Êàkà ¡à ÊÑà Ñè...
ÀähàÂm i¹þÂàà¥Þ ¡àèÊ qPà§æýâm§ý ¡àqÀà¥
Þ

qæ¿wã ¡àèÊ ytäô tçÞ Àäiê¹þÂàà¥Þ ¡àèÊ âwqâÙàuàÝ, suàÂà§ý ¡àªà, £ªàí j§íýwàm, suàwàÑ ¡àçvàwæâ˜þ, måÄýàÂà, qPj½»þ ¡àÞâouàÝ, yèvàr, rw½»þÊ, yäÂààtã, så§ýÈq, ÄýyvàçÞ §ýà âwÂààÎà ¡àèÊ yåhà, suàÂà§ý tÑàtàáÊuàÝ, tÂàäÏu ¡àèÊ qÎàä ÀàçÂààçÞ tçÞ qP¾uç§ý qP§ýàÊ §ýL rãtàáÊuàÝ, rð¼þmã ¡Âàèâm§ýmà, wçÎuàwæâÙà ¡àèÊ rv qåwê§ý rvྦྷýàÊ, håÂà-šàÊàrà, vð»þà¢êuàÝ ¡àèÊ vð»þà¢êuàçÞ §ýL ¡ÄýwàÑçÞ, uç yr ¨uàçÞ Ñàç ÊÑà Ñè ?
“qÊ uÑ kàÂà Êh, â§ý ¡âÂmt âÀÂààçÞ tçÞ §ýâºþÂà ytu ¡àuçÞªàç. ¨uàçÞâ§ý tÂàäÏu ¡qÐwànJ, vàçsã, »þãAªàtàÊ, ¡âstàÂàã, âÂàÂÀ§ý, tàmà-âqmà §ýL ¡àÖàà ¹þàvÂàçwàvç, §æým«Âà, ¡qâwØà, tuàÊâÑm, ÕàtàÊâÑm, Ààçx vªààÂàç wàvç, ¡yÞutã, §ýºþàçÊ, svç §çý rèÊã. âwÎwàyiàmã, ¼þþãºþ, it½»þã, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý ÂàÑãÞ rÊÂà yähâwvày Ñã §çý jàÑÂàç wàvç ÑàçÞªàç. wç sO¨m §ýà sçx màç oÊçÞªàç, qÊ £y§ýL ÎàO¨m §ýàç Âà tàÂàçÞªàç, ¥çyàçÞ yç qÊç ÊÑÂàà” (2 mãtäânuäy 3ß1-5).
         Êà˜ìþãu yãtà¥Þ ât¹þmã kà ÊÑã ÑèA. ÀäâÂàuà §çý ÀçÎà, uåÊàçq §çý ÀçÎààçÞ yâÑm, yÞªàâºþm Ñàç ÊÑç ÑèA. rð»þã-rð»þã §ýÈqâÂàuàÝ, rèA§ý, йþàçyê ¡àâÀ ¡àqy tçÞ âwvu §ýʧçý rð»þà ¡àèÊ ÎàO¨mÎààvã Ûýq vç ÊÑç ÑèA. ¡tãÊ ¡àèÊ sã ¡tãÊ Ñàçmç kà ÊÑç ÑèA, ¡àèÊ ïªàÊãr ¡âo§ý ïªàÊãr Ñàçmç kà ÊÑç ÑèA. ïªàÊãràçÞ §ýàç ¡Âàç§ý qP§ýàÊ §çý âÂàutàçÞ yç ràÞo§ýÊ ªàävàtàçÞ tçÞ mÆÀãv â§ýuà kà ÊÑà Ñè. rð»çþ ÎàÑÊàçÞ tçÞ ¡àoäâÂà§ý m§ýÂàãâ§ý ¡àèÊ §ýÈÃuå¹þÊ õàÊà yÞjàâvm yÞÐnà¥Þ yÞyàÊ qÊ âÂàuÂØà½à §ýʧçý ¢yç ¼þàçÞªàã rÂàà ÊÑã ÑèA.
         uç kªàm §çý ¡Âm §çý âÂàÎààÂààm ÑèA. uÑ qÑvç Ñã rmàuà ªàuà Ñè â§ý Êàkà¡àçÞ §çý Êàkà qPsä uãÎàä tyãÑ kàç kªàm §ýà £÷àʧýmàê Ñè, £y §çý qäÂàß ¡àªàtÂà yç qÑvç ºþã§ý ¥çyã Ñã i¹þÂàà¥Þ i¹çÞþªàã ¢yâv¥, uãÎàä qäÂàß §ýr ¡àuçªàà ? ¡àèÊ wÑ â§ýy qP§ýàÊ yç ¡àuçªàà ? §ýàèÂà £÷àÊ qàuçªàà ¡àèÊ §ýàèÂà ÂààÎà Ñàçªàà ? sâwÏu §èýyà Ñàçªàà ? ¥çyç Ñã ¡Âàç§ý qPÎÂààçÞ §çý £ÙàÊ ¢y qäOÐm§ýà tçÞ âÀuç kàuçÞªàç.

ÐwªààêÊàçѽà (ÊèÃjÊ)

rÑBm yç vàçªà âyhàmç ÑèA â§ý ¥§ý ªàäÃm ÐwªààêÊàçѽà Ñàçªàà â§ý yÞyàÊ yç vàhàçÞ vàçªà ¡jàÂà§ý ïïªààur Ñàç kàuçÞªàç ¡àèÊ rð»çþ yÞ§ý¹þ §ýà ytu ¡àÂàç yç qÑvç Ñã wç Ðwªàê qÊ £ºþà âv¥ kàuçÞªàç. Îàçx vàçªà qã²çþ ÊÑ kàuçÞªàç. vçâ§ýÂà, rà¢rv ¢y âwxu tçÞ ¨uà §ýÑmã Ñè ?
         “kèyç ÂàåÑ §çý âÀÂà nç, wèyà Ñã tÂàäÏu §çý qäØà §ýà ¡àÂàà sã Ñàçªàà. ¨uàçÞâ§ý kèyç kv-qPvu yç qâÑvç §çý âÀÂààçÞ tçÞ, âky âÀÂà m§ý â§ý ÂàåÑ kÑàïk qÊ Âà jð¼þà, £y âÀÂà m§ý vàçªà hàmç-qãmç nç, ¡àèÊ £ÂàtçÞ ÆuàÑ-ÎààÀã Ñàçmã nã. ¡àèÊ kr m§ý kv-qPvu ¡à§ýÊ £Âà§ýàç rÑà Âà vç ªàuà mr m§ý £Âà§ýàç §äý²þ sã tàvåt Âà qð»þà; wèyç Ñã tÂàäÏu §çýý qäØà §ýà sã ¡àÂàà Ñàçªàà. £y ytu Ààç kÂà hçm tçÞ ÑàçÞªàç, ¥§ý vç âvuà kàuçªàà ¡àèÊ ÀåyÊà ²þàçð»þ âÀuà kàuçªàà. Ààç âeuàÝ j¨§ýL qãymã ÊÑçÞªàã, ¥§ý vç vã kàuçªàã, ¡àèÊ ÀåyÊã ²þàçð»þ Àã kàuçªàã. ¢yâv¥ kàªàmç ÊÑàç, ¨uàçÞâ§ý mät ÂàÑãA kàÂàmç â§ý mäÈÑàÊà qPsä â§ýy âÀÂà ¡à¥ªàà” (tÙàã 24 ß 37 - 42).
         uãÎàä §çý täÞÑ yç âÂà§ývç uç ÎàÆÀ rmàmç ÑèA â§ý §äý²þ §ýà ÐwªààêÊàçѽà Ñàç kàuçªàà, krâ§ý ÀåyÊç vàçªà ²þàçð»þ âÀuç kàuçÞªàç. uÑ mr Ñàçªàà kr uãÎàä qäÂàß ¡àuçªàà. uÑ i¹þÂàà uãÎàä §çý qäÂàß ¡àªàtÂà §çý ytu qÊ Ñàçªàã. rà¢rv §çý Ààç ¡àèÊ Ñwàvç ¢y§ýà ytnêÂà §ýÊmç ÑèA. “mr tÂàäÏu §çý qäØà §ýà âjÂÑ ¡à§ýàÎà tçÞ âÀhà¢ê Àçªàà, ¡àèÊ mr qæ¿wã §çý yr §äývàçÞ §çý vàçªà ²þàmã qã¹çÞªàç; ¡àèÊ tÂàäÏu §çý qäØà §ýàç rð»þã yàtnê ¡àèÊ ¥çÎwuê §çý yàn ràÀvàçÞ qÊ ¡àmç ÀçhçÞªàç. ¡àèÊ wÑ mäÊÑã §çý rð»çþ ÎàÆÀ §çý yàn ¡qÂàç ÀåmàçÞ §ýàç sçkçªàà, ¡àèÊ wç ¡à§ýàÎà §çý ¢y ²þàçÊ yç £y ²þàçÊ m§ý, jàÊàçÞ âÀÎàà yç £y§çý jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýà ¢¨ºîþºçþ §ýÊçÞªàç” (tÙàã 24 ß 30 - 31).
         “Ñç sà¢uàç, Ñt ÂàÑãÞ jàÑmç, â§ý mät £Âà§çý âwÏàu tçÞ kàç yàçmç ÑèA, ¡ÖààÂà ÊÑàç; ¥çyà Âà Ñàç, â§ý mät ¡àèÊàçÞ §ýL Âàà¢ë Îààç§ý §ýÊàç âkÂÑçÞ ¡àÎàà ÂàÑãÞ. ¨uàçÞâ§ý uâÀ Ñt qPmãâm §ýÊmç ÑèA, â§ý uãÎàä tÊà, ¡àèÊ kã sã £ºþà, màç wèyç Ñã qÊtçÎwÊ £ÂÑçÞ sã kàç uãÎàä tçÞ yàç ªàuç ÑèA, £yã §çý yàn vç ¡àuçªàà, ¨uàçÞâ§ý Ñt qPsä §çý wjÂà §çý ¡ÂàäyàÊ mät yç uÑ §ýÑmç ÑèA, â§ý Ñt kàç kãâwm ÑèA, ¡àèÊ qPsä §çý ¡àÂàç m§ý rjç ÊÑçÞªàç màç yàç¥ ÑB¡àçÞ yç §ýsã ¡àªàç Âà rð¼çÞþªàç. ¨uàçÞâ§ý qPsä ¡àq Ñã Ðwªàê yç £mÊçªàà; £y ytu vv§ýàÊ, ¡àèÊ qPoàÂà Àåm §ýà ÎàÆÀ yäÂàà¢ê Àçªàà, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §ýL mäÊÑã ÄåÞý§ýL kàuçªàã, ¡àèÊ kàç tyãÑ tçÞ tÊç ÑèA, wç qâÑvç kã £ºçÞþªàç. mr Ñt kàç kãâwm ¡àèÊ rjç ÊÑçÞªàç, £Âà §çý yàn ràÀvàçÞ qÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç, â§ý Ñwà tçÞ qPsä yç âtvçÞ, ¡àèÊ ¢y Êãâm yç Ñt yÀà qPsä §çý yàn ÊÑçÞªàç” (1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4 ß 13 - 17).
         rà¢rv §çý uç wjÂà uÑã §ýÑmç ÑèA â§ý ÐwªààêÊàçÑ½à §çýwv mr Ñàçªàà, kr qPsä uãÎàä ¡qÂàç jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊÂàç ¡àuçªàà. wàÐmw tçÞ uÑ rà¢rv wjÂà uÑã rmàmà Ñè â§ý kãâwm oâtêuàçÞ §ýà ÐwªààêÊàçѽà otJ tæm§ýàçÞ §çý kã £ºþÂàç yç qÑvç ÂàÑãA Ñàçªàà. mr wç täÀF sã kã £ºçÞþªàç kàç tyãÑ tçÞ âwÎwày §ýÊmç ÑB¥ tÊç nç ¡àèÊ wç kãâwm oâtêuàçÞ §çý yàn Ñwà tçÞ qPsä yç âtvÂàç §çý âvuç uãÎàä §çý ¡àªàtÂà qÊ £ºþàâvuç kàuçÞªàç. ¢y qP§ýàÊ uãÎàä §çý ¡àªàtÂà yç qåwê ªàäÃm ÐwªààêÊàçѽà qÊ vàçªààçÞç §ýL âÎàÕàà §ýà rà¢rv yç §ýàç¢ê yÞrÞo ÂàÑãA Ñè.
         ¡àk ¡Âàç§ý vàçªà uÑ âwÎwày §ýÊmç ÑèA â§ý uãÎàä ¥§ý ràÊ âÄýÊ ¢y qæ¿wã qÊ ¡à§ýÊ uÛýÎàvçt tçÞ Àà¤ýÀ §çý âyÞÑàyÂà qÊ âwÊàktàÂà Ñàçªàà. âÄýÊ uÑCÀã vàçªà qÊtçÎwÊ §çý âwÎàçx vàçªààçÞ §ýà Àkàê qPàÃm §ýÊ ârÂàà £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªààçÞ §ýàç ¥§ý ÑïkàÊ wxê m§ý yäytàjàÊ qPjàÊ §ýÊçÞªàç. uÑ âÎàÕàà sã §äýv âtvà §ýÊ rà¢rv tççÞ ÂàÑãA qàuã kàmã. wàÐmw tçÞ, uÑ síàt§ý Ñè! uãÎàä ÐwuÞ §ýÑmà Ñè â§ý £y§ýà Êà³u ¢y yÞyàÊ §ýà ÂàÑãA Ñè (uåÑÂÂàà 18 ß 36). ¡àèÊ, Ñt qÑvç Ñã qð¼þ jä§çý ÑèA â§ý kr uãÎàä wàqy ¡àuçªàà, màç yr ràmàçÞ §ýà Äèýyvà Ñàç jä§ýà Ñàçªàà. âÄýÊ uÑ âÂàÎju â§ýuà kàuçªàà â§ý §ýàèÂà £÷àÊ qàuçªàà, ¡àèÊ §ýàèÂà ÂààÎà Ñàçªàà. ¢y §çý ràÀ âÄýÊ yç ¡ÂàäªàíÑ §ýà ytu ÂàÑãA rð¼þàuà kàuçªàà. ÑtçÞ màç ¡sã £÷àÊ §çý £qÑàÊ §ýàç Ðwã§ýàÊ uà ¡Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàà Ñàçªàà. uãÎàä §çý ¡àÂàç §çý ràÀ tÂà qáÊwmêÂà §ýL yàÊã yÞsàwÂàà¥Þ ytàÃm Ñàç jä§ýL ÑàçÞªàã.
         1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4ß 13- 17 kàç ÑtÂàç ¡sã qð¼þà Ñè, uÑ sã rmàmà Ñè â§ý uãÎàä ¡qÂàç qäÂàß ¡àªàtÂà qÊ qæ¿wã §ýàç ÂàÑãÞ ²äþ¥ªàà. uÑ §ýÑmà Ñè â§ý £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà ràÀvàçÞ qÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç. wç uãÎàä yç Ñwà tçÞ tävàï§ýàm §ýÊçÞªàç, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý ÐwªàêÀåmàçÞ §çý, ¡àèÊ qPsä uãÎàä §çý yàn Ðwªàê qÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç.

