[Back to the Main Page!]

Onrust en oorlog, moord en geweld, honger en ellende, tornado's, overstromingen, aardbevingen… dat is allemaal niets nieuws.

Toch heeft onze huidige generatie met nieuwe en moeilijke problemen te maken: met milieuvervuiling, genetische manipulatie, veranderingen in het klimaat, epidemieën die te maken hebben met verkeerd voedsel, enz.. En velen van ons hebben in de gaten, dat onze samenleving zich steeds meer afkeert van bepaalde fundamentele ethische waarden.

Velen voelen zich klein en machteloos, maar moeten wij ons niet afvragen:
Waarom gebeurt dit allemaal?

Al deze ontwikkelingen hebben een oorzaak. En het goede nieuws is, dat er ook een oplossing voor is.

Wij hebben het dan niet over oplossingen die door de huidige politici of godsdienstige leiders worden aangedragen. De geschiedenis laat zien, dat ondanks vredesverdragen, samenwerkings-overeenkomsten en plannen vol met goede bedoelingen, de honger naar macht en de begeerte die huist in het hart van de mens niet zal verdwijnen.

Er vindt een strijd plaats tussen goed en kwaad, maar die zal ten einde komen! Achter onze chaotische werkelijkheid schuilt een plan dat tot uitvoering zal worden gebracht.

Het boek der boeken, de Bijbel, heeft iets heel concreets te zeggen over de situatie waarin wij leven. Zij richt het woord speciaal tot u die naar een verklaring zoekt, en die wil weten wat de toekomst brengen zal!

De profetieën in de Bijbel hebben het tot op vandaag nog nooit bij het verkeerde eind gehad! Daarom geloven wij, dat ook de laatste profetieën in vervulling zullen gaan.

In het boek Openbaring vinden we een reeks profetieën die nu in vervulling aan het gaan zijn! Die zullen wij eens nader gaan bekijken.

DE EERSTE BOODSCHAP

In het laatste Bijbelboek, de Openbaring, treffen we een reeks profetieën aan die ons veel te zeggen hebben over onze geschiedenis, over de tijd waarin we nu leven, en over de nabije toekomst. We vinden er ook drie volstrekt unieke boodschappen. Die zijn voor deze tijd van het grootste belang en we doen er goed aan daar nauwkeurig acht op te slaan.

Er staat dat deze drie boodschappen door engelen worden overgebracht. Het Griekse woord voor `engel' is `angelos', en dat betekent boodschapper. De drie engelen staan daarom symbool voor mannen en vrouwen, die naar Gods wil handelen, en die deze boodschap, het "eeuwig evangelie", uit alle macht aan de wereld zullen brengen.

HET EEUWIG EVANGELIE

Wat is het "eeuwig evangelie"? U vindt dit kort samengevat in de Bijbel, in het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Daar staat:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3: 16)

Wij kennen allemaal het verhaal in de Bijbel over Adam en Eva die ongehoorzaam waren en van de verboden vrucht aten. Zij waren gewaarschuwd, en wisten dat zij zouden moeten sterven. Achter dit schijnbaar zo eenvoudige verhaal schuilt een diepe tragedie die het hele mensdom heeft aangetast. De Bijbel bevestigt, dat het loon dat de zonde geeft, de dood is (Romeinen 6: 23), en dat wij in dit geval spreken van een eeuwige dood. God, onze Schepper, is de bron van alle leven. Toen onze voorvaderen ervoor kozen om Gods waarschuwingen in de wind te slaan, verlieten zij Hem die het Leven is. Maar God houdt van ons mensen.

Hij koos ervoor om het rechtvaardige doodvonnis zelf op zich te nemen. Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden, Jezus Christus, die bereid was ter wille van ons dit lijden te doorstaan. Hoewel Jezus God was, kwam Hij als mens. (Johannes 1: 1-3 + 14, en Filippenzen 2: 5-8) Hij zou als mens in alles verzocht worden, net als wij. En omdat Hij onze plaats moest innemen, kon Hij slechts door rechtvaardig _ zondeloos _ te leven, onze straf op Zich nemen zonder zelf schuldig te zijn. Christus heeft door de kracht van God ALLE verzoekingen overwonnen.(Hebreeën 2: 17,18)

Hij is de enige die dit heeft gedaan. (Romeinen 3: 23)

Tenslotte gaf Hij Zijn leven aan het kruis om u en mij van de eeuwige dood te verlossen. Want er staat:

"En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving." (Hebreeën 9: 22)

Daarom is het aan u en mij om in geloof het offer van Christus te ontvangen. Als u van uzelf weet dat u een zondaar bent, dan kunt u van de last van de zonde bevrijd worden door tot Christus te komen. De Bijbel zegt:

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (I Johannes 1: 9)

Ieder van ons die in geloof deze rechtvaardiging aanneemt, zal gered worden. Is dat geen goed nieuws?

VREEST GOD EN GEEFT HEM EER

Maar ons leven houdt niet op wanneer we JA tegen Jezus hebben gezegd. Dan begint ons leven met Christus. Dan wordt in ons leven zichtbaar, dat wij een verandering hebben ondergaan. De Bijbel zegt dat we compleet zullen worden hervormd door de vernieuwing van ons denken (Romeinen 12: 2). Dat gebeurt er wanneer wij JA zeggen tegen Jezus, en de Heilige Geest in ons hart gekomen is. Dan zullen we _ met behulp van de Heilige Geest _ kunnen opvolgen wat God ons opdraagt en niet onze eigen gang gaan. Dan zullen karaktertrekken als liefde, blijdschap, vrede, goedheid en vriendelijkheid in ons naar boven komen, in plaats van humeurigheid, boosheid en begeerte … (Galaten 5: 16-26). Dit kunnen wij niet uit onszelf doen, maar met de hulp van God zullen wij dit volbrengen. Daarom betekent God eer geven: het tonen van Gods karakter in ons eigen leven, en Hem zó aan onze omgeving bekend maken. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven, en nu is het aan ons, om _ met Gods hulp _ Zijn opdracht verder uit te voeren, door Zijn karakter in ons in leven en in onze leer te openbaren. (I Petrus 2: 21 en Efeziërs 3: 10)

Het leven met Christus en het openbaren van Zijn karakter in ons omvat vele dingen. Jezus zegt het zó:

"Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij." en: "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren." (Mattheüs 16:24 en Johannes 14: 15)

Iemand die Jezus in geloof heeft aangenomen, zal met blijdschap Zijn geboden opvolgen. Gods geboden vertellen ons waar God voor staat. God heeft ons Zijn Tien Geboden gegeven, opdat wij zouden weten hoe wij met God en met elkaar moeten omgaan.

In de Bijbel worden we in de eerste Johannesbrief als volgt getoetst:

"En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." (I Johannes 2: 3-6)

God vrezen is daarom ook: God gehoorzamen.

Als we werkelijk gaan begrijpen, hoeveel God voor ons heeft opgeofferd om ons te redden, dan zal het een vreugde zijn om Gods geboden op te volgen. Dan betekent dit geen slavernij onder de wet, maar we doen het uit liefde en dankbaarheid aan God, die ons eerst heeft liefgehad.

Toen Jezus opvoer naar de hemel, zei Hij tot Zijn discipelen:

"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt." (Handelingen 1: 8)

Voor ons is diezelfde kracht beschikbaar. Net zoals Jezus kracht van God moest ontvangen om de zonde te overwinnen, kunnen ook wij op dezelfde manier elke verzoeking overwinnen die wij tegen mogen komen. (Johannes 5: 30 en I Korinthiërs 10: 13). Een volgeling van Christus is niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader. Waar geloof komt tot uitdrukking in goede daden. Ons leven/handelen zal in overeenstemming zijn met de wil van God. (Jacobus 1: 22 en 2: 14-26, en ook I Johannes 2: 29)

De Bijbel maakt duidelijk dat de Heilige Geest gegeven zal worden aan hen die God gehoorzaam zijn. (Handelingen 5: 32) En het is de Heilige Geest die ons helpt om niet te zondigen. De Bijbel belooft ons:

"Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in Hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren." (I Johannes 3: 9 en II Petrus 1: 4)

Als wij in deze belofte geloven, zullen we ontdekken dat we hulp ontvangen om elke verzoeking te overwinnen die we tegen kunnen komen.

Wij hopen, dat u dit harmonieuze samengaan van menselijke en goddelijke kracht zult ervaren, want dat hebben we allemaal nodig om God in alle activiteiten van ons leven te kunnen eren.

"Maar wat dán", zult u zeggen, "als je Gods hulp vergeet en voor de verleiding bezwijkt?" Dan zijn wij het die Zijn hulp zijn vergeten, en niet andersom. Op dat ogenblik is het belangrijk om ons weer aan Jezus vast te klampen. Hij is meer dan bereid om ons aan te nemen en iedere berouwvolle zondaar te vergeven. De Heilige Geest zal een beroep op ons doen, om ons tot erkentenis van onze zonden te leiden, om berouw te hebben, om vergeving te vragen, en om opnieuw de verlossing in Jezus Christus te ontvangen. Zoals de Bijbel zegt:

"Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. (I Johannes 2: 1-2)

Dit zijn opwekkende woorden voor hen die zich helemaal verloren voelen. Als u één van hen bent, moet u weten dat Jezus altijd bereid is om u aan te nemen. Maar er is geen andere weg tot verlossing. Wij moeten allemaal tot Jezus gaan om gered te worden. Daarom zegt Jezus:

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14: 6)

Het verkondigen van "het eeuwig evangelie" en het "God eer geven" houdt daarom niet slechts in, dat we op één bepaald moment in ons leven Jezus als onze persoonlijke Verlosser aannemen, maar ook dat wij dagelijks met Christus leven en Zijn karakter in ons leven tot uiting laten komen. Wanneer wij zó medewerken met de krachten uit de hemel, zullen wij de hulp die wij nodig hebben ontvangen, om levende getuigen van Hem te worden. En door Zijn genade zullen wij gereed zijn, wanneer Christus spoedig zal komen om de Zijnen met Zich mee te nemen.

