §çý âv¥ uÑ jçmàwÂàã ¡àèÊ ¡ÂàäªàíÑ §ýà ¡âÂmt yÞÀçÎà Ñè. ¡àèÊ uÑ ÑtàÊç §ýàÞoàççÞ qÊ ¥§ý ªàÞsãÊ ¡àèÊ qâwØà âkÈtçwàÊã sã vàmà Ñè. ÑtçÞ ytlÂàà Ñã Ñàçªàà â§ý Ñt ¢y yÞyàÊ §çý ¡Âm ytu tçÞ qÑÞBj jä§çý ÑÞè. ¡ÂàäªàíÑ §ýà õàÊ rÞÀ Ñàç kàÂàç qÊ uãÎàä qäÂàß ¡à kàuçªàà ¡àèÊ âÄýÊ â§ýyã §çý qày §ýàç¢ê ¡wyÊ Âà ÊÑçªàà. ¡sã ÑtçÞ qâwØà ¡à¾tà §ýL qä§ýàÊ §ýà ÑtàÊç âÀv ¡àèÊ âÀtàªà yç y§ýàÊà¾t§ý £ÙàÊ ÀçÂàà Ñàçªàà.

ÑtàÊã ZàànêÂàà Ñè â§ý ¢y yÞÀçÎà §ýàç qð¼þÂàç wàvç ¡âo§ýàÞÎà vàçªà ¢yç yàèsàªu ytl §ýÊ, mãÂà ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yÞÀçÎà §ýàç ÄèývàÂàç tçÞ ÑtàÊç yàn ¥§ý kä¹þ Ñàç kàuçÞªàç. Äýyv mèuàÊ Ñè â§ýÂmä tkÀåÊ nàçð»çþ ÑèÞ, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ £Âà§ýà £quàçªà §ýÊçªàà kàç ÐwuÞ §ýàç £y§çý âv¥ ytqê½à  §ýÊçÞªàç. Zàsä §ýÊç â§ý ¡àq ¡àèÊ tèA £Âà vàçªààçÞ tçÞ qàuç kàuçÞ!

oÂu ¡àÎàà tçÞ ¡àq§çý
rçÞ¹çþ ¡àèÊ ¥rçv йìþ£¨yÂàç

ÑÂÀã ÛýqàÞmʽà ß rʧým tèyã -
¡âo§ý kàÂà§ýàÊã §çý âv¥ yÈq§êý §ýÊçÞ ß
ÑèÊÌ»þ ¡àéÄý âÑïk ¥»þwçÞ¹þ
662, Êçyã»çÞþyã Êàç»þ, yÊÀàÊqäÊà,
kàçoqäÊ-342001 (ÊàkÐnàÂà)
¢ê-tçv ß
heraldofadvent@yahoo.com


The following pamphlets are available in Hindi and are mailed to your upon request free of charge-please contact us.

[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no