wàÐmâw§ý ÐwªàJu ÐnàÂà

otJ Ðwªàê tçÞ £ºþàuç kàuçÞªàç ¢y tçÞ â§ýyã §ýàç §ýàç¢ê yÞÀçÑ ÂàÑãA ÑàçÂàà jàâÑ¥. qP§ýàâÎàmwà¨u 4 ¡Áuàu rmàmà Ñè â§ý qÊtçÎwÊ §ýà âyÞÑàyÂà ¡àèÊ uãÎàä tyãÑ Ðwªàê tçÞ ÑèA. ¢y yç nàçð»þà ¡àªàç Ñt qð¼þmç ÑèA â§ý otJ vàçªà Ðwªàê tçÞ qÊtçÎwÊ §çý âyÞÑàyÂà §çý yàtÂàç hð»çþ nç (qP§ýàâÎàmwà¨u 7 ß 9). ¡àªàç rð¼þ§ýÊ Ñt qð¼þmç ÑèA â§ý otJ vàçªà qÊtçÎwÊ §çý Êà³u tçÞ ÑàçÞªàç. âvhà Ñè ß “âÄýÊ tèA Âàç Ðwªàê tçÞ ¥§ý ¡àèÊ rð»þà ¡àèÊ ¡Àîsäm âjÂÑ Àçhà,... ¡àèÊ tèAÂàç ¡àªà yç âtvç ÑB¥ §ýàÞj §ýà yà ¥§ý ytäô Àçhà, ¡àèÊ kàç £y qÎàä qÊ, ¡àèÊ £y §ýL tåÊm qÊ, ¡àèÊ £y §çý Âààt §çý ¡Þ§ý qÊ kuwÞm ÑB¥ nç, £ÂÑçÞ £y §ýàÞj §çý ytäô §çý âÂà§ý¹þ qÊtçÎwÊ §ýL wã½àà¡àçÞ §ýàç âv¥ ÑB¥ hð»çþ Àçhà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 15 ß 1 - 2). Ðwªàê qÊ £ºþàuç kàÂàç yç nàçð»þà qÑvç, uãÎàä Âàç ¡qÂàç jçvàçÞ yç §ýÑà, “tèA mäÈÑàÊç âvuç kªàÑ mèuàÊ §ýÊÂàç kàmà ÑåÝ. ¡àèÊ uâÀ tèA kà§ýÊ mäÈÑàÊç âv¥ kªàÑ mèuàÊ §ýÛÝý, màç âÄýÊ ¡à§ýÊ mäÈÑçÞ ¡qÂàç uÑàÝ vç kà¤Þýªàà” (uåÑÂÂàà 14 ß 2 - 3).
         ¡qÂàç âwÀà¢ê yÞràçoÂà tçÞ £yÂàç ¡qÂàç jçvàçÞ yç uÑ sã §ýÑà, “qÊÂmä kr qâwØà ¡à¾tà mät qÊ ¡àuçªàà mr mät yàtnê qà¡àçªàç, ¡àèÊ uÛýÎàvçt ¡àèÊ yàÊç uÑCâÀuà, ¡àèÊ yàtáÊuà, ¡àèÊ qæ¿wã §çý ²þàçÊ m§ý tçÊç ªàwàÑ Ñàçªàç. uÑ §ýѧýÊ wÑ £Âà §çý Àçhmç-Àçhmç ¤ýqÊ £ºþà âvuà ªàuà; ¡àèÊ ràÀv Âàç £yç £Âà §ýL ¡àÝhàçÞ yç â²þqà âvuà. ¡àèÊ £y§çý kàmç ytu kr wç ¡à§ýàÎà §ýL ¡àçÊ mà§ý ÊÑç nç, màç Àçhàç, Ààç qäÛýx Îwçm we qÑÂàç ÑB¥ £Âà§çý qày ¡à hð»çþ ÑB¥. ¡àèÊ §ýÑÂàç vªàç; Ñç ªàvãvã qäÛýxàç, mät ¨uàçÞ hð»çþ Ðwªàê §ýL ¡àçÊ Àçh ÊÑç Ñàç ? uÑã uãÎàä, kàç mäÈÑàÊç qày yç Ðwªàê qÊ £ºþà âvuà ªàuà Ñè, âky Êãâm yç mätÂàç £yç Ðwªàê §ýàç kàmç Àçhà Ñè £yã Êãâm yç wÑ âÄýÊ ¡àuçªàà” (qPçáÊmàçÞ §çý §ýàt 1 ß 8 - 11). ¢Âà ¡àumàçÞ §ýàç ¥§ý yàn Êh §ýÊ Àçh Âàç qÊ Ñt qàmç ÑèA â§ý otJ vàçªà Ðwªàê qÊ £ºþàuç kàuçÞªàç, Ðwªàê wÑ ¡àâ¾t§ý §ýÂààÂà Ñè kÑàÝ uãÎàä §çý ¡Âàäuàuã vàçªà kàÂàç §ýL qPmãÕàà §ýÊ ÊÑç ÑèA. qàèväy sã âwÎwày §çý Âààu§ýàçÞ §çý âwÏàu tçÞ âvhmç ÑB¥ §ýÑmà Ñè, “ uç yr âwÎwày Ñã §ýL ÀÎàà tçÞ tÊç; ¡àèÊ £ÂÑàçÞÂàç qPâmÖàà §ýL ÑB¢ê wÐmä¥Þ ÂàÑãA qà¢ë; qÊ £ÂÑçÞ ÀåÊ yç Àçh §ýÊ ¡àÂàâÂÀm ÑB¥ ¡àèÊ tàÂà âvuà, â§ý Ñt qæ¿wã qÊ qÊÀçÎàã ¡àèÊ ràÑÊã ÑèA. kàç ¥çyã-¥çyã ràmçÞ §ýÑmç ÑèA, wç qPªà¹þ §ýÊmç ÑèA, â§ý ÐwÀçÎà §ýL hàçk tçÞ ÑèA. ¡àèÊ âky ÀçÎà yç wç âÂà§ýv ¡àuç nç, uâÀ £y§ýL yäâo §ýÊmç màç £ÂÑçÞ vàè¹þ kàÂàç §ýà ¡wyÊ nà. qÊ wç ¥§ý £Ùàt ¡nàêmî ÐwªàJu ÀçÎà §çý ¡âsvàxàã ÑèA, ¢yãâv¥ qÊtçÎwÊ £Âà§ýà qÊtçÎwÊ §ýÑvàÂàç tçÞ £Âàyç ÂàÑãA vkàmà, yàç £y Âàç £Âà§çý âv¥ ¥§ý ÂàªàÊ mèuàÊ â§ýuà Ñè” (¢ríàâÂàuàçÞ 11 ß 13 - 16).

ÀåyÊç ¡àªàtÂà yç qÑvç yÞ§ý¹þ §ýà ytu

rà¢rv Ðq˜þ rmàmã Ñè, â§ý uãÎàä §çý wàqy ¡àÂàç yç ºþã§ý qÑvç yr vàçªààçÞ §ýL qÊãÕàà Ñàçªàã, â§ý wç yæâ˜þ§ýmàê qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÊàoÂàà §ýÊmç ÑèA uà âÄýÊ qÎàä §ýL ²þàq vçmç ÑB¥ qÎàä §ýL qåkà §ýÊmç ÑèA (qP§ýàâÎàmwà¨u 14 ß 6 - 12). §äý²þ vàçªà rmàmç ÑèA â§ý qÎàä §ýL ²þàq õàÊà ¡àÂàç wàvà ymàw §ýà ytu oâtêuàçÞ §çý ÐwªààêÊàçÑ½à §çý ràÀ tçÞ ¡àuçªàà. â§ýÂmä rà¢rv rmàmã Ñè â§ý Ðwªàê tçÞ qÑBÝjÂàç yç qÑvç Ñã otJ vàçªà, £y qÎàä §ýL tåÊm ¡àèÊ £y§ýL ²þàq qÊ yÞixê §ýʧçý kuwÂm Ñàç jä§çý ÑàçÞªàç. uåÑÂÂàà ¢y§ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmà Ñè ß “¡àèÊ tèA Âàç ¡àªà yç âtvç ÑB¥ §ýàÞj §ýà yà ¥§ý ytäô Àçhà, ¡àèÊ kàç £y qÎàä qÊ, ¡àèÊ £y§ýL tåÊm qÊ, ¡àèÊ £y§çý Âààt §çý ¡Þ§ý qÊ kuwÞm ÑB¥ nç, £ÂÑçÞ £y §ýàÞj §çý ytäô §çý âÂà§ý¹þ qÊtçÎwÊ §ýL wã½àà¡àçÞ §ýàç âv¥ ÑB¥ hð»çþ Àçhà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 15 ß 2).
         ¡ªàvç qàÞj ¡Áuàu §çý ràÀ qP§ýàâÎàmwà¨u tçÞ uåÑÂÂàà âvhmà Ñè â§ý otJ âwÎwàyã vàçªà qÊtçÎwÊ §çý Êà³u tçÞ qàuç kàuçÞªàç. wÑ §ýÑmà Ñè, “âÄýÊ tèA Âàç âyÞÑàyÂà Àçhç, ¡àèÊ £Âà qÊ vàçªà rèºþ ªàuç, ¡àèÊ £Âà §ýàç Âuàu §ýÊÂàç §ýà ¡âo§ýàÊ âÀuà ªàuà; ¡àèÊ £Âà§ýL ¡à¾tà¡àçÞ §ýàç sã Àçhà, âkÂà §çý âyÊ uãÎàä §ýL ªàwàÑã ÀçÂàç ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §çý §ýàÊ½à §ýà¹çþ ªàuç nç; ¡àèÊ âkÂÑàçÞÂàç Âà £y qÎàä §ýL, ¡àèÊ Âà £y §ýL tåÊm §ýL qåkà §ýL nã, ¡àèÊ Âà £y §ýL ²þàq ¡qÂàç tànç ¡àèÊ ÑànàçÞ qÊ vã nã, wç kãâwm Ñàç§ýÊ tyãÑ §çý yàn ÑïkàÊ wxê m§ý Êà³u §ýÊmç ÊÑç ” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 4).
         otJ vàçªà tçÈÂàç (tyãÑ) §ýL yàtnê yç qÎàä, £y§ýL tåÊm ¡àèÊ £y§ýL ²þàq qÊ kuwÂm Ñàçmç ÑèÞ. ¢y qP§ýàÊ kàç vàçªà tyãÑ §çý ¡àªàtÂà §çý ytu kãâwm ÑàçÞªàç wç yÞ§ý¹þ §çý ytu ¡nàêmî ¢y qÊãÕàà yç tyãÑ §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà yç qÑvç Ñã Ñàç§ýÊ ªàäïkÊçÞªàç. ¨uàçÞâ§ý rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý ‘oÂàã ¡àèÊ §Þýªààv, Àày ¡àèÊ ÐwmÞØà yr vàçªà qÎàä §ýL ²þàq ¡àèÊ £y§ýL tåÊm §ýà yàtÂàà §ýÊçÞªàç’ (qP§ýàâÎàmwà¨u 13 ß 15 - 18).  [¢y§ýà âwÐmæm ¡ÁuuÂà §ýÊÂàç §çý âv¥ âwÖààqÂà tçÞ Àã ªàuã ÀåyÊã qäOÐm§ýà¡àçÞ §ýà ¡ÁuuÂà §ýÊçÞ.] yæâ˜þ§ýmàê §çý Ûýq tçÞ qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÊàoÂàà §ýÊÂàà uà qÎàä §ýL qåkà §ýÊmç ÑB¥ £y§ýL ²þàq vçÂàà. uãÎàä §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà yç qÑvç uÑã yryç rð»þã ¡àèÊ ¡âÂmt qÊãÕàà Ñàçªàã. uãÎàä §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàç §ýà ytu ¡sã Ñè. âÄýÊ wÑ ¡àÂàç wàvç rð»çþ yÞ§ý¹þ tçÞ yç âwkuã Ñàç§ýÊ âÂà§ývÂàç §çý âv¥ ÑtçÞ ¡àwÎu§ý yÑàumà ¡àèÊ ¡Âàäsw qPÀàÂà §ýÊçªàà. wÑ ÑtçÞ qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þàÂàäyàÊ £y§ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊÂàç §çý âv¥ yàÑy ¡àèÊ yàtnê Àçªàà ¡àèÊ Ñt qÎàä ¡àèÊ £y§ýL tåÊm, ¡àèÊ £y§ýL ²þàq qÊ ku qPàÃm §ýÊçÞªàç.

¥§ý låºþà tyãÑà

hèÊ, ¡à¢¥ Ñt uãÎàä §çý qäÂàß ¡àªàtÂà §ýL ràm §ýÊçÞ. §äý² vàçªà §ýÑmç ÑèA â§ý uãÎàä jäq-jàq ¡à kàuçªàà. wÑ §ýÑãÞ qÊ ¥§ý ÍuO¨m §ýàç màç §ýÑãA ¡àèÊ ÀåyÊç ÍuO¨m §ýàç âÀhà¢ê Àçªàà. vçâ§ýÂà, uãÎàä ÑtçÞ ¢y oàçhç §çý qPâm yàwoàÂà §ýÊmà Ñè. wÑ kàÂàmà nà â§ý ¥çyç oàçhç ¡àuçÞªàç, ¢yâv¥ £yÂàç §ýÑàß “£y ytu uâÀ §ýàç¢ê mät yç §ýÑç, â§ý Àçhàç, tyãÑ uÑàÝ Ñè! uà wÑàÞ Ñè màç qPmãâm Âà §ýÊÂàà. ¨uàçÞâ§ý låºçþ tyãÑ ¡àèÊ låºçþ sâwÏuõ¨mà £ºþ hð»çþ ÑàçÞªàç, ¡àèÊ rð»çþ âjÂÑ, ¡àèÊ ¡Àîsämî §ýàt âÀhàuçÞªàç, â§ý uâÀ Ñàç y§çý màç jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýàç sã sÊtà ÀçÞ. Àçhàç, tèA Âàç qâÑvç yç mät yç uÑ yr §äý²þ §ýÑ âÀuà Ñè. ¢yâvuç uâÀ wç mät yç §ýÑçÞ, ''Àçhàç, wÑ kÞªàv tçÞ Ñè'', màç ràÑÊ Âà âÂà§ýv kàÂàà; "Àçhàç, wÑ §ýàçºþáÊuàçÞ tçÞ Ñè", màç qPmãâm Âà §ýÊÂàà. ¨uàçÞâ§ý kèyç ârkvã qåwê yç âÂà§ýv §ýÊ qOÎjt m§ý jt§ýmã kàmã Ñè, wèyà Ñã tÂàäÏu §çý qäØà §ýà sã ¡àÂàà Ñàçªàà”( tÙàã 24 ß 23 - 27).
         jåÞâ§ý Ñt uÑ yãh jä§çý ÑèA â§ý uãÎàä ¡qÂàç ÀåyÊç ¡àªàtÂà §çý ytu ïktãÂà §ýàç ÂàÑãA ²äþuçªàà, âÄýÊ ÑtçÞ â§ýyã §çý uÑ §ýÑÂàç qÊ â§ý tyãÑ ¡à jä§ýà Ñè ¡àèÊ ¡tä§ý ÐnàÂà qÊ Ñè, uåÞÑã âwÎwày §ýÊ §çý tåhê ÂàÑãA rÂàÂàà jàâÑ¥. wàÐmw tçÞ ÑtÂàç yãhà Ñè â§ý uãÎàä ¡àytàÂà yç ràÀvàçÞ §çý yàn ¡âÂmt mäÊÑã ÄåÞý§çý kàÂàç §çý ytu ¡àuçªàà. kèyç ârvkã qåwê yç qOÎjt m§ý j§ýtmç ÑB¥ yr §ýàç âÀhà¢ê Àçmã Ñè, ºþã§ý wèyç Ñã tyãÑ ¡qÂàç ÀåyÊç ¡àªàtÂà qÊ yr §ýàç Ðq˜þ Ûýq yç âÀhà¢ê Àçªàà. ¡àq kàÂàmç ÑèA â§ý rà¢rv tyãÑ §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmã Ñèß “Àçhàç, wÑ ràÀvàçÞ §çý yàn ¡àÂàç wàvà Ñèß ¡àèÊ ÑÊ ¥§ý ¡àÞh £yç Àçhçªàã. rÊÂà âkÂÑàçÞÂàç £yç rçÁàà nà, wç sã £yç ÀçhçÞªàç ” (qP§ýàâÎàmwà¨u ß 1 ß 7). ¢yç ¢yyç ¡àèÊ ¡âo§ý Ðq˜þ ÂàÑãÞ â§ýuà kà y§ýmà - kr uãÎàä qäÂàß ¡àuçªàà màç yr vàçªà £yç ÀçhçÞªàç. Ñt uÑ sã qð¼þmç ÑèA â§ý otJ Ñwà tçÞ qPsä yç âtvÂàç §çý âv¥ £ºþà âvuç kàuçÞªàç. wç uãÎàä yç ïktãÂà qÊ ÂàÑãA, Ñwà tçÞ âtvçÞªàç.

rÀv kàÂàà

¡r, ÀåyÊç ¡àªàtÂà qÊ kãâwm oâtêuàçÞ §ýà ¨uà Ñàçªàà ? rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý wç yr rÀv kàuçÞªàç. âvhà Ñè ß  “Àçhàç, tèA mät yç sçÀ §ýL ràm §ýÑmà ÑCÝ; â§ý Ñt yr màç ÂàÑãA yàçuçÞªàç, qÊÂmä yr rÀv kàuçÞªàç ¡àèÊ uÑ Õà½à sÊ tçÞ, qv§ý tàÊmç Ñã âq²þvã mäÊÑã ÄåÞý§ýmç Ñã Ñàçªààß ¨uàçÞâ§ý mäÊÑã ÄåÞý§ýL kàuçªàã ¡àèÊ täÀF ¡âwÂààÎàã ÀÎàà tçÞç £ºþàuç kàuçÞªàç, ¡àèÊ Ñt rÀv kàuçÞªàç. ¨uàçÞâ§ý ¡wÎu Ñè, â§ý uÑ ÂààÎàtàÂà ÀçÑ ¡âwÂààÎà §ýàç qâÑÂà vç, ¡àèÊ uÑ tÊÂàÑàÊ ÀçÑ ¡tÊmà §ýàç qâÑÂà vç. ¡àèÊ kr uÑ ÂààÎàtàÂà ¡âwÂààÎà §ýàç qâÑÂà vçªàà, ¡àèÊ uÑ tÊÂàÑàÊ ¡tÊmà §ýàç qâÑÂà vçªàà, mr wÑ wjÂà kàç âvhà Ñè, qåÊà Ñàç kàuçªàà, â§ý ku Âàç tæ¾uä §ýàç âÂàªàv âvuà” (1 §äýâÊâÂnuàçÞ 15 ß 51 - 54).
         qàèväy ¢y ‘rÀv kàÂàç’ §ýàç ¢Âà ÎàÆÀàçÞ tçÞ sã w½àêÂà §ýÊmà Ñè, “qÊ ÑtàÊà ÐwÀçÎà Ðwªàê qÊ Ñè; ¡àèÊ Ñt ¥§ý £÷àʧýmàê qPÇàä uãÎàä tyãÑ §çý wÑàÝ yç ¡àÂàç §ýL rà¹þ kàçÑ ÊÑç ÑèA. wÑ ¡qÂàã ÎàO¨m §çý £y qPsàw §çý ¡ÂàäyàÊ âky§çý õàÊà wÑ yr wÐmä¡àçÞ §ýàç ¡qÂàç wÎà tçÞ §ýÊ y§ýmà Ñè, ÑtàÊã ÀãÂà-ÑãÂà ÀçÑ §ýà Ûýq rÀv §ýÊ, ¡qÂàã tâÑtà §ýL ÀçÑ §çý ¡Âàä§åýv rÂàà Àçªàà” (âÄýâvÃquàçÞ 3 ß 20 - 21) .
         rà¢rv rmàmã Ñè â§ý tàÂàw (¡àÀt ¡àèÊ ÑÍwà) §ýà yækÂà qÊtçÎwÊ §çý ÐwÛýq tçÞ ÑB¡à nà. wç qÊtçÎwÊ §ýL £qOÐnâm tçÞ ÊÑ y§ýmç nç. £Âà§çý qày qÊtçÎwÊ §ýL £qOÐnâm tçÞ ÊÑÂàç §çý âv¥ ¥§ý tâÑtàtu ÀçÑ nã. âÄýÊ £ÂÑàçÞÂàç ¡àÖàà £ÌvÞiÂà §çý õàÊà wâkêm Äýv §ýàç hàuà ¡àèÊ qàq §çý §ýàʽà qÊtçÎwÊ §ýL tâÑtà yç ÊâÑm Ñàç ªàuç (£¾qâÙà 3 ß 6 - 9). wç ¡r qÊtÎçwÊ §ýà ÀÎàêÂà §ýʧçý kãâwm ÂàÑãA ÊÑ y§ýmç nç. £Âà§ýL ÀçÑ ÂààÎàwàÂà Ñàç ªàuã. Ñt yr §ýL sã ÀçÑ ¥çyã Ñã Ñè.
         âÄýÊ sã, qÊtçÎwÊ jàÑmà Ñè, â§ý tÂàäÏu ¡qÂàã tåv ÀÎàà §ýàç qäÂàß qPàÃm §ýʧçý qÊtçÎwÊ §ýL £qOÐnâm tçÞ ÊÑmç ÑB¥ kãâwm ÊÑ y§çý. uÑ màç msã Ñàçªàà kr uãÎàä tyãÑ ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç qäÂàß vçÂàç ¡àuçªàà.