De Bijbel moedigt ons ook aan, God met ons lichaam te verheerlijken. In I Korinthiërs 6: 19, 20 staat:

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die Gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam." (I Korinthiërs 6: 19, 20)

Is het niet een geweldig stimulerende gedachte dat ons lichaam met een tempel vergeleken wordt? In het Oude Testament was de tempel aan God gewijd. Op dezelfde wijze behoren wij ons leven aan God te wijden. Wij moeten proberen - met Gods hulp - zo goed mogelijk te zorgen voor het mooie lichaam dat God ons heeft gegeven. Wij moeten terugkeren tot de eenvoudige geneesmiddelen van de natuur zelf: frisse lucht, zonlicht, lichaamsbeweging, gezond voedsel, goede hygiëne, voldoende rust en slaap, gematigdheid, een voldoende hoeveelheid aan zuiver water, en geloofsvertrouwen in God.

Dan zal de kwaliteit van ons leven toenemen, op zowel lichamelijk, psychisch als geestelijk niveau.

Zo goed mogelijk voor ons lichaam zorgen is ook een manier om onze Schepper eer te geven, die iedere discipel van Christus dient na te volgen.

Wij zullen nu het tweede deel van de eerste boodschap, die vandaag de dag met luide stem verkondigd moet worden, bekijken:

DE URE VAN ZIJN OORDEEL IS GEKOMEN

De Bijbel zegt, dat vóórdat Jezus terugkomt, de beslissing al is gevallen over wie gered zal worden en wie verloren gaat. In werkelijkheid zijn wij het die de keuze maken tot welke groep wij zullen behoren. De Bijbel vertelt ons, dat Jezus nu als Hogepriester dienst doet in het hemelse heiligdom, waar Hij voor ons pleit bij God. Om de dienst die Hij daar voor ons verricht te kunnen begrijpen, hebben wij een afbeelding ontvangen, die wij kunnen bestuderen: het aardse heiligdom waarover wij in het Oude Testament kunnen lezen. Paulus noemt het "een afbeelding en schaduw van het hemelse". (Hebreeën 8: 5) Het was eenvoudigweg een miniatuurmodel van het hemelse heiligdom. U kunt hierover lezen in Hebreeën 8 en 9.De priester deed in de aardse afbeelding van het heiligdom iedere dag dienst in de voorste ruimte. Die werd "het Heilige" genoemd. Slechts op één dag per jaar ging hij de achterste ruimte binnen, "het Heilige der heiligen". In de dienst in het heiligdom van het Oude Testament had het volk hun zonden, via het bloed van een offerdier, symbolisch op het heiligdom overgedragen. En op die bijzondere dag, "de Grote Verzoendag", moest het heiligdom worden gereinigd van alle zonden die het hadden verontreinigd. Het was een dag van oordeel. (Lees Leviticus, hoofdstuk 16.) Het heiligdom werd symbolisch van zonde gereinigd, en niet lang daarna kon men het volgende feest vieren, het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest was een feest van vreugde en dankbaarheid.Omdat de dienst in het heiligdom van het Oude Testament symbool stond voor hetgeen Jezus later in het hemelse heiligdom zou verrichten, is het duidelijk, dat er ook een dag van oordeel zal plaatsvinden vóór het "vreugdefeest" dat zal aanbreken wanneer Jezus met Zijn volk samenkomt.

Daniël, de profeet, vertelt ons van deze Dag van Oordeel - deze "reiniging" of "rechtvaardiging" - van het hemels heiligdom.

In het boek Daniël, hoofdstuk 8, vers 14, lezen we dat het tijdstip waarop dit oordeel zou aanvangen, reeds is vastgesteld.

Dit komt overeen met ons kopje: "De ure van Zijn oordeel is gekomen." Wanneer zou dit bijzondere "uur"/tijdstip aanbreken? Aan Daniël werd verteld dat er 2300 dagen zouden verstrijken; dan zou dit oordeel aanvangen.

In profetische tijd is 1 dag = 1 jaar (Ezechiël 4: 6), dus het gaat hier over een lange periode van 2300 jaar.

In het 8e en 9e hoofdstuk van Daniël lezen wij over twee tijdsprofetieën. De 2300 avonden en morgens die leiden tot de rechtvaardiging van het heiligdom, en de zeventig weken die leiden tot de komst van de Messias.In het "gezicht" van Daniël 8 zien wij een aantal symbolische voorstellingen in de vorm van dieren en horens die ook uitgelegd worden en die ons brengen tot op het moment dat het heiligdom in "rechten hersteld" d.w.z. gerechtvaardigd wordt. Rechtvaardiging en "in rechten herstellen" is een werk van oordeel. In de oude rituele heiligdoms dienst werd de grote oordeelsdag gesymboliseerd door de grote verzoendag, (zie Leviticus 16 en 23:27-32) de dag waarop het heiligdom gereinigd werd. Wij moeten om te begrijpen wat de profeet ons zeggen wil "de inhoud" van "het gezicht" in overeenstemming brengen met "de lengte" van "het gezicht". De vraag luidt: "Hoe lang zal dit gezicht gelden" van het vertreden van Gods volk en Gods heiligdom? Het antwoord luidt: "Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden." Dan.8:13-14.In Daniël 9 wordt ons het begin van de tijdrekening gegeven. De zeventig weken tot op de Messias. De komst van de Messias zou het zegel zijn op de profetie van Daniël 8. Het begin zou zijn met het herstel van het Joodse openbare leven na de 70 jaren ballingschap in Babel.In Ezra en Nehemia wordt ons dat verhaal verteld. Zo brengen ons de 2300 jaardagen tot 1844, als het jaar waarin de oordeelsdag voor zover het "openbaar" maken aangaat betreft aangebroken is. Bij de wederkomst van Christus zal een ieder wegdragen wat zijn deel is. Dan zal de uitspraak geëxecuteerd worden. De boodschap luidt dus: "de ure van Zijn oordeel is gekomen."

De Bijbel zegt dat het oordeel zal beginnen met diegenen die ervoor gekozen hebben Gods kinderen te zijn. (I Petrus 4: 17) Hun namen zullen worden onderzocht, en hun leven getoetst in het licht van Gods wet, die in de achterste ruimte van het heiligdom, het "het Heilige der heiligen" te vinden is. (Hebreeën 9: 3-4) In de tijd van het Oude Testament moesten alle zonden worden beleden en vereffend, vóórdat de Grote Verzoendag aanbrak, zodat zij verzoend zouden kunnen worden.

Evenzo moeten wij al onze zonden voorleggen aan God, zodat Jezus verzoening kan doen voor onze zonden. Wanneer de "Dag van Oordeel" in de hemel voorbij is, is onze genadetijd verstreken.

Dit zal plaatsvinden vlak voordat Jezus terug zal keren als onze Heer en Verlosser. Het bloed van Jezus zal slechts in staat zijn geweest om diegenen te reinigen die daarom gebeden hebben - degenen die hun zonden hebben beleden en zich hebben bekeerd - en die door Jezus vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Alle anderen zullen verloren gaan. Ook al heeft Jezus ook hen willen redden, zij hebben het geschenk van hun verlossing niet aangenomen. Op een dag zal het te laat zijn, en ook al betreurt God het, de gerechtigheid zal eisen dat zij overeenkomstig hun daden geoordeeld zullen worden.

Er staat geschreven dat zij met vuur en zwavel vernietigd zullen worden. (Openbaring 20: 12 en 21: 8)

Jezus is nu in de hemel. (Johannes 14: 1-3 en Handelingen1: 8-11) Niemand weet wanneer Jezus Zijn dienst als Hogepriester en de procedure van Zijn oordeel zal afsluiten. Niemand weet wanneer zijn leven voorbij zal zijn. Daarom hebben we geen tijd te verliezen. Nu is het de dag van genade. God roept u nu om nederig al uw zonden aan Jezus' voeten neer te leggen.

"Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", zegt Jezus (Johannes 6: 37)

Zo is Hij. U kunt altijd tot Hem komen. Hij zal u aannemen en u vrede geven, Zijn vrede, een vrede en een veiligheid die de wereld u niet kan geven! (Johannes 6: 37) Wilt u dit aanbod aanvaarden? De keuze is aan u, maar u moet weten, dat u er nooit spijt van zult krijgen als u JA zegt tegen dit aanbod. Onthoudt wat in de Bijbel staat:

"Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn." (Johannes 8: 36), en: "Waar de Geest des Heren is, is vrijheid." (II Korinthiërs 3: 17)

Laten wij niet langer door satan en door de zondenlast in ons leven in slavernij gehouden worden. Maar scheur u met Gods hulp los en wordt vrij in Christus. Dan zijn wij overgegaan van de dood in het leven. Laten wij deze beslissing nu nemen, nu het nog de dag van genade is. (Meer hierover in het aangekondigde boek: "Het Grote Conflict").

Het laatste deel van de eerste boodschap, die nu met luide stem verkondigd zal worden, luidt als volgt:

AANBIDT HEM DIE DE HEMEL EN DE AARDE, EN DE ZEE EN DE WATERBRONNEN GEMAAKT HEEFT

De Bijbel leert ons dat God hemel en aarde, de zee en al wat daarin is, schiep in zes dagen, en dat Hij rustte op de zevende dag. En God zegende de zevende dag en heiligde die. (Genesis 2: 1-3) In het vierde Bijbelse gebod, dat staat in Exodus 20, vers 8-11, vinden we het gebod over een dag van rust. Daar vinden we dezelfde aansporing om de Schepper te aanbidden. De rustdag die door de Bijbel Sabbat wordt genoemd, is apart gezet, zodat we op een speciale manier tijd zullen nemen om onze Schepper te aanbidden, te verheerlijken en beter te leren kennen. Wij kunnen God beter leren kennen door de bestudering van Zijn woord en door Zijn schepping te bestuderen. Ook al wordt de natuur vernietigd, er is nog steeds veel schoonheid om ons heen te zien. Hoe meer we te weten komen over hetgeen God geschapen heeft, hoe meer we de Schepper zullen bewonderen.

Zeker, de natuur bevat zoveel schoonheid, dat je er compleet door gefascineerd kunt raken.

Bekijk maar eens een klein insect, een bloem, een hond of een mens. Alles is zo verfijnd en passend gemaakt!

Het is triest dat sommige mensen zijn gaan twijfelen of God wel de Schepper is. In de 19e eeuw heeft Charles Darwin zijn theorieën over het ontstaan van de soorten gelanceerd. Helaas zijn velen voor deze door mensen gemaakte evolutieleer gevallen, die voortdurend doordringt in de boeken en ander studiemateriaal op scholen en universiteiten.

Laten wij niet de mens en de misleidende theorieën van de mens over de oorsprong van het leven verheerlijken, maar verheerlijkt en aanbidt de Schepper die de aarde zo'n 6000 jaar geleden in zes dagen schiep en rustte op de zevende dag.

Hij heeft alles voor ons zo schitterend mooi gemaakt. Als u er nog steeds aan twijfelt of God de Schepper is, sluit dan eens een dag lang uw ogen, en leer begrijpen, hoeveel uw gezichtsvermogen van invloed is op al onze bewegingen. Op dezelfde wijze zijn al onze ledematen belangrijk voor ons om goed te functioneren. En tenslotte: Laten wij God/Jezus Christus danken voor het leven. De Bijbel zegt het zó:

"En Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem." (Kolossensen 1: 17; Johannes 1: 1-3 + 14, en Genesis 1: 26)

Als iedereen de tijd had genomen om God te aanbidden op de dag die Hij apart heeft gezet voor heilig gebruik, dan zou er vandaag geen enkele evolutionist of atheïst zijn! God heeft rijke zegeningen voor ieder die Hem in geest en waarheid aanbidt.

DE TWEEDE BOODSCHAP

"En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volken heeft doen drinken." (Openbaring 14: 8)

GEVALLEN, GEVALLEN IS BABYLON

Wie is "Babylon", "het grote Babylon", en de "Hoer"?

In Openbaring, hoofdstuk 17 wordt de "Hoer" beschreven. Zij heeft veel trekken die zó beschreven zijn, dat zij gemakkelijk te herkennen is. De eerste keer dat u dit hoort zeggen, komt het misschien hard over, maar daarom niet minder waar: alle kenmerken in de Bijbel zijn van toepassing op de Katholieke Kerk. Deze kerk heeft zeker vele goede, oprechte leden, en wij zijn er niet op uit hen te "pakken". Maar wij voelen ons geroepen om zowel hen als ook anderen te waarschuwen tegen het systeem en sommige leerstellingen waarop dit systeem is gebouwd. De achtergrond voor deze waarschuwing is, dat wij niet kunnen ontdekken, dat hun leer in overeenstemming is met de duidelijke tekst van de Bijbel. En ook omdat de tekenen en kenmerken van de "Hoer" in de Bijbel met deze macht overeenkomen. (Openbaring 17:5).

Één van die tekenen is:

"En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde." (Openbaring17: 5)

De Katholieke Kerk noemt zichzelf de moederkerk. In een brief aan de bisschoppenconferenties overal ter wereld schrijft kardinaal Joseph Ratzinger: "Het moet steeds duidelijk blijven dat de ene heilige, katholieke en apostolische universele kerk niet een zuster, maar de moeder van alle kerken is."(Daily Telegraph, 4 september 2000) Dergelijke verklaringen vormen een bevestiging dat de Katholieke Kerk de vervulling van Openbaring 17: 5 is.

De boodschap van de tweede engel bevat een beschrijving van de verschrikkelijke toestand van de godsdienstige wereld. De Bijbel onthult dat de "Hoer", of "Het Grote Babylon", de wereld zal verleiden door haar onbijbelse leerstellingen, ofwel "de (bedwelmende) wijn van de hartstocht van zijner hoererij." Misschien is wel de grootste vervalsing die de Katholieke Kerk in de loop der jaren heeft gepleegd, dat zij de Tien Geboden van God, zoals wij die vinden in Exodus, hoofdstuk 20, vers 3-17, heeft veranderd. Helaas hebben de Lutherse kerken de valse geboden in hun catechismus opgenomen, en hebben ook de mensen met valse geboden verleid. (Wij komen hierop terug onder het kopje: "Het zegel van God en het merkteken van het beest".)

BABYLONS (BEDWELMENDE) WIJN VAN DE HARTSTOCHT

De Katholieke Kerk, of de "Hoer" (Openbaring 17: 5), heeft ook vele onbijbelse leerstellingen ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de aanbidding van de Maagd Maria, evenals de leer over de onsterfelijkheid van de ziel, die men ook in de New Age beweging en in het spiritisme aantreft.

Vandaag de dag aanvaarden verschillende kerken de dogma's van het spiritisme. Het geloof in spiritistische verschijnselen opent de deur voor geesten die u op een dwaalspoor brengen, en voor leerstellingen die hun oorsprong vinden in kwade machten. De invloed van kwade engelen zal, naarmate wij het einde der tijden naderen, binnen de verschillende kerken steeds duidelijker worden. (Deuteronomium 18: 10-12 en II Thessalonicensen 2: 9). Lees hier meer over in het boekje "Mariaverschijningen".

· De Communie

De Katholieke Kerk leert dat de hostie en de wijn werkelijk veranderen in het lichaam en het bloed van Jezus, wanneer de priester ze opheft en zegent. En ook dat zij Jezus telkens opnieuw offeren ("doden") wanneer zij tijdens de communie de hostie eten en de wijn drinken. Daarom wordt dit een heilig misoffer genoemd. Dit is één van de bedenkelijke rituelen die de Katholieke Kerk heeft ingevoerd. De Bijbel echter zegt, dat Jezus éénmaal is geofferd, en dat de maaltijd des Heren een gedachtenis is aan wat Jezus voor onze verlossing heeft gedaan. (Hebreeën 9: 24-28 en I Korinthiërs 11: 23-26).

Er zijn vele aanwijzingen, dat in de nabije toekomst ook het afvallige Protestantisme de Katholieke communiepraktijk zal overnemen.

· Gemeenschappelijke Verklaringen

Wij hebben in het kort enkele falsificaties (de bedwelmende wijn) genoemd die beetje bij beetje andere kerken zijn binnengedrongen. Het is triest om te zien, dat de Lutherse Wereld Federatie en de Katholieke Kerk op 31 oktober 1999 een gemeenschappelijke verklaring hebben ondertekend over de leer van de rechtvaardigmaking. Veel leden van de Lutherse Kerken weten niet eens waar deze overeenkomst over gaat, omdat de machthebbende elite binnen deze kerken dit over de hoofden van de mensen heen heeft beslist via hun grote kerkelijke vergaderingen. Deze "Gemeenschappelijke Verklaring" zegt onder andere, dat wij tegelijkertijd zondig en rechtvaardig zijn. De Bijbel zegt echter, dat zolang wij Jezus' gerechtigheid hebben aangenomen, wij niet langer zondaars zijn, maar rechtvaardig. (I Johannes 1: 9)

Bovendien, als wij altijd zondaars zouden blijven, dan zou niemand gered worden, want de Bijbel zegt dat niets onreins het koninkrijk van God zal binnengaan. En Jezus kwam om de mens te bevrijden van zonde en niet in zonde. (Openbaring 21: 27 en Mattheüs 1: 21)

· Rechtvaardiging door sacramenten?

De "Gemeenschappelijke Verklaring" zegt ook dat gelovigen volkomen rechtvaardig zijn, omdat God hun door woord en sacrament vergeeft. Maar wij kunnen niet door daden (sacramenten) vergeving ontvangen en rechtvaardig worden. Dit is iets Katholieks, en komt oorspronkelijk van het Concilie van Trente in de 16e eeuw. Waarom zijn de Lutheranen op dit belangrijke vraagstuk teruggekeerd tot Rome? Doop en Communie, die deel uitmaken van de zogenaamde sacramenten, zijn symbolische handelingen. Wij mogen niets tussen Christus en onszelf in plaatsen om ons te verlossen of om ons rechtvaardig te maken. Alleen als wij met onze zonden rechtstreeks tot Jezus gaan, worden wij rechtvaardig gemaakt.