yr tæm§ý §ýríàçÞ tçÞ ÑèA
         Ñt uÑ sã qð¼þmç ÑèA â§ý ÂààÎàtàÂà ¡tÊmà §ýàç qâÑÂà vçªàà. ¡tÊmà §çýwv qÊtçÎwÊ §çý Ñã qày Ñè. rà¢rv ¢y§ýà y¾uàqÂà ¢y qP§ýàÊ yç §ýÊmã Ñè ß “¡àèÊ ¡tÊmà §çýwv £yã (qÊtçÎwÊ) §ýL Ñè” (1 mãtäânuäy 6 ß 16).
         tæ¾uä §çý yàn Ñã tÂàäÏu §ýà kãwÂà Ûý§ý kàmà Ñè. âvhà Ñè, “¨uàçÞâ§ý kãâwmç màç ¢mÂàà kàÂàmç ÑèA â§ý wç tÊçÞªàç,qÊÂmä tÊç ÑB¥ §äý²þ sã ÂàÑãA kàÂàmç, ¡àèÊ Âà £Âà§ýàç §äý²þ ¡àèÊ rÀvà âtv y§ýmà Ñè, ¨uàçÞâ§ý £Âà§ýà Ðtʽà ât¹þ ªàuà Ñè. £Âà§ýà qPçt ¡àèÊ £Âà§ýà rèÊ ¡àèÊ £Âà§ýL »þàÑ ÂààÎà Ñàç jä§ýL Ñè, ¡àèÊ ¡r kàç §äý²þ yåuê §çý Âàãjç â§ýuà kàmà Ñè £ytçÞ yÀà §çý âv¥ £Âà§ýà §ýàç¢ê sàªà Âà Ñàçªàà... kàç §ýàt mlç âtvç £yç ¡qÂàã ÎàO¨m sÊ §ýÊÂàà, ¨uàçÞâ§ý ¡oàçvàç§ý tçÞ kÑàÝ må kàÂàçwàvà Ñè, Âà §ýàt, Âà uäO¨m, Âà ÖààÂà ¡àèÊ Âà räâ÷ Ñè” (ysàçqÀçÎà§ý 9 ß 5 - 6, 10). ¢y qP§ýàÊ kr §ýàç¢ê ÍuO¨m tÊ kàmà Ñè màç wÑ (ÐØàã / qäÛýx) ¥§ý q¾nÊ §çý ytàÂà kãwÂàÊâÑm Ñàç kàmà Ñè. £ÂàtçÞ kãwÂà, âwjàÊ uà yàçjÂàç âwjàÊÂàç §ýL Îàâ¨m ÂàÑãA ÊÑmã. wç såât tçÞ qð»çþ ÊÑmç ¡àèÊ ât¹îþ¹þã rÂà kàmç ÑèA. uÑã §ýàʽà Ñè â§ý ¥§ý ¡àèÊ jt¾§ýàÊ Ñàçªàà. kr uãÎàä vàçªààçÞ §ýàç £Âà§ýL §ýríàçÞ yç £ºþàuçªàà-â§ýmÂàç kãwÂà §çý qäÂàÛý¾nàÂà §çý âv¥ ¡àèÊ â§ýmÂàç À½»þ §çý qäÂàÛý¾nàÂà §çý âv¥ kã £ºçÞþªàç (uåÑÂÂàà 5 ß 29).
         kr uãÎàä §ýà ¥§ý âtØà, vàïkÊ tÊ ªàuà ¡àèÊ £yç §ýrí tçÞ Êhç ÑB¥ jàÊ âÀÂà Ñàç ªàuç nç; uãÎàä Âàç £y§ýL tæ¾uä §ýàç ÂàãAÀ §ýÑà. âÄýÊ £yÂàç §ýÑà â§ý vàïkÊ tÊ jä§ýà nà (uåÑÂÂàà 11 ß 1 - 44). ¢y qP§ýàÊ, tæm§ý ¡qÂàã §ýríàçÞ tçÞ yàç ÊÑç ÑèA. wç kàç uãÎàä tçÞ âwÎwày Êhmç ÑB¥ tÊç ÑèA, uãÎàä §çý qäÂàß ¡àÂàç qÊ kàªà kàuçÞªàç. vçâ§ýÂà Àä˜þ vàçªà ¥§ý ÑïkàÊ wxê §çý ràÀ âkvàuç kàuçÞªàç. (¢y§çý âwxu Ñt ràÀ tçÞ Ðq˜þ §ýÊçÞªàç).
         âky qP§ýàÊ yç uãÎàä Âàç vàïkÊ §ýàç £y§ýL §ýrí yç kãâwm â§ýuà ºþã§ý £yã qP§ýàÊ wÑ ¡qÂàç otJ âwÎwàâyuàçÞ §ýàç qäÂàÛý¾nàÂà §ýL yärÑ £Âà§çý âwóàt ÐnvàçÞ yç kãâwm §ýÊçªàà. £y ¡wyÊ qÊ vàïkÊ §ýàç màç ÂààÎàtàÂà ÀçÑ qPàÃm ÑB¢ê nã, â§ýÂmä otJ vàçªà tyãÑ §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà qÊ ¡âwÂààÎàã ÀçÑ qPàÃm §ýÊçÞªàç. Ñt ¡àÎàà ¡àèÊ âwÎwày §ýÊmç ÑèÞ, vàïkÊ sã £Âà tçÞ Îààâtv Ñàçªàà.

tyãÑ §çý qäÂàÛý¾nàÂà §ýçý ârÂàà §ýàç¢ê qäÂàÛý¾nàÂà ÂàÑãA

yÃmàÑ §çý qâÑvç âÀÂà tÊç ÑB¡àçÞ tçÞ yç kã £ºþÂàç §çý õàÊà tyãÑ uãÎàä ÐwuÞ Ñã qäÂàÛý¾nàÂà qàÂàç wàvàçÞ tçÞ qâÑvà Äýv Ñàç ªàuà Ñè (vå§ýà 24 ß 1 - 6). qàèväy ¢y§ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmà Ñè ß “qÊÂmä yj täj tyãÑ täÀàG tçÞ yç kã £ºþà Ñè, ¡àèÊ kàç yàç ªàuç ÑèA, £ÂàtçÞ qâÑvà Äýv ÑB¡à. ¨uàçÞâ§ý kr tÂàäÏu §çý õàÊà tæ¾uä ¡à¢ê ; tÂàäÏu Ñã §çý õàÊà tÊç ÑB¡àçÞ §ýà qäÂàÛý¾nàÂà sã ¡àuà. ¡àèÊ kèyç ¡àÀt tçÞ yr tÊmç ÑèÞ, wèyç Ñã tyãÑ tçÞ yr âkvàuç kàuçÞªàç. qÊÂmä ÑÊ ¥§ý ¡qÂàã ¡qÂàã ràÊã yç, qâÑvà Äýv tyãÑ; âÄýÊ tyãÑ §çý ¡àÂàç qÊ £y§çý vàçªà” (1 §äýáÊOÂnuàçÞ 15 ß 20 - 23).

kãwÂà §çý wæÕà §çý qày ¡àÂàç §ýà ¡àq§ýà ¡âo§ýàÊ

§ýÌqÂàà §ýÊçÞ â§ý otJ vàçªà ¡âwÂààÎàã ¡àèÊ ¡tÊmà §ýL ÀçÑ qPàÃm §ýÊçÞªàç. §äý²þ rÀvmà Ñè- ¥§ý ¡àwÎu§ý rÀvàѹþ! ¡sã §ýàç¢ê sã qÊtçÎwÊ §ýà ÀÎàêÂà §ýʧçý kãâwm ÂàÑãA ÊÑ y§ýmà Ñè, vçâ§ýÂà £y ytu otJ vàçªà qÊtçÎwÊ §ýàç ¡àtÂàç-yàtÂàç ÀçhçÞªàç (qP§ýàâÎàmwà¨u 22 ß 4). ¨uà ¡àq ¢y rÀvàw §ýà ¡Âàäsw §ýÊÂàà jàÑmç ÑèA ? tçÊà âwjàÊ Ñè, ¡àq jàÑmç ÑèA. ¢yâv¥ qPâmÖàà §ýàç ¡sã q§ýðð»þ vãâkuç! uãÎàä §ýàç jäÂàÂàç §çý âvuç ¡sã qÊtçÎwÊ ¡àq§çý úÀu tçÞ §ýàuê §ýÊ ÊÑà Ñè â§ý ¡àq uãÎàä §çý âv¥ ÑàÝ §ýÑçÞ. uâÀ Ñt tyãÑ §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà qÊ ¡tÊmà qPàÃm §ýÊÂàà jàÑmç ÑèA màç ¡sã ÑtçÞ qÊtÎçwÊ §çý qPâm ÑtàÊç âwjàÊàçÞ ¡àèÊ oàʽàà §ýàç rÀvÂàà Ñàçªàà. uÑ âÂà½àêu ÑtçÞ ÐwuÞ Ñã §ýÊÂàà Ñàçªàà ¨uàçÞâ§ý qÊtçÎwÊ â§ýyã qÊ Àràw ÂàÑãA »þàvmà. uÑ qPtàâ½àm §ýÊmà Ñè â§ý qÊtçÎwÊ qPçt Ñè.
         uÑ âÂà½àêu §ýÊ vçÂàç §çý ràÀ, £y§ýà ¡ÂàäÎàÊ½à §ýÊÂàç §ýL yàtnê qàÂàç §çý âv¥ £yyç qPànêÂàà §ýÊÂàç §ýL ¡àq§ýàç ¡àwÎu§ýmà Ñàçªàã! £yã §ýL yàtnê tçÞ Ñt âwku qÊ âwku qPàÃm §ýÊçÞªàç. âwku §ýL qPâmÖàà¡àçÞ §ýL sÊtàÊ Ñè £ÂàtçÞ yç §äý²þ ¥§ý uç ÑèAß “qPà½à ÀçÂàç m§ý âwÎwàyã ÊÑ; màç tèA mälç kãwÂà §ýà tä§äý¹þ ÀåÞªàà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 2 ß 10). “kàç ku qàuç, tèA £yç ¡qÂàç yàn ¡qÂàç âyÞÑàyÂà qÊ rèºþà¤Ýýªàà, kèyà tèA sã ku qà§ýÊ ¡qÂàç âqmà §çý yàn £y§çý âyÞÑàyÂà qÊ rèºþ ªàuà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 3 ß 21). “oÂu wç ÑèÞ, kàç ¡qÂàç wÐØà oàç vçmç ÑèA (unàmêî tçÞ ¡àÖàà qàvÂà §ýÊmç ÑèA) ¨uàçÞâ§ý £ÂÑçÞ kãwÂà §çý qçð»þ §çý qày ¡àÂàç §ýà ¡âo§ýàÊ âtvçªàà, ¡àèÊ wç Äýà¹þ§ýàçÞ yç Ñàç§ýÊ ÂàªàÊ tçÞ qPwçÎà §ýÊçÞªàç”  (qP§ýàâÎàmwà¨u 22 ß 14).

tÂà §ýà qáÊwmêÂà

qâwØà ¡à¾tà §ýL yàtnê yç kãâwm otJ, ÎàèmàÂà §çý ¡à§íýt½ààçÞ qÊ kuwÂm ÑàçÞªàç. ¢y§çý ¡âmáʨm, £y§çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà qÊ , ysã ÐwªàJu ÀåmàçÞ ¡àèÊ qäÂàÛý¾nàÂà qPàÃm oâtêuàçÞ §çý yàn £÷àʧýmàê yç âtvÂàç §çý âv¥ ¡àwÎu§ý ÎààÊãáʧý qáÊwmêÂà §ýà ¡Âàäsw §ýÊçÞªàç. màèsã tÂà §çý qáÊwmêÂà §çý âv¥ ¨uà §ýÑà ªàuà Ñè ? £ÙàÊ qàÂàç §çý âv¥ Ñt qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §ýàç hàçvçÞªàç, “¢yâv¥, tÂà âÄýÊà¡àç ¡àèÊ vàè¹þ ¡à¡àç â§ý mäÈÑàÊç qàq ât¹þॠkàuçÞ, âky yç qPsä §çý yÂtäh yç âwóàâÂm §çý âÀÂà ¡àuÞç” (qPçáÊmàÞç §çý §ýàt 3 ß 19). “qmÊy Âàç £Âàyç §ýÑà, tÂà âÄýÊà¡àç ¡àèÊ mät tçÞç yç ÑÊ ¥§ý ¡qÂàç ¡qÂàç qàqàçÞ §ýL Õàtà §çý âv¥ uãÎàä tyãÑ §çý Âààt yç rqâmÐtà vç; màç mät qâwØà ¡à¾tà §ýà ÀàÂà qà¡àçªàç” (qPçáÊmàçÞ §çý §ýàt 2 ß 38). “¢yâv¥ Ñç sà¢êuàç, tèA mät yç qÊtçÎwÊ §ýL Àuà Ðtʽà âÀvà §ýÊ ârÂàmã §ýÊmà ÑCÝ, â§ý ¡qÂàç ÎàÊãÊàçÞ §ýàç kãâwm, ¡àèÊ qâwØà, ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §ýàç sàwmà ÑB¡à râvÀàÂà §ýʧçý jð¼þà¡àç ß uÑã mäÈÑàÊã ¡àâ¾t§ý yçwà Ñè. ¡àèÊ ¢y yÞyàÊ §çý yÀæÎu Âà rÂààç; qÊÂmä mäÈÑàÊã räâ÷ §çý Âàuç Ñàç kàÂàç yç mäÈÑàÊà jàv-jvÂà sã rÀvmà kà¥, âky yç mät qÊtçÎwÊ §ýL svã, ¡àèÊ sàwmã, ¡àèÊ ây÷ ¢°²þà ¡Âàäsw yç tàvåt §ýÊmç ÊÑàç” (ÊàçâtuàçÞ 12 ß 1 - 2). “kèyà tyãÑ uãÎàä §ýà Ðwsàw nà wèyà Ñã mäÈÑàÊà sã Ðwsàw Ñàç” (âÄýâvOÃquàçÞ 2 ß 5 ). “oÂu ÑèA wç âkÂà §çý tÂà Îàä÷ ÑèA, ¨uàçÞâ§ý wç qÊtçÎwÊ §ýàç ÀçhçÞªàç” (tÙàã 5 ß 8 ). “uÑàçwà §çý qwêm qÊ §ýàèÂà jð¼þ y§ýmà Ñè ? ¡àèÊ £y§çý qâwØà ÐnàÂà tçÞ §ýàèÂà hð»þà Ñàç y§ýmà Ñè ? âky§çý §ýàt âÂàÀàFx ¡àèÊ úÀu Îàä÷ Ñè, âky Âàç ¡qÂàç tÂà §ýàç Íunê ràmàçÞ §ýL ¡àçÊ ÂàÑãÞ vªààuà, ¡àèÊ Âà §ýq¹þ yç Îàqn hà¢ê Ñè” (skÂà yÞâÑmà 24 ß 3 -4). “¡àèÊ £ytçÞ §ýàç¢ê ¡qâwØà wÐmä uà iæâ½àm §ýàt §ýÊÂàç wàvà, uà låºþ §ýà ªàð¼þÂàçwàvà, â§ýyã Êãâm yç qPwçÎà Âà §ýÊçªàà; qÊ §çýwv wç vàçªà âkÂà§çý Âààt tçÈÂàç §çý kãwÂà §ýL qäÐm§ý tçÞ âvhç ÑèA” (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 27).
âky ytu uãÎàä ¡qÂàç jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊÂàç §çý âv¥ wàqy ¡àuçªàà, £y ytu qÊtçÎwÊ §çý vàçªààçÞ §ýL §çýwv ¥§ý râ§ýuà §ývãâyuà kãâwm qàuã kàuçªàã (yqÂuàÑ 3 ß 12 - 13; qP§ýàâÎàmwà¨u 12 ß 17). uç vàçªà qÎàä §ýL ²þàq §ýà ¢Â§ýàÊ §ýʧçý qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ §ýàç ¡qÂàç tànç qÊ qPàÃm §ýÊçÞªàç. qÊtçÎwÊ £ÂÑçÞ Ðwã§ýàÊ §ýÊçªàà. rà¢rv £Âà§ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ yç §ýÊmã Ñèß “¡àèÊ uÑàçwà Âàç £yyç §ýÑà, ¢y uÛýÎàvçt ÂàªàÊ §çý sãmÊ ¢oÊ-£oÊ kà§ýÊ âkmÂàç tÂàäÏu £Âà yr iæâ½àm §ýàtàçÞ §çý §ýàʽà kàç £ytçÞ â§ýuç kàmç ÑèA, yàÞyçÞ sÊmç ¡àèÊ Àäh §çý tàÊç âjÌvàmç ÑèA, £Âà§çý tànàçÞ qÊ âjÂÑ §ýÊ Àç” (uÑçk§çýv 9 ß 4). ¡qÂàç ÒÀuàçÞ tçÞ qÊtçÎwÊ §çý ³wvÂm qPçt §çý yàn wç qÊtçÎwÊ §çý vàçªà §ýÑvàÂàçwàvç vàçªààçÞ §çý âv¥ Êàçmç-âwvàq §ýÊmç ÑB¥ £ÂÑçÞ £Âà§çý otê qâmm ÑàçÂàç §çý âwÛý÷ jçmàwÂàã ÀçÞªàç. vçâ§ýÂà §çýwv qÊtçÎwÊ §ýL Îàçx yÞmàÂà Ñã qÎjàmàq §ýʧçý tçÈÂàç (tyãÑ) §ýà ¡ÂàäÎàÊ½à §ýÊçÞªàç. qÊtçÎwÊ £ÂÑçÞ Ðwã§ýàÊ §ýʧçý ¡qÂàã Ðwã§æýâm §ýL täÑÊ £Âà§çý tànàçÞ qÊ vªààuçªàà. âwÎwày yç wç qàqàçÞ §ýL Õàtà ¡àèÊ tyãÑ §ýã oàâtê§ýmà qPàÃm §ýÊçÞªàç. ¡àèÊ wç qâwØà ¡à¾tà yç yàtnê qà§ýÊ wÑã §ýÊçÞªàç kàç yÑã Ñè (1 uåÑÂÂàà 1 ß 9; 2 ß 29). uåÑÂÂàà Âàç ¡qÂàç ÀÎàêÂà tçÞ ¢Âà £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªààçÞ §ýàç âyÉuàçÂà qwêm qÊ hð»çþ ÑB¥ Àçhà. wÑ £Âà§çý jáÊØà §ýL qÊh §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmà Ñè ß “uç wç ÑèA, kàç âeuàçÞ [= rà¢rv âwÊàçoã âÎàÕàà ÀçÂàç wàvã §ývãâyuà¡àçÞ-2 §äýáÊâÂnuàçÞ 11 ß 2] §çý yàn ¡Îàä÷ ÂàÑãA ÑB¥, qÊ §äÞýwàÊç ÑèA; uç wç Ñã ÑÞè â§ý kÑàÝ tçÈÂàà [= tyãÑ, uåÑÂÂàà 1 ß 29] kàmà Ñè, wç £y§çý qã²çþ Ñàç vçmç ÑèA; uç màç qÊtçÎwÊ §çý âÂàâtÙà qâÑvç Äýv ÑàçÂàç §çý âv¥ tÂàäÏuàçÞç tçÞ yç tàçv âvuç ªàuç ÑèA. ¡àèÊ £Âà§çý täÞÑ yç §ýsã låºþ Âà âÂà§ývà nà, wç âÂàÀàFx ÑèA” (qP§ýàâÎàmwà¨u 14 ß 1 - 5).
         ¢y hÞ»þ tçÞ rmàuã ªà¢ê yÇàã, ¡àèÊ ¡Âàç§ý ÀåyÊã ¡àumÞç ÑtçÞ uÑã rmàmã ÑèA â§ý ÑtàÊç tÂà §ýà qáÊwmêÂà ¡sã ÑàçÂàà jàâÑ¥. uâÀ ÑtàÊç tÊÂàç uà tyãÑ §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà yç qÑvç ÑtàÊç tÂà §ýà qáÊwmêÂà ÂàÑãA Ñàçmà Ñè màç Ñt £÷àÊ qàÂàç yç wÞâjm ÊÑ kàuçÞªàç, ¡àèÊ uãÎàä §çý yàn Ðwªàê kàÂàç §çý ¡àuàçªu âªàÂàç kàuçÞªàç. §çýwv wç Ñã, âkÂà§çý tÂà Îàä÷ ÑÞè £y§çý wàqy ¡àÂàç qÊ £y§çý yàn Ðwªàê tçÞ £ºþàuç kàuçÞªàç. uç màçç, qâÑvà Äýv ÑÞè kàç tyãÑ §çý âv¥ ¢§ýØà â§ýuç kàuçÞªàç.

Äýyv §ýL §ý¹þÂàã

rà¢rv ¢y ràm §ýàç Ðq˜þ Ûýq yç rmàmã Ñè, â§ý kr ¡ÂàäªàíÑ ¡àèÊ £÷àÊ §çý yÞÀçÎà §çý yàn jçmàwÂàã §ýà yÞÀçÎà ¤Þýjç ÎàÆÀ §çý yàn ytÐm yÞyàÊ §ýàç yäÂàà âÀuà kàuçªàà, âÄýÊ kªàm §ýà £÷àʧýmàê uãÎàä tyãÑ Ðwªàê §çý ràÀvàçÞ qÊ ¡à kàuçªàà (tÙàã 24 ß 14, qP§ýàâÎàmwà¨u 14 ß 6 - 12). âÄýÊ §ý¹þà¢ê §ýà ytu ¡àÊÞs Ñàç kàuçªàà. uåÑÂÂàà Äýyv §ýL §ý¹þÂàã §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmà Ñè, “¡àèÊ tèAÂàç Àæâ˜þ §ýL, ¡àèÊ Àçhàç, ¥§ý £kvà ràÀv Ñè, ¡àèÊ £y ràÀv qÊ tÂàäÏu §çý qäØà yÊãhà §ýàç¢ê rèºþà Ñè, âky§çý âyÊ qÊ yàçÂàç §ýà tä§äý¹þ ¡àèÊ Ñàn tçÞ jàçhà ÑÞyä¡à Ñè. âÄýÊ ¥§ý ¡àèÊ ÐwªàêÀåm Âàç tâÂÀÊ tçÞ yç âÂà§ýv§ýÊ, £y yç kàç ràÀv qÊ rèºþà nà, rð»çþ ÎàÆÀ yç qä§ýàÊ §ýÊ §ýÑà, â§ý ¡qÂàà ÑÞyä¡à vªàà§ýÊ vwÂàã §ýÊ, ¨uàçÞâ§ý vwÂàç §ýà ytu ¡à qÑBÞjà Ñè, ¢yâv¥ â§ý qæ¿wã §ýL hçmã q§ý jä§ýL Ñè. yàç kàç ràÀv qÊ rèºþà nà, £y Âàç qæ¿wã qÊ ¡qÂàà ÑÞyä¡à vªààuà, ¡àèÊ qæ¿wã §ýL vwÂàã §ýL ªà¢ê” (qP§ýàâÎàmwà¨u 14 ß 14 - 16).
         uç ¡àumçÞ ¢y ràm §ýà yråm ÑèA â§ý ¡qÂàç qäÂàß ¡àªàtÂà §çý ytu qÊ Ñã qPmã§ýà¾t§ý Ûýq yç qæ¿wã §ýL Äýyv §ýL §ý¹þà¢ê §ýÊmç ÑB¥ uãÎàä ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊçªàà. wÑ £Âà vàçªààçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊçªàà âkÂÑàççÞÂàç qÊtçÎwÊ §çý ¡ÂàäªàíÑ ¡àèÊ yàtnê yç uãÎàä §çý ytàÂà jáÊØà qPàÃm â§ýuà Ñàçªàà. wç ¡qÂàç kãwÂà tçÞ uãÎàä §ýL svà¢ê, qáwØàmà, âÂà™þà, ¡àèÊ §ýÛý½àà §ýàç qP§ý¹þ §ýÊmç ÑB¥ qåÊã mÊÑ rÀv jä§çý ÑàçÞªàç. ¡qÂàç kãwÂààçÞ tçÞ qÊtçÎwÊ §ýà ¡ÂàäªàíÑ ¡àèÊ qâwØà ¡à¾tà yç ÎàO¨m qPàÃm §ýʧçý häÎàã yç qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊçÞªàç, ¡àèÊ uãÎàä qÊ âwÎwày ÊhçÞªàç (qP§ýàâÎàwmwà¨u 14 ß 12; 1 uåÑÂÂàà 5 ß 2 - 3).
         kr â§ý ‘¡ÂàäªàíÑ §ýà õàÊ’ hävà ÑB¡à Ñè, qàèväy ÑtàÊç kãwÂà tçÞ £y qáÊwmêÂà §ýà kàç ¡sã ÑàçÂàà jàâÑ¥, w½àêÂà §ýÊmç ÑB¥ §ýÑmà Ñè, “qÊÂmä kr Ñt yr §çý £iàð»çþ jçÑÊç yç qPsä §ýà qPmàq ¢y qP§ýàÊ qP§ý¹þ Ñàçmà Ñè, âky qP§ýàÊ Àqê½à tçÞ, màç qPsä §çý õàÊà kàç ¡à¾tà Ñè, Ñt £yã mçkÐwã Ûýq tçÞ ¡ÞÎà-¡ÞÎà §ýÊ §çý rÀvmç kàmç ÑèA” (2 §äýáÊâÂnuàçÞ 3 ß 18). “tèA tyãÑ §çý yàn §íåýy qÊ jð¼þàuà ªàuà ÑåÝ, ¡àèÊ ¡r tèA kãâwm Âà ÊÑà, qÊ tyãÑ täl tçÞ kãâwm Ñè ß ¡àèÊ tèA ÎàÊãÊ tçÞ ¡r kàç kãâwm ÑCÝ màç §çýwv £y âwÎwày yç kãâwm ÑCÝ, kàç qÊtçÎwÊ §çý qäØà qÊ Ñè, âky Âàç tälyç qPçt â§ýuà, ¡àèÊ tçÊç âv¥ ¡qÂàç ¡àq §ýàç Àç âÀuà” (ªàvâmuàçÞ 2 ß 20 ). ” qÊ ¡à¾tà §ýà Äýv qPçt, ¡àÂàÂÀ, tçv, oãÊk, §æýqà, svà¢ê, âwÎwày, Âàtímà, ¡àèÊ yÞut ÑèÞ; ¥çyç-¥çyç §ýàtàçÞ §çý âwÊàço tçÞ §ýàç¢ê sã ÍuwÐnà ÂàÑãA. ¡àèÊ kàç tyãÑ uãÎàä §çý ÑèÞ, £ÂÑàçÞÂàç ÎàÊãÊ §ýàç £y §ýL vàvyà¡àçÞ ¡àèÊ ¡âsvàxàçÞ ytçm §íåýy qÊ jð¼þà âÀuà Ñè. uâÀ Ñt ¡à¾tà §çý õàÊà kãâwm ÑÞè, màç ¡à¾tà §çý ¡ÂàäyàÊ jvçÞ sã”(ªàvâmuàçÞ 5 ß 22 - 25). uåÑÂÂàà ¢yç ¢y qP§ýàÊ qçÎà §ýÊmà Ñèß “uâÀ mät kàÂàmç Ñàç, â§ý wÑ oàâtê§ý Ñè, màç uÑ sã kàÂàmç Ñàç, â§ý kàç §ýàç¢ê otê §ýà §ýàt §ýÊmà Ñè, wÑ £yyç kÂtà Ñè” (1 uåÑÂÂàà 2 ß 29). ¢y§çý ¡âmáʨmß “oÂu wç ÑÞè  kàç ¡qÂàç wÐØà oàç vçmç ÑèA, (unàmêî tçÞ £y§ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýàç tàÂàmç ÑèA) ¨uàçÞâ§ý £ÂÑçÞ kãwÂà §çý qçð»þ §çý qày ¡àÂàç §ýà ¡âo§ýàÊ âtvçªàà, ¡àèÊ wç Äýà¹þ§ýàçÞ yç Ñàç§ýÊ ÂàªàÊ tçÞ qPwçÎà §ýÊçÞªàç” (qP§ýàâÎàwmwà¨u 22 ß 14). q§ýL Äýyv màç wç Ñã ÑÞè, âkÂÑàçÞÂàç ¡qÂàç «àt½»þ §ýàç §íåýy qÊ jð¼þà âÀuà Ñè, ¡àèÊ kàç qÊtçÎwÊ §çý ¡ÂàäªàíÑ ¡àèÊ yàtnê yç £y tyãÑ §çý jáÊØà §ýàç qP§ý¹þ §ýÊmç ÑèA, kàç £ÂÑçÞ vçÂàç §çý âv¥ qäÂàß ¡à ÊÑà Ñè.

Êàkà¡àçÞ §ýà Êàkà ¡àèÊ qPsä¡àçÞ §ýà qPsä

rà¢rv rmàmã Ñè â§ý ¡âÂmt ytu tçÞ, yÞyàÊ §ýã âwÂààÎà§ý ÎàO¨muàÝ tyãÑ ¡àèÊ £y§çý ¡ÂàäuàâuuàçÞ §çý âwÛý÷ uä÷ §ýÊçÞªàã. âvhà Ñè ß “uç tçÈÂàç yç vð»çÞçªàç ¡àèÊ tççÈÂàà £Âà qÊ ku qàuçªàà; ¨uàçÞâ§ý wÑ qPsä¡àçÞ §ýà qPsä ¡àèÊ Êàkà¡àçÞ §ýà Êàkà Ñè: ¡àèÊ kàç rävàuç ÑB¥, ¡àèÊ jäÂàç ÑB¥, ¡àèÊ âwÎwàyã £y §çý yàn ÑèA, wç sã ku qàuçÞªàç(qP§ýàâÎàmwà¨u 17 ß 14). ÀåyÊç ¡àªàtÂà §çý ytu uÑã uãÎàä Êàkà¡àçÞ §ýà Êàkà ¡àèÊ qPsä¡àçÞ §ýà qPsä Ñàç§ýÊ ¡àuçªàà. wÑ ¡qÂàã yÞqå½àê tâÑtà tçÞ qP§ý¹þ Ñàçªààß “mr tÂàäÏu §çý qäØà §ýà âjÂÑ ¡à§ýàÎà tçÞ âÀhà¢ê Àçªàà, ¡àèÊ mr qæ¿wã §çý yr §äývàçÞ §çý vàçªà ²þàmã qã¹çÞþªàç; ¡àèÊ tÂàäÏu §çý qäØà §ýàç rð»þã yàtnê ¡àèÊ ¥çÎwuê §çý yàn ¡à§ýàÎà §çý ràÀvàçÞ qÊ ¡àmç ÀçhçÞªàç. ¡àèÊ wÑ mäÊÑã §çý rð»çþ ÎàÆÀ §çý yàn, ¡qÂàç ÀåmàçÞ §ýàç sçkçªàà, ¡àèÊ wç ¡à§ýàÎà §çý ¢y ²þàçÊ yç £y ²þàçÊ m§ý, jàÊàçÞ âÀÎàà yç £y §çý jäÂàç ÑB¡àçÞ §ýàç ¢§ýºîþºçþ §ýÊçÞªàç” (tÙàã 24 ß 30 - 31).
         uÑàÞ Ñt qð¼þmç ÑèA â§ý uãÎàä ‘rð»þã yàtnê ¡àèÊ ¥çÎwuê’ §çý yàn ¡àÂàç wàvà Ñè. otJ vàçªà kàç tâÑtàtu ÀçÑ qPàÃm §ýÊçÞªàç, £ÂÑçÞ uãÎàä §çý tâÑtàtu ¡àªàtÂà yç §ýàç¢ê m§ývãÄý Âà Ñàçªàã. wàÐmw tçÞ wç ¡âm ¡àÂàâÂÀm Ñàçmç ÑB¥ §ýÑçÞªàç, “Àçhàç, ÑtàÊà qÊtçÎwÊ uÑã Ñè, Ñt ¢yã §ýL rà¹þ kàçÑmç ¡àuç ÑèA, â§ý wÑ ÑtàÊà £÷àÊ §ýÊç. uÑàçwà uÑã Ñè, Ñt £y§ýL rà¹þ kàçÑmç ¡àuç ÑèA. Ñt £y yç £÷àÊ qà§ýÊ tªàÂà ¡àèÊ ¡àÂàâÂÀm ÑàçÞªàç” (uÎààuàÑ 25 ß 9).
         ¢y ¡Àîsäm âÀÂà §ýL §ýÌqÂàà §ýÊçÞ! tÑàÂà ²äþ¹þ§ýàÊç §ýà âÀÂà! tÑàÂà £÷àÊ §ýà âÀÂà!
         ¨uà ¡àq kãâwm ¡àèÊ tæm§ýàçÞ tçÞ yç âkvàuç ªàuç oâtêuàçÞ §çý ¡àÂàÂÀ §ýà ¡àÞ§ývÂà §ýÊ y§ýmç ÑèA? kr wç £÷àʧýmàê §ýàç qäÂàß ¡àmç Ñä¥ ÀçhçÞªàç! £ÂÑàçÞÂàç £y§çý ¡àªàtÂà §ýà qPjàÊ â§ýuà Ñè. £ÂÑàçÞÂàç âwÊàço, ymàw ¡àèÊ tæ¾uä §ýà yàtÂàà â§ýuà Ñè. vçâ§ýÂà ÎàãiP Ñã qP§ý¹þ ÑàçÂàç wàvã tâÑtà §ýL mävÂàà tçÞ uç qÊçÎààâÂàuàÝ tѾwÑãÂà ÑèA! ¡r wç Êàkà¡àçÞ §çý Êàkà ¡àèÊ qPsä¡àçÞ §çý qPsä §ýàç £ÂÑçÞ vçÂàç §çý âv¥ ¡àmç ÑB¥ Àçhmç ÑèA. wç ¡âm ¡àÂàâÂÀm ÑèA ¡àèÊ £Âà§çý jçÑÊç häÎàã yç jt§ý ÊÑç ÑèA. §ýàç¢ê sã §ývt £Âà§çý ¡àÂàÂÀ §ýà w½àêÂà §ýÊÂàç tçÞ ¡yÕàt Ñè, kr wç ¡qÂàç âqPu £÷àʧýmàê, ÐwªàêÀåmàçÞ §ýL yçÂàà ¡àèÊ ¡qÂàç £Âà âqPuàçÞ §ýàç Àçhmç ÑèA, kàç qPà½à ÀçÂàç m§ý qPsä §çý qPâm y°jç ¡àèÊ âwÎwày uàçªu ÊÑç ÑèA.
         ysã §ýL ¡àhçÞ £÷àʧýmàê qÊ vªàã ÑàçÞªàã, ¡àèÊ Ñt qÊtçÎwÊ §ýç wjÂà tçÞ qÑvç Ñã Àçh jä§çý ÑèA â§ý £÷àÊ qàuç ÑB¥ otJ vàçªà Ñwà tçÞ qPsä yç âtvÂàç §çý âv¥ ¤ýqÊ £ºþà âvuç kàuçÞªàç. tâÑtàâÂwm, ÐwmÞØà ¡àèÊ qâwØà Ñàç§ýÊ Ñwà tçÞç £ºþàuà kàÂàà ¨uà Ñã ¡Àsämî ¡Âàäsw Ñàçªàà! ¡r wç qÊtçÎwÊ §çý yàn yäÊâÕàm ÊÑçÞªàç. ¡r £Âà§çý ÎàØàä¡àçÞ §çý Ñàn £Âà m§ý §ýsã ÂàÑãA qÑBÞj y§ýmç. ¡r wç yäÊâÕàm ÑànàçÞ tçÞ ÑàÞçªàç .
         kr wç ÂàÕàØà t½»þv, ¡à§ýàÎà ªàÞªàà ¡àèÊ ªàíÑàçÞ §ýàç qã²çþ ²þàçð»þmç ÑB¥ ÐwªàJu ÂàªàÊ tçÞç qPwçÎà §ýÊÂàç §çý âv¥ ¡à§ýàÎà yç ¤ýqÊ £ºþmç ÑèA, wç jèÂà §ýL yàÞy vç y§ýmç ÑèA, ¡Âmmß wç tçÈÂàç §çý vàçÑC õàÊà £÷àÊ qà jä§çý ÑÞè! ¡r wç âÂàOÎjÞm ÑÞè. uÑàÝ, ÎàèmàÂà, ymàw, ¡qÊàoã ¡àèÊ tÂàäÏu §ýL ¡àÖàà¥Þ ÂàÑãA ÑàçÞªàã. ÎààÞâm, qPçt, âtØàmà kèyç ¡à¾tà §çý ysã Äýv uÑàÝ qàuç kàuçÞªàç.