· Het besprenkelen van baby's

De "Gemeenschappelijke Verklaring" zegt ook, dat "de mens uit het gehoor en uit geloof rechtvaardig gemaakt wordt door de doop". We weten dat het sprenkelen van water op het hoofdje van baby's het toegangsbewijs is voor zowel de Katholieke Kerk als voor de Lutherse Kerken. Maar een klein kind kan geen eigen geloof hebben. En het is ook niet juist, dat anderen in jouw plaats kunnen geloven. De Bijbel zegt dat het geloof tot stand komt door de prediking van Gods Woord, en dat degene die gelooft en gedoopt wordt, gered zal worden. (Romeinen 10: 17 en Marcus 16: 16). De doop is een bede van een goed geweten tot God (I Petrus 3: 21), maar een klein kind kan de betekenis van een dergelijk verbond niet begrijpen. Iedereen moet eerst het evangelie horen, en dan besluiten of hij dit gewetensverbond met God aan wil gaan of niet. Bovendien is een bijbelse doop een begrafenis in het watergraf, waarin men symbolisch zijn oude zondige leven begraaft, en opstaat tot nieuw leven met Jezus Christus. (Romeinen 6: 3-6)

· Charta Oecumenica

De "Gemeenschappelijke Verklaring" is een verwarrend document, en niet een "zo spreekt de HERE".

De laatste tijd komen de grote Lutherse en Katholieke organisaties in Europa, de CEC (Conferentie van Europese Kerken) en de CCEE (Katholieke Bisschoppen Conferentie van Europa), bijeen om een nieuw document voor te bereiden dat Charta Oecumenica heet. Dit document is op vele punten bijna een kopie van de plannen van de Katholieke Kerk en de Jezuïeten uit 1995. (Van de Algemene Vergadering van Jezuïeten, 1995). Notulen van deze algemene vergadering tonen aan dat zij werken aan een volledige eenwording van kerken. Het is onnodig te vermelden dat zij deze eenwording willen laten plaatsvinden onder de paraplu van de Katholieke Kerk. In Charta Oecumenica wordt bijna hetzelfde opnieuw gezegd. Daarin staat: "Totdat wij het doel van volledige kerkelijke eenwording hebben bereikt, zijn we voornemens om samen te werken in alle zaken waarover geen diep verschil van overtuiging ons dwingt gescheiden te handelen." Om dit te bereiken zullen zij een DIALOOG met andere kerken aangaan, waarin de andere kerken hun geloofspunten naar voren kunnen brengen. Daarna zullen ze trachten zich te verenigen rondom hetgeen zij gemeenschappelijk hebben, en te vermijden meningsverschillen te behandelen. Maar een ware discipel van Christus zal ook waarheden die ter discussie staan aanpakken, en in gebed aan God om hulp vragen om op alle terreinen met Gods wil in overeenstemming te komen.

Charta Oecumenica zal ook werken aan het "bevorderen van het oecumenisch leerproces in het Christelijk onderwijs en in de theologische opleidingen en verder onderricht." Hoe moeten wij onze jeugd beschermen tegen zo'n massieve oecumenisch / katholiek geïnspireerde invloed?

Charta Oecumenica zal ook het gebed gebruiken om het Christendom onder het vaandel van de oecumene te verenigen. Zij stellen het zó: "samen bidden vormt het hart van de oecumene". Het is belangrijk om tot God te bidden, maar we begrijpen dat er een speciale strategie steekt achter dergelijke verbondenheid-in-gebed-afspraken.

Charta Oecumenica staat een "gemeenschappelijke evangelisatie in Europa" voor, en zij zullen niet evangeliseren om leden bij de anderen weg te "stelen". Wanneer men deze taktiek volgt, is de vrijheid om vrijuit te prediken en om mensen uit "Babylon" weg te roepen verdwenen. Wij moeten hier sterk tegen waar-schuwen! Met Charta Oecumen-ica is de vrijheid van gods-dienst in ge-vaar!

DOCHTERS VAN HOEREN

Hier zien we dat de Lutherse Kerken en andere kerken die overeenkomsten aangaan en gemeenschappelijke verklaringen ondertekenen met de Katholieke Kerk, en die er op belangrijke punten valse leerstellingen op na houden, "dochters van hoeren"zijn geworden, zoals de Bijbel beschrijft in Openbaring 17: 5.

De eerste keer dat wij het woord "Babel" en "Toren van Babel" tegenkomen, is in Genesis, de hoofdstukken 10 en 11. Het was Nimrod die daar heerste, en onder zijn regering bouwde men de toren van Babel. "Babylon" was van oorsprong synoniem met opstand tegen Gods soevereiniteit. De mens nam het leiderschap over dat uitsluitend aan God toebehoorde. "Babylon" werd op deze manier de moeder van alle valse godsdiensten, en hun godsdienst was dat zij door hun eigen daden gered konden worden. Goddeloosheid, concentratie van macht en verwarring heersten. Daarom verbinden we "Babylon" met verwarring. Het woord "Babylon" betekent verwarring.

De stad Babylon, die 600 jaar voor Christus bestond, vertoonde ook veel van dezelfde trekken van afval en verwarring. Deze "wereldmacht" onderdrukte Gods volk, en de Bijbel vertelt het volk van die dagen:

"Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem." En "Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen…" (Jeremia 51: 6 + 9)

In de uitdrukking "Gevallen, gevallen is het grote Babylon" (Openbaring 14:8) wordt: "Babylon" gebruikt als symbool. Het vertelt van kerken die eens de waarheid kenden, maar die gevallen zijn. Het is een beeld van het geestelijk verderf dat binnen het Christendom heeft plaatsgevonden. God uit een beschuldiging en geeft een berisping aan een afvallig Christendom. De Lutherse kerken zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. Maarten Luther leidde een krachtige reformatie tegen de macht van de paus in zijn tijd, maar vandaag heeft de Lutherse Kerk een verbond gesloten met Rome over verschillende belangrijke kwesties. We hebben al enkele voorbeelden gegeven, maar u zult spoedig zien dat de afvalligheid wijd verspreid is.

Daarom is Babylon een beschrijving van de afvallige gemeente die de mensen van deze aarde zal verleiden. De valse Babylonische gemeente is de Katholieke Kerk, omdat zij het Babylonische merkteken draagt van het oude Babylon.

De Lutherse kerken zijn geleidelijk meer en meer op "Babylon" gaan lijken, en daardoor een deel van "Babylon" geworden. De Bijbel geeft aan, dat zijn val groot zal zijn, zowel voor de Katholieke Kerk als voor de Lutherse kerken … en voor allen die in dezelfde voetsporen zullen gaan … De nabije toekomst zal dit laten zien.

Ondanks de geestelijke duisternis en de vervreemding van God, welke de kerken karakteriseert die "Babylon" vormen, is een groot deel van de ware volgelingen van Christus nog steeds in deze kringen te vinden. Velen hebben hun ogen nog niet geopend voor bijzondere waarheden voor onze tijd. Zeer velen zijn ontevreden en verlangen naar een helderder licht. Zij zoeken tevergeefs naar het beeld van Christus in de kerken waar zij bij horen. Langzaam maar zeker, in de mate waarin deze kerken zich meer en meer verwijderen van de waarheid en zich nauwer met de wereld verbinden, zullen de verschillen tussen beide groepen toenemen. Tenslotte zal het tot een volledige breuk komen. De tijd zal aanbreken waarin degenen die God boven alles liefhebben, niet langer verbonden kunnen blijven met die anderen …

"Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben." (II Timotheüs 3: 5)

EENHEID IN CHRISTUS

De oecumenische beweging probeert, via compromissen en meerderheidsbesluiten, een overeenkomst tot stand te brengen op een paar onderdelen waar niet zoveel discussie over is, en laat andere meer controversiële zaken liggen. De Bijbel zegt echter, dat wij ons door Gods woord moeten laten leiden. Slechts dan zullen wij een werkelijke eenheid bereiken.

De Bijbel is vóór eenheid, maar het moet een eenheid zijn die op een helder Bijbels fundament is gebouwd. Er moet sprake zijn van eenheid in Christus.

Jezus drukt het zó uit:

"Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij in Ik in U, dat ook zij in Ons zijn." (Johannes 17: 21-23)

Gods kinderen zullen bij elkaar horen en tot eenheid komen in en met Christus. Die eenheid zal tot stand komen volgens Gods maatstaven, en niet door compromissen en meerderheidsbesluiten, die vaak niet zijn gebaseerd op een "zo spreekt de HERE".

VERLAAT BABYLON

De Bijbel spreekt op de volgende manier over de omstandigheden in de eindtijd:

"Omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid." (Openbaring 18:3)

Dit is een onheilspellende situatie, maar er is licht in de duisternis. God heeft nog Zijn volk in "Babylon", en deze zullen nu in de eindtijd een machtige uitdaging ontvangen. Er zal een beweging, gesymboliseerd door een engel, opstaan. Zij zullen met een krachtige stem de zonden van "Babylon" verkondigen. Deze boodschap is:

"Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen." (Openbaring 18:4)

Deze verkondiging vormt, samen met de boodschap van de derde engel, de laatste waarschuwing aan het mensdom. Wanneer u zich deel voelt van Gods volk, moet u deze waarschuwing ter harte nemen en de verleiding van de oecumene verlaten.

Wij zullen nu de laatste boodschap gaan bezien die nu verkondigd moet worden, vlak voordat de genadetijd voor ons eindigt en Jezus terugkomt.

DE DERDE BOODSCHAP

"En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in (Statenvertaling: van) Jezus bewaren."(Op. 14: 9 - 12)

HET ZEGEL VAN GOD OF HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Het "Merkteken van het Beest" of het "Merkteken van God" - dat is de keus in het laatste der dagen.

Het gaat erom of wij God gehoorzamen of de mens. God heeft ons Zijn zichtbare zegel of merkteken gegeven in Zijn gebod voor de rustdag. Een zegel van een wetgever bevat zijn naam, zijn titel en het gebied waarover hij regeert. Het gebod voor de rustdag luidt als volgt:

"Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbat van de HERE uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HERE de Sabbatdag en heiligde die." (Ex. 20: 8 - 11)

Hier staat dat de naam van de wetgever is "De HERE". De titel van de wetgever is Hij die "heeft … gemaakt" (de Schepper). En het gebied waarover de wetgever regeert is "de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is". De Katholieke Kerk heeft deze tekst compleet uit het gebod, zoals dat in hun Catechismus staat, geschrapt.

Dit betekent dat de tekst die aantoont dat God de wetgever is, geschrapt is.

Nadat zij dit gedaan hadden, hebben zij de vrijheid genomen om zelf wetgevers te worden. Vervolgens hebben zij de geboden zó veranderd, zoals zij nu in hun Catechismus te vinden zijn. Maar denk aan Jezus' eigen woorden:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen, om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied." (Mat. 5: 17 _ 18)

De Katholieke Kerk heeft in het gebod ook vrijwel de volledige tekst over de rustdag geschrapt. Inclusief de tekst die zegt, dat wij God moeten aanbidden op de Bijbels vastgestelde zevende dag. En dus niet op zondag, wat volgens de Bijbel de eerste dag is. Helaas is de L u t h e r s e K e r k de K a t h o l i e k e K e r k in haar voetsporen gevolgd. Daarom is in de Lutherse Catechismus alleen deze ene korte tekst te vinden: "Gij zult de rustdag heiligen." Er is niets te vinden over welke dag de rustdag is. De Lutherse Kerk heeft dan ook besloten om de valse, door mensen gemaakte rustdag te houden, en niet de rustdag die de Bijbel voorschrijft.

Het veranderen van de rustdag van Sabbat naar zondag vond plaats meer dan duizend jaar voor de tijd van de reformatie. Vandaag de dag weten maar heel weinig mensen van deze vervalsing. Velen houden zondag te goeder trouw als rustdag, in de overtuiging dat dit de Bijbelse rustdag is. Maar op dit punt hebben de priesters en predikanten de mensen misleid. Zij hebben het Woord niet helder en zuiver verkondigd zoals het in de Bijbel staat.

DIES DOMINI (= de Dag des HEREN)

Paus Johannes Paulus II erkent in zijn pastorale brief "Dies Domini", van mei 1998, dat de Sabbat de oorspronkelijke rustdag van God is. Maar hij schrijft met grote schaamteloosheid, dat de "Christenen, die zijn geroepen om de verlossing door het bloed van Christus te verkondigen, meenden dat zij de bevoegdheid bezaten om de betekenis van de Sabbat over te dragen op de dag van de opstanding." De paus spreekt ook van "de geestelijke en pastorale rijkdom van de zondag, zoals die ons door de traditie is overgeleverd."

De paus schrijft dat zij meenden dat zij de bevoegdheid bezaten om deze verandering door te voeren. En hij geeft toe dat zondag als rustdag traditie is.

"Zondag is een katholieke instelling, en hun bewering dat die geheiligd moet worden kan slechts op basis van katholieke vooronderstellingen verdedigd worden." (The Catholic Press, Sydney, Australië, Augu

Nu is het duidelijk dat in de Bijbel alle kenmerken van de macht van de antichrist, "het Beest", op het pausdom van toepassing zijn. Door de mannen van de reformatie werd openlijk verklaard dat de paus het merkteken van de antichrist draagt. Dit is ook opgenomen in de "Augsburger Confessies"(= Augsburger Geloofsbelijdenis, een Luthers geschrift, blz. 539).

Wij hebben gezien, dat de Katholieke Kerk Gods zichtbare zegel, of merkteken, uit de geboden, zoals die in hun catechismus zijn opgenomen, heeft geschrapt. Bovendien zeggen zij in ver-schillende verklaringen dat de zondag merkteken is van hun autoriteit, en dat anderen het gezag van hun kerk erkennen door het heiligen van de zondag. (H.F. Thomas, kanselier van kardinaal Gibbons, en ook de Douay Catechism, blz. 59)

DE DAG DES HEREN

De Katholieke Kerk en vele protestantse kerken noemen zondag "de Dag des HEREN", maar de Bijbel zegt dat "de Sabbat" de "heilige dag des Heren" is (Jes 58: 13).

COMMUNIE + ZONDAGSHEILIGING

In zijn pastorale brief Dies Domini roept paus Johannes Paulus II de priesters op om iedere zondag de katholieke communie te vieren. Dit betekent dat hij de mensen opdroeg om tegelijkertijd twee onbijbelse gebruiken in te voeren: de katholieke communie en de valse Sabbat. We kunnen nu steeds duidelijker zien, dat het tot een hoogtepunt komt. Zo verklaart de paus is zijn tweede pastorale brief "Ad tuendam Fidem" (= Ter bescherming van het Geloof, gepubliceerd op 28 mei 1998), dat een ieder die niet trouw is aan de Katholieke beginselen "als ketter gestraft" zal worden. Deze woorden roepen herinneringen aan een donker verleden op. Maar weest niet bang. Iemand die Christus als Leidsman heeft, heeft de sterkste aan zijn kant. En Hij zal Zijn kinderen kracht om te overwinnen geven, zelfs onder dreigingen en vervolging.

HET GETAL VAN HET BEEST

In het boekje: "Wacht u voor de machthebbende elite en voor wereldwijde eenwording!", vinden we de 16 herkenningstekenen van het "Beest".

Al deze kenmerken passen op de Katholieke Kerk, en ook het getal van het beest: 666. De Bijbel zegt dat dit HET GETAL VAN EEN MENS is, en niet een getal in cijfercode. Zij die beweren dat een systeem van cijfercodes of de microchip het merkteken van het beest is, leiden mensen op een dwaalspoor. Dat heeft niets met het merkteken van het beest te maken. Het is evenwel mogelijk, dat de elektronica gebruikt kan worden om mensen te identificeren. En ook om erop toe te zien, dat zij die het merkteken van het beest niet ontvangen, niet in staat zullen zijn om te kopen of te verkopen.

Maar terug naar het getal van het beest. De Bijbel zegt dat dit het getal van een mens is. Wie is het?

Alle pausen hebben een gemeenschappelijke titel: VICARIUS FILII DEI, hetgeen betekent: "Plaatsvervanger van de Zoon van God" op aarde. ("Our Sunday Visitor" = Onze Zondagse Bezoeker, Katholiek Weekblad, 18 april 1915, Bureau of Investigation, Huntington, Ind.)

De Latijnse letters hebben bepaalde getalswaarden, en als je deze getalswaarden toepast, dan krijg je 666. (V en U = 5, I = 1, C = 100, A = 0, R = 0, S = 0, L = 50, D = 500, E = 0, opgeteld 666.)

"Het getal van het beest", "het merkteken van het beest" en "het beeld van het beest" zijn slechts drie van de herkenningstekenen van "het beest". Al deze herkenningstekenen moeten van toepassing zijn op een bepaalde omschreven macht, en zij passen allemaal op het pausdom. Luther en de mannen van de reformatie hadden gelijk toen zij zeiden, dat de paus het merkteken van de Antichrist draagt.

AAN HUN RECHTERHAND OF AAN HUN VOORHOOFDEN

De Bijbel zegt, dat het merkteken van het beest ofwel aan de rechterhand, of aan het voorhoofd zal worden aangebracht. Er staat:

"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft." (Op. 13: 16-17)

De Bijbel legt zichzelf uit en verklaart, dat het voorhoofd te maken heeft met ons hoofd en onze gedachten, en dat de hand te maken heeft met onze daden. (Deut. 6: 6-9 en Ex. 13: 8-10)

Zij die - wanneer de tijd van het merkteken van het beest aanbreekt - hebben vernomen wat dit merkteken is en het hebben begrepen, maar er met hun verstand toch voor kiezen om zich aan het zondagsgebod van het pausdom te houden, ontvangen het merkteken op hun voorhoofd. Zij die dit merkteken op hun hand ontvangen, laten in hun handelingen zien waarvoor zij gekozen hebben. Zij werken op de Sabbat van de HERE, omdat zij hun hand op de valse Sabbat laten rusten. In beide gevallen ontvangen zij het "merkteken van het beest".

Om het in een paar woorden te zeggen. Het ontvangen van het "merkteken van het beest" betekent, dat men dezelfde keuze gedaan heeft als het BEEST, en dezelfde ideeën voorstaat, dit in directe tegenstelling met het woord van God.

Terwijl de meeste mensen dit teken van loyaliteit aan aardse machten aannemen, waardoor zij het "merkteken van het beest" ontvangen, zal een kleine minderheid ervoor kiezen om trouw aan God te blijven en Hem als gezag over hen te aanvaarden. Zij ontvangen daarom het "zegel van God".

Tot diegenen die het "merkteken van het beest" zullen ontvangen, klinkt een boodschap uit de hemel met de waarschuwing:

"Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn." (Op. 14: 9 - 10) "Maar niemand zal de wraak van God hoeven ondergaan, als niet eerst de waarheid tot zijn verstand en zijn geweten is doorgedrongen, en verworpen. Er zijn velen die de kans niet hebben gekregen om de waarheden te horen die speciaal voor deze tijd bestemd zijn. De plicht tot het houden van het vierde gebod is hun nog nooit in het ware licht voorgehouden. Hij die ieder hart kent, en die alle motieven toetst, zal niemand, die ernaar verlangt de waarheid te kennen, laten misleiden over de twistpunten van de Grote Strijd. Het bevel zal de mensen niet willekeurig treffen. Iedereen heeft voldoende licht om bij zijn volle verstand te kiezen." ("Het Grote Conflict", blz. 662)

Helaas zullen al te veel mensen onder druk van de autoriteiten en het merkteken van het beest ontvangen, deels uit angst hun baan te verliezen of zonder voedsel en kleding te komen. Maar een ware discipel van Christus zal erop vertrouwen dat God hem door de laatste crisis heen zal leiden - ook al zou het tot dergelijke omstandigheden komen.