¥§ý ÑïkàÊ wxê §ýà ytu ¡àèÊ Ðwªàê tçÞ Âuàu qPâ§íýuà

rà¢rv rmàmã Ñè â§ý otJ vàçªà Ðwªàê tçÞç ¥§ý ÑïkàÊ wxê ârmàuçÞªàç. âvhà Ñè; “âÄýÊ tèAÂàç âyÞÑàyÂà Àçhç, ¡àèÊ £Âà qÊ vàçªà rèºþ ªàuç, ¡àèÊ £Âà§ýàç Âuàu §ýÊÂàç §ýà ¡âo§ýàÊ âÀuà ªàuà; ¡àèÊ £Âà§ýL ¡à¾tà¡àçÞ §ýàç sã Àçhà, âkÂà§çý âyÊ uãÎàä §ýL ªàwàÑã ÀçÂàç ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §çý §ýàÊ½à §ýà¹çþ ªàuç nç; ¡àèÊ £ÂÑàçÞÂàç Âà £y qÎàä §ýL, ¡àèÊ Âà £y §ýL tåÊm §ýL qåkà §ýL nã, ¡àèÊ Âà £y §ýL ²þàq ¡qÂàç tà¿àç ¡àèÊ ÑànàçÞ qÊ vã nã; wç kãâwm Ñàç§ýÊ tyãÑ §çý yàn ÑïkàÊ wxê m§ý Êà³u §ýÊmç ÊÑç” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20ß4). uÑ ¡àum 1 §äýáÊâÂnuàçÞ 6 ß 2 yç tçv hàmã Ñè.”¨uà mät ÂàÑãA kàÂàmç, â§ý qâwØà vàçªà [=£÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà] kªàm §ýà Âuàu §ýÊçÞªàç ?”
         ¢y qP§ýàÊ £÷àÊ qàuç ÑB¥ otJ vàçªà ÐwªàJu Âuàu tçÞ sàªà vçÞªàç. wç â§ýy §ýà Âuàu §ýÊçÞªàç ? oâtêuàçÞ §çý §çýy §ýà £Âà§çý qÕà tçÞ qÑvç Ñã Äèýyvà Ñàç jä§ýà Ñàçªàà. uãÎàä Âàç âwÎwày uàçªumà yç £Âà§çý kãwÂà §ýà qÊãÕà½à â§ýuà Ñè. rà¢rv ÐwªàJu Âuàu qPâ§íýuà §çý ¡àÊÞs ÑàçÂàç §çý âwÏàu ¢y qP§ýàÊ §ýÑmã Ñè; “tèA Âàç Àçhmç-Àçhmç ¡Âm tçÞ ¨uà Àçhà, â§ý âyÞÑàyÂà Êhç ªàuç, ¡àèÊ §ýàç¢ê ¡âm qPàjãÂà âwÊàktàÂà ÑB¡à; £y§ýà wÐØà âÑt yà £kvà; ¡àèÊ âyÊ §çý ràv âÂàtêv ¤ýÂà yÊãhç nç; £y§ýà âyÞÑàyÂà ¡âªÂàtu ¡àèÊ £y§çý qâÑuç oo§ýmã ÑB¢ê ¡àªà §çý yç Àçh qð»þmç nç. £y qPàjãÂà §çý yÈtäh yç ¡àªà §ýL oàÊà âÂà§ýv §ýÊ rÑ ÊÑã nã; âÄýÊ ÑïkàÊàçÞ-ÑïkàÊ vàçªà £y§ýL yçwà ¹þÑv §ýÊ ÊÑç nç, ¡àèÊ vàhàçÞ - vàh vàçªà £y§çý yàtÂàç ÑàâïkÊ nç; âÄýÊ Âuàuã rèºþ ªàuç ¡àèÊ qäÐm§çÞý hàçvã ªàuãA“ (ÀàâÂàÉuçvý 7 ß 9 - 10).
         qàèväy ¢y§ýàç Ðq˜þ §ýÊmç ÑB¥ §ýÑmà Ñè â§ý qP¾uç§ý §ýàç ÍuO¨mªàm Ûýq yç ¡qÂàà âÑyàr ÀçÂàà Ñàçªàà “yàç Ñt tçÞ yç ÑÊ ¥§ý qÊtçÎwÊ §ýàç ¡qÂàà-¡qÂàà vç©àà Àçªàà” (ÊàçâtuàçÞ 14 ß 12). Ñt yàtåâѧý Ûýq yç Âà màç ÂààÎà Ñàçmç ¡àèÊ Âà Ñã £÷àÊ qàmç ÑèA, rO̧ý ÍuO¨mªàm Ûýq yç ÑtàÊç §ýàtàçÞ §çý ¡ÂàäyàÊ qPâmÄýv qàmç ÑèA.
        ÀåyÊç ¡àªàtÂà §çý ytu kãâwm qàuç kàÂàç wàvç vàçªààçÞ tçÞ yç ¡âo§ýàÞÎà vàçªà Ðwªàê qÊ ÂàÑãA £ºþàuç kàuçÞªàç. £y ytu m§ý £Âà §çý §çýy §ýà âÂàoàêʽà Ñàç jä§ýà Ñàçªàà.  vçâ§ýÂà, £y ytu £Âà§ýà ¡âÂmt Äèýyvà ÂàÑãA yäÂààuà kàuçªàà. ¡r qâwØà vàçªààçÞ §ýàç ÐwªàJu áʧýàé»êþ §ýà ¡wvàç§ýÂà §ýÊÂàç §ýL ¡Âàätâm âtvçªàã, â§ý ÂààÎà ÑàçÂàç wàvç vàçªààçÞ §çý yàn âÂàÏqÕà Âuàu â§ýuà ªàuà Ñè uà ÂàÑãA. ÎààuÀ §äý²þ qâm ¡qÂàã qO¾ÂàuàçÞ §ýàç Ðwªàê tçÞ Âà qà§ýÊ yàçjçÞªàç â§ý wç Ðwªàê tçÞ ¨uàçÞ ÂàÑãA qÑBÞj y§ýLÞ ? ÐwªàJu qäÐm§ýàçÞ tçÞ yr §äý²þ Àkê Ñè, ¡àèÊ otJ vàçªà kªàm §ýà Âuàu §ýÊçÞªàç. £ÂÑçÞ q¨§ýà sÊàçyà ÑàçÂàà jàâÑ¥ â§ý yr §çý yàn âÂàÏqÕà Âuàu â§ýuà ªàuà Ñè. ¡àq kàÂàmç ÑèÞ, Ñt vàçªààçÞ §ýà Âuàu £Âà§çý ÎàÆÀàçÞ ¡àèÊ §ýàuàG §çý ¡ÂàäyàÊ Ñã §ýÊ y§ýmç ÑèA, krâ§ý qÊtçÎwÊ ÑtàÊç úÀuàçÞ §ýàç kàÞjmà Ñè. wÑ £y qP¾uç§ý qàq §ýàç kàÂàmà Ñè âky§ýà qÎjàmàq ÂàÑãA â§ýuà ªàuà Ñè. qP¾uç§ý ¡àÖàà £ÌvÞiÂà §ýàç Ðq˜þ Ûýq yç ÐwªàJu qäÐm§ýàçÞ tçÞ âvhà ªàuà Ñè, ¡àèÊ yÞmàçÞ §ýàç uÑ kàÂàÂàç §ýL ¡Âàätâm âtvçªàã â§ý Àä˜þàçÞ §ýà Âuàu £Âà§çý §ýàtàçÞ §çý ¡ÂàäyàÊ ÑB¡à Ñè. uÑ màç ¥§ý ÍuO¨mªàm ywàv £ºþàmà Ñè; ¨uà ¡àq§ýàç uÑ ¡°²þà vªàçªàà â§ý §ýàç¢ê ¡àèÊ ¡àq§ýL ªàäÃm ràmàçÞç §ýàç kàÂàç ? ¨uà ¡àq jàÑmç ÑèA â§ý wç ¡àq§çý qP¾uç§ý räÊç §ýàt §çý ràÊç tçÞ kàÂà kàuçÞ ? £y qàq §ýàç sã, kàç ¡àqÂàç yr yç ²äþqà §ýÊ â§ýuà Ñè ? ... uâÀ ¡àq ÂàÑãA jàÑmç â§ý yÞm vàçªà ¡àq §çý kãwÂà §çý ¡ÞoçÊç qÑvä¡àçÞ §ýàç kàÂàÞç, màç svà Ñè â§ý ¡àq ¡àk Ñã ¡qÂàç yr ªàäÃm qàqàçÞ §ýàç tyãÑ qÊ »þàv ÀçÞ â§ý wÑ £Âà§ýà qPàuOÎjÙà §ýÊ y§çý. £÷àÊ qàÂàç §ýL §äý²þ ÎàmG ÑèA. ¡àq§ýàç ¡àèÊ tälç yÂààmÂà kãwÂà ÀçÂàç §çý âv¥ uãÎàä Âàç yr §äý²þ qåÊà §ýÊ âÀuà Ñè. vçâ§ýÂà £÷àÊ §ýà ÀàÂà Ðwã§ýàÊ uà ¡Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàà ÑtàÊç Ñàn tçÞ ÑèA. £÷àʧýmàê §ýà âÂàtÞØà½à ÐÃà˜þ Ñè ß “uâÀ Ñt ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç tàÂà vçÞ, màç wÑ ÑtàÊç qàqàçÞ §ýàç Õàtà §ýÊÂàç, ¡àèÊ ÑtçÞ yr ¡otê yç Îàä÷ §ýÊÂàç tçÞ âwÎwày uàçªu ¡àèÊ otJ Ñè” (1 uäÑÂÂàà 1 ß 9).  âqPu âtØà, ¡qÂàç kãwÂà tçÞ qàq §ýàç tm ÊÑÂàç Àãâkuç. ¢yç uãÎàä §çý §ýÀtàçÞ §çý qày Êh Àãâkuç. ¡ÂàäªàíÑ ¡àèÊ yàÑy §çý âvuç qPànêÂàà §ýLâkuç â§ý âkÂà§çý âwÛý÷ ¡àqÂàç qàq â§ýuà Ñè, £Âàyç Õàtà uàjÂàà §ýÊ §çý ¡àq £Âàyç tçv §ýÊ vçÞ, ¡àèÊ uãÎàä ¡àq§ýàç Õàtà qPÀàÂà §ýÊçªàà. âÄýÊ ¡àq qàq yç ÐwmÞØà Ñàçç kàuçÞªàç. uãÎàä tçÞ qàuç kàÂàç §çý §ýàÊ½à ¡àq ÀåyÊàçÞ §çý Âuàu §ýà ¡wvàç§ýÂà §ýÊçÞªàç, ¡àèÊ ÀåyÊç vàçªà ¡àq§çý ªàäÃm qàqàçÞ §ýàç kàÂà §ýÊ ¡àq§ýàç Ààçxã Âà ºþÑÊà y§çÞýªàç. qÊtçÎwÊ §ýÊç â§ý ¡àq §ýºþàçÊ úÀu ¡àèÊ it½»þ §ýàç ¾uàªà §ýÊ qPsä §çý yàtÂàç Âàtí ¡àèÊ ÀãÂà rÂàçÞ. yÈtàÂà yç qÑvç Âàtímà ¡àmã Ñè. uÑ ÑtçÞ ¡sã §ýÊÂàà Ñàçªàà. krâ§ý ÊÑt §ýà ÀÊwàïkà hävà ÑB¡à Ñè, â§ý Ñt qPsä §çý yàtÂàç Âàtí ¡àèÊ ÀãÂà rÂà §ýÊ tçÈÂàç §çý vàçÑå õàÊà ¡qÂàç ysã qàqàçÞ yç ²å ¹ §ýÊ £y§çý ¡àªàtÂà §çý âv¥ mèuàÊ Ñàç kàuçÞ.

ÎàèmàÂà ¥§ý ÑïkàÊ wxê §çý âv¥ ràÞoà kàuçªàà

¡r ÑtÂàç yãh âvuà Ñè â§ý otJ vàçªà ÑïkàÊ wxê m§ý Ðwªàê tçÞ ÊÑçÞªàç ¡àèÊ Âuàu tçÞ sàªà vçÞªàç. vçâ§ýÂà Àä˜þàçÞ §ýà ¨uà Ñàçªàà? ¨uà wç ¢y qæ¿wã qÊ kãâwm qàuç kàuçÞªàç, krâ§ý otJ vàçªà Ðwªàê tçÞ ÊÑçÞªàç? uà ¡qÎjàmàqã vàçªààçÞ §ýà ¨uà Ñàçªàà ?
         Ñt qð¼þmç ÑèA â§ý ÀåyÊç ¡àªàtÂà §çý ytu uãÎàä ¡qÂàã tâÑtà tçÞ ¡àuçªàà. otJ vàçªà Ñã £y ¥çÎwuê §ýà yàtÂàà §ýÊ y§çÞýªàç, ¨uàçÞâ§ý rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ §çýwv wç Ñã vàçªà qÊtçÎwÊ §ýà ÀÎàêÂà §ýÊ y§çÞýªàç âkÂà§çý tÂà Îàä÷ ÑèA, vçâ§ýÂà ¡Îàä÷ tÂà ¡àèÊ ÂààÎàtàÂà ÀçÑ wàvç vàçªà qPsä §çý mçïk §çý yàtÂàç kãâwm Âà ÊÑ y§çÞýªàç.rà¢rv uãÎàä §ýL wàqyã §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmã Ñè ß “¡àèÊ ¡à§ýàÎà ¥çyà yʧý ªàuà, kèyà qØà vqç¹þÂàç yç yʧý kàmà Ñè; ¡àèÊ ÑÊ ¥§ý qÑàð»þ, ¡àèÊ ¹þàqå, ¡qÂàç ¡qÂàç ÐnàÂà yç ¹þv ªàuà. ¡àèÊ qæ¿wã §çý Êàkà, ¡àèÊ qPoàÂà, ¡àèÊ yÊÀàÊ, ¡àèÊ oÂàwàÂà ¡àèÊ yàtnJ vàçªà, ¡àèÊ ÑÊ ¥§ý Àày, ¡àèÊ ÑÊ ¥§ý ÐwmÞØà, qÑàð»þàçÞ §ýL hàçÑàçÞ tçÞ, ¡àèÊ j¹îþ¹þàÂààçÞ tçÞ kà â²þqç. ¡àèÊ qÑàð»þàçÞ ¡àèÊ j¹îþ¹þàÂààçÞ yç §ýÑÂàç vªàç, â§ý Ñt qÊ âªàÊ qð»þàç, ¡àèÊ ÑtçÞ £y§çý täÞÑ yç kàç âyÞÑàyÂà qÊ rèºþà Ñè, ¡àèÊ tçÈÂàç §çý qP§ýàçq yç â²þqà vàç. ¨uàçÞâ§ý £Âà§çý qP§ýàçq §ýà suàÂà§ý âÀÂà ¡à qÑBÞjà Ñè, ¡r §ýàèÂà ºþÑÊ y§ýmà Ñè ?” (qP§ýàâÎàmwà¨u 6 ß 14 - 17). §çýwv otJ vàçªà Ñã ºþÑÊ y§çÞýªàç. §çýwv wç Ñã qÊtçÎwÊ §ýà jçÑÊà Àçh§ýÊ kãâwm ÊÑ y§çÞýªàç. ¨uàçÞâ§ý £Âà §çý tÂà Îàä÷ ÑàçÞªàç. ¡àèÊ wç ¥§ý tâÑtàtu ¡âwÂààÎàã ÀçÑ qPàÃm §ýÊ jä§çý ÑàçÞªàç. ÀåyÊàçÞ §ýL ÀçÑ ÂààÎàtàÂà ¡àèÊ sí˜þ Ñàçªàã ¡àèÊ £Âà§çý úÀu qàq yç sÊç ÑB¥ ÑàçÞªàç. wç uãÎàä §çý tâÑtàtu ¡àªàtÂà §ýàç yÑÂà Âà §ýÊ y§çÞýªàç. ¢yâv¥ wç tÊ kàuçÞªàç. wç qÑàð»þàçÞ ¡àèÊ j¹îþ¹þàÂààçÞ yç §ýÑçÞªàç, "Ñt qÊ âªàÊ qð»þàç ¡àèÊ ÑtçÞ £y§ýL Àæâ˜þ yç â²þqà vàç".
         ¢y qP§ýàÊ Àä˜þ vàçªà, uãÎàä §çý ¡àªàtÂà §ýàç Àçh §ýÊ tÊ kàuçÞªàç. ÎàèmàÂà §çý qày qPvàçsÂà ÀçÂàç §çý âv¥ §ýàç¢ê ÂàÑãA ÊÑçªàà ¡àèÊ wÑ qæ¿wã qÊ uåÞÑã s¹þ§ýmà ÊÑçªàà. rà¢rv £y§ýL ¢y ÀÎàà §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ yç §ýÊmã Ñè ß “âÄýÊ tèAÂàç ¥§ý ÐwªàêÀåm §ýàç Ðwªàê yç £mÊmç Àçhà; âky§çý Ñàn tçÞ ¡nàÑ §äÞý»þ §ýL §äÞýkã, ¡àèÊ ¥§ý rð»þã ïkïÞkãÊ nã. ¡àèÊ £yÂàç £y ¡ïkªàÊ, ¡nàêmî qäÊàÂàç yàÞq §ýàç, kàç ¢Ævãy ¡àèÊ ÎàèmàÂà Ñè; q§ýð»þ §ýÊ ÑïkàÊ wxê §çý âv¥ ràÞo âÀuà. ¡àèÊ £yç ¡nàÑ §äÞý»þ tçÞ »þàv§ýÊ rÞÀ §ýÊ âÀuà ¡àèÊ £y qÊ täÑÊ §ýÊ Àã, â§ý wÑ ÑïkàÊ wxê §çý qåÊç ÑàçÂàç m§ý kàâm kàâm §çý vàçªààçÞ §ýàç âÄýÊ Âà sÊtàuç; ¢y §çý ràÀ ¡wÎu Ñè â§ý nàçð»þã ÀçÊ §çý âv¥ âÄýÊ hàçvà kàuç” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 1 - 3). ÎàèmàÂà màç  qáÊOÐnâmuàçÞ yç ràÞoà kàuçªàà. sÊtàÂàç §çý âv¥ £y§çý qày §ýàç¢ê ÂàÑãA Ñàçªàà, uãÎàä §çý ¡àªàtÂà §çý ràÀ otJ vàçªà Ðwªàê §ýàç jvç kàuçÞªàç ¡àèÊ yr Àä˜þ tÊ jä§çý ÑàçÞªàç. rà¢rv ¢y ÀæÎu §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmã Ñèß “Àçhàç, uÑàçwà §ýà wÑ âÀÂà Êàçx ¡àèÊ §íýàçÁà ¡àèÊ âÂàÀêumà §çý yàn ¡àmà Ñè â§ý wÑ qæ¿wã §ýàç £kàð»þ »þàvç ¡àèÊ qàâquàçÞ §ýàç £ytçÞ yç ÂààÎà §ýÊç” (uÎààuàÑ 13 ß 9).
yqÂuàÑ Âàrã ¢y OÐnâm §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ yç §ýÊmà Ñèß “uÑàçwà §ýà suàÂà§ý âÀÂà âÂà§ý¹þ Ñè, wÑ rÑBm wçªà yç ytãq jvà ¡àmà Ñè; uÑàçwà §çý âÀÂà §ýà ÎàÆÀ yäÂà qð»þmà Ñè, wÑàÝ wãÊ Àäßh §çý tàÊç âjÌvàmà Ñè. wÑ ÊàçÏà §ýà âÀÂà Ñàçªàà, wÑ yÞ§ý¹þ ¡àèÊ y§çýmã §ýà âÀÂà, wÑ £kàð»þ ¡àèÊ £oçð»þ §ýà âÀÂà, wÑ ¡ÞoçÊ ¡àèÊ iàçÊ ¡Þo§ýàÊ §ýà âÀÂà, wÑ ràÀv ¡àèÊ §ýàvã i¹þà §ýà âÀÂà Ñàçªàà. wÑ ªàðð¼þwàvç ÂàªàÊàçÞ ¡àèÊ ¤Ýýjç ªàäÈt¹þàçÞ §çý âwÛý÷ ÂàÊâyÞªàà ÄåýÞ§ýÂàç ¡àèÊ vv§ýàÊÂàç §ýà âÀÂà Ñàçªàà. tèA tÂàäÏuàçÞ §ýàç yÞ§ý¹þ tçÞ »þàvåÞªàà, ¡àèÊ wç ¡ÞoàçÞ §ýL Âàà¢ë jvçÞªàç, ¨uàçÞâ§ý £ÂÑàçÞÂàç uÑàçwà §çý âwÛý÷ qàq â§ýuà Ñè; £Âà§ýà vàçÑC oåâv §çý ytàÂà, ¡àèÊ £Âà§ýà tÞày âw™þà §ýL Âàà¢ë ÄçÞý§ý âÀuà kàuçªàà. uÑàçwà §çý Êàçx §çý âÀÂà tçÞ, Âà màç jàÝÀã yç £Âà§ýà rjàw Ñàçªàà, ¡àèÊ Âà yàçÂàç yç; ¨uàçÞâ§ý £y§ýç kvÂà §ýL ¡àªà yç yàÊã qæ¿wã sÐt Ñàç kàuçªàã; wÑ qæ¿wã §çý yàÊç ÊÑÂàç wàvàçÞ §ýàç irÊà§ýÊ £Âà§ýà ¡Þm §ýÊ »þàvçªàà” (yqÂuàÑ 1 ß 14 - 18). ¢y âwxu tçÞ Ñt ¥§ý §ýnÂà âutêuàÑ Âàrã §ýà sã kàçð»çÞþªàç ß “tèAÂàç qæ¿wã qÊ Àçhà, wÑ yåÂàã ¡àèÊ yäÂàyàÂà qð»þã nã; ¡àèÊ ¡à§ýàÎà §ýàç, ¡àèÊ £ytçÞ §ýàç¢ê ³uàçâm ÂàÑãA nã. tèAÂàç qÑàð»þàçÞ §ýàç Àçhà, wç âÑv ÊÑç nç, ¡àèÊ yr qÑàâð»þuàçÞ §ýàç â§ý wç »þàçv ÊÑã nãÞ. âÄýÊ tèA ¨uà Àçhà â§ý §ýàç¢ê tÂàäÏu sã Âà nà ¡àèÊ yr qÕàã £ð»þ ªàuç nç. âÄýÊ tèA ¨uà Àçhmà ÑCÝ â§ý uÑàçwà §çý qPmàq ¡àèÊ £y sð»þ§çý ÑB¥ qP§ýàçq §çý §ýàÊ½à £qkà¤ý ÀçÎà kÞªàv, ¡àèÊ £y§çý yàÊç ÂàªàÊ h½»þÑÊ Ñàç ªàuç nç” ( âutêuàÑ 4 ß 23 - 26).