WIENS GEZAG VERKIEST U?

In dit kleine boekje wordt u de keus voorgehouden, wiens gezag u wilt aannemen: Jezus die de Sabbat heeft ingesteld, of het pausdom dat zondagsheiliging voorstaat. In verband hiermee zullen wij nadere uitleg geven. Jezus nam deel aan de schepping. De Bijbel zegt: "alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen" (Kol. 1: 16; Jn. 1; 1-3 + 14). Hij nam deel aan het instellen van de Sabbat, en de Bijbel zegt dat Jezus de Heer van de Sabbat is. (Mk. 2: 28). Dus als iemand de rustdag zou kunnen veranderen, dan zou dat Jezus Christus moeten zijn. Maar kunt u één woord uit de mond van Christus vinden, dat zegt dat we moeten stoppen met het houden van de Sabbat en liever beginnen met de zondag als rustdag te houden? We hebben eerder gelezen dat er niet één jota noch één tittel van de wet voorbij zal gaan. Bovendien zegt de Bijbel:

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid." (Heb. 13: 8)

Dit toont ons aan, dat Gods geboden nog steeds van kracht zijn, inclusief het Sabbatsgebod.

De vraag is daarom: wiens gezag verkiest u? Van diegenen die achter een door mensen uitgevaardigd gebod staan en de zondag als rustdag hebben, óf Gods gezag en Zijn rustdag?

De Bijbel zegt dat uw antwoord op deze vraag de laatste toetssteen in het laatste der dagen zal zijn: aanbidt u het beest en ontvangt u zijn merkteken, zondag als rustdag volgens het pausdom; óf aanbidt u God en gehoorzaamt u Hem door de Sabbat te houden? (Op. 13: 15-17 en Op. 14: 9-12)

Iedereen zal de keus maken nadat deze kwestie duidelijk is uitgelegd. Dit boekje is geschreven om u te helpen deze keus te maken, maar u kunt er ook nog meer over lezen in het boek "Het Grote Conflict" of in het boekje "Vrijheid in Gevaar". De Sabbat zal dáárom de belangrijkste loyaliteitstest zijn, omdat dit de waarheidsvraag is waar de Grote Strijd over gaat. Wanneer mensen aan deze laatste test worden onderworpen, dan zal er een scheidingslijn worden getrokken tussen hen die God dienen en degenen die dit niet doen. Het vieren van de valse Sabbat - in overeenstemming met de nationale wet, maar gericht tegen het vierde gebod - zal een loyaliteitsverklaring betekenen aan de macht die tegen God in gaat. Hiertegenover staat het houden van de ware Sabbat in gehoorzaamheid aan Gods gebod als een loyaliteitsverklaring aan de Schepper. Terwijl de ene groep het merkteken van loyaliteit aan aardse machten ontvangt, kiest de andere groep het merkteken van loyaliteit aan Gods gezag. Daarom zullen zij "Het Zegel van God" ontvangen.

GODS ZEGEL OP UW VOORHOOFD

Gods zichtbare zegel schuilt in Zijn gebod over de rustdag. God zegt dat de Sabbat een teken zal zijn tussen Hem en Zijn volk (Eze 20: 12 + 20). Toch zien we dat het zegel dat Gods kinderen aan hun voorhoofd zullen ontvangen, vlak voordat de strijd op deze aarde ten einde komt, van een heel bijzonder karakter zal zijn. dit zegel zal dan gegeven worden aan de gelovigen die overleven en tot overwinnaars worden in de strijd van "het merkteken van het beest". "Het zegel van God" is een teken van Gods goedkeuring voor Zijn kinderen. De Bijbel zegt, dat aan diegenen die zich bekeren en in Christus geloven, de Heilige Geest als zegel is beloofd. Degene die gelooft, heeft in zijn leven de Heilige Geest als zegel, zolang als hij of zij dicht bij Christus blijft en Zijn wil doet. (Efe. 1: 13 en Han. 5: 32)

Maar laten wij nu kijken naar de bezegeling die de engel van God zal uitvoeren vlak voordat Jezus terugkomt. De Bijbel zegt dat de engel van God "het zegel van de levende God" (Op. 7: 2) zal aanbrengen aan het voorhoofd van diegenen "die zuchten en kermen over de gruwelen", die worden bedreven door degenen die beweren geestelijk leiders van Gods volk te zijn (Eze. 9:4). Het "Zegel van God" aan het voorhoofd is een teken dat engelen wél kunnen zien, maar het menselijke oog niet. (Eze. 9: 4-6) Het "Zegel van God" is een bevestiging in de waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat Gods kinderen niet ten val zullen komen.

Zij die niet op zichzelf vertrouwen, maar die zich voor God verootmoedigen, en die met de inwonende kracht van de Heilige Geest leven in overeenstemming met Gods wil, ontvangen het hemelse stempel en maken zich gereed om het "Zegel van God" te ontvangen. Wanneer dit zegel op hun voorhoofden is aangebracht, blijft hun karakter tot in alle eeuwigheid zuiver en onbevlekt. Daarom zal het "Zegel van God", of Zijn stempel van goedkeuring, gegeven worden aan hen die Gods Geest ontvangen hebben, en zij zullen op deze wijze in de Geest versterkt worden, zodat zij niet ten val komen. Niemand kan hun kwaad doen als de plagen komen, en zij zijn geschikt om bij Christus te zijn, wanneer Hij komt om Zijn volgelingen met Zich mee te nemen.

De Bijbel openbaart ook dat het "merkteken van het beest" zal verschijnen voordat de genadetijd voorbij is en voordat Jezus terugkomt (Op. 13: 11 _ 16) Wij lezen over:

"de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods." (Op. 15: 2)

Johannes kon degenen die de overwinning over het "merkteken van het beest" hadden behaald, ook zien staan voor de troon van Jezus in de hemel. (Op. 4: 2 en 7)

DE OVERWINNAARS

Dit laat ons zien dat zij een strijd te voeren hadden. De verlosten, die in leven zijn wanneer Jezus terugkomt, zullen daarom door de grote verdrukking met het "merkteken van het beest" zijn heengegaan.

Het "Zegel van God" of het "merkteken van het beest", dit zal de grote beproeving zijn die zal beslissen over onze eeuwige bestemming. Het is de beproeving die Gods volk moet doorstaan vóórdat zij het zegel ontvangen. Allen die zich gehoorzaam tonen aan God door Zijn geboden te houden, en die weigeren de valse Sabbat te accepteren, zullen zich onder de banier van God stellen en het "Zegel van de levende God" ontvangen. Zij die voor de Goddelijke waarheid terugschrikken, en die de zondagse Sabbat accepteren, zullen het teken van het beest ontvangen.

Nu is het de tijd om ons voor te bereiden. Het "Zegel van God" zal nooit aan het voorhoofd van een onreine man of vrouw worden aangebracht. Het zal nooit worden aangebracht aan het voorhoofd van een man of vrouw die eerzuchtig is en die de wereld liefheeft. Het zal nooit aangebracht worden op mannen of vrouwen die een valse tong hebben, of een verraderlijk hart. Ieder die het zegel ontvangt moet vlekkeloos voor God zijn _ net als alle anderen die de hemel als doel hebben.

ER IS EEN ZONDAGSBEWEGING OP GANG GEKOMEN

Over de gehele wereld is een zondagsbeweging op gang gekomen. Paus Johannes Paulus II wil de zondag als rustdag versterken. Grote religieuze bewegingen, zoals "De Christelijke Coalitie", zeggen ons dat wij moeten terugkeren tot de tien geboden van God. In de Europese Unie trachten Protestanten en Katholieken onderwerpen te vinden waarover zij het samen eens zijn, en de zondag als rustdag is zo'n onderwerp. In Europa wil de oecumenische alliantie, CEC, de kerken verenigen naar Katholiek model, en de zondag in het middelpunt als gemeenschappelijke rustdag. Toen Harald V in Noorwegen tot koning gekroond werd, wilde hij dat de ceremonie voor zijn inzegening op zondag zou plaatsvinden, teneinde de zondag als rustdag te versterken. Bisschoppen en priesters verlangen een hernieuwing van zondagsvieringen. Sommigen willen een volksbeweging ter ondersteuning van deze rustdag, anderen willen boetes op het verbreken van de zondagsrust.

We zien ook dat bisschoppen en predikanten zich aansluiten bij vakbonden, milieuorganisaties en allerlei onderdelen van het zakenleven en de industrie, om de zondag te beschermen en tot een dag te maken, anders dan de rest van de week. Hun motieven kunnen goed zijn, omdat het in beginsel goed is om de rustdag een zinvollere betekenis te geven. Wij moeten ontspannen, rusten, en ons geestelijk en lichamelijk vernieuwen. Maar als belijdende Christenen een rustdag willen versterken, dan moet dit de dag zijn die de Schepper heeft gezegend en geheiligd, de Sabbat, volgens de Bijbel de zevende dag van de week. Bovendien is het niet juist, dat iedereen gedwongen moet worden om die rustdag te houden waar de overheid toe besluit. Het heiligen van de rustdag moet vrijwillig gebeuren, niet onder dwang. Maar de Bijbel zegt dat over deze kwestie de vrijheid van geweten doorbroken zal worden. De voorbodes van een dergelijke religieuze dwang zijn nu al zichtbaar.