¥§ý ÑïkàÊ wxê §çý ràÀ

¥§ý ÑïkàÊ wxê §çý ràÀ ¨uà Ñàçªàà ? ¡otJ Àä˜þ vàçªà £Âà§ýL §ýríàçÞ tçÞ yç âkvàuç kàuçÞªàç. uÑ ÀåyÊà qäÂàÛý¾nàÂà Ñàçªàà. rà¢rv ¢y§ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmã Ñè ß “¡àèÊ kr m§ý uç ÑïkàÊ wxê qåÊç Âà ÑB¥ mr m§ý Îàçx tÊç ÑB¥ Âà kã £ºçþ” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 5). ¥§ý ÑïkàÊ wxê §çý ràÀ ¥§ý ràÊ ¡àèÊ ¢y qæ¿wã qÊ kÂà yèvàr Ñàçªàà. qæ¿wã ¥çyç ¡otJ vàçªààçÞ yç sÊ kàuçªàã âkÂÑàçÞÂàç uãÎàä §ýà âmÊЧýàÊ â§ýuà ¡àèÊ £y§çý qã²çþ ÂàÑãA jvç (1 qmÊy 2 ß 21 - 24). kr wç qäÂàß ¡qÂàç £ÂÑãÞ qàqqå½àê tÂààçÞ ¡àèÊ ÂààÎàtàÂà ¡àèÊ tâÑtà ÊâÑm ÎàÊãÊàçÞ §çý yàn kã £ºçÞþªàç kèyç wç tÊÂàç §çý ytu ¢y qæ¿wã qÊ nç, qäÂàß âwôàçÑ ¡àèÊ ¡âsvàxà¥Þ kàªà kàuçÞªàã.
         ¢y ytu §çýwv ¡ÁàtJ Ñã â§íýuàÎàãv ÂàÑãA ÑàçÞªàç â§ýÂmä ÎàèmàÂà sã ¡qÂàã ï§èýÀ yç ¡àïkàÀ §ýÊ âÀuà kàuçªàà. âÄýÊ £y§çý qày sÊtàÂàç §çý âv¥ ¥§ý ràÊ âÄýÊ ¥§ý rð»þã sãð»þ £qvÆo Ñàçªàã. rà¢rv ¢y §ýÑàÂàã §ýàç rmàmã Ñè ß “¡àèÊ kr ÑïkàÊ wxê qåÊç Ñàç jä§çÞýªàç, màç ÎàèmàÂà ï§èýÀ yç ²þàçð»þ âÀuà kàuçªàà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 7). uÑ ¡àªàç §ýÑmã Ñè, “¡àèÊ £Âà kàâmuàçÞ §ýàç kàç qæ¿wã §çý jàÊàçÞ ¡àçÊ ÑàçÞªàã, ¡nàêmî uàkåk ¡àèÊ tàkåk §ýàç âkÂà§ýL âªàÂàmã ytäô §ýL ràvå §çý rÊàrÊ Ñàçªàã, sÊtà §ýÊ vð»þà¢ê §çý âv¥ ¢§ýºîþºçþ §ýÊÂàç §ýàç âÂà§ývçªàà. ¡àèÊ wç yàÊã qæ¿wã qÊ Äèýv kàuçÞªàã, ¡àèÊ qâwØà vàçªààçÞ §ýL ²þàwÂàã ¡àèÊ âqPu ÂàªàÊ §ýàç içÊ vçÞªàãß ¡àèÊ ¡àªà Ðwªàê yç £mÊ §ýÊ £ÂÑçÞ sÐt §ýÊçªàã” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 8 - 9).
         uÑã uàkåk ¡àèÊ tàkåk §ýà uä÷ Ñè. §äý²þ vàçªà âyhàmç ÑèA â§ý uÑ uä÷ 1000 wxê §çý §ýàv yç qâÑvç Ñàçªàà, vçâ§ýÂà ÑtÂàç ¡sã qð¼þà Ñè â§ý uÑ uä÷ 1000 wxê §çý §ýàv §çý ràÀ Ñàçªàà. £yã ytu ÎàèmàÂà yr ¡oâtêuàçÞ §ýàç âqPu ÂàªàÊã Âàuç uÛýÎàvçt, kàç £y ytu m§ý ¡qÂàç qâm §çý âv¥ óæÞªààÊ â§ý¥ ÑB¢ê ¥§ý ÀäOÌÑÂà §çý yÈààÂà yäÂÀÊmà tçÞ Ðwªàê yç qæ¿wã qÊ ¡à jä§ýL Ñàçªàã, §çý âwÛý÷ uä÷ §ýÊÂàç §ýàç âÂà§ývçªàà. rà¢rv ¢y ÂàªàÊã §ýà w½àêÂà qP§ýàáÎàmwà¨u §çý 21wçÞ ¡Áuàu tçÞ §ýÊmã Ñè ß “âÄýÊ tèA Âàç qâwØà ÂàªàÊ Âàuç uÛýÎàvçt §ýàç Ðwªàê qÊ yç qÊtçÎwÊ §çý qày yç £mÊmç Àçhà, ¡àèÊ wÑ £y ÀäOÌÑÂà §çý ytàÂà nã, kàç ¡qÂàç qâm §çý  âv¥ âyÞªààÊ â§ý¥ Ñàç” (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 2).

Âàuà uÛýÎàvçt kvqà¢ê §çý qwêm qÊ £mÊmà Ñè

ïk§ýuàêÑ Âàrã âvhmà Ñè â§ý ÐwªàJu ÂàªàÊ Âàuà uÛýÎàvçt kvqà¢ê §çý qwêm qÊ £mÊçªàà. âvhà Ñè ß “¡àèÊ £y ytu wÑ kvqà¢ê §çý qwêm qÊ qàÞw oÊçªàà, kàç qåÊr ¡àçÊ uÛýÎàvçt §çý yàtÂàç Ñè; mr kvqà¢ê §ýà qwêm qåÊr yç vç§ýÊ qOÎjt m§ý rãjàç rãj yç Äý¹þ§ýÊ rÑBm rð»þà h»îþ»þ Ñàç kàuçªàà; mr ¡àoà qwêm £ÙàÊ §ýL ¡àçÊ ¡àèÊ ¡àoà ÀâÕà½à §ýL ¡àçÊ Ñ¹þ kàuçªàà. mr mät tçÊç rÂààuç ÑB¥ £y h»îþ»þ yç Ñàç §ýÊ sàªà kà¡àçªàç, ¨uàçÞâ§ý wÑ h»îþ»þ ¡àyçv m§ý qÑÝjçªàà, rÊÂà mät ¥çyç sàªààçªàç kèyç £y sä¢êÞ»þàçv §çý »þÊ yç sàªàç nç kàç uÑCÀà §çý Êàkà £O³kÉuàÑ §çý âÀÂààçÞ tçÞ ÑB¡à nà. mr tçÊà qÊtçÎwÊ uÑàçwà ¡à¥ªàà, ¡àèÊ yr qâwØà vàçªà £y§çý yàn ÑàçÞªàç” (ïk§ýuàêÑ 14 ß 4 - 5).
         uÑàÞ Ñt Àçhmç ÑèA â§ý otJ vàçªà 1000 wxê Ðwªàê tçÞ ârmàÂàç §çý ràÀ ÐwªàJu ÂàªàÊ Âàuç uÛýÎàvçt §çý yàn kvqà¢ê §çý qwêm qÊ £mÊçÞªàç. rà¢rv §ýÑmã Ñè, ¨uà uÑ ÂàÑãA §ýÑmã â§ý, “mr tçÊà qÊtçÎwÊ uÑàçwà ¡àuçªàà, ¡àèÊ yr qâwØà vàçªà £y§çý yàn ÑàçÞªàç?” ¢y qP§ýàÊ £y ytu otJ vàçªà ¥§ý ràÊ ¡àèÊ ¢y qæ¿wã qÊ, âkytçÞ oàâtê§ýmà âÂàwày §ýÊçªàã, qèÊ ÊhçÞªàç. uàkåk ¡àèÊ tàkåk §ýà uä÷ mr Ñàçªàà. Ñt qð¼þmç ÑèA â§ý ÎàèmàÂà ÐwªàJu ÂàªàÊ Âàuç uÛýÎàvçt §ýL ¡àçÊ §åýj §ýÊçªàà. wÑ qÊtçÎwÊ, ÐwªàêÀåmàçÞ ¡àèÊ yr £÷àÊ qàuç ÑB¡àçÞ §çý âwÛý÷ vð»þà¢ê §ýÊÂàç §çý âv¥ yr Àä˜þ, ¡oâtêuàçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊçªàà. ÎàèmàÂà ¡àèÊ Àä˜þ ¡otJ vàçªà qâwØà ÂàªàÊ Âàuç uÛýÎàvçt §ýàç ²þãÂàÂàç §çý âvuç içÊ vçÞªàç. ¡àªà Ðwªàê yç £mÊ §ýÊ £ÂÑçÞ sÐt §ýÊçªàã. ¢y qP§ýàÊ ÎàèmàÂà, ¡àèÊ £y§çý Àä˜þ Àåm, wÑ qÎàä, låºþà sâwÏõw§ýmà ¡àèÊ ysã otàG w §ývãâyuà¡àçÞ §çý wç yr vàçªà âkÂÑàçÞÂàç uãÎàä §ýàç ¡qÂàà ÍuO¨mªàm £÷àʧýmàê Ðwã§ýàÊ ÂàÑãA â§ýuà, yÀèw §çý âv¥ sÐt §ýÊ âÀuç kàuçÞªàç (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 7 - 10). wç ¡qÂàç jäÂààw §ýà qáʽààt sàçªàçÞªàç. £ÂÑàçÞÂàç uãÎàä §ýà ÂàÑãA â§ýÂmä ¡qÂàà Ñã tàªàê jäÂàà nà. wç ¡qÂàç ¡ªàäwàçÞ yç §ýÑçÞªàçÞ, “mät ÑtçÞ ïªàvm tàªàê qÊ ¨uàçÞ vç §ýÊ ªàuç ? mät Âàç ÑtçÞ uÑ ¨uàçÞ âyhàuà â§ý Ñt qàq §ýÊÂàç §çý ràwkåÀ ¡àÂàÂÀ tÂàà y§ýmç nç; ¡àèÊ ¡Âm tçÞ ÑtàÊà £÷àÊ âÂàOÎjm nà ? mät Âàç “ÎààÞâm-yäÊÕàà” §ýà yÞÀçÎà ¨uàçÞ qPjàÊ â§ýuà?” mr m§ý rÑBm ÀçÊ Ñàç jä§ýL Ñàçªàã. âÄýÊ wç ¡àÎààÊâÑm Ñàç§ýÊ ¡ÂàÂm À½»þ §ýàç sàçªàçÞªàç.
         ¡qÂàã ÀåyÊã qØàã tçÞ qmÊy âvhmà Ñè, “¡à§ýàÎà rð»þã Ñð»þÑð»þàѹþ §çý ÎàÆÀ yç kàmà ÊÑçªàà, ¡àèÊ m¾w rÑBm Ñã mÃm Ñàç §ýÊ âqiv kàuçÞªàç, ¡àèÊ qæ¿wã ¡àèÊ £y qÊ §çý §ýàt kv kàuçÞªàçç” (2 qmÊy 3 ß 10). uåÑÂÂàà âvhmà Ñè ß “qÊ »þÊqàç§ýàçÞ, ¡àèÊ ¡âwÎwàâyuàçÞ, ¡àèÊ âiÂààèÂààçÞ, ¡àèÊ Ñ¾uàÊàçÞ ¡àèÊ ÍuâsjàáÊuàçÞ, ¡àèÊ ¹þàçÂÑàçÞ, ¡àèÊ tåâmê qåk§ýàçÞ, ¡àèÊ yr låºþàçÞ §ýà sàªà £y lãv tçÞ âtvçªàà, kàç ¡àªà ¡àèÊ ªàÞo§ý yç kvmã ÊÑmã Ñè ß uÑ ÀåyÊã tæ¾uä Ñè” (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 8). kèyà â§ý ÑtÂàç Àçhà ß rà¢rv ¡àªà §ýL lãv §ýàç ÀåyÊã tæ¾uä §ýÑmã Ñè (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 14). uâÀ Âà§êý §ýä²þ Ñè màç wÑ rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ ¡oâtêuàçÞ §ýL suàÂà§ý qãð»þà Ñè. rà¢rv §çý ¡ÂàäyàÊ, “£Âà §çý §ýàtàçÞ §çý ¡ÂàäyàÊ tÊç ÑB¡àçÞ §ýà Âuàu â§ýuà ªàuà(qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 12 - 13). “¡àèÊ âky â§ýyã §ýà Âààt kãwÂà §ýL qäÐm§ý tçÞ âvhà ÑB¡à Âà âtvà, wÑ ¡àªà §ýL lãv tçÞ »þàvà ªàuà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 20 ß 15).
         tvà§ýL Âàrã ¡àªà §çý À½»þ §ýà w½àêÂà ¢y qP§ýàÊ §ýÊmà Ñèß “¨uàçÞâ§ý Àçhàç, wÑ oo§ýmç s¹îþ¹çþ §ýà yà âÀÂà ¡àmà Ñè, kr yr ¡âstàÂàã ¡àèÊ yr ÀäÊàjàÊã vàçªà ¡Âààk §ýL håÞ¹þã rÂà kàuçÞªàç; ¡àèÊ £y ¡àÂàç wàvç âÀÂà tçÞ ¥çyç sÐt Ñàç kàuçÞªàç â§ý £Âà§ýà qmà m§ý Âà ÊÑçªàà,£Âà§ýL Âà kð»þ Âà »þàâvuàÝ ²þàçð»çþªàà, yçÂàà¡àçÞ §çý uÑàçwà §ýà uÑã wjÂà Ñè” (tvà§ýL  4 ß 1).
         ÀäϹþ vàçªà såyç §çý ytàÂà kv kàuçÞªàç. såyç §ýà §ý°jà ¡àèÊ rð»þà ¼çþÊ ÀçÊ m§ý kvçªàà krâ§ý yåhà ¡àèÊ ²þàç¹þà ¼çþÊ kÌÀã kv §ýÊ Êàh Ñàç kàuçªàà. uÑ âÀhàmà Ñè â§ý §äý²þ vàçªà vÈrà À½»þ (§ý˜þ §ýà ytu), krâ§ý ÀåyÊç nàçð»çþ ytu m§ý §ý˜þ §ýà À½»þ qàuçÞªàç ¡àèÊ âÄýÊ sÐt Ñàç kàuçÞªàç. ¡àªà §ýL lãv tçÞ £Âà§çý ymàw ¡àèÊ §ý˜þàçÞ §ýà ¡Âm ¡ÂàÂm tæ¾uä tçÞ Ñàçªàà. Àä˜þmà §çý §ýàʽààçÞ §ýà ¡Âm Ñàç kàuçªàà. räÊà¢ê ¡àèÊ ¢êÎwÊ ÊâÑm Àä˜þ vàçªà yÄýà¢ê §ýÊÂàç wàvã ¡àªà tçÞ kð»þ ¡àèÊ Îààhà¡àçÞ yâÑm ÂààÎà Ñàç kàuçÞªàç. ÎàèmàÂà räÊà¢ê §ýL kð»þ Ñè ¡àèÊ £y§çý tàÂàÂàç wàvç Îààhà¥çÞ ÑèA. ÍuwÐnà £ÌvÞiÂà §ýà À½»þ âtv kàuçªàà ¡àèÊ oàâtê§ýmà §ýL tàÞªà qåÊã Ñàç kàuçªàã. Ðwªàê ¡àèÊ qæ¿wã iàçx½àà §ýÊçÞªàç â§ý qÊtçÎwÊ otJ Ñè.
         âÄýÊ tæ¾uä ¡àèÊ qãð»þà, Îààç§ý ¡àèÊ âÂàÊàÎàà, vàvj ¡àèÊ ÍuâsjàÊ ¡àâÀ räÊà¢uàÝ yÀèw §çý âv¥ ytàÃm Ñàç kàuçÞªàã, ¨uàçÞâ§ý mr räÊà¢ê §çý §ýàÊ½à §ýàç ytàÃm §ýÊ âÀuà kàuçªàà.

¥§ý Âàuà ¡à§ýàÎà ¡àèÊ ¥§ý Âà¢ê qæ¿wã

¢yã ÀàèÊàÂà qÊtçÎwÊ ¥§ý Âàuç ¡à§ýàÎà ¡àèÊ ¥§ý Âà¢ê qæ¿wã §ýà yækÂà §ýÊçªàà. uåÑÂÂàà ¢y ¡Àsäm Âàuç yækÂà §çý qáʽààt §ýàç ¢Âà ÎàÆÀàçÞ tçÞ ruàÂà §ýÊmà Ñèß “âÄýÊ tèA Âàç Âàuç ¡à§ýàÎà ¡àèÊ Âà¢ê qæ¿wã §ýàç Àçhà, ¨uàçÞâ§ý qâÑvà ¡à§ýàÎà ¡àèÊ qâÑvã qæ¿wã kàmã ÊÑã nã, ¡àèÊ ytäô sã Âà ÊÑà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 1). qàq §çý §ýàʽà kàç §äý²þ Âà˜þ Ñàç ªàuà wÑ qäÂàß Ðnàâqm â§ýuà kàuçªàà. Âàuã qæ¿wã oâtêuàçÞ §ýà ¡ÂàÂm âÂàwày ÐnàÂà rÂàçªàã. “otJ vàçªà qæ¿wã §çý ¡âo§ýàÊã ÑàçÞªàç, ¡àèÊ £ytçÞ yÀà ryç ÊÑçÞªàç” (skÂà yÞâÑmà 37 ß 29).
         ÑtàÊç sâwÏu §çý qàáÊmàçâx§ý §ýàç ¡¾uÂm sàèâm§ý rÂààÂàç §çý »þÊ yç rÑBmàçÞ Âàç ¢yç ¢mÂàà ¡âo§ý ¡àâ¾t§ý rÂààÂàç §ýà qPuày â§ýuà Ñè â§ý ¢y §ýà tåv yàÊ âky §ýàʽà Ñt ¢yç ¡qÂàà iÊ tàÂàÞç, ¡nêÑãÂà Ñàçmà ÂàïkÊ ¡àmà Ñè. tyãÑ Âàç ¡qÂàç jçvàÞç §ýàç ¡àÎwàyÂà âÀuà â§ý wÑ £Âà §çý âv¥ âqmà §çý iÊ tçÞ ÊÑÂàç §çý âv¥ ÐnàÂà mèuàÊ §ýÊÂàç kàmà Ñè. qÊtçÎwÊ §çý wjÂà §ýL âÎàÕàà Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàç wàvç ÐwªàJu âÂàwày §çý âwxu qåÊã mÊÑ ¡ÞkàÂà Âà ÑàçÞªàç. âÄýÊ sã “kàç ràmçÞ tÂàäÏu §çý âjÙà tçÞ ÂàÑãA jð¼þãÞÞ, wç Ñã ÑèA, kàç qÊtçÎwÊ Âàç ¡qÂàç qPçt ÊhÂàç wàvàçÞ §çý âv¥ mèuàÊ §ýL ÑÞè”(1 §äýáÊâÂnuàçÞ 2 ß 9). oâtêuàçÞ §ýàç âtvÂàç wàvç qPâmÄýv §ýà w½àêÂà tàÂàwã sàxà tçÞ ¡yÞsw Ñè. ¢yç màç wç Ñã kàÂàçÞªàç kàç ¡qÂàã ¡àhàçÞ yç ÀçhçÞªàç. yãâtm räâ÷ wàvà §ýàç¢ê kÂà qÊtçÎwÊ §çý Ðwªàêvàç§ý §ýàç ytl Ñã ÂàÑãÞ y§ýmà. rà¢rv tçÞç, £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªààçÞ §çý qPâmÄýv §ýàç ¥§ý ‘ÐwÀçÎà’ §ýÑà ªàuà Ñè (¢ríàâÂàuàçÞ 11 ß 14 - 16). kÑàÝ ÐwªàJu jÊwàÑà ¡qÂàç lä½»þ §ýàç kv §çý yàçmàçÞ §çý qày vç§ýÊ kàuçªàà. kãwÂà §çý qçð»þ tçÞ ÑÊ tÑãÂàç Äýv vªàçÞªàç ¡àèÊ ¢y §çý qÙààçÞ yç ÀçÎà-ÀçÎà §çý vàçªà jÞªàç ÑàçÞªàç. wÑàÞ ârÌvàèÊ §çý ytàÂà Ðw°²þ rÑmã kv oàÊà¥çÞ ÑàçÞªàã; ¡àèÊ qPsä §çý õàÊà ²äþð»þàuç ÑB¡àçÞ §çý âv¥ ²þàuà ÀçÂàç §çý âv¥ tàªààG §çý ÀàçÂààçÞ ¡àçÊ ²þàuàÀàÊ qçð»þ ÑàçÞªàç. âwÎààv Ûýq yç Äèývç tèÀàÂààçÞ tçÞ qÑàâð»þuàçÞ §ýL yäÂÀÊmà ¡àèÊ qÊtçÎwÊ §çý qwêmàçÞ §ýL ¤Ýýjã ÎààÂàÀàÊ jàçâ¹þuàÞ ÑàçÞªàã. £Âà rÑmã kv oàÊà¡àçÞ §çý â§ýÂààÊç ÎààÞâmqå½àê tèÀàÂààçÞ tçÞ qÊtçÎwÊ §çý vàçªà kàç rð»þç vÈrç ytu yç qÊÀçÎàã ¡àèÊ uàØàã ÊÑç ÑèA, ¡qÂàç âvuç iÊ rÂààuçÞªàç.
         “tçÊç vàçªà ÎààÞâm §çý ÐnàÂààçÞ tçÞ âÂàOÎjÞm ÊÑçÞçªàç, ¡àèÊ âwóàt qàuçÞªàç. mçÊç ÀçÎà tçÞ âÄýÊ §ýsã £qôw ¡àèÊ mçÊç âywàÂààÞç §çý sãmÊ £¾qàm w ¡ÞoçÊ §ýL jjàê Âà yäÂàà¢ê qð»çþªàã; qÊÂmä må ¡qÂàã ÎàÑÊqÂààÑ §ýà Âààt “£÷àÊ” ¡àèÊ ¡qÂàç Äýà¹þ§ýàçÞ §ýà Âààt “uÎà” Êhçªàã. wç iÊ rÂàà§ýÊ £Âà tçÞ ryçÞªàç ; wç Ààh §ýL ràáÊuàÞ vªàà§ýÊ £Âà §ýà Äýv hàuçÞªàç. ¥çyà ÂàÑãA Ñàçªàà â§ý wç rÂààuçÞ ¡àèÊ ÀåyÊà ryç, wà wç vªààuçÞ ¡àèÊ ÀåyÊà hàuç... tçÊç jäÂàç ÑB¥ ¡qÂàç §ýàtàçÞ §ýà qåÊà vàs £ºþàuçÞªàç!” (uÎààuàÑ 32 ß 18, 60 ß 18, 65 ß 21, 22).
wÑàÞ, “kÞªàv ¡àèÊ âÂàkêv ÀçÎà qPÄäýâÌvm ÑàçÞªàç. tÛýsåât tªàÂà Ñàç§ýÊ §çýyÊ §ýL Âà¢ê Äåývçªàã. mr s¹þ§ý¹èþuà  §ýL yÂmã yÂààçwÊ £ªàçÞªàç, ¡àèÊ âr°²åþ qçð»þàçÞ §ýL yÂmã tçÑÞÀã £ªàçªàã. mr sçâð»þuà sçð»þ §çý r°jç §çý yÞªà ÊÑà §ýÊçªàà, ¡àèÊ jãmà r§ýÊã §çý r°jç §çý yÞªà ÊÑà §ýÊçªàà... ¡àèÊ ¥§ý ²þàç¹þà vð»þ§ýà £Âà§ýL ¡ªàäwà¢ê §ýÊçªàà. tçÊç yàÊç qâwØà qwêm qÊ Âà màç §ýàç¢ê Àäßh Àçªàà ¡àèÊ Âà ÑàâÂà §ýÊçªàà; uÑàçwà uåÞ §ýÑmà Ñè” (uÎààuàÑ 35 ß 1, 55 ß 13, 11 ß 6, 9).
         Ðwªàê §çý wàmàwʽà tçÞ qãð»þà ÂàÑãA ÊÑ y§ýmã Ñè. wÑàÝ ¡Þàyå, Îàw uàØàà¥Þ ¡àèÊ Îààç§ý §ýL q¹îþâ¹þuàÞ âÀhà¢ê Âà ÀçÞªàã. “¢y §çý ràÀ tæ¾uä Âà ÊÑçªàã, ¡àèÊ Âà Îààç§ý, Âà âwvàq, Âà qãð»þà ÊÑçªàã... qÑvã ràmçÞ kàmã ÊÑãA, §ýàç¢ê âÂàwàyã Âà §ýÑçªàà â§ý tèA Êàçªàã ÑCÝ, ¡àèÊ kàç vàçªà £y tçÞ ryçÞçªàç, £Âà§ýà ¡otê Õàtà â§ýuà kàuçªàà” (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 4, uÎààuàÑ 33 ß 24).
         wÑàÝ Âàuà uÛýÎàvçt, ¥çÎwuêqå½àê Âàuã qæ¿wã §ýL ÊàkoàÂàã Ñàçªàà! “må uÑàçwà §çý Ñàn tçÞ ¥§ý ÎààçsàutàÂà tä§äý¹þ ¡àèÊ ¡qÂàç qÊtçÎwÊ §ýL Ñnçvã tçÞ Êàk tä§äý¹þ ºþÑÊçªàã. ¡àèÊ £y§ýL ³uàçâm rÑBm Ñã rÑBtåÌu q¾nÊ, ¡nàêmî ârÌvàèÊ §çý ytàÂà uÎàr §ýL Âà¢ê Ðw°²þ nã, uÑàçwà uåÞ §ýÑmà Ñè, tèA ¡àq uÛýÎàvçt §çý §ýàʽà tªàÂà ¡àèÊ ¡qÂàã qPkà §çý Ñçmä Ñâxêm ÑCÞªààß qÊtçÎwÊ §ýà »çþÊà tÂàäÏuàçÞç §çý rãj tçÞ Ñè wÑ £Âà§çý yàn »çþÊà §ýÊçªàà; ¡àèÊ wç £y§çý vàçªà ÑàçÞªàç ¡àèÊ qÊtçÎwÊ ¡àq £Âà§çý yàn ÊÑçªàà, ¡àèÊ £Âà§ýà qÊtçÎwÊ Ñàçªàà” (uÎààuàÑ 62 ß 3; qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 11[...] uÎààuàÑ 65 ß 19; qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 3).
         qÊtçÎwÊ §çý ÂàªàÊ tçÞ Êàm Âà Ñàçªàã. â§ýyã §ýàç Âà màç ¡àÊàt §ýL jàÑm Ñàçªàã ¡àèÊ Âà Ñã ¡àwÎu§ýmà Ñàçªàã. qÊtçÎwÊ §çý Âààt §ýL rðð¼þà¢ê §ýÊÂàç ¡àèÊ £y§ýL ¢°²þà qåÊã §ýÊÂàç tçÞ â§ýyã §ýàç §ýàç¢ê n§ýàw¹þ Âà Ñàçªàã. Ñt yÀà yärÑ yã màïkªàã tÑyåy §ýÊçÞªàç kàç §ýsã ytàÃm Âà  Ñàçªàã. £ÂÑçÞ Àãq§ý ¡àèÊ yåuê §çý qP§ýàÎà §ýL ¡àwÎu§ýmà Âà Ñàçªàã, ¨uàçÞâ§ý qPsä qÊtçÎwÊ £ÂÑçÞ £âkuàvà Àçªàà  (qP§ýàâÎàmwà¨u 22 ß 5). yåuê §ýL ÊàçÎàÂàã ¡qÂàã jt§ý tçÞ ¡¾uàâo§ý mçïk ÀàçqÑÊ yç sã ¡âo§ý Ñàçªàã vçâ§ýÂà ¢y yç â§ýyã §ýL ¡àÝhàçÞ §ýàç §ýàç¢ê ÑàâÂà Âà qÑBÞjçªàã. qÊtçÎwÊ ¡àèÊ tçÈÂàç §ýL §ýsã ytàÃm Âà ÑàçÂàç wàvã tâÑtà yç ÂàªàÊ sÊ kàuçªàà. £÷àÊ qàuç ÑB¥ vàçªà âÂàÊÂmÊ rÂàç ÊÑÂàç wàvç yåuê ÊâÑm qP§ýàÎà tçÞ jvà §ýÊçÞªàç.
         “¡àèÊ tèAÂàç £y tçÞ §ýàç¢ê tÞâÀÊ Âà Àçhà, ¨uàçÞâ§ý ywêÎàO¨mtàÂà qPsä qÊtçÎwÊ, ¡àèÊ tçÈÂàà £y§ýà tÞâÀÊ Ñè” (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 22). âqmà ¡àèÊ qäØà yç wàmàêvàq §ýÊÂàà qÊtçÎwÊ §çý vàçªààçÞ §ýà yàèsàªu Ñè’ "¡r ÑtçÞ Àqê½à tçÞ oäÞovà yà âÀhà¢ê Àçmà Ñè" 1 §äýáÊâÂnuàçÞ 13 ß 12. ÑtçÞ qÊtçÎwÊ §ýà qPâmârÈr ¥§ý Àqê½à yç qÊàwâmêm Ñàçmà ÑB¡à yæâ˜þ tçÞ £y§çý §ýàuàG ¡àèÊ tÂàäÏuàçÞ §çý yàn £y§çý ÍuwÑàÊ §çý õàÊà ÂàïkÊ ¡àmà Ñè, vçâ§ýÂà £y ytu Ñt £yç ârÂàà â§ýyã qÊÀç §çý ¡àtÂàç-yàÈÑÂàç ÀçhçÞªàç. Ñt £y §ýL £qOÐnâm tçÞ hð»çþ Ñàç§ýÊ £y§çý jÑÊç §çý qPmàq §ýàç âÂàÑàÊçÞªàç.