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST ZAL SPOEDIG VERSCHIJNEN

De beproeving van het "merkteken van het beest" zal komen, wanneer de zondag als rustdag onder dwang of door een bevel zal worden opgelegd, heel waarschijnlijk in de nabije toekomst.

Daarom moeten wij, als we van deze vervalsing van de rustdag weten, ook vandaag al onze keus maken. Het is noodzakelijk dat wij in deze kwestie nu volledig de kant van Jezus kiezen, zodat wij de Heilige Geest als bron van kracht zullen hebben in de beslissingen en beproevingen die vóór ons liggen.

HET OVERBLIJFSEL ZAL VOLHARDEN: ZIJ ZULLEN DE GEBODEN GODS EN HET GELOOF IN JEZUS BEWAREN

De Bijbel beschrijft degenen die niet zullen buigen voor deze door mensen gemaakte valse rustdag, op deze manier:

"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren." (Op. 14: 12)

Laten wij ons daarom verdiepen in de geboden van God en hetgeen waar Jezus in geloofde.

De Bijbel laat duidelijk zien dat er in de eindtijd voordat Jezus terugkomt een geweldige geestelijke strijd zal zijn. Zij die het merkteken van het beest niet zullen aannemen, zullen op allerlei mogelijke manieren onder druk worden gezet. Er staat dat zij niet in staat zullen zijn om te kopen en te verkopen, en dat opdracht zal worden gegeven hen te doden. (Op. 13: 15-16) De hele wereld zal zich verbazen en het pausdom ("het beest") achterna lopen, maar het gelovig overblijfsel van het volk van God zullen niet onder de druk bezwijken. De Bijbel zegt, dat zij zich niet met vrouwen bevlekt hebben; want zij zijn maagdelijk (Op. 14: 4. In II Kor. 11:2 wordt dit over de gemeente gezegd). Met andere woorden: zij aanvaarden niet "de wijn van de hartstocht van Babylon", maar verkondigen met luide stem "de Drie Engelen Boodschap", en maken Gods karakter in hun leven zichtbaar. Zij laten hun eigen `ik' niet regeren, maar volgen Gods voetspoor - onder leiding van de Heilige Geest. Over hen wordt gezegd:

"Dezen zijn het, die het Lam (Jezus) volgen, waar het ook heengaat. …","En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk." (Op. 14: 4 - 5)

Zij hebben hun leven aan Jezus gewijd, en zij hebben de Heilige Geest ontvangen als krachtbron in hun leven, om voor God en mensen rechtvaardig te kunnen leven.

Er staat dat zij onberispelijk zijn. Hetzelfde wordt gezegd van de lammeren die zij onder het Oude Verbond offerden. Zij vormen een verwijzing naar Christus die ook onberispelijk is. Met de Heilige Geest in ons, kunnen ook wij het karakter van Christus in ons leven zichtbaar maken, zodat wij niet zondigen. Laat hier geen misverstand over zijn. Wij kunnen dit bereiken, niet uit eigen kracht, maar doordat Gods kracht in ons werkt en ons helpt om naar Zijn wil te handelen. (I Pt. 1: 13-16 en Fil. 2: 12-13) Daarom heeft de Bijbel deze uitdaging voor u: wanneer u zich voor God onwaardig voelt, of bang bent voor de toekomst, dan moet u weten dat de Heilige Geest u op dit moment roept om tot Jezus te komen, met uw zondenlast! Leg al uw zonden in gebed aan de voeten van Jezus, zodat Hij over uw zonden verzoening kan doen! Dan zal Zijn gerechtigheid uw gerechtigheid zijn. Tegelijkertijd moeten wij bidden om de kracht van de Heilige Geest, om ons te helpen om samen met Christus ons levenspad te vervolgen, zodat wij in alles rechtvaardig zullen leven. Door de genade van God zullen we dan gereed zijn, wanneer Hij spoedig zal komen om Zijn volk met Zich mee te nemen.

HET BEELD VAN HET BEEST

Omdat in de Bijbel het pausdom past in het teken van "het beest", moet "het beeld van het beest" wel een kopie van dit systeem zijn.

"Het beeld van het beest" betekent een afvallig Protestantisme, wat voortkomt uit pogingen van protestantse kerken om de steun van de staat te krijgen, om hun normen aan de mensen op te leggen.

In Europa hebben veel landen een staatskerk. Kerk en staat werken samen. De kerk ontvangt hulp van de staat om haar opdracht te vervullen. Dit lijkt op een Katholiek systeem. In de donkere Middeleeuwen waren er duidelijke voorbeelden van hoe de Katholieke Kerk haar macht gebruikte en martelpraktijken toepaste op mensen van een ander geloof. De Bijbel zegt dat dit zelfde machtsmisbruik in de eindtijd zal terugkomen. (Op. 13: 11 _ 18) Omdat de Grondwet van de Verenigde Staten niet het systeem van een staatskerk kent, zou men er niet aan denken, dat juist hier een kopie van de regeringsvorm van het pausdom zal worden ingevoerd. Maar de Bijbel maakt duidelijk, dat juist dát zal gaan gebeuren. Men zal de staat gebruiken om godsdienstige wetten op te leggen, in het bijzonder wetten over de zondagsheiliging.

Maar, zult u zeggen, de Verenigde Staten van Amerika zijn hét land van de godsdienstvrijheid. Ja, de Bijbel karakteriseert het dan ook als een lam dat twee horens heeft en spreekt als een draak. In zijn vroege geschiedenis kwamen de Verenigde Staten van Amerika naar voren als een land van godsdienstvrijheid. De lamshorens staan voor jeugd, onschuld en tederheid _ karaktertrekken die bij de Verenigde Staten pasten bij het ontstaan van het land aan het einde van de 18e eeuw. Het Protestantisme en een republike regeringsvorm vormden de grondbeginselen. De vrijheid van godsdienst werd gegarandeerd, zodat iedereen het recht had, om God volgens zijn eigen geweten te dienen. De Bijbel laat echter zien, dat deze situatie zich zal wijzigen, en dat dit land uiteindelijk zal spreken als een draak. Een natie spreekt door middel van zijn wetten en zijn rechtssysteem.

Velen hebben opgemerkt dat het Congres al is begonnen met het maken van wetten over godsdienst. Bijvoorbeeld HR 2431, dat een onlangs opgericht bureau de bevoegdheid verleent om godsdienstige groepen overal ter wereld in de gaten te houden. Zij die overgaan tot vervolgingen om godsdienstige redenen zullen worden gestraft. Dit bureau zal vaststellen wanneer sprake is van vervolging om godsdienstige redenen. Kan bijvoorbeeld dit boekje beschouwd worden als vervolging van de Katholieke Kerk?

De Amerikaanse Grondwet zegt, dat er geen godsdienstwetten uitgevaardigd zullen worden. Er staat in: "Het Congres zal geen wetten maken over de invoering van godsdienst, noch de vrije uitoefening van godsdienst verbieden." Slechts door het compleet negeren van deze vrijheidsgaranties kan de nationale overheid dergelijke inbreuken op de godsdienst voltrekken. Dit proces is al begonnen, en zal vervolg krijgen. Ja, de Bijbel zegt dat alle macht van het pausdom (het eerste beest) door de Verenigde Staten van Amerika (het tweede beest) gebruikt zal worden in dienst van het pausdom. Zij zullen "het beeld van het beest" introduceren. Zij zijn hiermee al begonnen.

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ZULLEN DE SPITS AFBIJTEN BIJ HET VERPLICHT STELLEN VAN DE ZONDAGSHEILIGING

Het zal voor de meeste mensen als een verrassing komen, dat de Verenigde Staten van Amerika de spits zullen afbijten bij de invoering van het "merkteken van het beest" (verplichte zondagsheiliging). En daarna zullen andere landen volgen. Zij die deze reuzen (het afvallige Protestantisme en het Katholicisme) zullen weerstaan en het "merkteken van het beest" niet zullen aannemen, zullen worden aangemerkt als rebellen, die schuldig zijn aan alle rampen en catastrofes, en als verstoorders van de wereldvrede.

De Bijbel zegt, dat uiteindelijk het bevel zal worden gegeven om hen te vernietigen. (Op. 13: 11 - 16) Juist op dát moment zal Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, terug zal komen om Zijn volk te bevrijden. (Lees meer over "het beest dat lijkt op een lam" in het boek "Het Grote Conflict", blz. 479 - 486)

EEN VERSCHRIKKELIJKE STRAF

De Bijbel maakt duidelijk, dat degenen die het "merkteken van het beest" ontvangen een verschrikkelijke straf zullen ondergaan. De Bijbel vertelt duidelijk, dat diegenen die het "merkteken van het beest" ontvangen, eerst afschuwelijke kwellingen zullen ondergaan tijdens de "Zeven laatste plagen", die zullen komen direct nadat de genadetijd is geëindigd. (Op. 15: 5 - 8)

In de Bijbel staat:

"En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden." (Op. 16: 1, 2)

De volgende zes plagen, voortkomend uit de drinkbeker van de toorn van God, zullen ook komen over diegenen die het "teken van het beest" ontvangen hebben, terwijl Gods kinderen zullen ontkomen. (Op. 16: 1, 2) Nu is nog iedereen onderworpen aan de vernietigende macht van de duivel, maar de kinderen van God die door God erkend zijn, het "Zegel van God" hebben ontvangen, zullen niet door de "Zeven laatste plagen" getroffen worden. Net zo min als het volk Israël getroffen werd door de zeven laatste plagen, voordat zij het land Egypte uittrokken. (Ex. 8: 22)

De laatste en ergste straf die degenen zal treffen die het "merkteken van het beest" hebben aangenomen, zal zijn wanneer satan en degenen die zich aan zijn zijde hebben geschaard tenslotte door vuur en zwavel vernietigd zullen worden. De Bijbel beschrijft dit als volgt:

"Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel, dit is de tweede dood." (Op. 21: 8)

Zij die God hadden weerstaan zullen overeenkomstig hun daden worden geoordeeld, en zij zullen als stoppels verbranden. Ze zullen worden vernietigd. (Op. 20: 11-15 en Mal 4: 1)

Dit is de uiteindelijke vernietiging van het kwaad en van hen die aan de kant van het kwaad staan. Daarna zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen waar gerechtigheid woont. De cirkel is gesloten. God heeft dan een nieuw Paradijs geschapen, een nieuwe hof van Eden, waar zonde niet langer bestaat en waar de mens weer van aangezicht tot aangezicht met God kan spreken, omdat hij dan een verheerlijkt lichaam zal hebben ontvangen. (I Kor 15: 50-54)

Dit is iets om naar uit te zien, en de moeilijkheden hier op aarde zullen van geen belang zijn in vergelijking tot de heerlijkheid die over de verlosten zal komen. Laten wij bidden om de Heilige Geest om ons te helpen daar te komen. De tekenen van de tijd laten zien dat die tijd niet ver meer is.