qÊtçÎwÊ §çý qPçt §ýL âwku

“wÑàÞ £÷àÊ qPàÃm vàçªà ¥çyç kàÂàçÞªàç kèyç wç kàÂàç ªàuç ÑèÞ". qÊtçÎwÊ Âàç kàç qPçt ¡àèÊ ÑtÀÀJ ÑtàÊç âÀvàçÞ tçÞ qèÀà §ýL Ñè wÑàÞ ywàFÙàt ¡àèÊ toäÊmt Ûýq tçÞ qP§ ¹þ Ñàçªàã. ÐwªàJu qPàâ½àuàçÞ yç Îàä÷ wàmàêvàq, oÂu ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yàn, ysã uäªààçÞ §çý £Âà âwÎwàyuàçªu vàçÞªààçÞ §çý yàn yàtÞkÐu qå½àê kãwÂà Ñàçªàà âkÂÑàçÞÂàç ¡qÂàã qàçÎàà§ýàçÞ §ýàç tçÈÂàç §çý vàçÑC tçÞç oàç§ýÊ Îwçm â§ýuà Ñè. ¥§ý qâwØà rÞoÂà Ðwªàê ¡àèÊ qæ¿wã §çý yÞqå½àê qáÊwàÊ tçÞ qàuà kàuçªàà (¢âÄýâyuàçÞ 3 ß 15). uç ràmçÞ âtv§ýÊ ²äþð»þàuç ÑB¡àçÞ §çý âv¥ ¡àÂàÂÀ §ýà §ýàʽà rÂàçÞªàã.
         wÑàÞ ¡âwÂààÎàã tÂà §ýsã ytàÃm Âà ÑàçÂàç wàvç ¡àÂàÂÀ §çý yàn yæâ˜þ§ýmàê §ýL yàtnê ¡àèÊ £÷àʧýmàê §çý ÊÑÐutu qPçt §ýà tÂàÂà §ýÊçªàà. wÑàÞ qÊtçÎwÊ §ýàç sävàÂàç §çý âv¥ oàçhà ÀçÂàç wàvà §ýàç¢ê âÂàÀêuã ÎàØàä ÂàÑãA Ñàçªàà. qP¾uç§ý uàçªumà §ýà âw§ýày Ñàçªàà ¡àèÊ qP¾uç§ý Õàtmà §ýL wæâ÷ Ñàçªàã. ÖààÂààkêÂà Âà màç tÂà §ýàç n§ýàuçªàà ¡àèÊ Âà Ñã ÎàO¨muàçÞ §ýà gày Ñã Ñàçªàà. wÑàÞ tÑàÂàmt §ýàuàG §ýàç ¡àªàç rðð¼þàuà kàuçªàà, ¡àèÊ ywàF°j tÂààç§ýàtÂàà¡àçÞ §ýL qåâmê Ñàçªàã; ¡àèÊ âÄýÊ sã yÀèw Âà¢ê ¤Ýýjà¢êuÞà jðð¼þÂàç §çý âv¥, Âàuç ¡kårç yÊàÑÂàç §çý âv¥, Âàuã y°jà¢uÞà ytlÂàç §çý âv¥, Âà¢ê wÐmä¥Þ tÂà ¡àèÊ ¡à¾tà §ýL ÎàO¨muàçÞ §ýàç ªàâmÎàãv rÂààuç ÊhÂàç §çý âv¥ qPàÃm Ñàçmã ÊÑçÞªàã.
         qÊtçÎwÊ õàÊà ²äþð»þàuç ÑB¡àçÞ §çý ¡ÁuuÂà §çý âv¥ âwÎw §çý yr hïkàÂàç hàçv âÀuç kàuçÞªàç. ¡âwÂààÎàã ÀçÑ tçÞ wç ¡qÂàç n§ýÂà ÊâÑm qÞhàçÞ §ýàç hàçv§ýÊ yÞyàÊàçÞ §ýL £ð»þàÂàç sÊçÞªàç. £Âà yÞyàÊàçÞ §ýL £ð»þàÂà kàç tàÂàw §ýL qãð»þà yç Àähã Ñàç kàmç nç ¡àèÊ ¥§ý ¡à¾tà §çý £÷àÊ yç ¡àÂàÂÀ yç ªààÂàç vªàmç nç. w½àêÂà yç qÊç ¡àÂàÂÀ §çý yàn ¢y qæ¿wã §ýã yÞmàÂà qàq ÊâÑm qPàâ½àuàçÞ §çý ¡àÂàÂÀ ¡àèÊ räâ÷ tçÞ Îààâtv ÑàçÞªàç. wç uäªààçÞ uäªààçÞ yç qÊtçÎwÊ §ýL yækÂà ÎàO¨m §ýà ÖààÂà £Âà§çý yàn rà¹çÞþªàç. §ýsã ytàÃm Âà ÑàçÂàç wàvã Àæâ˜þ yç wç yæâ˜þ §ýL tâÑtà §ýàç ÀçhçÞªàç â§ý §èýyç yåuê, màÊç ¡àèÊ yàèÊt½»þv, yr ¡qÂàã-¡qÂàã §ýÕàà tçÞ qÊtçÎwÊ §çý âyÞÑàyÂà §çý jàÊàçÞ ¡àçÊ j¨§ýÊ vªààmç ÑèA. ysã ²þàç¹þã yç vç§ýÊ rð»þã wÐmä¡àçÞ qÊ yæâ˜þ§ýmàê §ýà Âààt âvhà Ñè- ¡àèÊ £Âà yr tçÞ £y§ýL yàtnê §ýL sÊqåÊã qP§ý¹þ Ñàçmã Ñè.
         ¡ÂàÂm §ýàv §çý wxê kèyç-kèyç ¡àªàç rð¼çÞþªàç, wç qÊtçÎwÊ ¡àèÊ tyãÑ §ýL tâÑtà ¡àèÊ ¥çÎwuê §ýà ¡àèÊ ¡âo§ý qP§ý¹þã§ýÊ½à §ýÊmç kàuçÞªàç. tÂàäÏu âkmÂàà ¡âo§ý qÊtçÎwÊ §ýàç kàÂàçªàà £mÂàà Ñã ¡âÁà§ý £y§çý jáÊØà §ýàç yÊàÑçªàà. kr tyãÑ tÂàäÏu §çý ²äþ¹þ§ýàÊç §çý sçÀ ¡àèÊ ÎàèmàÂà §çý yàn tÑàÂà âwwàÀ tçÞ qPàÃm ¡Àsäm £qvOÆouàçÞ §ýà w½àêÂà §ýÊmà Ñè, £÷àÊ qàuç ÑB¡àçÞ §çý úÀu ¡àèÊ sã ¡âo§ý sO¨m ¡àèÊ óæ÷à yç sÊ kàmç ÑèA ¡àèÊ £yã qv vàhàçÞ-vàh vàçªà w½àêÂà yç qÊç ¡àÂàÂÀ §çý yàn yàççÂàç §ýL wã½àà¡àçÞ §ýàç £ºþà§ýÊ qÊtçÎwÊ §ýL tâÑtà §ýÊmç yàtnãê ytåÑ ªààÂà tçÞ Îààâtv Ñàç kàmç ÑèA.“âÄýÊ tèAÂàç Ðwªàê tçÞ, ¡àèÊ qæ¿wã qÊ, ¡àèÊ qæ¿wã §çý Âàãjç, ¡àèÊ ytäô §ýL yr yækã ÑB¢ê wÐmä¡àçÞ §ýàç, ¡àèÊ yr §äý²þ §ýàç kàç £ÂàtçÞ ÑèÞ, uÑ §ýÑmç yäÂàà, â§ý kàç âyÞÑàyÂà qÊ rèºþà Ñè, £y§ýà ¡àèÊ tçÈÂàç §ýà oÂuwàÀ, ¡àèÊ ¡àÀÊ, ¡àèÊ tâÑtà, ¡àèÊ Êà³u, uäªààÂàäuäªà ÊÑç”
(qP§ýàâÎàmwà¨u 5 ß 13).
         tÑàÂà âwwàÀ ytàÃm Ñàç ªàuà Ñè. qàq ¡àèÊ qàqã Âà˜þ Ñàç ªàuç ÑèA. ytÐm âwÎw Ðw°²þ Ñè. qåÊã yæâ˜þ tÞç ¥§ý ¡Àîsäm ¥§ýÛýqmà Ñè, yàtÞkÐu Ñè. yæâ˜þ§ýmàê §ýL ¡àçÊ yç kãwÂà, ¡àèÊ qP§ýàÎà, ¡àèÊ qPyÂÂàmà ¡yãâtm ÀàuÊàçÞ m§ý Äèývmà Ñè. yr yç ²þàç¹çþ ¡½àä yç vç§ýÊ yryç rð»çþ yÞyàÊ m§ý, ysã wÐmä¥Þ jàÑç kãâwm ÑàçÞ uà âÂàêkãw, ¡qÂàã Ðq˜þ yäÂÀÊmà tçÞ ¥§ý Ñã iàçx½àà §ýÊmã ÑèÞ, â§ý qÊtçÎwÊ qPçt Ñè”  ¢ê.kã.ÍÑࢹþ §ýL qäÐm§ý tÑàÂà âwwàÀ  (À ªàíç¹þ §ý¹ìþàçwyJ ) §çý qæ˜þ 674 - 678.

¡ÂàÂm §ýL ÀÑvãïk qÊ

ytu §çý âjÂÑ ²þm qÊ hð»çþ ym§êý qÑÊçÀàÊ §çý ytàÂà jãh-jãh §ýÊ §ýÑ ÊÑç ÑèA â§ý yÞyàÊ §ýà £÷àʧýmàê uãÎàä tyãÑ rÑBm Îàãií ¡àÂàç wàvà Ñè. qPmãÕàà §çý ÀàèÊàÂà Ñã ÑtÞçÞ rð»çþ yÞixê yç ªàäkÊÂàà Ñàçªàà. ¡Âm ytu m§ý ¡°²þà¢ê ¡àèÊ räÊà¢ê tçÞ yÞixê ¡àèÊ sã Íuªàí Ñàçmà kàuçªàà. ¡âÂmt i¹þÂàà¥Þ mçkã yç i¹çÞþªàã kèyã §ýL ¥§ý ªàsêwmã qÊ k°jà §ýL qãð»þàuçÞ ¡àmã ÑèA (yqÂuàÑ 1 ß 14; ÊàçâtuàçÞ 9 ß 28; 1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 5 ß 1-3). ¢yâv¥ uÑ ¡àwÎu§ý Ñè â§ý Ñt uãÎàä §ýç qÕà tçÞ ÑàçÂàç §ýà Äèýyvà ¡àk Ñã §ýÊçÞ. ¡àèÊ âÄýÊ ÑÊ âÀÂà, ÑÊ i½¹þà, ÑÊ âtÂà¹þ, ¡àèÊ ÑÊ yç§çý½»þ tyãÑ §çý qÕà tÞçÞ Ñã rÂàç ÊÑçÞ.
         uãÎàä ¢y qæ¿wã qÊ ÑtàÊà ¡àÀÎàê rÂà §ýÊ ¡àuà. qÊtçÎwÊ ÑàçÂàç qÊ sã £yÂàç Âàtí Ñàç§ýÊ ¡qÂàç ¢êÎwʾw §ýàç ¼þ§ý §ýÊ tàÂàwmà §ýL ÀçÑ oàÊ½à §ýL. qÊtçÎwÊ ÑàçÂàç qÊ sã wÑ tÂàäÏu Ñàç§ýÊ ¡àuà (uåÑÂÂàà 1 ß 1 - 3, 14;  âÄýâvOÃquàçÞ 2 ß 5 - 8). tÂàäÏu Ûýq tçÞ £yÂàç ÑtçÞç uÑ âÀhàuà â§ý Ñt §èýyç kuwÞm Ñàç y§ýmç ÑèA. ºþã§ý uãÎàä §çý ytàÂà kr wÑ ¢y qæ¿wã qÊ nà wÑ qàq qÊ kuwÞm ÑàçÂàç §çý âv¥ qÊtçÎwÊ yç yàtnê qPàÃm §ýÊmà nà. £yã qP§ýàÊ ÑtçÞ sã qP¾uç§ý ytÐuà tçÞç kuwÞm ÑàçÂàç §çý âv¥ qÊtçÎwÊ yç yàtnê qPàÃm §ýÊÂàà Ñè. ºþã§ý kèyç ¥§ý Îààhà §ýàç kãâwm ÊÑÂàç §çý âv¥ qçð»þ tçÞ qåÊã Êãâm yç rÂàç ÊÑÂàà Ñàçmà Ñè, £yã qP§ýàÊ yç ÑtçÞ sã qàq §ýÊÂàç yç rjÂàç §çý âv¥ uãÎàä tyãÑ tçÞ âÂàÊÂmÊ Ñã rÂàç ÊÑÂàà Ñè. uâÀ Ñt qàq §ýÊmç ÑèA, màç Ààçx ÑtàÊà Ñè, uãÎàä §ýà ÂàÑãA (uåÑÂÂàà 15 ß 4 - 5). wÑ ¡àq§ýàç §ýsã âÂàÊàÎà Âà §ýÊçªàà! uâÀ Ñt âªàÊ ªàuç ÑèA màç ÑtçÞ mäÊÂm Ñã uãÎàä §ýL ¡àçÊ vàè¹þ§ýÊ £y§çý Äèývç ÑB¥ ÑànàçÞ §ýàç q§ýð»þ §ýÊ qÎjàmàq §ýÊÂàà, ¡qÂàç qàqàçÞ §ýàç Ðwã§ýàÊ §ýÊÂàà ¡àèÊ uãÎàä §ýL Õàtà §ýàç §æýmÖàmà yç Ðwã§ýàÊ §ýÊ vçÂàà jàâÑ¥, màâ§ý uãÎàä §çý yàn ÑtàÊà £÷àÊ ÀçÂàç wàvà yÈrÞo rÂàà ÊÑç (1 uåÑÂÂàà 2 ß 1 - 2).

tyãÑ §çý ÀåyÊç ¡àªàtÂà yç qÑvç Ñã ¡àq§ýà tÂà Îàä÷ ÑàçÂàà jàâÑ¥

rà¢rv §ýÑmã Ñè â§ý §ýàç¢ê ¡qâwØà wÐmä qÊtçÎwÊ §ýç Êà³u tççÞ qPwçÎà ÂàÑãA §ýÊÂàç qàuçªàã (qP§ýàâÎàmwà¨u 21 ß 27). yàç ÀåyÊç ¡àªàtÂà §çý ytu uãÎàä ÑtàÊç qàqàçÞ tçÞ ÑtçÞ rjàÂàç, uà ÑtàÊç tÂààçÞ §ýàç ¡Îàä÷mà yç yàÄý §ýÊÂàç §çý âv¥ ÂàÑãA ¡àuçªàà. uâÀ ÑtçÞ £y §çý yàn kàÂàà Ñè, kr wÑ ¡qÂàç vàçªààçÞ §ýàç ¢§ýØà §ýÊÂàç ¡àuçªàà màç yÄýà¢ê §ýà §ýàt uãÎàä §çý ¡àªàtÂà yç qÑvç Ñã qåÊà Ñàç kàÂàà jàâÑ¥ (1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 5 ß 23; ¢âÄýâyuàçÞ 1 ß 4; 5 ß 27; qP§ýàâÎàmwà¨u 7 ß 14; 14 ß 1 - 5). uãÎàä ÑtàÊç âv¥ tÊà, §ývwÊã §åPýy qÊ £y§ýà vàçÑC ¡àq§ýç ¡àèÊ tçÊç âv¥ rÑà. vçâ§ýÂà-§çýwv kàç §ýàç¢ê £y qÊ âwÎwày §ýÊçªàà, ÂààÎà Âà Ñàçªàà, qÊÂmä ¡ÂàÂm kãwÂà qàuçªàà (uåÑÂÂàà 3 ß 16). ¡à¢uç Ñt ¡ÂàäªàíÑ ¡àèÊ £÷àÊ §ýà ÀàÂà ¡sã Ðwã§ýàÊ §ýÊçÞ, ¡àèÊ £y yç yàtnê qà§ýÊ Âàuç kãwÂà §ýL yã jàv jvçÞÞ! £y§çý qày quàêÃm yàtnê Ñè!

yÀèw mèuàÊ ÊÑçÞ!

¡à¢uç Ñt ¡qÂàç tÂààçÞ §ýàç âÂàÊÂmÊ Ðwªàê §ýã ¡àçÊ vªààuç Êhmç ÑB¥ qÊtçÎwÊ §ýL ¢°²þà §çý ¡ÂàäyàÊ kãwÂà ârmàuçÞ. âÄýÊ Ñt ¡qÂàç tyãÑã kãwÂà tçÞ yàtnê qÊ yàtnê qPàÃm §ýÊmç kàuçÞªàç. ¡âÂmt tÑàÂà yÞixê tçÞ, qÊtçÎwÊ §ýL ¡àÖàà¡àçÞ §ýà qàvÂà §ýÊÂàç wàvç ¡àèÊ uãÎàä §ýà âwÎwày ÊhÂàç wàvç qÎàä §ýL ²þàq Ðwã§ýàÊ ÂàÑãA §ýÊçÞªàç, “qÊÂmä qÊtçÎwÊ §çý ¡ÂàäªàíÑ yç ¡qÂàç tànç qÊ, qÊtçÎwÊ §ýL täÑÊ qPàÃm §ýÊçÞªàç” (qP§ýàâÎàmwà¨u 13 ß 16, 14 ß 9 - 10, uÑçk§çýv 9 ß 4, qP§ýàâÎàmwà¨u 7 ß 2 - 4, 22 ß 14 ). ÑtàÊã qPànêÂàà Ñè â§ý ¡àq ¡àèÊ Ñt £y §çý âv¥ yÀèw mèuàÊ ÊÑçÞ. âÄýÊ kr wÑ ¡qÂàç qâwØà ÐwªàêÀåmàçÞ §çý yàn ¡qÂàç âwÎwày uàçªu vàçªààçÞ §ýàç vçÂàç §çý âv¥ ¡àuçªàà màç Ñt kªàm §çý £÷àʧýmàê uãÎàä tyãÑ §ýç yàn kà y§çÞý (1 ânÐyväÂàãâ§ýuàçÞ 4 ß 15 - 17).

¡àÎàà Ñè ¡àq yç wÑàÝ tävà§ýàm ¡wÎu Ñàçªàã!

oÂu ¡àÎàà tçÞ ¡àq§çý
rçÞ¹çþ ¡àèÊ ¥rçv йìþ£¨yÂàç

ÑÂÀã ÛýqàÞmʽà ß rʧým tèyã -
¡âo§ý kàÂà§ýàÊã §çý âv¥ yÈq§êý §ýÊçÞ ß
ÑèÊÌ»þ ¡àéÄý âÑïk ¥»þwçÞ¹þ
662, Êçyã»çÞþyã Êàç»þ, yÊÀàÊqäÊà,
kàçoqäÊ-342001 (ÊàkÐnàÂà)
¢ê-tçv ß
heraldofadvent@yahoo.com


The following pamphlets are available in Hindi and are mailed to your upon request free of charge-please contact us.

[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no