DE VERLOSTEN ZULLEN EERST NAAR DE HEMEL GAAN

Wanneer Jezus terugkomt, zullen de verlosten opgenomen worden in de lucht en worden meegenomen naar de hemel. Dit wordt in de Bijbel beschreven:

"Want dat zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen." (Lees I Thes 4: 15-17; Fil 3: 20-21; Jn 14: 1-3)

De verlosten zullen samen opgenomen worden in de lucht om de Heer te ontmoeten.

Jezus zal dan niet op aarde neerdalen, maar de verlosten zullen opgenomen worden in de lucht. Zij gaan naar de hemel. (Op. 15: 2)

De Bijbel zegt, dat de verlosten 1000 jaar lang in de hemel zullen zijn. (Op. 15; 2) Dit zal een heerlijke tijd zijn, samen met Jezus, onze Verlosser, en de andere verlosten. Maar het zal ook een ernstige tijd zijn. De Bijbel laat zien dat aan de verlosten het oordeel gegeven wordt. (Op. 20: 4) Zij zullen erop toezien dat degenen die niet verlost zijn een rechtvaardig oordeel krijgen, en dat God rechtvaardig is.

Na afloop van de 1000 jaar zullen zij die niet verlost zijn uit hun graven opstaan en hun definitief oordeel ontvangen. Zij zullen in de poel van vuur geworpen worden die al is beschreven.

Denk eraan, de tijdbalk hierboven te bestuderen!1) Op. 7. 2-4; Op. 14. 1-5; Ex, 20. 8-11; Eze. 9. 4
2) Op. 13 (vooral. v. 16-17); Deut. 6. 6-8; Op. 15. 2; 20. 4; Op. 16. 2
3) Op. 15. 8
4) Op. 15. 2 - 16. 21
5) Han. 1. 9 - 11; Op. 1. 7; Op. 14. 14; Mt. 24. 27 + 30 - 31
6) 1.Thess. 4. 15 - 18; 1. Kor. 15. 51 - 55; Jn. 5. 28 - 29
7) Jn. 14. 1 - 3; Op. 20. 4 + 6; Op. 15. 2 - 4; Op. 7. 9 - 17; 1. Kor. 6. 2 - 3
8) Op. 20. 2 - 7
9) Op. 6. 15 - 17; Op. 20. 5a; 2. Pt 3. 10-12
10) Op. 20. 1-3; Jer. 4. 23 - 26
11) Zach. 14. 3 - 9; Op. 21. 2 + 10
12) Op. 20. 7 -9; Op. 20. 13 - 15; Op. 21. 8; Mal. 4. 1 - 4; Jes. 5. 24
13) Jn. 5. 28 - 29; Op. 20. 5a
14) Op. 21. 1 - 5; Op. 22. 1 - 5

GOD HEEFT DE LEIDING

Ook al lijkt het vandaag alsof de heersers van deze wereld aan de winnende hand zijn, toch is het God die de leiding heeft. Hij zal op Zijn tijd tussen beide komen om Zijn volk te bevrijden en ze daar te brengen waar Hij is - in de hemel. (Jn. 14: 1-3) Daarom beschrijft de Bijbel het resultaat van deze strijd op deze manier:

"En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!" (Op. 15: 2-3)

Op. 17: 14 vertelt ons ook over hen die zullen overwinnen: ofwel "het beest" (het pausdom) en zijn bondgenoten, ofwel "het Lam" (Christus) en zij die aan de kant van het Lam staan. De afloop wordt zó beschreven:

"Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren, en de Koning der koningen) - en zij, die met hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen." (Op. 17: 14)

Het is Christus en zij die aan Zijn zijde staan die in de strijd die vóór ons ligt zullen overwinnen. De gelovigen zullen het geloof in en van Jezus hebben. In hun liefde voor God en met behulp van de Heilige Geest, zullen zij ook Zijn geboden houden, niet door kracht, maar met vreugde. De Bijbel zegt:

"Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar." (I Jn. 5: 2, 3)

WIE ZAL ZICH AANSLUITEN?

De drie engelen die de "Drie Engelen Boodschap" verkondigen worden door mensen die hun leven aan Christus hebben gewijd vertegenwoordigd. Zij zullen de "Drie Engelen Boodschap" met luide stem verkondigen. Het zal daarom een heldere en luide stem zijn, omdat de Heilige Geest meewerkt. Wilt u niet ook met ons meedoen om de "Drie Engelen Boodschap" te verkondigen? Nú is de tijd gekomen om hierover een beslissing te nemen.

Als u zich door de ketens van satan en van de machthebbende elite gebonden voelt, bid dan God in de hemel om de kracht om vrij te komen. De Bijbel doet een beroep op ons:

"Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?" (Jes. 58: 6)

U en ik moeten bidden om kracht om ons te bevrijden van alle lasten die de wereld op onze schouders laadt, en die tegen de woorden van God ingaan en tegen de Bijbelse beginselen. Zij proberen om ons te binden met duizenden regels die door mensen zijn gemaakt, zodat we niet vrij zijn in de Heer. Maar ware vrijheid wordt slechts gevonden, als wij met de machten vanuit de hemel gaan samenwerken om de last van de zonde uit de weg te ruimen. Wij worden opnieuw herinnerd aan deze bemoedigende woorden uit de Bijbel:

"Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. (Jn. 8: 36) En: "Waar de Geest des Heren is, is vrijheid." (II Kor. 3: 17)

Omdat wij in de eindtijd leven en de genadetijd bijna voorbij is, zou men mogen verwachten dat Gods volk zijn uiterste best deed, om mensen te redden uit de valstrikken die satan heeft gelegd, en om hun ogen te openen voor de heilsboodschap. Maar de Bijbel noemt de gemeente van de eindtijd "Laodicea" (Op. 3: 14 22).Laodicea wordt getypeerd futloosheid en lauwheid. De meerderheid van diegenen die zeggen te geloven in de Drie Engelen Boodschap zijn lauwe gelovigen die geen enkele gretigheid vertonen om anderen de boodschap te verkondigen. Zij zijn noch koud noch warm. Ze blijven neutraal, en tegelijkertijd vleien ze zichzelf met de gedachte dat zij niets nodig hebben. Zij zijn onwillig om hun zelfzucht af te zweren. Zij vinden van zichzelf dat zij rijk zijn en in geestelijk opzicht niets tekort komen, maar zij zijn arm, blind en naakt. Zij kunnen zichzelf niet zien zoals zij werkelijk zijn. Verkeren u en ik in diezelfde lauwe toestand?

Maar laten wij de Heer danken! Hij biedt ons een uitweg uit deze hopeloze situatie. Hij komt tot ons met een hartelijke en liefdevolle aanmoediging om ons te bekeren en de ogenzalf aan te nemen die Hij ons aanbiedt. (Op. 3: 18) Die zalf is Gods Woord, dat door de Heilige Geest tot ons geweten spreekt. Door die zalf op te doen, zullen wij het geestelijke beoordelingsvermogen ontvangen, dat ons in staat stelt de listige aanval van satan af te slaan, de zonde te herkennen zodat die ons gaat tegenstaan - maar ook de waarheid te gaan zien en die te gehoorzamen. Als deze bekering heeft plaatsgevonden, zal God ons opnieuw gebruiken, en zullen wij krachtige getuigen zijn van God in dit laatste werk.

Wij hopen dat u uw leven aan de dienst aan God zult wijden, en dat u met ons mee zult doen in de verkondiging van de `Drie Engelen Boodschap", zowel in uw leer als in uw leven. Het gaat hier om de laatste waarschuwingsboodschap en om een boodschap van genade aan een gevallen wereld. Een plechtige en zware verantwoordelijkheid rust op onze schouders. Wij moeten begrijpen, dat wij het einde van de geschiedenis van deze wereld naderen. Wanneer de genadetijd voorbij is en Jezus terugkomt, zullen er geen herkansingen meer gegeven worden. Daarom moeten we een positief antwoord geven aan de roepstem van de Heilige Geest aan ons hart en onze geest.

Wij bidden, dat zoveel mogelijk mensen die deze woorden lezen, zich geroepen voelen om deel te nemen in de verbreiding van de Drie Engelen Boodschap. En dat zij het ook als een voorrecht beschouwen dit te mogen doen. De oogst is gereed, maar arbeiders zijn er weinig, en God zal diegenen gebruiken die hun leven aan Hem willen wijden.

Geschreven door:

Bente en Abel Struksnaes, Noorwegen


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no